Årsmøtet 2017

Protokoll

Protokollen fra årsmøtet er nå utarbeidet og undertegnet.

Årsmøte Krokhol Golfklubb 2017 – protokoll

Årsmøtet ble holdt på Sørmarka Kurs- og konferansesenter, onsdag 1.2.2017

Sak 1  Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer

Det møtte 28 stemmeberettigede medlemmer.

 Sak 2  Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Innkallingen, saksliste og forretningsorden ble godkjent.

Det ble uttrykt ønske om at innkalling og sakspapirer også må distribueres til medlemmer som ikke har tilgang til elektroniske løsninger.

Sak 3 Valg av dirigent, sekretær, 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Bjørn Hallme ble valgt til dirigent og Ann Lisbet Brathaug til sekretær. Til å underskrive protokollen ble Olaf Thomassen og Finn Arne Johansen valgt.

Sak 4 Årsmelding, herunder rapporter fra grupper og komiteer

Årsmeldingen for 2016 og rapportene fra grupper og komiteer ble gjennomgått. Årsmeldingen ble godkjent med følgende kommentar: Under Markedskomiteen står Jens Kristian Tofteberg feilaktig oppført. Riktig navn skal være Jon Kittilsen.

Det ble stilt spørsmål om valgperiode. Vedtektene har ingen bestemmelser om lengden av en valgperiode, men praksis har normalt vært 2 år, men med noen unntak for å sikre kontinuitet i styret.

Sak 5 Regnskap med revisjonsprotokoll

Kasserer gikk gjennom driftsregnskap og balanse for 2016. Driftsresultat endte med et overskudd på kr 20.432.  Egenkapitalen er god og klubben har en sunn økonomi. Revisjonsrapporten fra Odd Hole og Trond Torgersen, regnskap og balanse ble godkjent.

Sak 6 Driftsgaranti til baneeier

Styrets forslag til vedtak ble godkjent:

 • Styret foreslår å videreføre ordningen med driftsgaranti
 • Det settes av 150.000 kroner som driftsgaranti for driftsåret 2016 overfor baneeier. Garantien motregnes eventuelt mot klubbens fordringer

Sak 7 Medlemskontingent for 2017

Styrets forslag om å holde medlemskontingenten til klubben uendret, ble godkjent. I tillegg opplyste baneeier at spilleavgiften for 2017 vil bli holdt uendret.

Sak 8 Budsjett for 2017

Styrets forslag til budsjett ble godkjent.

Sak 9 Valg

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Egil Sørset ble valgt til leder, mens Ketil Nordgård ble valgt til nestleder. De øvrige ble gjenvalgt, og nye i styret er Leona Pilares og Espen Nordskog (vara).

Styrets sammensetning for 2017 er dermed:

Leder Egil Sørset Valgt for 1 år (på valg i 2018)
Nestleder Ketil Nordgård Gjenvalg for 2 år (på valg i 2019)
Styremedlem Leona Pilares Ny for 1 år (på valg i 2018)
Styremedlem Ann Lisbet Brathaug Ikke på valg (på valg i 2018)
Styremedlem Morten Olstad Gjenvalg for 2 år (på valg i 2019)
Varamedlem Lise Brekka Gjenvalg for 1 år (på valg i 2018)
Varamedlem Espen Nordskog Ny for 1 år (på valg i 2018)

Styret gis fullmakt til å konstituere seg.  Øvrige valg:

Revisorer: Trond Torgersen Gjenvalg for 2017
Odd Hole Gjenvalg for 2017
Valgkomite: Finn Arne Johannesen Gjenvalg for 2017
Kristian Bjerve Gjenvalg for 2017
Tony Farinha Ny for 2017

Sak 10 Forslag fra medlemmer

Ingen innsendte forslag.

Sak 11 Avslutning

John Janderberg ble takket for flott innsats i styret og da spesielt i ledervervet det siste året.

Jon Kittilsen ble påskjønnet for sin entusiasme og innsats i å holde «Krokholsiden»  levende. Også Ådne Trygg, Finn Ericsson og Olav Thomassen ble påskjønnet for sitt arbeid med å holde banen i god stand til glede for alle medlemmer. Revisorene fikk gavekort for sitt arbeid og Kristian Bjerve (leder av Valgkomiteen) vil få et ved første anledning.

Prisen som årets ildsjel ble gitt til Turneingskomiteen for det viktige arbeidet med å skape aktivitet og skaffe inntekter til klubben.

Dato                                                                                                      Dato

………………………………………….                                                         ……………………………………………..

Finn Arne Johansen                                                                        Olaf Kristian Thomassen

INNKALLING

TIL ÅRSMØTE 2016 KROKHOL GOLFKLUBB –  ONSDAG 1. FEBRUAR KL. 19.00 på Sørmarka Konferansehotell

Om nesten eksakt 2 måneder er det dags for årsmøte i Krokhol Golfklubb.

Styret minner om at forslag som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før møtet.

Agenda og saksliste kommer vi tilbake med når saksdokumentene foreligger.

For ordens skyld: dette bildet er fra fjorårets møte.

Sak 1

Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer

Sak 2

Godkjenning av innkalling, saksliste
og forretningsorden

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer.
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, sekretær, 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Årsberetning, herunder rapporter fra grupper og komiteer.
 5. Regnskap med revisjonsprotokoll.
 6. Driftsgaranti til Tom Rune Larsen.
 7. Medlemskontingent for 2017.
 8. Budsjett for 2017.
 9. Valg.
 10. Forslag fra medlemmer.
 11. Avslutning.

Sak 3

Valg av dirigent, sekretær,
2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4

Årsberetning, herunder rapporter fra grupper og komiteer

Årsberetning 2016

 • Krokhol GK vokser! Det har i 2016 vært en fin og jevn medlemsutvikling.
 • Baneforholdene blir bedre for hvert år og det er noe som medlemmer og gjester merker og nyter godt av.
 • Det kan også se ut som at antall besøkende fra andre klubber øker.
 • Treningsområder, spesielt med tanke på rangen, er veldig populært.
 • Det er flere gjester som uttrykker sin tilfredshet med fasilitetene.
 • Samtidig har værgudene vært veldig snille med oss i år og sesongen har, som vanlig, vært tilfredsstillende lang.

Styrets arbeid

Styret i klubben er en fin og engasjert gruppe. Høy grad av kreativitet og innsatsvilje har preget styreåret 2016. Det ble avholdt 8 styremøter, i hovedsak i klubbhuset på Krokhol.

Vi har i år hatt fokus på utvikling, forbedring og vekst. Vi har videreført mange av det aktiviteter og tiltak vi har startet opp i de siste og har også iverksatt nye og spennende tiltak.

Vi har laget en avtale med Ski kommune som gjør at vi kan bruke hele rangen. Det vil si at vi også kan bruke den bortre delen mot bilveien som ligger på kommunens område. Der har vi nå etablert gressutslag. På sikt ønsker baneeier å reetablere back nine og søker i den forbindelse kommunen om et makeskifte slik at back nine, som eies av kommunen, kan byttes mot et areal eiet av baneeier. Dette er en prosess som ble startet opp i 2016 og som fortsatt pågår.

For å løfte nivået på rangen ble det som et første tiltak kjøpt inn nye matter. De gamle var veldig nedslitte og ved at vi fikk 10 nye matter på plass, ble dette en vesentlig forbedring. Det er også søkt om bidrag for kostnaden.

Vi har også laget en 3-årsplan for utvikling av treningsområdene. Dette gjør at vi har konkrete tiltak, som er fordelt på en tidsperiode fremover, slik at vi sikrer kontinuerlig fremdrift i forhold til utvikling.

Markedskomiteen ble satt i gang igjen og det ble også avhold flere workshops for å få frem tiltak, blant annet for å få nye medlemmer og beholde de vi har.

Styreleder velges i henhold til vedtektene for 1 år av gangen og min periode er således over. Ber om å få takke for tilliten og ønsker min etterfølger lykke til!

John Janderberg

Økonomi

 • Klubbens økonomi er god og 2016 ble gjennomført uten spesielle overraskelser der det ikke ble nødvendig å innfri driftsgarantien vi ga baneeier for 2015.
 • Bankinnskudd økte gjennom året fra 308.000 til 384.000, og regnskapet ble gjort opp med et overskudd på 20.432  kroner.

Medlemsutvikling

 • Medlemsutviklingen i klubben går rette veien. Ved årsskiftet var det 230 medlemmer som er en netto tilgang på 27 stk. fra i fjor.
 • Klubben består av 19 % kvinner. Snittmedlemmet er 52 år og har 30,8 i HCP. Ca. 66 % av medlemmene er over 50 år (mot ca. 60 % i 2015). Det var i 2016 ca. 50 innmeldinger men det ble også noen utmeldinger. Dessverre var ca. 20 stk. av de som meldte seg ut i år mellom 20-40 år, som er i den aldersgruppen vi gjerne skulle hatt flere av.
 • Vi har hatt størst økning av medlemmer uten full spillerett, men fortsatt er ca. 58 % av klubbens medlemmer fullt medlem. Nytt i 2015 var studentmedlemskap som vi i 2016 utvidet fra 25 til 28 år.

Idrettslig aktivitet

ET AKTIVT ÅR

Styret ba redaksjonen om et sportslig sammendrag av sesongen 2016 for årsberetningen. Denne presenteres her og i egen lenke nedenfor. En del av dette vil være overlappende med Turneringskomiteens rapport, men det er mye som skjer som ikke nødvendigvis er i regi av turneringskomiteen.

MANDAGSCUP

Deltakelsen i mandagscupen 2016 var på samme nivå som i fjor, men det ble oppnådd mye bedre fordeling på de forskjellige klassene. I henhold til Order of Merit-tabellene har deltakelsen vært som følger:

A-klassen:   16

B-klassen:   26

C-klassen:   22

Sum:   64

Summen er nok litt feil, for det er noen som har byttet klasse i sesongens løp (vi husker i farten minst 3), men for sammenligningens skyld bruker vi tallet ovenfor, som er det samme som i fjor. mandagstreff 16. mai i stedet.

I gjennomsnitt var det 24 deltakere i mandagscupen i år. Best deltakelse var det 15. august (30) og dårligst 20. juni (18). Nå som deltakelsen synes å ha stabilisert seg, må målet være å øke den. Det er svært mange “gjengangere” på deltaker- og resultatlistene, og det hadde vært fint å få med flere av de mange nye medlemmene vi har fått.

18 turneringer er så vidt vi kan se ny rekord, og et vellykket initiativ av turneringskomiteen. Den første ble altså spilt så tidlig som 2. mai, og den siste 27. september. I fjor var det 15 turneringer. Det kunne faktisk vært 19 i år, men en mandag var inneklemt ved 17. mai, og det ble avholdt mandagstreff 16. mai i stedet.

SENIORCUP

Det ble arrangert 19 seniorcup-turneringer. Den første 10. mai og den siste 20. september. I tillegg kommer senioravslutingen 27. september. I tillegg kommer det noen “seniortreff”, men disse har vi ikke tatt med i rapporteringen, ettersom rapporteringen er litt mangelfull.

I alt var det 44 deltakere. Det fordeler seg som følger:

A-klassen: 13

B-klassen: 22

C-klassen:   9

I tillegg var det to deltakere i senioravslutningen som ikke var med i de vanlige turneringene. Det var med andre ord 46 stykker som deltok i seniorgruppens arrangementer.

Så vidt vi kan se var det bare én som deltok i alle turneringene, og det var Jan Sørhus.

Gjennomsnittsdeltakeren deltok i 8 turneringer. Det var litt lavere i A-klassen, og høyere i C-klassen.

Høyest deltakelse var det i den siste turneringen (20.09) med 27, mens det var dårligst deltakelse 26.07 med 12. Gjennomsnittet var rundt 20.

Det var 21 forskjellige vinnere. De som vant flest ganger var Olaf Thomassen (A) med 7, Jan Sørhus (B) med 6 og Arve Sørlund (C) med 6.

VEIEN TIL GOLF

Ådne har avholdt mange veien-til-golf-kurs og gjennom dette skaffet klubben flere nye medlemmer.

TILLEGGS PUNKT TIL IDRETTSLIG AKTIVITET

Klubbtrening

Klubben gjennomførte også i år subsidiert trening for medlemmene – 5 kvelder på våren og 3 på høsten. Trener var innleid pro Christoffer Arntsen fra Drøbak GK. Det var 17 deltakere på våren og 14 stk. på høsten.

Tilbakemeldingene fra de som deltar på dette er veldig positivt. Målet var å få med flere av våre nye medlemmer på dette tilbudet, men her har vi ikke helt lykkes.

Vi håper på å få til et sportslig tilbud til våre medlemmer også i 2017.

STYRE

John Janderberg – Leder, på valg

Egil Sørset – Nestleder, kasserer

Ann Lisbet Brathaug – Styremedlem

Ketil Nordgård – Styremedlem, på valg

Morten Olstad – Styremedlem, på valg

Rita Åse – Varamedlem, på valg

Lise Brekka – Varamedlem, på valg

BANEKOMITE

Ådne Trygg – Leder

Finn Ericsson

Olaf Thomassen

TURNERINGSKOMITE

Jens Kristian Tofteberg – Leder

Marit Bjørnstad

Per Frode Haugen

Ragnhild Lied Johansen

Finn-Arne Johansen

Stine Torgersen

Rita Åse

Knut Storm Hansen

MARKEDSKOMITE

Jens Kristian Tofteberg

Leona Pilares

Ketil Nordgård

REDAKSJONSKOMITE

Jon Kittilsen

Morten Olstad

HANDICAPKOMITE

Finn-Arne Johansen – Leder

Ådne Trygg

SENIORGRUPPEN

Jan Berg Jansen – Leder

Ragnhild Lied Johansen

DAMEGRUPPEN

Ragnhild Lied Johansen  – Leder

Marit Bjørnstad

Leona Pilares

Komitérapporter

Årsrapportene står på sidene til de respektive komiteene og gruppene.

Bruk lenkene nedenfor.

På banekomiteens egen side. Klikk på ikonet eller overskriften.

Rapporten står på turneringskomiteens egen side. Klikk på ikonet eller overskriften.

Rapporten står på redaksjonskomiteens egen side. Klikk på ikonet eller overskriften.

Rapporten står på damegruppens egen side. Klikk på ikonet eller overskriften.

Markedskomiteen og representanter fra styret gjennomførte mai og juni to arbeidsmøter. Oppgaven var å identifisere målgrupper og tiltak for rekruttering av nye medlemmer og beholde eksisterende medlemmer. Arbeidet oppsummerte seg i en rekke mulige tiltak, i neste steg ble følgende tiltak prioritert:

Rekruttering av nye medlemmer:

 1. Ansatte i bedrifter
 • Tilby “event-pakke” (kurslokaler, instruksjon, turnering, mat, greenfee)
 • Utarbeide brosjyre rettet mot bedriftsmarkedet
 • Innmeldingsrabatt gjennom en bedriftsavtale
 • Kombinere sponsing/profilering (eks. skilter på banen) med rabatter, greenfee, VTG)
 1. Besøkende på driving range
 • Reklametårn ved veien opp og på rangen med:

– lyst til å prøve golf? – gratis lån av køller – ballkort for kun kr. XX

– medlemsfordeler

– innmeldingstilbud

– tips om konkurranser på rangen

· tiltaket ses i sammenheng med utvikling av rangen

 1. Reklameflyer om Krokhol GK
 • Utforme reklameflyer om Krokhol GK til bruk mot flere målgrupper

Beholde nye medlemmer:

 1. “Ferskingturnering” – arrangere turnering som retter som nye medlemmer av klubben som nylig har startet med golf
 2. 2. Invitere og følge opp nye medlemmer for deltagelse på fellestrening

Tiltakene er påbegynt, og planlagt fulgt opp og gjennomført neste sesong.

Sak 4

Regnskap med revisjonsprotokoll

Regnskapet for 2016 gjøres opp med et overskudd på 20.432 kroner.

God medlemstilgang og turneringsaktivitetene bidrar på inntektssiden som i sum økte med kroner 7.873 fra 2015. Tilskudd fra NIF/NGF ble ca 9.000 lavere (noe tilskudd fra 2014 ble utbetalt først i 2015) ) og grasrotandelen ca 4.500 lavere.

Kostnadene økte med 63.576 drevet av økt virksomhet (premier, turneringer, kontingent til NGF), anskaffelse av nye rangematter og leie av range-areal fra Ski Kommune.

Det ble ikke nødvendig å innfri driftsgaranti for driftsåret 2015 overfor baneeier.

Vi har de siste årene ryddet i økonomioppsettet ved å overføre anleggsmidler til baneeier og overført medlemsfinansiert klubbhus til egenkapital. Baneeier betaler avdrag og renter på gjeld. Ved inngangen til 2017 har vi 384.709 kroner på konto, økt fra 308.277.

Resultatregnskap 2016

Balanse 2016

Sak 6

Driftsgaranti til Tom Rune Larsen

 • Styret foreslår å videreføre ordningen med driftsgaranti inntil 150.000 kroner overfor baneeier.
 • Garantien for driftsåret 2016 motregnes eventuelt mot klubbens fordringer.

Sak 7

Medlemskontingent for 2017

 • Styret foreslår å ikke endre klubbkontingent i 2017

Sak 8

Budsjett 2017

Kommentarer til budsjett for 2017

I 2017 endrer vi etter avtale med baneeier faktureringen av klubbkontingent og spilleavgifter. Klubben skal gjennomføre faktureringen, ajourføre medlemsregisteret og overføre spilleavgiftene til baneeier. Klubbens regnskap vi derfor bli ca 500.000 høyere både på inntekts- og kostnadssiden, resultatet for klubben påvirkes ikke, og inntektene til baneeier blir de samme som med dagens løsning.

Leieavtalen med Ski kommune om grunn (range, back-nine) må klubben innen 1. mai 2017 enten bekrefte forlengelse eller si opp avtalen. Med forlengelse øker årlig leie til ca 27.000 kroner, ved oppsigelse bortfaller retten til å bruke den delen av rangen som er nærmest Enebakkveien. En forlengelse må ses på som del av prosessen fram til makeskifte mellom baneeier og Ski kommune. Tom Rune har overfor styret i klubben uttrykt at han ønsker makeskifte og vil dekke de utlegg klubben eventuelt vil ha fram til makeskiftet er en realitet. Vi budsjetterer økt leiekostnad med forutsetning om tilsvarende overføring fra baneeier.

Det gis en driftsgaranti på 150.000 for driftsåret 2016 overfor baneeier. Garantien motregnes eventuelt mot klubbens fordringer.

Forøvrig bygger vi budsjettet på aktivitetsnivået vi har hatt i 2016. Det innebærer å ta høyde for anskaffelser av treningsutstyr (rangematter, avstandsmål etc) inntil 30.000 kroner, treningstilbud til medlemmene tilsvarende 2 siste år, støtte til medlemmenes turneringsaktiviteter (NM, Senior-lag, mid-am etc) og ca 10.000 til markedstiltak. Klubbens gode økonomi gir styret rom for fleksibilitet til å støtte forslag til tiltak og aktiviteter som kommer opp gjennom året.

Det budsjetteres med et positivt resultat på 9.000 for 2017.

Styret foreslår å budsjettere med samme aktivitesnivå som i 2016, fortsatt investere i treningsutstyr (matter, målflagg etc) og støtte markedsføringstiltak.

Driftsgaranti kr 150.000 videreføres. Vil eventuelt bli kjørt mot fordringene klubben har overfor baneeier.

I tillegg tas effektene av ny faktureringsmodell og leieavtalen med Ski kommune inn, men ingen av disse skal påvirke klubbens regnskapsresulter.

Sak 9

Valg

STYRE

Forslag til følgende sammensetning for neste styreperiode.

 • Egil Sørset – Leder  – 1 år
 • Morten Olstad – Styremedlem – 2 år
 • Ketil Nordgård – Styremedlem – 2 år
 • Ann Lisbet Brathaug – Styremedlem – 1 år
 • Leona Pilares – Styremedlem – 1 år
 • Lise Brekka – Varamedlem – 1 år
 • Espen Nordskog – Varamedlem – 1 år

Sak 10

Forslag fra medlemmer

Ingen innkomne forslag

Sak 11

Avslutning