Årsmøtet 2010

Årsmøtet 2010

06

Uoffisielt referat

42 stemmeberettigede møtte opp slik at møtet var beslutningsdyktig. De fleste møtte opp litt før kl. 19 og koste seg med kaffe og wienerbrød i lobbyen før møtet startet. Og det startet presis klokken sju.

Styreformann Helge Rivedal ønsket velkommen og deretter ble følgende møtefunksjonærer valgt:

Ordstyrer: Trond Syversen – enstemmig
Protokoll: Sten Arne Skulbru – enstemmig
Tellekorps: Revisorer Hole og Torgersen – enstemmig
Underskrive: Eivind Gikling og Elin Størmer

Den foreslåtte forretningsordenen ble også godkjent.

Deretter presenterte styret sin beretning for året 2009, samt en kort gjennomgang av de forskjellige komiteberetningene. Alt dette er tilgjengelig her.

Det ble stilt få spørsmål og kommentarer til beretningen. Enkelte punkter ble plukket ut av styreformannen.

Medlemsutvikling:
Medlemstallet synker, og det er bekymringsfullt, først og fremst for baneselskapets økonomi. Styret vil gjerne ha ideer fra alle som kan ha gjort seg opp tanker om hvordan vi skal øke rekrutteringen.

Idrettslig aktivitet:
Her er ingen navn nevnt i beretningen. Onde tunger ville ha det til at det var fordi ingen i styret hadde vunnet noen eksterne turneringer. Det ble derfor nevnt at herrene Syversen/Rivedal kom nesten til Skottland i DN-golfen, at Stine Torgersen nr. 1 på order of merit i Ladies Tour, at vi hadde to lag i NSG-serien, og at det ene vant sin pulje. Det ble også trukket frem at vi endelig hadde stilt et lag i lag-NM. Den prestasjonen var det Siri Tendal og Stine Torgersen som sto for. Kanskje kommer herrene også på banen i 2010?

Juniorkomité:
At det heller ikke i 2009 ble opprettet noen juniorkomité er et alvorlig problem. Styret informerte imidlertid om at man nå er kommet nærmere å finne en leder til komiteen.

Banen
Ingen kommentarer, men vi krysser fingrene for den kommende sesongen. Stabilt kaldt vær er bra for at banen skal overleve.

Økonomi

Klubbens økonomi er god, med solid egenkapital. Det er en styrebeslutning, men styret ønsket å lodde stemningen for at klubben bidrar til bygging av utstyrshall/terasse ved klubbhuset. Det kom ingen innvendinger fra salen. Styret vil behandle saken videre med hensyn til form og omfang.

Komiteberetningene ble gjennomgått meget kortfattet, i og med at alle har hatt tilgang til de skriftlige rapportene.

Høydepunkter:
Turnering: Trond Syversen trekker seg og Stine Torgersen tar over som leder.
Bane: Noen av hullfadderne har gjort en god jobb.
Dame: Har det veldig koselig.
Senior: Oppsving med ny pro.
Redaksjon: APPLAUS.

Årsberetningen og rapportene ble godkjent av møtet.

Ærespris: Årets ildsjel
Deretter ble det et lite avbrekk i den formelle dagsordenen, for utdeling av æresprisen Årets Ildsjel. Prisen for 2009 gikk til Jon Kittilsen for hans innsats med nettsidene. Han fikk en fin statuett og en flaske Gul Enke (eller Veuve Clicquot Ponsardin for de uinnvidde).

Regnskapet
Som allerede nevnt i årsberetningen er klubbens økonomi god. Selv om medlemstallet falt gikk kontingentinntektene opp. Dette tilskrives delvis økt kontingent og delvis måletidspunket for medlemsantallet.

Det ble også nevnt at tallene ble blåst opp noe av veldedighetsturneringene (Pink Cup og Bjørns Minneturnering) der inntektene i sin helhet gikk til veldedige formål. Da blir nemlig inntekter og kostnader like store. Etter Bjørns Minneturnering ble det gitt kr. 11.000 til Kreftforeningen (4000 fra klubben).

Kursinntektene var dramatisk lavere enn året før. Det ble bare avholdt 3 kurs, der det deltok 33 personer. Imidlertid var kostnadene for annonsering de samme. Kursaktiviteten førte ikke til vesentlig økning av medlemstallet.

Det var i snitt ca. 500 medlemmer som fikk tilsendt Norsk Golf i 2009.

Oppsummering: Gode renteinntekter og solid likviditet!

Ingen spørsmål til ble stilt i forbindelse med resultatregnskapet.

Balanse: Fra tid til annen har klubben ytt likviditetslån til baneselskapet. Disse er alltid blitt betalt tilbake i henhold til avtale.

Når det gjelder posten ”Påløpne ikke betalte kostnader” så dreier dette seg om premiebilletter i turneringer som ikke er innløst.

Revisjonsberetning ble vist, men ikke lest, og både regnskap og revisjonsberetning ble godkjent av møtet.

Kontingent:
Styret foreslår ingen endring i kontingenten. Den forblir derfor kr. 600 for seniormedlemmer og kr. 300 for ikke-senior.

Ingen innvendinger til medlemskontingent. Godkjent.

Budsjett.
Ny post: Trening med pro. Styret skal gi et bidrag til å sikre proens (Thomas) virksomhet med et bidrag fra klubben. Det vil være i en eller annen form for klubbtrening. Styret jobber med en praktisk ordning.

Budsjettforslaget ble godkjent.

Klubbens organisasjonsplan. Ingen endringer. Godkjent.

Valg
Ett nytt styremedlem. Trond Bjerke ønsket ikke å stille til gjenvalg. Ingen andre kandidater enn valgkomiteens forslag. Følgende styre ble derfor valgt ved akklamasjon.

Leder: Helge Rivedal Ikke på valg
Nestleder: Jens Kristian Tofteberg Gjenvalgt
Kasserer: Kari Rivedal Gjenvalgt
Styremedlem: Trond Syversen Ikke på valg
Styremedlem: Petter F. Corneliussen NY
Varamedlem: Sten Arne Skulbru Ikke på valg
Varamedlem: Marianne Skurdal NY

Gunnar Meltzer hadde meldt at han ønsket å tre ut av valgkomiteen. Etter forslag fra styret ble derfor Marit Bjørnstad valgt inn i valgkomiteen i hans sted. Eivind Gikling ble valgt som formann av valgkomiteen. Elin Stømner er også medlem av komiteen.

Og dermed ble møtet ferdig med sakslisten.

En ting hadde blitt utelatt fra sakslisten, nemlig valg av representant til Golftinget: Helge Rivedal ble foreslått og valgt.

Baneselskapet var representert ved styreformann Johnny Johnsen og daglig leder Tom Rune Larsen. Disse svarte på noen spørsmål. Det bel opplyst at det i øyeblikket forhandles med banken for å få et mer fleksibelt opplegg enn den avtalen som nå utløper. Det er berettiget håp om at dette snart vil være på plass.

Årsprisen på spillerett går opp med 50 kroner. Økningen er i henhold til økningen i konsumprisindeksen.

Møtet ble avsluttet kl. 19.59.
Referatatet fra årsmøtet er nå klart.
Last ned pdf.

Avholdes torsdag 4. februar 2010 kl 19.00 på Sørmarka Konferansesenter.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet (fristen har nå gått ut). Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag er tilgjengelig for medlemmene i klubbhuset og på nettet (se nedenfor).
For å ha stemmerett på årsmøtet må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene (betalt klubbkontingenten). Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Krokhol Golfklubb

Styret.

ÅRSMØTET 4. februar 2010 kl.19.00 på Sørmarka.

AGENDA

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta klubbens budsjett.

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

10. Valg i henhold til vedtektene.

Last ned Word-versjon

Saksdokumenter
Her kan du laste ned alle saksdokumentene for årsmøtet:

Dagsorden
Styreberetning
Regnskap
Valgkomiteens innstilling

Rapporter fra komiteer og grupper:
Turneringskomiteen
Seniorgruppen
Banekomiteen
Damegruppen
Handicapkomiteen
Redaksjonskomiteen
Revisjonsberetning

Hvis du vil laste ned alle dokumentene på en gang, kan du laste ned denne zip-filen.

Styrets beretning for året 2009

Styret har hatt følgende sammensetning:

Leder: Helge Rivedal
Nestleder: Jens Kristian Tofteberg
Kasserer: Kari Rivedal
Styremedlemmer: Trond Syversen
Trond Bjerke
Varamedlemmer: Sten Arne Skulbru
Tone-Brit Strandquist

Øvrige tillitsvalgte og tillitsoppnevnte:

Revisorer: Trond Torgersen og Odd Hole
Valgkomite: Gunnar Meltzer, Eivind Gikling og Elin Stømner.

Utvalg og komiteer oppnevnt av styret:

Turnering: Trond Syversen, leder.
Handicap: Finn Arne Johansen, leder, Eivor Arntzen, Ådne Trygg.
Rekruttering/
Medlemskom: Jens Kr. Tofteberg
Junior:
Bane: Kjell Høydahl, Ådne Trygg, Finn Ericsson og Tom Rune Larsen.
Dame: Ragnhild Lied Johansen, Anne Helene Troøien og Marit Bjørnstad.
Senior: Fina Kensland, Eivor Arntzen og Eivind Th. Jacobsen.
Markedsgruppen: Tom Rune Larsen.
Redaksjonskomite: Morten Olstad, leder, Jon Kittelsen skribent og Hilde Gundersen.

Møtevirksomhet:
Det er avholdt i alt 4 styremøter i løpet av året hvorav ett med deltagelse fra alle komiteene.
Styrets leder har som styremedlem i Krokhol Golf AS møtt i 6 styremøter i selskapet.

Medlemsutvikling:
Klubben hadde pr. 31.12 .09 636 registrerte medlemmer. I løpet av året har 116 medlemmer meldt seg ut av klubben mot 276 året før. Det var 33 nyinnmeldinger, men 10 av disse valgte likevel å melde seg ut før årets slutt. På årets grøntkortkurs deltok det bare 28 seniorer og 5 juniorer.
Medlemsfordelingen er nå 553 seniorer og snaut 60 juniorer/ungdom samt noen sponsormedlemmer. Medlemsutviklingen er således bekymringsfull.

Baneselskapet trenger å øke sine inntekter. Styret oppfordrer derfor alle klubbens medlemmer til medlemsverving og til aktiviteter som medfører at både nye og gamle spillere forbedrer sine ferdigheter, føler seg hjemme og forblir medlemmer i Krokhol Golfklubb. Styret minner om at baneselskapet har innført en innløsningsordning for medlemmer med B-aksje slik at det ikke lenger er noen stor økonomisk risiko å bli fullt spilleberettiget.

Idrettslig aktivitet:
Styret viser her til gruppenes årsmeldinger. Det fremgår at det har vært en omfattende turneringsvirksomhet, både i egen regi på Krokhol og ved eksterne turneringer med til dels gode resultater. Det ble imidlertid ikke den vanlige årsavslutningen” som mange Krokholere vanligvis tar med Hummer-golfen på Onsøy golfbane. Årsaken var nok at turneringen var flyttet til Hvaler golfbane. Styret er ikke kjent med at noen Krokholmedlemmer deltok i turneringen.

Drift – informasjon:
Det har vært et tett samarbeid med styret i baneselskapet, ikke minst grunnet selskapets økonomiske situasjon. Klubben har som vanlig bidratt økonomisk, og styret legger til grunn at banken og baneselskapet inngår en ny avtale med virkning fra 2010 som sikrer driften fremover.

Marshalltjenesten som ble iverksatt i løpet av sommeren 2008 har ikke fått så mange marshaller som ønskelig, til tross for oppfordringen i fjorårets beretning. Det er ønskelig at flere av klubbens medlemmer melder seg til tjeneste i 2010 slik at tjenesten får den virkning den fortjener til glede for alle som spiller golf på Krokhol. Ordningen med invitasjon til green-fee medlemmene i mandagsturneringene var heller ikke noen suksess i 2009.

Alle medlemmene i juniorkomiteen trakk seg fra sine verv i begynnelsen av sesongen 2008.
Styret har gjort diverse forsøk på å rekruttere nye komitemedlemmer – dog uten å lykkes.
Arbeidet med dette vil derfor bli prioritert i den kommende sesongen idet styret anser et miljø for juniorgolf som særdeles viktig- bl. annet for å unngå en ” forgubbing” av klubben. Foreldre av juniorgolfere – og andre som har interesse av ungdomsarbeid – oppfordres til å kontakte styret.

Vedtektene vedtatt på årsmøtet 29. januar 2009 ble godkjent av Akershus Idrettskrets i brev av 14. mai 2009

Banen:
Som det fremgår av flere av komiterapportene har banen i 2009 ikke vært i den forfatning vi har vært vant til de siste sesongene, i hovedsak grunnet uheldig avsmelting på vårparten. Det ble imidlertid gjort en god jobb av banemannskapet gjennom hele sesongen slik at banen stadig ble bedre. Spesielt bemerkes at Tom-Rune ”flyttet” den gamle greenen på hull 5 på Østmarka til vår puttinggreen og halve greenen på hull 4. Senhøstes, tidlig vinter har Tom Rune fjernet skogen mellom greenen på hull 11 og hull 13 slik at greenen på hull 13 vil få mye sol. Dersom værgudene er mer vennlige til våren burde alt ligge til rette for en ny fin sesong på Krokhol.

Økonomi:
Klubbens økonomi er sunn. Nytt av året er grasrotandelen som tilførte klubben kr. 27193 hvorav kr.13.236 kom til utbetaling ( og inntektsføres) i 2010. Styret takker de 72 ”spillegale” og håper det blir mange flere av dem i 2010. Årets driftsresultat ble et overskudd stort kr. 193.626.

Styret håper derfor at årsmøtet gir sin tilslutning til at klubben bidrar økonomisk til at vi får terrasse rundt klubbhuset med full oversikt over utslaget og greenen på hull1. Terrassen vil samtidig være tak over en ny maskinhall, hvor det samtidig legges grunnlag for forbedrede toalettforhold samt dusj.

Likestilling:
Klubben overholder alle gjeldende regler for likestilling.

Vedlegg:
Årsrapportene fra turneringskomiteen, damegruppen, seniorgruppen, banekomiteen, handicapkomiteen og redaksjonskomiteen.

Oslo 18. januar 2010

Helge Rivedal Kari Rivedal Trond Bjerke Jens Kristian Tofteberg Trond Syversen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 1 =