Årsmøte 2012

Click here to add your own text

Årsmøte 2012

Årsmøtet i Krokhol Golfklubb på Sørmarka 2.februar 2012 kl 19.00

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene i klubbhuset og på nettet senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene ( betalt klubbkontingenten). Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Styret

Protokoll fra årsmøtet 2. februar 2012

Last ned protokollen her.

Uoffisielt referat

01

Etter at, tradisjonen tro, wienerbrød og kaffe var fortært i foajeen på Sørmarka, startet møtet presist kl. 19.
Styreformann Helge Rivedal ønsket velkommen til de 39 fremmøtte, hvorav 35 var stemmeberettiget.

Følgende administrative valg var enstemmige:

Ragnhild Lied Johansen med sin velfortjente pris om Årets Ildsjel
Sekretær: Petter Corneliussen (eller “styremedlemmet som sitter over der og skriver”).
Underskrive protokoll: Finn Arne Johansen, Jon Kittilsen (som, selv om begge er gamle nok til å vite bedre, hadde satt seg på første benk).

Helge Rivedal valgte seg selv til dirigent, og ble ikke motsagt.

Deretter ble punktene på dagsordenen gjennomgått i rekordfart. Kl. 19.15 var allerede styrets beretning enstemmig vedtatt ved aklamasjon.

Det eneste som er å bemerke er tallet på nye medlemmer. I årsberetningen var dette satt til 56, men det ble opplyst at det var store usikkerheter heftet til dette tallet, ettersom mange kan ha kommet av at medlemmer hadde byttet kategori.

Den eneste komiteen som kom på banen, var banekomiteen. Trond Syversen redegjorde for planleggingen som ble gjort i fjor i samarbeid med Tom Rune for å bedre spesielt dreneringen på banen. En statusrapport på dette vil snart foreligge på nettstedet.

Deretter kom kveldens høydepunkt, nemlig kåringen av årets ildsjel. Høyst fortjent og, etter denne reporterens mening, ikke uventet, gikk årets pris til Ragnhild Lied Johansen, som har gjort en storveis innsats som leder av både turneringskomiteen og damegruppen. Gratulerer Ragnhild! (Tidligere ildsjeler kan du lese om her).

02

Regnskapet gikk i pluss med 53 000. Siden budsjettet var lagt opp til å gå i null, skyldtes dette gode resultatet (resultatmargin på 16%+) uventede inntekter i forbindelse med momsrefusjon. Denne forventes imidlertid ikke å bli like stor neste år. Regnskapet ble enstemmig godkjent før møtet hadde vart en halv time.

Neste post på agendaen var økning av spilleavgiften slik at medlemmer med spillerett på Krokhol også får spillerett på Østmarka. Økningen på 200 kroner er for at det ikke skal være for stor forskjell på kontingentene mellom de to klubbene. Beløpet er allerede inkludert i kontingentkravet som allerede er sendt ut.

Økningen ble godkjent av møtet, og det ble også fattet vedtak om å holde klubbkontingenten (600 kroner) uforandret.

Møtet hadde nå vart i en halvtime, og det var tid for valg. Dette gikk også fort unna, ettersom valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det ble en god del nye folk. Vi merker oss at det er “farlig” å være et nært bekjentskap av valgkomiteen.

03

Selv om valget i prinsippet skal gjøres slik at det ca. halvparten er på valg hvert år, er det nå så mange nye, at alle i praksis er valgt for 2-årsperioder.
04

Trond takket for tilliten på vegne av det nye styret, og takket deretter de avtroppende styremedlemmene. En spesiell takk gikk til Kari og Helge Rivedal, som fikk hver sin vingave (helt lik til begge ble de forsikret om) for sin innsats som henholdsvis kasserer i 7 år og styreleder i 5 år.

Dermed var den formelle saksgangen avsluttet, og talerstolen ble overlatt til advokat Graff som redegjorde for prosessen videre vis a vis Ski kommune med hensyn til å få tilgang til områder som i øyeblikket er “sperret”, dvs. i første omgang halve drivingrangen og gamle hull 7 (par 3) samt gamle back-9. Håpet er å kunne vedlikeholde dette område som en golfbane som kan åpnes når de økonomiske forholdene i klubben tillater det.
05

For å få de nødvendige politiske vedtakene for å muliggjøre dette la han frem noen synspunkter med hensyn til å bygge alianser med andre grupperinger som kan bidra med støtte, derav først og fremst golfklubben, men også aktører som Skiforeningen og andre som kan være interessert i å beholde området for golf (noe det er regulert til) og unngå at det plantes skog for å bringe det tilbake i opprinnelig tilstand.

Han mente at argumentene som bør settes frem for politikerne mest naturlig bør dreie seg om fire områder:
Arealbruk (regulert til golf, naturmangfold osv.)
Politiske forhold (forholde seg til politikerne som skal ta beslutningen, fremheve tidligere utredninger osv.)
Likebehandling (hva betaler andre foreninger for bruk av kommunale fasiliteter?)
Helsegevinst ved golf
Han ba klubbens medlemmer om å komme med ideer og innspill både når det gjelder potensielle alliansepartnere og argumenter som kan brukes.

Forslag kan sendes per e-post til: tbg@graffoco

Rundt halv ni var det hele over, og folk dro hjem igjen.

ÅRSMØTET 2. februar 2012 kl.19.00 på Sørmarka.

AGENDA
Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
Velge dirigent(er), sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
Behandle innkomne forslag og saker. Forslag fra baneeier om å øke spilleavgiften med kr 200 for 2012 av hensynet til samarbeidet med Østmarka GK.
Fastsette medlemskontingent.
Vedta klubbens budsjett.
Behandle klubbens organisasjonsplan.
Valg i henhold til vedtektene.
Styret.

Last ned Word-versjon

Forslag til forretningsorden – årsmøtet 2. februar 2012

1. Møtet ledes av den valgte dirigenten

2. Protokollen føres av den/de valgte sekretær/er.

3. Ingen kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak.

Med unntak for innlederen settes taletiden til:
3 minutter første gang
2 minutter andre gang
1 minutter tredje gang
Det er adgang til å foreslå at talertiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek.

4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid.

5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og innholde forslagsstillerens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering.

6. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall.

7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot, samt hvem som har hatt ordet i den enkelte sak.

Styrets forslag til vedtak:
Innkallingen til, samt saksliste og forretningsorden for årsmøtet 2. februar 2012 i Krokhol Golfklubb godkjennes.

Last ned Word-versjon

Saksdokumenter
Her kan du laste ned alle saksdokumentene for årsmøtet:

Dagsorden
Forretningsorden
Styreberetning
Regnskap
Valgkomiteens innstilling
Revisjonsberetning
Organisasjonskart

Rapporter fra komiteer og grupper:
Turneringskomiteen
Seniorgruppen
Banekomiteen
Damegruppen
Handicapkomiteen
Redaksjonskomiteen
Årsrapportene fra komiteene og gruppene vil også bli lagt ut på de respektive komiteenes og gruppenes nettsider.

Hvis du vil laste ned alle dokumentene på en gang, kan du laste ned denne zip-filen.
Styrets beretning for året 2011

Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder: Helge Rivedal
Nestleder: Jens Kristian Tofteberg
Kasserer: Kari Rivedal
Styremedlemmer: Trond Syversen
Petter F. Corneliussen
Varamedlemmer: Cathrine Granung
Marianne SkurdalØvrige tillitsvalgte og tillitsoppnevnte:
Revisorer: Trond Torgersen og Odd Hole
Valgkomite: Eivind Gikling og Marit Solveig Bjørnstad
Utvalg og komiteer oppnevnt av styret:
Turnering: Ragnhild Lied Johansen
Handicap: Finn Arne Johansen, leder, Eivor Arntzen, Ådne Trygg
Rekruttering/
Medlemskom: Jens Kr. Tofteberg
Junior:
Bane: Ådne Trygg, Finn Ericsson, Trond Syversen
Dame: Ragnhild Lied Johansen, Anne Helene Troøien og Marit Bjørnstad
Senior: Fina Kensland, Eivor Arntzen og Eivind Th. Jacobsen
Markedsgruppen: Tom Rune Larsen
Redaksjonskomite: Morten Olstad, leder, Jon Kittilsen skribent og Hilde Gundersen

Møtevirksomhet mv:
Det er avholdt 3 formelle styremøter i løpet av året. I tillegg har styret hatt mange telefonkonferanser og mailkontakter.

Medlemsutvikling:
Klubben hadde ved årets utgang 297 medlemmer mot 476 året før. Det var 56 nyinnmeldinger i løpet av året.

Idrettslig aktivitet:
Styret viser her til gruppenes årsmeldinger. Det fremgår at det har vært en omfattende turneringsvirksomhet, både i egen regi på Krokhol og ved eksterne turneringer med til dels gode resultater.

Tilbudet til medlemmene om trening med klubbproene ble videreført .

Banen:
Årets sesong er gjennomført på en ”ny ” nihullsbane. Trass i en ny våt sommer holdt banen stand og fremstod senhøstes stadig bedre. Det er gjort gode tiltak for drenering slik at utsikten for neste sesong er lovende.

Senhøstes opplyste baneeier at det var inngått samarbeidsavtale med Østmarka slik at medlemmene gjensidig kan spille på hverandres bane.

Økonomi:
Klubbens økonomi er sunn. Grasrotandelen tilførte klubben kr.23 928. Det har i snitt vært vel 70 medlemmer som står bak dette. Årets resultat ble et overskudd stort kr 53.022.

Likestilling:
Klubben overholder alle gjeldende regler for likestilling.

Vedlegg:
Årsrapportene fra turneringskomiteen, damegruppen, seniorgruppen, banekomiteen og handicapkomiteen

Oslo 15 januar 2012

Helge Rivedal Kari Rivedal Petter Corneliussen Jens Kristian Tofteberg Trond Syversen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 6 =