Handicapkomité

Handicapkomité

Handicapkomiteen styrer alt som har med handicap å gjør i klubben (se nedenfor). I tillegg til informasjon om komiteen, vil vi også benytte disse sidene til å legge ut handicaprelatert informasjon. Så hvis du lurer på noe innen dette området, bør du sjekke her først.

Handicaprelaterte artikler

Handicapkomiteens oppgaver

Dette er hva handicapreglene til NGF har å si om klubbens rolle i handicapsystemet:

4.3 Golfklubbene
4.3.1 Hver enkelt golfklubb har handicapmyndighet over de medlemmene som har klubben som hjemmeklubb.
4.3.2 Golfklubb tilsluttet NGF skal ha en handicapkomité bestående av minst 3 medlemmer. Klubbens styre kan også delegere praktiseringen av handicapsystemet til en eller flere personer. Dette gjelder også klubb med status KMT (klubb med treningsanlegg). Komiteens leder/ansvarlige personer skal oppnevnes av klubbens styre, og skal registreres hos NGF. Handicapkomiteen skal sette seg inn i NGFs handicapbestemmelser, holde seg orientert om mulige endringer, og bidra til at bestemmelsene følges i klubben.
4.4 Handicapkomiteen
4.4.1 Skal føre et register over alle handicaptellende runder til alle medlemmer som har klubben som hjemmeklubb. Handicapregisteret skal til enhver tid være oppdatert, og alle handicaptellende runder skal føres kronologisk. Registeret skal minst inneholde all handicapinformasjon fra inneværende og foregående år.
4.4.2 Skal sørge for at turneringskomiteen regner ut CSA etter alle handicaptellende 18-hulls turneringsrunder (gjelder i turneringer hvor CSA benyttes), og offentliggjør denne samtidig med turneringsresultatet.

4.4.3 Skal, når en spiller bytter hjemmeklubb, informere den nye hjemmeklubben om spillerens eksakte handicap, og overføre all handicapinformasjon fra inneværende og foregående år til handicapkomiteen i spillerens nye hjemmeklubb.

4.4.4 Kan benytte seg av rettigheten til å suspendere handicapet til spillere i henhold til punkt 5.7 Suspensjon og tap av eksakt handicap.
4.4.5 Har rett til å erklære en runde som ikke handicaptellende før spillet starter på grunn av ekstremt dårlig vær eller baneforhold.
4.4.6 Skal utstede handicapkort. Før spillesesongen skal komiteen utstede handicapkort, ferdig utfylt med medlemsnummer, navn, fødselsdato, hjemmeklubb og eksakt handicap bare til medlemmer som:
a) har klubben som sin hjemmeklubb

b) har gyldig medlemskap

c) har innlevert siste års handicapkort til årsrevisjon

Ved fornyelse av handicapkort i løpet av spillesesongen skal gammelt kort inndras og arkiveres.

4.4.7 Skal ved sesongslutt utføre årsrevisjon av det eksakte handicapet til alle medlemmer som har klubben som sin hjemmeklubb. Innleverte handicapkort skal oppbevares i minst 2 år.

Årsrapporter fra handicapkomiteen

Bruk fanene til å navigere

Handicapkomiteen

Handicapkomiteen samarbeider med turneringskomiteen.  Handicap justeres automatisk etter klubbturneringene, så sant forholdene ikke er helt ekstreme. Dette medfører at de fleste medlemmer avslutter året med et handicap som passer med deres spillestyrke. Imidlertid foretar Golfbox automatisk en etter-sjekk av handicap i forhold til oppnådde resultater i løpet av året. Dette kan medføre at man får en ekstra regulering ved årsskifte. Eksempelvis kan en stadig gjentagelse av 18 poeng i klubbturneringene medføre at man reguleres opp selv om poengsummen i seg selv ikke automatisk fører til oppregulering pr runde.

Handicapkomiteen har myndighet til å foreta justering av handicap som er åpenbart feil. Dette må tas opp av spilleren med komiteen, som så etter beste evne foretar en vurdering av spillestyrken.

Som i tidligere år har vi også i år fått melding via Golfbox om innleverte scorekort hvor markøren er ukjent.  Dette er ikke i overensstemmelse med reglene, og gir ikke automatisk handicapregulering. Fra NGF er det annonsert at ny beregningsmåte for handicap vil bli innført  før sesongstart 2020. I og med at beregningene skjer i Golfbox vil oppgavene for Handicapkomiteen neppe bli endret.

Handicapkomiteen

Handicapkomiteen samarbeider med turneringskomiteen.  Handicap justeres automatisk etter klubbturneringene, så sant forholdene ikke er helt ekstreme. Dette medfører at de fleste medlemmer avslutter året med et handicap som passer med deres spillestyrke. Imidlertid foretar golfbox automatisk en etter sjekk av handicap i forhold til oppnådde resultater i løpet av året. Dette kan medføre at man får en ekstra regulering. Eksempelvis kan en stadig gjentagelse av 18 poeng i klubbturneringene medføre at man reguleres opp selv om poengsummen i seg selv ikke automatisk fører til oppregulering.

Handicapkomiteen har myndighet til å foreta justering av handicap som er åpenbart feil. Dette må tas opp av spilleren med komiteen, som så etter beste evne foretar en vurdering av spillestyrken.

Som i tidligere år har vi også i 2018 fått melding via Golfbox om innleverte scorekort hvor markøren er ukjent.  Dette er ikke i overensstemmelse med reglene, og gir ikke automatisk handicapregulering.

Handicapkomiteen

Handicapkomiteen samarbeider med turneringskomiteen.  Handicap justeres automatisk etter klubbturneringene, så sant forholdene ikke er helt ekstreme. Dette medfører at de fleste medlemmer avslutter året med et handicap som passer med deres spillestyrke. Imidlertid foretar golfbox automatisk en ettersjekk av handicap i forhold til oppnådde resultater i løpet av året. Dette kan medføre at man får en ekstra regulering. Eksempelvis kan en stadig gjentagelse av 18 poeng i klubbturneringene medføre at man reguleres opp selv om poengsummen i seg selv ikke automatisk fører til oppregulering.

Handicapkomiteen har myndighet til å foreta justering av handicap som er åpenbart feil. Dette må tas opp av spilleren med komiteen, som så etter beste evne foretar en vurdering av spillestyrken.

Som i tidligere år har vi også i 2017 fått melding via Golfbox om innleverte scorekort hvor markøren er ukjent.  Dette er ikke i overensstemmelse med reglene, og gir ikke automatisk handicapregulering.

Finn-Arne Johansen leder handicapkomiteen.

Handicapkomiteens virksomhet 2016

Handicapkomiteen samarbeider svært tett med Turneringskomiteen. Etter våre klubbturneringer har vi så og si alltid justert deltakernes handicap, dette har vært avhengig av spilleforhold. Vel å merke ved typer turneringer som kan gi grunnlag for justering.

Handicapkomiteen har myndighet til å foreta justering av handicap som er åpenbart feil, for eksempel for spillere som etter lange fravær har fått markert svakere spillestyrke. Dette har vært aktuelt ved et par tilfelle i 2016.

Som i 2015 har vi også i 2016 fått melding via Golfbox om innleverte scorekort hvor markøren er ukjent. Slike meldinger har ikke hos oss gitt grunnlag for å justere handicap.

HANDICAPKOMITEEN I 2015

Mesteparten av komiteens arbeide er som kjent overtatt av rutinene i GolfBox, men enkelte problemer gjenstår.. I løpet av året har vi fått rapport om innleverte scorekort etter spill i utlandet. En del av disse har det til felles at markøren er ukjent, og da kan ikke handicap reguleres.

Årsrapport fra handicapkomiteen

Komiteens arbeide er nærmest helautomatisert p.g.a. et effektivt medlemsregister og
kontinuerlig oppfølging av medlemmenes handicap i turneringene. Fremdeles har vi en
del medlemmer som ikke tilfredsstiller kravene for å ha et etablert EGA-handicap, og
som derfor er avskåret fra å delta i andre turneringer enn klubbens egne.

Årsrapport fra handicapkomiteen 2013

Automatisering og innføring av rutiner tilknyttet Golfbox medfører at mange av handicapkomiteens tidligere oppgaver besørges av administrasjonen.Når det gjelder oppdatering av de enkelte spilleres handicap, skjer dette løpende i Krokhol. Vi har vært relativt konsekvente med å justere handicap i forbindelse med klubbturneringene. I og med at også 9-hulls runder er tellende, har mange spillere fått gjentatte justeringer av handicap i løpet av sesongen.

I spesielle tilfeller, som for eksempel etter alvorlig sykdom eller ulykker, kan det hende at spillere får redusert sin spilleferdighet i større grad enn det handicapsystemet kan ivareta i rimelig tid. I slike tilfelle vil handicapkomiteen, etter oppfordring, foreta en vurdering av spillerens spillestyrke, og justere handicap i overenstemmelse med dette.

Av og til ønsker spillere å spille en handicaptellende runde, fordi man er misfornøyd med sitt handicap, og mener at det bør justeres. Ikke alle synes å være klar over at runden bare kan være handicaptellende dersom man meddeler dette til sin markør før man starter runden. Det må samtidig opplyses om runden skal være på 18 eller på 9 hull. (Bare spillere med handicap på 11,5 eller mer kan justere handicap etter en 9 hulls runde. For øvrig er det ikke adgang til å spille mer enn en 9-hulls handicaptellende runde pr. dag.)

Som kjent kreves det fremdeles fire handicaptellende runder i løpet av sesongen, for at spillerne skal beholde det som heter ”EGA turneringshandicap”. For våre trofaste turneringsspillere har dette ikke vært noe problem.

Hilsen Finn-Arne Johansen

Årsrapport 2012

Handicapkomiteens oppgaver er i stor grad automatisert de senere årene, og ved for eksempel klubbskifte er det administrasjonen og golfbox som sørger for det nødvendige.

En oppgave ligger, etter reglene, i å foreta en vurdering av de enkelte spilleres spillestyrke ved sesongens slutt, for å sikre at den enkelte spiller har ”riktig” handicap. I praksis ivaretas dette for de fleste spillere av den løpende handicapjusteringen som foretas i forbindelse med klubbturneringene. I og med at også 9-hulls runder nå kan være tellende, får de fleste gjentatte justeringer av handicap i løpet av sesongen.

I spesielle tilfeller, som for eksempel etter alvorlig sykdom eller ulykker, kan det hende at spillere får redusert sin spilleferdighet i større grad enn det handicapsystemet kan ivareta i rimelig tid. I slike tilfelle er det handicapkomiteens oppgave å foreta en vurdering av spillerens spillestyrke, og justere handicap i overenstemmelse med dette.

Som kjent kreves det fire handicaptellende runder i løpet av sesongen, for at spillerne skal beholde det som heter ”EGA turneringshandicap”. I vanlige mandagsturneringer kan man selvsagt delta med vanlig klubbhandicap, men i klubbmesterskap og andre turneringer av mer ”alvorlig karakter”, har man ikke rett til å delta dersom man ikke har et EGA-handicap. Det er noe ikke alle klubbens medlemmer har tatt like alvorlig.

Handicapkomiteen har også rett til å erklære en turneringsrunde som ”ikke handicaptellende”, på grunn av dårlig vær. Dette har flere ganger i 2012 vært gjort av turneringskomiteen med handicapkomiteens godkjennelse.

Årsrapport 2011

“Hva er ditt handicap?”
“En kone som bare lar meg spille en gang i uka”

Handicapkomiteens arbeide er vesentlig endret etter at plast-kort og golfbox er innført. Mye av arbeidet er nå automatisert, og komiteens plikter er i stor grad å påse at rutiner og prosedyrer følges.

Handicapkomiteen har fullmakt til å erklære turneringsrunder som ikke handicaptellende før spillet starter, dersom forholdene tilsier det. Dette ansvaret har vi i Krokhol Golfklubb delt med turneringskomiteen. På samme måte har man samarbeidet m.h.t. benyttelsen av CSA. I praksis har turneringskomiteen, i forbindelse med avviklingen av turneringer, regulert handicap for de spillere som har deltatt i turneringene.

Enkelte spillere har fått regulert sitt handicap etter selskapsrunder ved å følge rutinene i Golfbox.

golf scorecard genericHandicapregistret ajourføres automatisk, men kan oppdateres manuelt dersom det foreligger resultater som ønskes tatt hensyn til, som for eksempel etter spill i utlandet. (Forutsetningen er da attesterte scorekort.) Dette er også komiteens ansvar, men har i praksis stort sett blitt gjort av administrasjonen.

Handicapkomiteen skal også, etter bestemmelsene, oversende handicap ved bytte av hjemmeklubb. Imidlertid er også dette automatisert ved at riktig handicap til enhver til foreligger i golfbox.

First International Foursome, England v. ScotlandKomiteen har rett og plikt til å gripe inn dersom en spillers handicap åpenbart ikke gjenspeiler spillerens generelle spillestyrke. Det sier seg selv at dette er et følsomt område som må håndteres med ansvarlighet.

En side av dette er at vi får henvendelser fra spillere som ønsker hjelp til å få etablert et nytt handicap etter lengre utenlandsopphold, sykdom, etc.
Ved et godt samarbeide mellom administrasjon, turneringskomite, banekomite og handicakomite mener vi at vår klubb har vært blant de fremste når det gjelder å sørge for at medlemmene har hatt riktig handicap når de har deltatt i turneringer i egen og andre klubber i 2011.

Årsrapport 2010

Handicapkomiteens oppgaver er forandret etter at Golf-Box har kommet inn for fullt. Føringen av handicapregisteret går nå automatisk. Alle handicaptellende runder skal medføre en øyeblikkelig justering av handicap dersom resultatet tilsier det. Det er forutsatt at alle turneringer er handicaptellende; også 9-hulls. (Gjelder handicapkategoriene 3,4 og 5.)Utskrivingen av nye handicapkort hvert år, med manuell kontroll av gamle kort for året som gikk, har falt bort. Som nevnte foran er dette nå automatisert. Imidlertid er det fremdeles komiteens ansvar å kontrollere at alle spillere har spilt og meldt inn minimum 4 handicaptellende runder i løpet av året. Dette skal være en betingelse for å opprettholde eget handicap med rett til å delta i turneringer. Foreløpig har imidlertid forbundet lagt opp til en svært moderat praksis av dette kravet.

Golfforbundet har bestemt at CSA skal brukes når forholdene tilsier det. I Krokhol har Turneringskomiteen administrert bruken av CSA,og forholdene har i 2010 til tider vært slik at CSA har blitt beregnet og brukt.

En oppgave for Handicapkomiteen er å ta stilling til spesielle problemer som behov for handicapjusteringer i forbindelse med langvarig sykdom, utenlandsopphold og lignende. Dette er et område hvor automatiseringen ikke har tatt over.

Komiteen har fremdeles ansvaret for at spiller som går til en annen klubb ”får med seg” riktig handicap. Dette er også en oppgave som nå løses ved hjelp av Golf Box. I enkelte tilfelle kan man være nødt til å melde vider at vedkommende spiller ikke lenger har noe spillehandicap, da ingen handicaptellende runder er meldt inn i løpet av sesongen.

Også arkiveringen av gamle handicapkortet av papir faller selvsagt bort med innføringen av det nye elektroniske kortet. (Dette til tross for at kravet fremdeles står i forbundets regler.)

Finn-Arne Johansen

Rapport for 2009 fra handicapkomiteen

Tidlig i 2009 utsatte NGF kravet om å rapportere fire handicap-tellende runder i løpet av sesongen, dersom en ønsket å beholde sitt handicap. Man fryktet den negative effekten kravet kunne ha, særlig på nye spillere.

De spillere som gjennomførte minst en hcp-tellende runde i 2009, og fikk denne registrert i GolfBox, har automatisk fått regulert sitt hcp. Dette enten det skjedde i en turnering, eller i en selskapsrunde som ble registret i henhold til reglene.

Årsrevisjon av handicap for de spillere som ikke hadde registrert noen runde i 2008, ble i 2009 gjennomført manuelt ved at man tok for seg den enkelte spiller og vurderte sist gjeldene hcp.

I GolfBox kan spillere ikke levere resultat for ny runde før gamle runder er gjort opp. Dette skapte mange vanskeligheter fordi spillere glemte, eller av andre grunner ikke tastet inn resultat og markør etter at runden var ferdig.

For å rydde opp vedtok NGF derfor at alle runder fra 2008 som ikke var gjort opp, skulle slettes. Dette ble gjort sentralt.

Hvorvidt NGF gjennomfører kravet om fir hcp-tellende runder i 2010 vet vi ikke enda. Heller ikke om det også i år blir manuall behandling i klubbene av hcp for de spillere som ikke har registrert noen runde i 2009.

Vi regner med at de regler som skal gjelde i 2010 vil foreligge før 1. Mars.

Når informasjonen foreligger vil bli lagt ut på klubbens nettsider.

Handicaprelatert informasjon

Her kommer det mer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 2 =