Årsmøte 2011

Årsmøte 2011

For sesongen 2010 avholdes 3. februar 2011 kl 19.00 på Sørmarka.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene (betalt klubbkontingenten). Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

AGENDA

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

a. Behandle spørsmålet om klubben skal gi lån til Tom Rune Larsen.

b. Om klubben skal inngå avtale om spill på det som blir ny 9-hulls bane på Krokhol gård.

c. Gjennomgang av tilbud om medlemskap/ spill på banene Østmarka, Oppegård og Grønmo.

d. Klubbens fremtid om punktene a/b ikke blir realisert.
7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta klubbens budsjett.

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

10. Valg i henhold til vedtektene.

Styret.

Last ned Word-versjon

Forslag til forretningsorden – årsmøtet 3. februar 2011

1. Møtet ledes av den valgte dirigenten

2. Protokollen føres av den/de valgte sekretær/er.

3. Ingen kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak.

Med unntak for innlederen settes taletiden til:
3 minutter første gang
2 minutter andre gang
1 minutter tredje gang
Det er adgang til å foreslå at talertiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek.

4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid.

5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og innholde forslagsstillerens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering.

6. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall.

7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot, samt hvem som har hatt ordet i den enkelte sak.

Styrets forslag til vedtak:
Innkallingen til, samt saksliste og forretningsorden for årsmøtet 3. februar 2011 i Krokhol Golfklubb godkjennes.

Last ned Word-versjon

Saksdokumenter
Her kan du laste ned alle saksdokumentene for årsmøtet:

Dagsorden
Styreberetning
Regnskap
Valgkomiteens innstilling
Organisasjonsplan

Rapporter fra komiteer og grupper:
Turneringskomiteen
Seniorgruppen
Banekomiteen
Damegruppen
Handicapkomiteen
Redaksjonskomiteen

Hvis du vil laste ned alle dokumentene på en gang, kan du laste ned denne zip-filen.
Styrets beretning for året 2010

Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder: Helge Rivedal
Nestleder: Jens Kristian Tofteberg
Kasserer: Kari Rivedal
Styremedlemmer: Trond Syversen
Petter F. Corneliussen
Varamedlemmer: Sten Arne Skulbru
Marianne Skurdal

Øvrige tillitsvalgte og tillitsoppnevnte:
Revisorer: Trond Torgersen og Odd Hole
Valgkomite: Eivind Gikling, formann, Elin Stømner og Marit Solveig Bjørnstad
Utvalg og komiteer oppnevnt av styret:
Turnering: Innledningsvis Stine Torgersen, så Ragnhild Lied Johansen
Handicap: Finn Arne Johansen, leder, Eivor Arntzen, Ådne Trygg
Rekruttering/
Medlemskom: Jens Kr. Tofteberg
Junior:
Bane: Kjell Høydahl, Ådne Trygg, Finn Ericsson og Tom Rune Larsen
Dame: Ragnhild Lied Johansen, Anne Helene Troøien og Marit Bjørnstad
Senior: Fina Kensland, Eivor Arntzen og Eivind Th. Jacobsen
Markedsgruppen: Tom Rune Larsen
Redaksjonskomite: Morten Olstad, leder, Jon Kittilsen skribent og Hilde Gundersen

Drift – informasjon:
Det har vært et tett samarbeid med styret i baneselskapet, ikke minst grunnet selskapets økonomiske situasjon. Dessverre stoppet DnB NOR i august enhver videre kreditt med Krokhol Golf AS, og styret i selskapet måtte som en følge av det begjære oppbud.

Møtevirksomhet mv:
Det er avholdt i alt 6 styremøter i løpet av året. Styrets leder har som styremedlem i Krokhol Golf AS møtt i 3 styremøter i selskapet. Videre har det vært en utstrakt møtevirksomhet grunnet konkursen i baneselskapet for å avklare virkningen av konkursen og undersøke mulighetene for videre drift. Det har vært kontakt med NGF, møter og forhandlinger med omkringliggende klubber for eventuelt samarbeid eller medlemsovergang.

Styret iverksatte en elektronisk medlemsundersøkelse og initierte medlemsfinansiering.
Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte 30. november 2010.

Medlemsutvikling:
Klubben hadde ved årets utgang 476 medlemmer mot 636 året før. Nedgangen skyldes nok i stor grad konkursen i baneselskapet.

Idrettslig aktivitet:
Styret viser her til gruppenes årsmeldinger. Det fremgår at det har vært en omfattende turneringsvirksomhet, både i egen regi på Krokhol og ved eksterne turneringer med til dels gode resultater, noe som bl.a medførte en premietur på tre dager til Irland for Brita Amundsen og Ragnhild Lies Johansen

Styret initierte tilbud til trening med klubbproene, noe som viste seg som en populær ordning.

Banen:
Banen var også i store deler 2010 ikke i ønskelig forfatning. Men i motsetning til året før ble greenen på hull 13 i god stand etter hvert grunnet innkjøp av ”ferdigplen”.
Banen kom seg etter hvert, og klippingen økte i kvalitet etter at klubben kjøpte en fairway- klipper.

Tom Rune med god hjelp klarte å holde banen spillbar etter konkursen i august og helt frem til værgudene besluttet at det måtte stenges.

Økonomi:
Klubbens økonomi er sunn. Grasrotandelen tilførte klubben kr. Det har i snitt vært vel 80 medlemmer som står bak dette. Årets driftsresultat ble et overskudd stort kr 55.602.

Likestilling:
Klubben overholder alle gjeldende regler for likestilling.

Vedlegg:
Årsrapportene fra turneringskomiteen, damegruppen, seniorgruppen, banekomiteen og handicapkomiteen

Oslo 12. januar 2011

Helge Rivedal Kari Rivedal Petter Corneliussen Jens Kristian Tofteberg Trond Syversen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × four =