Handicapjusteringer

Ting du bør være klar over

Vi har fått følgende fra Finn-Arne Johansen, i hans kapasitet som leder av handicapkomiteen:

Det ser ut til å være en del misforståelser ute og går, når det gjelder justering av handicap.

Individuelt slagspill

Det er viktig å være klar over at handicapjustering etter turnering, bare kan foretas etter en turnering i individuelt slagspill, med fullt handicap, og at det er opp til turneringskomiteen å avgjøre om turneringen skal være handicaptellende.

Ikke lagspill

Turneringer hvor man spiller på lag, som fourball, foursome, greensome, scramble o.l. er ikke handicaptellende og kan ikke gi grunnlag for handicapjustering (det samme gjelder matchplay, red. anm.).

Selskapsrunder

Når det gjelder selskapsrunder er regelen at man før runden starter skal si ifra til markør at runden skal være handicaptellende. Når runden er ferdig spilt skal handicap justeres, normalt ved at man legger den inn i golfbox, som så justerer handicap automatisk. Det er ikke anledning til å vurdere resultatet i ettertid for å avgjøre om runden skal gi grunnlag for handicapjustering.

9-hullsrunder

Som kjent kan spillere i de høyere handicapklassene justere handicap etter 9-hulls runder. Imidlertid kan det bare spilles en handicaptellende 9-hulls runde pr. dag.

 

 

 

Årsrevisjon 2016

Som kjent gjennomføres det hvert år en årsrevisjon i Golfbox av medlemmenes handicap.

Du skal ha fått en e-post fra Golfbox om hvilken justering som er gjort av din handicap.

Her er en oppsummering for klubben som helhet: Det er 168 medlemmer som var inkludert i årsrevisjonen

Medlemmer med 3 eller færre scorer i sesongen 64
Har man ikke minst 4 tellende scorer i løpet av sesongen får man endret handicapstatus fra EGA Turneringshandicap til EGA Handicap.
Medlemmer med 7 eller færre scorer de siste to sesonger 4
Har man ikke minst 8 tellende scorer i løpet av denne og forrige sesong, er det ikke nok grunnlag for å foreta revisjon.
Medlemmer som har oppnådd handicap 54 i løpet av sesongen18
Dersom man først har fått sitt EGA Turneringshandicap i løpet av denne sesongen, er det ikke en komplett sesong som grunnlag for en revisjon. (Denne overskriften er litt misvisende. Fra listen ser det ut til at dette gjelder medlemmer som er innmeldt eller som har skiftet medlemstype i løpet av sesongen.)
Medlemmer regulert -3, -2, -10
Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for høyt.
Medlemmer som ikke har blitt regulert 70
Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er korrekt.
Medlemmer regulert +1 5
Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for lavt.
Medlemmer regulert +2 2
Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for lavt.
Medlemmer regulert +35
Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for lavt.
Medlemmer som har blitt manuelt regulert 0
Medlemmer i denne gruppen har blitt manuelt regulert og faller utenfor årsrevisjonen

Hvis du lurer på hvordan det hele er regnet ut, kan du jo jobbe deg gjennom forklaringen til det europeiske golfforbundet nedenfor. Vi har ikke tatt brydderiet med å oversette det til norsk. Klikk på bildene for å vise dem i et større format.

Hvis du har spørsmål om eller ønsker å klage på årsrevisjonen, skal du henvende deg til handicapkomiteen. Den har myndighet til å foreta ytterligere justeringer etter skjønn.

Spill i utlandet

… og handicapregulering

Vi har fått denne meddelelsen fra Finn-Arne, i hans egenskap av formann i handicapkomiteen. Det er jo spesielt aktuelt akkurat nå som mange benytter anledningen til å ta seg en runde eller to i utlandet.

Handicapkomiteen får fra tid til annen melding fra Golfbox om at et av våre medlemmer har registrert et scorekort med ukjent markør. Etter golfforbundets regler kan handicap ikke reguleres når det ikke foreligger navn på markøren. Det er ikke nødvendig å være medlem av golfklubb for å være markør, men det må foreligge et navn.

Hvis du har gått en runde i utlandet som gir grunnlag for handicapregulering, men der Golfbox registrerer markøren som ukjent, du kontakte handicapkomiteen, dvs. Finn-Arne og oppgi navnet på markøren slik at handicap kan reguleres.

Finn-Arne Johansen
905 62 938
fajohans@gmail.com

 

Årsrevisjon 2015

Alle skal nå ha fått en e-post fra Golfbox om at årsrevisjonen for 2015-sesongen er gjennomført.

For klubben som helhet ble resultatene som følger:

Medlemmer med 3 eller færre scorer i sesongen = 61

Har man ikke minst 4 tellende scorer i løpet av sesongen får man endret handicapstatus fra EGA Turneringshandicap til EGA Handicap.

Medlemmer med 7 eller færre scorer de siste to sesonger = 7

Har man ikke minst 8 tellende scorer i løpet av denne og forrige sesong, er det ikke nok grunnlag for å foreta revisjon.

Medlemmer som har oppnådd handicap 36 i løpet av sesongen = 12

Dersom man først har fått sitt EGA Turneringshandicap i løpet av denne sesongen, er det ikke en komplett sesong som grunnlag for en revisjon.

Medlemmer som ikke har blitt regulert = 50

Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er korrekt.

Medlemmer som har blitt regulert ned 1,0 = 3

Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for høyt.

Medlemmer som har blitt regulert ned 2,0 = 4

Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for høyt.

Medlemmer som har blitt regulert opp 1,0 + stigning over 1,9 = 0

Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for lavt. Medlemmets handicap har i løpet av sesongen steget med mer enn 1,9.

Medlemmer som har blitt regulert opp 2,0 + stigning over 1,9 = 0

Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for lavt. Medlemmets handicap har i løpet av sesongen steget med mer enn 1,9.

Medlemmer som har blitt regulert opp 1,0 + stigning under 2,0 = 6

Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for lavt. Medlemmets handicap har i løpet av sesongen ikke steget med mer enn 1,9.

Medlemmer som har blitt regulert opp 2,0 + stigning under 2,0 = 1

Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for lavt. Medlemmets handicap har i løpet av sesongen ikke steget med mer enn 1,9.

Medlemmer som har blitt manuelt regulert = 0

Medlemmer i denne gruppen har blitt manuelt regulert og faller utenfor årsrevisjonen. Medlemmets handicap har i løpet av sesongen ikke steget med mer enn 1,9

Det er noen kjente navn blant dem som ikke har nok runder til å få EGA Turneringshandicap. For noen skyldes dette at de er i handicapkategori 2, og derfor ikke blir regulert i 9-hullsrunder. For dem vil det bli bedre i år, ettersom handicapreglene er endret slik at de blir regulert etter 9-hullsrunder, f.eks. mandagscup. Blant dem som ikke har registrert minst 3 runder finner vi også en del personer som spiller lite.

Dette og dem som ikke har registrert minst 7 runder over to år er imidlertid en meget stor gruppe, nesten halvparten av de 144 som er behandlet i årsrevisjonen.

Når det er sagt, spiller det kanskje ingen rolle for dem det gjelder at de ikke har EGA-turneringshandicap, ettersom det eneste dette har betydning for er at de ikke kan delta i turneringer utenfor hjemmeklubben.

De som har lest styrets årsberetning (husk årsmøtet på torsdag), vil ha fått med seg at vi nå har over 200 medlemmer. Hvordan kan det da ha seg at det bare er 144 som var gjenstand for årsrevisjon. Vi vet ikke, men tror, at dette skyldes at dem som har høyere handicap enn 36, og derfor har klubbhandicap, ikke blir revidert på denne måten.

Når vi sammenligner med i fjor, ser vi at det er langt færre som er blitt skrevet ned. Dette får vi tro skyldes at mange nå er blitt flinkere til å registrere alle runder, og ikke bare de gode.

Ellers så er dette siste gang, det blir slik automatisk årsrevisjon via Golfbox, fra og med i år er det handicapkomiteen som skal foreta en «skjønnsmessig justering» – mer jobb på dem altså. Da vil det sikkert være lurt å si ifra til dem om du mener at du har feil handicap i forhold til din nåværende spillestyrke.

Vi får nok høre mer fra dem.

 

 

 

 

 

Endringer i handicapsystemet

Endringer og nyheter i

EGA Handicap System 2016 – 2019

Gyldig fra 1. januar 2016

EGA (det europeiske golfforbundet) har vedtatt en del endringer av handicapsystemet, og vi har sakset følgende informasjon fra Norges Golfforbund:

Revisjonsperiodene til EGA Handicap System følger golfreglene og denne nyeste versjonen gjelder for 2016-2019. Sammenlignet med forrige versjon er det gjort relativt små endringer, men det er åpnet opp for flere nasjonale tilpasninger enn tidligere. De nordiske landene har gjennom revisjonen hatt en tett dialog slik at de nasjonale tilpasningene skulle bli så like som mulig i Norden. Det er verdt å merke seg følgende endringer og nyheter fra og med 2016:

Nyhet:

9-hulls handicaptellende runder i kategori 2

Det innføres mulighet for å spille 9-hulls handicaptellende selskaps- og turneringsrunder også i handicapkategori 2 (EGA handicap 4,5 –11,4). Dette medfører at langt flere etablerte golfspillere kan spille kortere og mindre tidkrevende runder for å kunne justere handicap. Buffersonen for 9 hulls runder er også her mindre enn for 18 hulls runder.

Nyhet:

Klubbhandicap utgår og høyeste EGA-handicap er økt til 54

Klubbhandicap utgår og erstattes av handicapkategori 6 med EGA handicap 37-54 (kun heltall). Beregning av spillehandicap og handicapjustering i kategori 6 gjennomføres på samme måte som tidligere klubbhandicap. Med dette er høyeste EGA-handicap 54 (tidligere 36,0) og alle handicap fra 54 og nedover omtales dermed som EGA-handicap.

Endring:

Forenkling av «etablering av handicap».

Som nybegynner, etter å ha gjennomført VtG og med gyldig medlemskap i golfklubb tilsluttet NGF, utstedes EGA-handicap 54. Andre spillere som skal etablere EGA-handicap skal levere én score (over 9 eller 18 hull), basert på spillehandicap beregnet utifra EGA-handicap 54, og på bakgrunn av denne scoren beregnes EGA-handicap.

Endring:

Oppjustering i kategori 5 (26,5 –36,0), når scoren er dårligere enn buffersonen.

Oppjustering i handicapkategori 5 endres til 0,1 (tidligere 0,2). Oppjustering er dermed 0,1 i kategori 1-5. Ingen oppjustering i kategori 6 (hvor man kun kan justere nedover, aldri oppover)

Nyhet:

Årsrevisjon utgår (etter at den er gjennomført for 2015) og erstattes av handicaprevisjon.

En handicaprevisjon er et verktøy for handicapkomiteen for «skjønnsmessig justering» av handicap, for spillere i handicapkategori 1-5, basert på spillerens registrerte runder. En handicaprevisjon kan gjøres for enkeltspillere, grupper av spillere eller alle medlemmer (unntatt spillere i handicapkategori 6), minst én gang pr. år. Basert på minimum åtte scorer over de siste 12/24 mnd. beregnes et handicapintervall man justerer EGA-handicap i forhold til, i motsetning til tidligere årsrevisjon hvor man justerte handicap i forhold til medianen.

Alle ovennevnte endringer og nyheter blir utviklet og tilgjengelig i GolfBox.

Golfforbundet har mer utfyllende regler her.