Årsmøte 2013

Ekstraordinært årsmøte

20. april ble det avhold ekstraordinært årsmøte der temaet var veivalg.

Hovedsaken på det ekstraordinære møtet i går var å beslutte veien videre for Krokhol GK.
Etter det ordinære årsmøtet i februar ble det klarlagt at Tom Rune Larsen likevel vil drive Krokhol golfbane dersom klubben er villig til å inngå en avtale hvor klubben påtar seg et begrenset økonomisk ansvar for et eventuelt underskudd. Denne løsningen ble vedtatt med overveldende flertall. Protokollen fra møtet følger vedlagt.

Vedtaket innebærer at klubbens hjemmebane blir Krokhol som tidligere og med åpning av banen til normalt tidspunkt, men selvfølgelig avhengig av været framover.

Last ned protokollen her.

PROTOKOLL FRA
ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 7. februar 2013, kl 1900.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
Det møtte 69 medlemmer, dette ble godkjent og vedtaksført.

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
Det var innen fristen ikke kommet forslag fra medlemmene på saker til behandling på årsmøtet. Styret hadde fremført saker til behandling, dette fremgikk av sakslisten.
Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent.

3. Valg av dirigent, sekretær, samt 2. representanter til å underskrive protokollen.
Styreleder Trond Syversen foreslo seg selv som dirigent, Terje A. Bjørnstad som sekretær og Anne Gro Larsen og Marit Bjørnstad til å underskrive protokollen. Forslaget ble godkjent.
Som tellekorps ble valgt Odd Hole og Trond Torgersen.

4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
Før behandlingen av Årsmeldingen ble det reist et spørsmål fra salen om hvilket krav Ski Kommune hadde stilt vedrørende leie av kommunens golfareal. Styreleder svarte at Ski Kommunes krav var kr. 1,- pr kvadratmeter pr år, samt en bankgaranti på 1 million kroner. Det var ikke ytterligere spørsmål. Årsmeldingen og komiterapportene ble kun summarisk gjennomgått, da medlemmene har hatt god tid til å sette seg inn i årsmeldingen på forhånd. Årsmeldingen ble godkjent.

Årets ildsjeler.
Ildsjelene for året 2012 ble Finn Ericsson og Kjell Granung.

5. Regnskap.
Kasserer Randi Højlund Pedersen gjennomgikk årets driftregnskap og balanse. Revisjonsrapporten fra Odd Hole og Trond Torgersen ble lest opp. Driftsresultatet for 2012 ble pluss kr. 17.437.
Regnskap, balanse og revisjonsberetning ble godkjent.

6. Innkomne forslag og saker

6.1 Søknad fra Tom Rune Larsen om at klubben frafaller kravet om kr. 40.000,- i leie for klubbens roughklipper i 2012. Alternativt at kr. 20.000,- frafalles og de resterende kr. 20.000,- skyves ut i tid.
Under behandlingen av saken kom det forslag om å stemme over ytterligere to alternativer:
Alt 4: Tom Rune betaler hele leiesummen på kr 40.000,- for 2012
Alt 5: Hele leiesummen på kr 40.000,- utsettes til et senere år

Det ble lagt fram flere forslag til avstemmingsregler. Et forslag om at saken utsettes ble også fremmet. Etter en lengre diskusjon var det enighet om å gjennomføre en skriftlig avstemming i to runder. I første runde ble det stemt over alle 5 alternativer. Deretter ble det stemt mellom de to alternativene som fikk flest stemmer (alt 2 og 3).

Følgende vedtak (alt. 2) ble fattet:

Klubben ettergir kr 20.000,- i leie for 2012. De resterende kr 20.000, – av leiesummen utsettes slik at det vil ta noe lengre tid før Tom Rune Larsen kan overta klipperen.

6.2 Informasjon fra Tom Rune Larsen vedrørende avgjørelsen om ikke å fortsette driften av Krokhol Golfbane i 2013.
Tom Rune informerte kort om at konkurransen fra andre golfbaner i distriktet var blitt uholdbar, og at reduksjonen i kontingentene derved ikke ville dekke kostnadene til drift i 2013. I tillegg var det blitt for
lange arbeidsdager. Arbeidsmengden var blitt for stor. Tom Rune beklaget avgjørelsen, og bekreftet at han allerede er i annet arbeid.
Jon Kittilsen spurte Tom Rune Larsen om de lån han hadde fått fra enkeltmedlemmer i klubben nå ville ble tilbakebetalt. Han svarte at hverken disse lånene eller det lånet han har til klubben (kr 719.834,-) er betinget av at Krokhol golfbane drives. Tom Rune bekreftet at han vil tilbakebetale lånene i tråd med lånevilkårene, eventuelt raskere dersom økonomien tillater det.

6.3 Hva vil vi med Krokhol Golfklubb? Formål, funksjon og aktiviteter?
Styreleder informerte om alternativene i saksdokumentet, og ba om ytterligere forslag fra medlemmene. Han informerte om at styret er skeptisk til en løsning hvor klubben påtar seg å drive banen og at det ikke kan forventes at det nåværende styret vil fortsette dersom denne løsningen blir valgt. Styret har etter at sakspapirene til årsmøtet ble sendt ut, mottatt tilbud til klubben og enkeltmedlemmer fra Østmarka, Oppegård og Groruddalen GK. Disse ble gjort tilgjengelige i møtesalen. Det ble videre opplyst at Grønmo GK har lagt bort tanken om å drive en bane på Krokhol.

Fra salen kom det mange synspunkter på de ulike alternativene som var presentert. Flere var positive til å utrede en løsning hvor klubben overtok ansvaret for å drive banen på Krokhol og med et betydelig innslag av dugnad. Det ble også slått til lyd for, i hvert fall, å drive banen kommende sesong samtidig som klubben tilbyr Tom Rune full betaling for å drive banen mot at han tar ut en vesentlig del i form av nedbetalt gjeld til klubben.

Etter som styret hadde gitt uttrykk for at det ikke ville påta seg en eventuell utredning av at klubben overtar driften av golfbanen, ble interesserte årsmøtedeltakere bedt om å melde seg. Følgende medlemmer sa seg villige til å være med i en utredningsgruppe: Jon Kittilsen, Tom Rune Larsen, Steinar Berg, Trond Bjerke, Petter Toturen og Jan Berg Jansen.

Det ble gjort følgende vedtak under dette sakspunktet:

Årsmøtet ønsker å utrede mulighetene for at klubben kan overta driften av Krokhol golfbane og ber de medlemmer som har meldt seg om å utrede påta seg utredningen. Utredningen bør omfatte både en kortsiktig og en mer langsiktig Iøsning. Utredning må foreligge før et e.o. årsmøte senere på vinteren, om mulig før påske.

Styres bes om å følge eventuelle interessenter (utover klubben) sin prosess, med å vurdere drift av golfbane på Krokhol, tettest mulig, eventuelt også delta i prosessen. Hensikten er å bidra til at en slik Iøsning og et forslag til avtale mellom Krokhol GK og interessentene blir best mulig for klubbens medlemmer.

Styret bes om å bidra til at tilbudene til Krokhol GK fra golfklubbene Østmarka og Oppegård om å bruke deres bane som hjemmebane, blir best mulig for våre medlemmer.

Styret bes om å bidra til at tilbudene til enkeltmedlemmene i Krokhol GK, fra golfklubbene Østmarka, Oppegård, Grønmo og Groruddalen samt eventuelle andre klubber, blir best mulig for våre medlemmer.

6.4 Forslag om at klubben fortsetter å abonnere på golfbox og oppretteholder hjemmesiden, krokhol.no
Følgende vedtak ble fattet:
Klubben opprettholder hjemmesiden og fortsetter å abonnere på golfbox

6.5 Forslag til nye vedtekter basert på forbundets lovnorm.
Følgende vedtak ble fattet:
Det fremlagte forslaget til ny lov for klubben vedtas.

7. Fastsette medlemskontingent og tidspunkt for innkrevning av medlemskontingent for 2013. Følgende vedtak ble fattet:
Fastsettelse av klubbkontingent for 2013 utsettes til det e.o. årsmøtet senere på vinteren. Innbetaling av klubbkontingenten etter dette årsmøtet avgjør hvem som fortsetter som medlemmer i klubben.

8. Vedta klubbens budsjett.
Følgende vedtak ble fattet:
Styret gis fullmakt til å utarbeide og vedta endelig budsjett når de har bedre oversikt over inntekter og utgifter.

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
Følgende vedtak ble fattet:
Eksisterende organisasjonsplan opprettholdes. Styret pålegges å utarbeide et forslag til ny organisasjonsplan, for klubben, for behandling på neste årsmøte. l mellomtiden bruker styret organisasjonen slik det er mest hensiktsmessig.

10. Valg.
Valgkomiteens forslag ble vedtatt med akklamasjon. Vedtaket betyr at det sittende styret fortsetter:

Leder: Trond Syversen (ikke på valg)
Nestleder: Jens Kristian Tofteberg (gjenvalgt)
Kasserer: Randi Marie Pedersen (ikke på valg)
Styremedlem: Britha Amundsen (ikke på valg)
Styremedlem: Terje A. Bjørnstad (ikke på valg)
Varamedlem: Eva Haraldsen (ikke på valg)
Varamedlem: Catherine Granung (gjenvalgt)
Revisorer: Trond Torgersen (gjenvalgt)
Odd Hole (gjenvalgt)
Valgkomite: Eivind tikling (gjenvalgt)
Marit Bjørnstad (gjenvalgt)

Klubbens styreleder er klubbens eventuelle representant på NIFs idrettsting

Møtet ble avsluttet ca. 2130

Du kan laste ned den offisielle protokollen (med underskrifter) her.

Innkallelse til årsmøtet i Krokhol Golfklubb på Sørmarka 7. februar 2013, kl 19.00
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene i klubbhuset og på nettet senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene ( betalt klubbkontingenten for 2012). Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Styret

Dagsorden

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
6.1 Søknad fra Tom Rune om at klubben frafaller kravet om kr 40.000,- i leie for klubbens roughklipper i 2012. Alternativt at kr 20.000,- frafalles og de resterende 20.000,- skyves ut i tid.
6.2 Hva skjer med Krokhol golfbane videre framover? Tom Rune informerer.
6.3 Hva vil vi med Krokhol GK? Formål, funksjon og aktiviteter?
6.4 Forslag om at klubben fortsetter å abonnere på golfbox og opprettholder
hjemmesiden, krokhol.no.
6.5 Forslag til nye vedtekter for klubben basert på forbundets Lovnorm
7. Fastsette medlemskontingent og tidspunkt for innkreving av medlemskontingent for 2013.
8. Vedta klubbens budsjett.
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
19. Valg i henhold til vedtektene.
Etter at årsmøtet er avsluttet vil styret være tilgjengelig for de medlemmer som har ytterligere spørsmål o.l.

Styrets beretning for året 2012

Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder: Trond Syversen
Nestleder: Jens Kristian Tofteberg
Kasserer: Randi Højlund Pedersen
Styremedlemmer: Britha Amundsen
Terje A. Bjørnstad
Varamedlemmer: Cathrine Granung
Eva Haraldsen
Øvrige tillitsvalgte og tillitsoppnevnte:
Revisorer: Trond Torgersen og Odd Hole
Valgkomite: Eivind Gikling (leder) og Marit Solveig Bjørnstad
Utvalg og komiteer oppnevnt av styret:
Turnering: Ragnhild Lied Johansen (leder) + 9 andre
Handicap: Finn Arne Johansen (leder), Eivor Arntzen, Ådne Trygg
Rekruttering/
Medlemskom: Jens Kr. Tofteberg
Junior:
Bane: Ådne Trygg (leder), Finn Ericsson og Trond Syversen
Dame: Ragnhild Lied Johansen og Marit Bjørnstad
Senior: Eivor Arntzen
Markedsgruppen: Tom Rune Larsen
Redaksjonskomite: Morten Olstad (leder), Jon Kittilsen (webredaktør) og Hilde Gundersen

Møtevirksomhet mv:
Det har vært et løpende samarbeid med Tom Rune Larsen som greenkeeper og eier av banen.
Det er avholdt i alt 7 styremøter i løpet av året. I tillegg har styret avklart saker gjennom e-postutveksling.

Representanter for styret har dessuten hatt møte med rådmannen i Ski kommune vedr. den delen av golfbanen som ligger på kommunens arealer. Det har vært kontakt med NGF i samme forbindelse. Styrets initiativ hadde til hensikt å leie kommunens del av drivingrangen samt gamle hull 7 for en rimelig kostnad. Dessuten ønsket klubben, i samarbeid med Tom Rune Larsen, adgang til å holde i hevd resten av kommunens golfareal for å hindre at denne delen grodde igjen. Saken ble framlagt for kommunestyret, men uten at klubben fikk anledning til å belyse saken godt nok. Kommunen vedtok å opprettholde sine opprinnelige økonomiske krav, noe som gjorde det umulig for klubben å gjennomføre sine planer.

Medlemsutvikling:
Klubben hadde ved årets utgang 299 medlemmer mot 297 året før. Tilbud om reduksjon i spilleavgift og annonsering i bl.a. Norsk Golf har ikke gitt ønsket respons.

I samarbeid med to av klubbens medlemmer (Rita Åse og Jon Kittilsen) fikk styret utviklet og trykket opp klistrelapper som ble delt ut til medlemmene til bruk på biler mv som et markedsføringstiltak. Dessverre var det få av klubbens medlemmer som fulgte opp tiltaket.

Idrettslig aktivitet:
Styret viser her til gruppenes årsrapporter. Det fremgår at det har vært en omfattende turneringsvirksomhet, både i egen regi på Krokhol og ved eksterne turneringer med til dels gode resultater.

Styret har videreført det populære tilbudet om trening med klubbproene. Også inneværende sesong har deltakelsen vært god. Et annet populært tiltak var samarbeidet med Østmarka om fritt spill på begge baner for fullt betalende medlemmer. Likevel er inntrykket at de fleste foretrakk sin egen hjemmebane.

Banen:
Banen åpnet 28. april og har, været tatt i betraktning, holdt god standard.

Banekomiteen arrangerte også dette året vårdugnad i samarbeid med Tom Rune. Etter forholdene var deltakelsen god.

En dugnadsgjeng, ledet av Terje Bjørnstad, har bidratt til gjennomføring av flere viktige tiltak.

Tom Rune har dessuten fått god frivillig bistand av blant annet Finn Ericsson til banedriften.

For å skape større variasjon på banen er det planlagt 4 tee-steder på hvert hull. Banen ble slopet ut fra disse i løpet av sommeren. Resultatet vil komme til anvendelse fra neste sesong.

Styret utarbeidet opplegg og rutiner for en golf-vert tjeneste. Dessverre viste det seg at lite press på banen gjorde tjenesten unødvendig gjennom hele sesongen.

Økonomi:
Klubbens økonomi er sunn. Grasrotandelen tilførte klubben kr. 27.961. Det har i snitt vært vel 70 medlemmer som står bak dette. Årets driftsresultat ble et overskudd på kr 17.437.

Tatt i betraktning at golfbanen har slitt økonomisk, har styret har funnet det fornuftig å bidra med midler til utskifting av motor på roughklipperen og markedsføring av banen og klubben.

Likestilling:
Klubben overholder alle gjeldende regler for likestilling.

Vedlegg:
Årsrapportene fra turneringskomiteen, damegruppen, seniorgruppen, banekomiteen og handicapkomiteen

Oslo, 30. januar 2013

Trond Syversen Jens Kristian Tofteberg Randi Høilund Pedersen Britha Amundsen Terje A. Bjørnstad
Saksdokumenter
Styret har produsert et dokument som inneholder alle saksdokumentene. Hvis du ikke har fått det tilsendt per e-post, kan du laste det ned her:

Word-versjon (1,4 MB – stor)
Pdf-versjon (440 KB – mindre)

Dette dokumentet inneholder følgende
Dagsorden
Forretningsorden
Styreberetning og grupperapporter*
Regnskap og revisjonsberetning
Sakene som skal behandles på årsmøtet (disse er også lagt ut på egne sider som er tilgjengelig gjennom lenkene i dagsordenen ovenfor)
Organisasjonskart

*Rapporter fra komiteer og grupper:
Turneringskomiteen
Seniorgruppen
Banekomiteen
Damegruppen
Handicapkomiteen
Redaksjonskomiteen

Disse årsrapportene fra komiteene og gruppene er lagt ut på de respektive komiteenes og gruppenes nettsider, med tilgang gjennom lenkene ovenfor.

Valgkomiteens innstilling til valgene 2013.

Leder: Trond Syversen Gjenvalg
Nestleder: Jens Kristian Tofteberg Gjenvalg
Kasserer: Randi Marie Pedersen Gjenvalg
Styremedlem: Terje Bjørnstad Gjenvalg
Styremedlem: Britha Amundsen Gjenvalg

Varamedlemmer: Cathrine Granung Gjenvalg
Eva Haraldsen Gjenvalg
For valgkomiteen

Eivind Gikling
Marit Bjørnstad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =