Årsmøte 2018

Årsmøte – 8. februar 2018

på Sørmarka kl 1900

Referat fra årsmøtet

På under en uke er referatet fra årsmøtet ferdig.

Klikk på bildene til høyre, eller last ned det undertegnede referatet her: 0165_001.

Det er ikke ulikt det uoffisielle referatet.

Dagsorden

 1. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, sekretær, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding, herunder rapporter fra grupper og komiteer
 5. Regnskap med revisjonsberetning
 6. Forslag og saker til vedtak
  1. Endring av driftsgaranti
 7. Medlemskontingent for 2018
 8. Budsjett for 2018
 9. Organisasjonsplan
  1. Styre
  2. Grupper
 10. Valg
  1. Leder
  2. Nestleder
  3. Styremedlemmer
  4. Varamedlemmer
  5. Revisorer (2 personer)
  6. Representanter til Ting og møter i organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett
  7. Valgkomité

Sak 4 Årsmelding for 2017 inkludert grupperapporter

Golfåret 2017 på Krokhol ble gjennomført med bra spilleforhold, godt turneringstilbud og normalt høy aktivitet. Styret har utviklet kontakten med Ski kommune i forbindelse med leieavtale på range og deler av gamle ‘back’, vi har møtt i Ski Idrettsråd for å komme tettere på relevante kommunale prosesser, og vi var representert på Golftinget 2017 for å oppdatere oss på hva som skjer i NGF og golf-Norge.

Økonomien i klubben er sunn. Medlemsantallet er uendret fra 2016, til tross for mange innmeldinger ved starten av sesongen. Vi har tilbudt junior-/barnetrening, og gitt treningstilbud til medlemmene.  Baneeier er støttet med delfinansiering av arbeidsbil, og vi måtte litt overraskende innfri driftsgaranti (nedskriving av fordring) overfor baneeier for 2016.

I 2017 opplevde vi en innovasjon på Krokhol med introduksjon av fotballgolf organisert av baneeier. Det er styrets inntrykk at det gikk fint å spille ordinær golf og fotballgolf i så integrert form som vi gjorde, og at det ble økt trafikk på bane og i kafeen.

Vi antar fotballgolf fortsatt blir et tilbud i 2018.

I tillegg er det signaler om at vi i 2018 vil se frisbee-golf på noe av arealet som tidligere var back-nine. Ski kommune (grunneier), baneeier og Krokhol GK snakker godt sammen med frisbee-golfere om tilrettelegging.

Banekomiteen i samarbeid med baneeier tilbød gode spilleforhold gjennom en værmessig til tider utfordrende sesong, og turneringskomiteen ga oss et omfattende turneringstilbud. Styret er takknemlig for innsatsen våre engasjerte medlemmer i disse to komiteene gjør for at vi skal trives Krokhol. På tampen av året re-etablerte vi damegruppen og håper med det å forbedre tilbudet til våre kvinnelige medlemmer.

Vi innfrir fra 2018 NIF/NGF sine 3 absolutte krav om at alle idrettslag skal ha en ansvarlig for vandelsattester for de som jobber med barn/unge, underslagsforsikring for styret, og et system for 2 signaturer på utbetalinger fra idrettslaget.

Styrets arbeid

Styret har i perioden hatt 9 styremøter. Blant de saker man har arbeidet med kan nevnes:

 • Etablering av leieavtale med Ski kommune som gjelder del av driving range og deler av gamle back nine (hullene 7, 11, 12 og 13). Leiekostnaden refunderes til klubben fra baneeier.
 • Klubben har overtatt ansvaret for medlemsregisteret og ansvaret for å fakturere medlemskontingent og spilleavgift
 • Arbeidet med plan for anleggsutvikling og oppgradering av rangen, inklusive bidra med økonomiske støttetiltak til banen, se ellers eget punkt om anleggsutviklingsplanen
 • Støttet baneeier med delfinansiering av arbeidsbil
 • Rekruttering av nye medlemmer, blant annet ved å organisere kurs for nye medlemmer («Veien til golf») og støttet økonomisk et treningsopplegg for juniorer
 • Treningsopplegg for medlemmene, totalt 8 kvelder (5 i mai-juni og 3 i august)
 • Fått trykket opp en kortfattet baneguide
 • Reetablert damegruppa

Plan for anleggsutvikling

I 2017 har styret sammen med representanter fra banekomiteen jobbet frem forslag til utviklings- og vedlikeholdsplan.

Høsten 2017 ble det avholdt møte med baneeier, banekomite og styret. Her var det enighet om at dreneringsoppgaver skulle ha første prioritet med deretter følgende rekkefølge på tiltak:

 1. Drenering av området rundt greenen på hul 4.
 2. Drenering og planering av driving range. Her er det mye arbeid som må utføres. I dag går det med mye timer i forbindelse med å hente inn rangeballer. Baneeier vil holde tak i dette utover i 2018.
 3. Drenering av området mellom skogholt og greenen på hull 8 og GUR-området på hull 9.
 4. Rydde og planere rødt utslag på hull 5. I tillegg ønskes det å etablere utslag og benk bak den store steinen nederst i bakken.
 5. Grave opp det ene røret i bekken langs hull 3 og etablere en åpen bekk ned til vannet ved hull 2.
 6. Bekken langs hull 5 graves opp slik at vannføring forbedres.
 7. Drenering ved venstre side av rødt utslag på hull 1. Her er det noe rørføring fra gården som må endres. Det er også noe vann i bakken opp til greenen på hull 1 som må dreneres.
 8. Rødt markert område på hull 6. Høyre side. Må dreneres, rørføring ned til vannet må åpnes.

Forslag til vedtak blir presentert i sak nr 6.

Medlemsutvikling

Ved utgangen av 2017 hadde vi 230 medlemmer som er det samme antallet som pr. 31.12.2016. Vi hadde en tilgang på 43 medlemmer i 2017 men dessverre så sluttet det altså like mange.

Over halvparten av de som sluttet var i aldersgruppen 20-40 år som er den samme trenden som vi hadde i 2016. Vi greier å få nye medlemmer til klubben, men utfordringen ser ut til å være å beholde disse og få de til å bli aktive i klubben.

60 prosent av medlemsmassen har et medlemskap med full spille-rett (senior, student og ungdom). Kvinneandelen har vært stabil på ca. 20 prosent de siste årene.

Tabellen under viser fordeling på HCP blant medlemmene. Gjennomsnittlig HCP er 28,5.

Idrettslig aktivitet

Styret henviser til turneringskomiteens rapport, men vil peke på at klubben også i 2017 hadde høy aktivitet på turneringsfronten. Vi har fortsatt åpne turneringer hvor spillere fra andre klubber har fått adgang til å delta.

Klubbmesterskapet ble avholdt 20. og 21. august.. Klubbmestre ble Leona Pilares og Per Frode Haugen.

Etter å ha ligget nede siden 2012, ble det igjen blåst liv i Krokhol Masters. Den ble avviklet som en endagsturnering 10. september. Trond Torgersen vant A-klassen, Rune Sørlie B-klassen og Odd Hole C-klassen.

Matchplay ble i 2017 vunnet av Trond Torgersen.

Leona Pilares og Rita Åse representerte Krokhol i lag-NM, 2. divisjon damer som i år ble avviklet på Onsøy GK. Til neste år må det være et mål å få stilt med et herrelag i tillegg til damelag.

I senior seriespill deltok Krohol GK også i 2017 med 2 lag. Førstelaget overlevde i 1.divisjon med tøff motstand, men andrelaget fortsetter i 2. divisjon neste år.

Forøvrig henvises til Turneringskomiteens rapport.

Veien til golf

Ådne Trygg, Ketil Nordgård og Jens-Kristian Tofteberg er autoriserte for å kjøre «veien til golf»-kurs.

Totalt har 11 personer gjennomgått kurset i 2017.

Klubbtrening

Klubben gjennomførte også i år subsidiert trening for medlemmene. Det var 5 treninger før sommerferien hvor vi hadde pro Christoffer Arntsen fra Drøbak GK. På høsten fikk vi til 3 treninger i august hvor vi hadde innleid pro Stian Karlsen. Responsen er størst på treningene på forsommeren som ble fulltegnet. Vi ønsker fortsatt å få med flere av våre nye medlemmer som akkurat har tatt «Veien til golf». Disse treningene er et godt bidrag til bedret sving og ikke minst det sosiale miljøet. Vi håper på å få til et sportslig tilbud til våre medlemmer også i 2018.

Juniortrening

I etterkant av aktivitetsdagene, som vi arrangerte for Siggerud barne- og ungdomsskole, ble det startet en juniortrening der de som hadde deltatt på aktivitetsdagene ble invitert. Dette var et samarbeid mellom markedskomiteen og baneeier. Det ble gjennomført fire treninger før sommerferien, og fem treninger i august og september. De første treningene ble ledet av medlemmer fra klubben. Klubben leide deretter inn Stian Karlsen som pro, og han foresto de fleste treningene etter hvert. Klubben kjøpte også inn noe golfutstyr til dette formålet. Til sammen var rundt 20 barn/ungdommer innom disse treningene. Det hadde vært ønskelig med et noe mer stabilt oppmøte, men vi hadde en kjerne 5-6 barn/ungdommer som møtte jevnlig. For neste sesong bør det vurderes å komme i gang tidligere, og at tilbudet om trening gjøres kjent i forbindelse med aktivitetsdagene.

Økonomi

Som vi informerte om på forrige årsmøte overtok klubben i 2017 jobben med å fakturere medlemskontingenter. Kasserer Leona og medlems-koordinator Lise etablerte gjennom året rutiner for oppfølging av betaling og videreføring av spilleavgifter som vil komme til nytte i år. Erfaringene med ordningen er positive. Styret ser for seg å videreføre ordningen som gir oss god kontroll og oversikt.. Høsten 2018 vil vi evaluere ordningen sammen med baneeier.

I løpet av året støttet vi baneeier med 45.000 (50 prosent av prisen) til anskaffelse av en arbeidsbil (ATV).

For styret var det overraskende at baneeier tidlig på høsten meldte at driftsåret 2016 endte med underskudd i banedriften på kr 71.000. Han ba om å få løst ut driftsgaranti gjennom at klubben reduserer sitt tilgodehavende med 71.000. Styret konkluderte etter flere gangers behandling og avklaring med revisor med å imøtekomme søknaden.

Vi kjøpte sent på høsten flere nye utslagsmatter, ball-magasiner og bøtter til bruk på driving rangen. Slike anskaffelser kommer inn under ordning i NIF/NGF om støtte til anleggsmidler/treningsutstyr og vi har fått bekreftet innvilget støtte som kommer til inntekt i løpet av 2. kvartal.

Regnskapet ble gjort opp med et underskudd på 93.001 kroner.

Rapporter fra grupper og komitéer

Turneringskomiteen

Komiteen har i 2017 bestått av Jens Kristian Tofteberg (leder), Marit Bjørnstad, Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Finn Arne Johansen, Per Frode Haugen, Rita Åse og Knut Storm Hanssen.

Turneringssesongen 2017 er definitivt over og vi kan se tilbake på en sesong av varierende kvalitet både når det gjelder vær og resultater. Mange av oss har skrevet seg opp i løpet av sesongen, men forhåpentlig vis er det flere som har maktet det kunststykket og redusere sitt handicap.

Turneringskomiteen har gjort en betydelig jobb i løpet av dette året, og jeg takker alle for innsatsen som den enkelte har gjort i løpet av sesongen.

Nordea cup forsvant dette året og ble erstattet av Krokhol Swingers. Det er imidlertid vårt håp at Golfforbundet klarer å stable en ny sponsor på bena, slik at vi får en landsomfattende turnering som vi kan delta i når vi setter i gang i 2018 (i tillegg til Pink Cup).

Det har i løpet av 2017 blitt arrangert 48 turneringer med om lag 950 deltakere. Antall spillere som har deltatt i disse turneringene er for lavt, og det er stort sett de samme som går igjen. Rekrutering av spillere til turneringer er derfor en stor utfordring.

I tillegg til turneringene har det vært 6 mandagstreff og 9 dametreff. Den siste har langt ifra vært en suksess, og det må derfor arbeides for å få en damegruppe opp å stå. Vi har da flere enn de 4 – 5 damene som har møtt opp på torsdager.

Våre spillere har også deltatt i turneringer på andre baner, og derved bidratt til å få Krokhol mer frem på golfkartet, men disse tingene ligger utenfor turneringskomiteens mandat.

Ovenfor ble det nevnt at turneringssesongen var over, dette er en sannhet med en modifikasjon. I skrivende stund er Match play ennå ikke ferdig, men vi håper at de rekker å spille finalen før snøen faller. Vi er i den heldige situasjonen at Jon følger opp dette. Når det gjelder Match play har heldigvis Jon sagt seg villig til å være overkikador for denne også i 2018, noe vi er takknemlige for. Han har da uttalt at rammen blir strammere slik at finalen spilles før Elgjakta.

Sesongen 2018 vil inneholde de vanlige helgeturneringene som vårslepp, jernslag osv. Vi får også vurdere andre former for turneringer bl.a. lagtureringer som Texas Rumble etc.

Mandagsturneringene med OoM vil også gå sin gang, men med større variasjon enn i 2017. Bl.a. tenker vi oss mer blanding av Stableford og Slaggolf, endring av utslagssteder osv. Senior turneringene vil også fortsette som før.

Turneringskalenderen gjøres ferdig på nyåret, så da får vi se hva som dukker opp.

Tilslutt kan nevnes at turneringskomiteen vil fortsette nesten uforandret, den blir styrket ved at Sten-Arne Skulbu har sagt seg villig til å delta (og Stine stiller sterkere). Alt under forutsetning av Styrets godkjenning.

Så takk for sesongen som er over og vel møtt til en ny og forhåpentligvis bedre sesong 2018 for oss alle.

Banekomitéens virksomhet i 2017

Banekomitéen har i 2017 bestått av Sander Lund (leder), Finn Ericsson og Olaf Thommassen.  I 2017 har følgende blitt prioriter eller står på lista over ønskede forbedringer for 2018:

Hull 1

 • Bunker ble forskjøvet under dugnaden.
 • Drenering ved rød tee, venstre side, bør ordnes

Hull 2

 • Singeltreff renset og skråning høyre side ryddet under dugnaden.
 • Dreneringsproblem på høyre side ved rød tee, samt 30 meter før green
 • Greenen har en dump, hvor det blir stående smeltevann

Hull 3

 • Dreneringsproblem
 • Åpne bekken?
 • Drenere til høyre for green frem til kum eller bekken

Hull 4

 • Bør grave grøfter og kulte opp hele området mellom green 4 og 3
 • Drenere venstre side green

Hull 5

 • Rød tee ønsket flyttet foran stor stein
 • Gul tee, bruke begge teer. Noe utrast steinsetting
 • Åpne bekk høyre side
 • Hull på fairway merket gul og sort pinne, må ordnes

Hull 6

 • Rødt område dreneres
 • På lang sikt, sand eller gressbaner på høyre side av green

Hull 7

 • Variere gul tee og flaggplassering
 • Midtre tee, flagg nede, fremtre tee, flagg oppe
 • Lite skogholt høyre før green, fjerne 3-5 trær og fylle på masse
 • Frontgreen venstre side, fjerne 2-3 trær og fylle på masse.

Hull 8

 • Dreneringsproblem de siste 100 meter før green

Hull 9

 • Blått katastrofeområde. Dreneres
 • Oppstamming skogholt høyre side 150-100 meter

Generelt

 • «Finishene» på samtlige hull bør også dresses og luftes
 • Snorklipper har baneeier ordnet i år, bør videreføres neste sesong
 • Rangen fungerer bra, gravearbeidet ordnet (Stian L)
 • Nett mot gamle hull 8?
 • Treningsområdene fungerer bra
 • Ønsker gamle hull 11 som et avlastnings- eller erstatningshull for hull 4
 • Mange av teene bør rettes opp, men det krever også maskinhjelp som det meste av de ønskene som her er foreslått
 • Generell skilting, eks. «Neste tee»

Handicapkomiteen

Handicapkomiteen samarbeider med turneringskomiteen.  Handicap justeres automatisk etter klubbturneringene, så sant forholdene ikke er helt ekstreme. Dette medfører at de fleste medlemmer avslutter året med et handicap som passer med deres spillestyrke. Imidlertid foretar golfbox automatisk en ettersjekk av handicap i forhold til oppnådde resultater i løpet av året. Dette kan medføre at man får en ekstra regulering. Eksempelvis kan en stadig gjentagelse av 18 poeng i klubbturneringene medføre at man reguleres opp selv om poengsummen i seg selv ikke automatisk fører til oppregulering.

Handicapkomiteen har myndighet til å foreta justering av handicap som er åpenbart feil. Dette må tas opp av spilleren med komiteen, som så etter beste evne foretar en vurdering av spillestyrken.

Som i tidligere år har vi også i 2017 fått melding via Golfbox om innleverte scorekort hvor markøren er ukjent.  Dette er ikke i overensstemmelse med reglene, og gir ikke automatisk handicapregulering.

Finn-Arne Johansen leder handicapkomiteen.

Damegruppa

Damegruppa har ligget nede noen år, men ble reetablert høsten 2017 med Rita Åse som leder og med Hanne Tofteberg og Anne-Gro Larsen som medlemmer. Vi håper at 2018 blir et aktivt år for gruppa.

Seniorgruppens virksomhet

Seniorgruppen startet turneringsspillet tirsdag 9. mai og avsluttet tirsdag 26. september. I alt deltok 51 spillere i årets turnering.

På grunnlag av de 10 beste tellende turneringer tilfalt Order of Merit 2017 (vandrepokalen) Jan-Roger Arnesen. Olaf Thomassen vant A klassen suverent, men konkurransen i A klassen dette året var såpass liten og Olaf veldig god, så vi så derfor mot B klassen hvor det var knivskarp konkurranse. Årets avslutning skulle også i år være en Texas scramble turnering 3. oktober med avsluttende lunch. Lunch ble det, men ikke noe spill. Vi seniorer fant ut at været ikke fristet til spill.

Maten fra Karis kjøkken var det som vanlig ikke noe å si på. Godt drikke fulgte også menyen i år!

Nok en gang stor takk til banekomiteen, banemannskapet og alle de frivillige medlemmene som virkelig har gjort Krokhol golfbane til en topp 9 hulls bane. Og takk til Jon Kittilsen for resultatservice mv. Alle ble påskjønnet på behørig måte!

Når det gjelder Order of Merit for de ulike klassene ble resultatet slik:

 • Klasse A: 1) Olaf Thomassen, 2) Finn Ericsson, 3) Øivind Nordanger
 • Klasse B: 1) Jan-Roger Arnesen, 2) Dagfinn Dreyer, 3) Trond Bjerke
 • Klasse C: 1) Bjørn Hallme, 2) Ann Eikelid Sund, 3) Arve Sørlund

Protrening ble gjennomført for de som ønsket det, og det gjaldt også i år for seniorene.

Årets vær var noe skiftende, men greit for golfspill. Alle oppsatte turneringer ble gjennomført med unntak for 12. september.

Seniorgruppen ser fram til nok et år med turneringsspill på Krokhol golfbane.

Seniorgruppe-komiteen har bestått av Ragnhild Lied Johansen, Eivor Arntsen og Jan Berg Jansen.

Redaksjonskomitéen

Redaksjonskomiteen har i 2017 hatt følgende medlemmer, Jon Kittilsen og Morten Olstad.

Redaksjonens slagord er som vanlig: «Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

Nettstedet vårt (krokhol.no), har ca. 430 sider. Her kan man blant annet kan finne turneringsrapporter fra alle turneringer langt tilbake i tid og mange andre nye og eldre artikler.

Nettstedet har også i 2017 fungert som tiltenkt. Nettstedet har en mer brukervennlighet i forhold til å surfe på nettet, med mobiltelefoner og med nettbrett. Det har som vanlig vært stor aktivitet på nettsidene og vi takker alle som har bidratt med innlegg og fine bilder som kan brukes på sidene.

Om noen har artikler eller saker som kan være av interesse for andre setter vi pris på å få en tilbakemelding og gjerne med noen bilder. Dette kan sendes inn til redaksjonen. Som sagt; «Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

Markedskomitéen

På initiativ fra baneeier ble alle klasser på Siggerud barne- og ungdomsskole (1.-10. klasse) invitert til aktivitetsdager i uke 20 og 21 på Krokhol. Fem aktivitetsdager ble gjennomført med ca. 80 elever hver av dagene. Programmet for dagene besto av blant annet utslag på driving range, putting og bunkertrening. Flere av klubbens medlemmer bisto baneeier med gjennomføringen. Til sammen var rundt 300 elever var innom, og gjorde at golf på Krokhol ble gjort kjent i vårt nærmiljø på en god måte. Tiltaket ses som vellykket og bør også gjentas neste sesong.

Utover det som er nevnt ovenfor har ikke markedskomiteen hatt andre aktiviteter.

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingen for 2017 til etterretning

Sak 5 Regnskap med revisjonsberetning

Vesentlige forhold ut over normal drift er:

 • Støtte til kjøp av anleggsbil kr 45.000
 • Utløsing av driftsgaranti 71.000 (kostnadsført resultatregnskap og redusert fordring i balansen)
 • Endelig avregning av spilleavgifter for 2017 mot baneeier på kr 78.000 er ført som redusert fordring. Gjøres opp i 2018.


Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2017 og tar revisjonsberetningen til etterretning.

Sak 6 Forslag og saker til vedtak

 

Endring av driftsgaranti

 • I noen år har Krokhol GK tilbudt baneeier en driftsgaranti med ulike virkemidler i form av først likviditetsstøtte og siste år motregning mot fordring. Inntil driftsåret 2016 har baneeier ikke søkt om innfrielse av garantien. I dialog med baneeier har styret kommet til at det vil være hensiktsmessig å avslutte ordningen med driftsgaranti, og i stedet i 2018 prøve ut en løsning der vi gir støtte til konkrete utbedringstiltak på banen i tråd med utviklingsplanen (presentert i årsmeldingen).
 • Prosessen vil være at banekomiteen prioriterer hvilke tiltak de ønsker gjennomført, kostnadstilbud og tidsplan hentes inn fra baneeier, tilbudet ses opp mot en referansepris, og styret beslutter. Betaling skjer i takt med utførelse.
 • For 2018 foreslår styret at vi kan bruke inntil kr 70.000 på slik prioritert utbedring, med drenering rundt greenen på hull 4, drenering/planering av driving rangen, og drenering fairwayer hull 8 og 9 som første prosjekter.

Forslag til vedtak: Årsmøtet støtter styrets forslag om å avvikle nåværende driftsgaranti til baneeier og gir styret fullmakt til å bruke inntil 70 000 kroner i 2018 til direkte forbedringer av banen.

Sak 7 Medlemskontingent for 2018

 

Styret foreslår å øke klubbkontingenten fra 500 kroner til kr 550 kroner. Begrunnelsen er at kontingenten har vært uendret i mange år, og at NGF har økt sin belastning på klubbene. Kontingenten til NGF er i 2018 økt til 355 kroner per medlem 20 år og eldre. I tillegg må klubbene betale en IT-avgift (for bruk av golfbox mv) på nærmere 38 proner per medlem 20 år og eldre.

For øvrig kan vi opplyse at baneeier vil holde sin avgift per spiller uendret på 4000 kroner.

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner å øke klubbkontingenten til kr 550.

Sak 8 Budsjett for 2018

Merknad: Styret foreslår å budsjettere med samme aktivitetsnivå som i 2017. Vi foreslår å fortsatt investere i treningsutstyr (matter, målflagg etc) og støtte markedsføringstiltak.

Driftsgaranti foreslås avviklet og erstattes med ordning der baneutbedrende tiltak godtgjøres etter avtale og prioritet på utbedringsliste fra banekomiteen (behandlet i sak 6). Ordningen evalueres årlig, og rammestørrelse besluttes på årsmøter. Med disse forutsetningene gjøres budsjettet opp med et underskudd på kr 15.750.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2018

Sak 9 Organisasjonsplan

Styret i 2017 har bestått av

 • Egil Sørset – leder (på valg i 2018)
 • Ketil Nordgård – nestleder (på valg i 2019)
 • Leona Pilares – kasserer (på valg i 2018)
 • Morten Olstad – styremedlem (på valg i 2019)
 • Ann Lisbet Brathaug – styremedlem (på valg i 2018)
 • Lise Brekka – varamedlem (på valg i 2018)
 • Espen Nordskog – varamedlem (på valg i 2018)

Grupper/komiteer underlagt styret:

Turneringskomité 2017

 • Jens-Kristian Tofteberg
 • Ragnhild Lid Johansen
 • Stine Torgersen
 • Finn-Arne Johansen
 • Per Frode Haugen
 • Marit Bjørnstad
 • Knut Storm Hanssen
 • Rita Åse

Banekomité

 • Sander Lund
 • Finn Ericsson
 • Olaf Thomassen

Redaksjonskomité

 • Jon Kittilsen
 • Morten Olstad

Damegruppe

 • Rita Åse
 • Hanne Tofteberg
 • Anne-Gro Larsen

Markedskomité

 • Ketil Nordgård
 • Jon Kittilsen
 • Leona Pilares

Handicapkomité

 • Finn-Arne Johansen

Seniorgruppa

 • Jan Berg Jensen
 • Ragnhild Lid Johansen
 • Eivor Arntsen

Forslag til vedtak: Det gjøres ingen endringer i styrets struktur eller grupper underlagt styret.

Sak 10 Valg

Styre

Følgende styremedlemmer er på valg: Egil Sørset (leder), Ann Lisbet Brathaug (styremedlem) og Leona Pilares (styremedlem), Lise Brekka (varamedlem) og Espen Nordgård (varamedlem)

Valgkomitéens innstilling til styre:

 • Leder: Egil Sørset (1 år)
 • Nestleder: Ketil Nordgård (ikke på valg)
 • Styremedlem: Leona Pilares (gjenvalg 2 år; 2018-2019)
 • Styremedlem: Morten Olstad (ikke på valg)
 • Styremedlem: Espen Nordskog (2 år; 2018-2019))
 • Varamedlem: Lise Brekka (1 år; 2018)
 • Varamedlem: Stine Torgersen (1 år, 2018)

Forslag til vedtak:

 1. Leder: Egil Sørset velges som leder
 2. Styremedlemmer: Leona Pilares og Espen Nordskog
 3. Varamedlemmer: Lise Brekka og Stine Torgersen

Revisorer

Styret innstiller til gjenvalg av revisorer:

 • Trond Torgersen og
 • Odd Hole

Forslag til vedtak: Trond Torgersen og Odd Hole gjenvelges som revisorer

Representasjonsrett

Styret innstilling til representanter på Tinget og i andre organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett:

 • Egil Sørset
 • Ketil Nordgård

Forslag til vedtak: Egil Sørset og Ketil Nordgård gis fullmakt til å representere klubben

Valgkomité

Valgkomité

Styret innstiller på gjenvalg av valgkomitéen:

 • Kristian Bjerve
 • Finn-Arne Johansen
 • Tony Farinha

 

Forslag til vedtak: Styrets innstilling til valgkomite vedtas

Papirkopi

Papirkopi av meldingen være tilgjengelig på årsmøtet.

Klikk på denne lenken for å laste ned og skrive ut din egen:

Årsmøte_februar2018_sakspapirer