Årsmøtet 2019

Årsmøte – 7. februar 2019

Offisiell og undertegnet protokoll

Signert Protokoll årsmøte i Krokhol GK 2019

Klikk på lenken ovenfor for å laste ned pdf-filen.

Hvis du ikke kan åpne pdf-filen, kan du laste ned
Adobe Acrobat ved bruk av
denne lenken.

Den uoffisielle rapporten fra årsmøtet kan du lese ved å bruke denne lenken.

Dagsorden

 1. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, sekretær, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding, herunder rapporter fra grupper og komiteer
 5. Regnskap med revisjonsberetning
 6. Forslag og saker til vedtak
  1. Støtte til prioriterte utbedringer på banen
  2. Bekrefte lover og vedtekter, sist gjort i 2013
  3. Utvikle handlingsplan
 7. Medlemskontingent for 2019
 8. Budsjett for 2019
 9. Organisasjonsplan
  1. Styret
  2. Grupper
 10. Valg
  1. Leder
  2. Nestleder
  3. Styremedlemmer
  4. Varamedlemmer
  5. Revisorer (2 personer)
  6. Representanter til Ting og møter i organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett
  7. Valgkomité

Sak 4 Årsmelding for 2018 inkludert grupperapporter

Golfåret 2018 på Krokhol inneholdt et rikt turneringstilbud til medlemmene som mange valgte å benytte, og vi retter stor takk til turneringskomiteen. Golfhandelen tilbød sponsoravtale og en egen turneringsdag med demonstrasjon av utstyr og konkurranser som ble godt mottatt og omtalt positivt i ettertid. Og vi fikk i løpet av sesongen se at disc-golfere på imponerende vis etablerte sin bane på deler av gamle back-nine. Vi ønsker disc-golfere velkommen til Krokhol og er glade for at det nå er tilbud om fotball-, disc-, og ordinære golf på området. Det skjer noe på Krokhol!

Året ga baneeier og banekomiteen friske utfordringer i deres streben etter å tilby gode spilleforhold. En fin ski-vinter ga ikke optimale forhold for åpningsdelen av sesongen, og flott sommervær fra siste delen av mai ga betydelige tørke og vekstutfordringer. Styret hadde før sesongen tanker om at det var dreneringsarbeid som burde prioriteres, men resultatet ble at baneeier ba om støtte til kostnader for re-såing og utbedringer av vanningsanlegget. Å tilby utendørsaktiviteter gir variasjoner i utfordringer og spenning om hvilke standard vi kan tilby spillere. Takk også til baneeier og banekomiteen for deres innsats under varme forhold.

Akershus Idrettskrets gjennomførte stikkprøvebasert kontroll av vår økonomi og klubbdrift høsten 2018, med resultat at vi foruten kjønnsrepresentasjon i styret og valgkomite fikk ok-attest.  Vi valgte også å invitere NGF på besøk for å snakke klubbdrift, og vi fikk tips om å gjøre et arbeid på handlingsplan og at lover og vedtekter regelmessig bør oppdateres gjennom årsmøter. Fra NGF fikk vi også støtte til å kjøre en medlemsundersøkelse som styret vil bruke som underlag til handlingsplan og utviklingsaktiviteter.

Styrets arbeid

 • I løpet av perioden har vi hatt 8 styremøter. Foruten å holde fokus på økonomien var det banetilstand og medlemsutvikling som preget styremøtene. Andre saker:
 • Etableringen av relasjonen til Golfhandelen ble gjort i samarbeid mellom turneringskomiteen og styret, og innebar noen avklaringsrunder spesielt på premiesiden der vi gikk bort fra premiesjekker (etter ønske fra baneeier) og over til gavekort.
 • Samarbeidet med Ski kommune går greit og vi er omforente med hensyn til bruk av det området klubben leier, og som nå brukes til disc-golf. Kommunen er imidlertid trege til å fakturere og vi har dessverre måttet sette av leiebeløpet i regnskapet fordi vi ikke har fått faktura.
 • Styrets leder har deltatt på 2 møter i Ski Idrettsråd der det jobbes prioritert med forberedelse til nye Nordre Follo fra 1.jan 2020. I den anledning har styreleder kontakt med de 3 andre golfklubbene i Nordre Follo for å ha et møte i løpet av vinteren for å avklare om det er forhold vi bør samarbeide om.
 • Samarbeidet med baneeier går bra. Vi har imidlertid ikke lykkes fullt ut med å etablere modellen vi ønsker for støtte til utbedring av banen, men jobber videre for å få til en felles framtidsrettet plan.

Videreføring av «Plan for anleggsutvikling»

Plan for anleggsutvikling hadde vi som sak på årsmøtet i fjor, og vi ønsker å fortsette etter denne planen. Styret åpnet i 2018 en diskusjon med baneeier om vi bør starte et program for rehabilitering av greenene med sikte på jevnere standard over tid.

I annen sak foreslår styret for årsmøtet å budsjettere med anleggsstøtte kr 70.000 til baneeier på felles prioriterte utbedringer.

 1. Drenering av området rundt greenen på hul 4. (Utført)
 2. Drenering og planering av drive-in range. Her er det mye arbeid som må utføres. I dag går det med mye timer i forbindelse med å hente inn rangeballer. Baneeier vil holde tak i dette utover i 2019. (Påbegynt)

3. Drenering av området mellom skogholt og greenen på hull 8 og GUR området på
hull 9.

4. Rydde og planere rødt utslag på hull 5. I tillegg ønskes det å etablere utslag og benk bak den store steinen nederst i bakken.

5. Grave opp det ene røret i bekken langs hull 3 og etablere en åpen bekk ned til vannet ved hull 2.

6. Bekken langs hull 5 graves opp slik at vannføring forbedres.

7. Drenering ved venstre side av rødt utslag på hull 1. Her er det noe rørføring fra gården som må endres. Det er også noe vann i bakken opp til greenen på hull 1 som må dreneres.

8. Rødt markert område på hull 6. Høyre side. Må dreneres, rørføring ned til vannet må åpnes.

Medlemsutvikling

Ved utgangen av 2018 hadde vi 232 medlemmer som kun er en økning på netto 2 stk. siden 31.12.2017.

Tilgangen av nye medlemmer i 2018 var 42 stk. (2017: 43) men dessverre ble det også mange utmeldinger. Trenden de siste 3 årene har vært at vi ikke greier å beholde de mellom 20-40 år.

Utfordringen blir å holde på de nye vi rekrutterer og få de til å bli aktive i klubben.

Det har vært en liten vridning fra fullt medlemskap til medlemskap uten full spillerett. 56 % av medlemsmassen har et medlemskap med full spillerett (senior, student og ungdom) mot 60 % i 2017. Kvinneandelen har vært stabil på ca. 20 % de siste årene.

(Klikk på diagrammene for å se større bilde)

Tabellen under viser medlemsmassen fordelt på alder og kjønn. Gjennomsnittlig HCP er 28,5 som er det samme som i 2017.

Idrettslig aktivitet

Styret henviser til turneringskomiteens rapport, men vil peke på at klubben også i 2018 hadde høy aktivitet på turneringsfronten. Vi har fortsatt åpne turneringer hvor spillere fra andre klubber har fått adgang til å delta.

Klubbmesterskapet ble avholdt 25. og 26. august. Klubbmestre ble Stine Torgersen og Per Frode Haugen.

Krokhol Masters ble gjennomført som en endagsturnering 8. september. Morten Olstad vant A-klassen, Kristian Bjerve B-klassen og Isak Ladegård C-klassen.

Matchplay ble i 2018 vunnet av Per Frode Haugen.

Leona Pilares, Rita Åse og Stine Torgersen representerte Krokhol i lag-NM, 2. divisjon damer som i år ble avviklet på Hakadal GK. Til neste år må det være et mål å få stilt med et herrelag i tillegg til damelag.

I Norsk Seniorgolf lagserie deltok Krokhol Golf med 2 lag. 1 laget vant 1 divisjon med tøff motstand. 2 laget kom på andre plass, og forsetter i 2 divisjon 2019.

Stine Torgersen representerte Krokhol i MidAm på Byneset GK i Trondheim. Hun kom på en sterk 5 plass.

Forøvrig henvises til Turneringskomiteens rapport.

Klubbtrening

Klubben hadde tilbud om subsidiert trening for medlemmene med pro Stian Karlsen før sommerferien.  Vi ønsker fortsatt å få med flere av våre nye medlemmer som akkurat har tatt «Veien til golf». Disse treningene er et godt bidrag til bedret sving og ikke minst det sosiale miljøet.

Vi håper på å få til et sportslig tilbud til våre medlemmer også i 2019.

Juniortrening

Dette ble ikke gjennomført i 2018, men vi satser på å få noe til i 2019. Se også beretning fra markedskomiteen.

Veien til golf

Ådne Trygg, Ketil Nordgård og Jens-Kristian Tofteberg er autoriserte for å kjøre «veien til golf»-kurs.

«Veien til golf»-kurs er en viktig rekrutteringskilde.  I 2018 gjennomførte 19 stk. dette kurset hos oss hvorav 11 stk. meldte seg inn i klubben.

Økonomi

Vi har gjennomført et år til med opplegget der klubben har jobben med å fakturere medlemskontingenter.

Medlems-koordinator Lise har over år etablert solid kontroll med medlemsregisteret, kategorier, oppfølging av betalinger og korrekte overføringer av spilleavgifter til baneeier.

Etter 2 års erfaring mener styret det er fornuftig at klubben gjør arbeidet, men erfarer også at jobben krever kompetanse og stor innsats gjennom året av de involverte. Vi må derfor utvikle effektive rutiner, og internt i styret fordele ressursene slik at ajourholdet av medlemsregisteret sikres og transaksjoner håndteres effektivt og korrekt sammen med kasserer. Det er styrets oppfatning at baneeier også er fornøyd med løsningen.

I løpet av året støttet vi baneeier med 30.000 (50 prosent av dokumenterte kostnader) til uforutsette kostnader på vanningsanlegg og til ekstra såing og gjødsling.

Vi har ikke gjort anskaffelser av betydning gjennom året.

Regnskapet ble gjort opp med et overskudd på 253.507 kroner. Overskuddet oppstår som en konsekvens av bra medlemsinntekter, økte tilskudd (økt mva-refusjon), og at vi har ført ut av regnskap og balanse avsetninger vi gjorde de årene vi hadde avtale med baneeier om driftsgaranti (150.000).

Rapporter fra grupper og komitéer

Turneringskomiteen

Komiteen har i 2018 bestått av 9 medlemmer, 4 pensjonister og 5 yrkesaktive. Jens Kristian Tofteberg (leder), Marit Bjørnstad, Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Finn Arne Johansen, Per Frode Haugen, Rita Åse, Knut Storm Hanssen og Sten-Arne Skulbru.

Denne rapporten gjelder alle turneringer på Krokhol, med unntak av Seniorenes tirsdagscuper, som sender egen rapport. Det må dog nevnes at medlem av TK, Ragnhild Lied Johansen har vært toneangivende når det gjelder å opprette seniorenes turneringer.

Høsten 2018 ble Krokhol tilført en sponsorturnering, Golfhandelen Open, noe man må langt tilbake i tid (om noen gang) for å finne. Dette var en turnering som ble administrert av TK, mens premieringen tok Golfhandelen seg av. I skrivende stund er det ikke avgjort noe om disse turneringene fortsetter, men i har fått indikasjon på at det muligens blir to – 2 – turneringer fra Golfhandelen i 2019. Golfhandelen har forøvrig sponset mandags- og tirsdagscupene med premier, noe som hadde positiv effekt på premieutgiftene. Forhandlinger foregår om forlengelse av avtalen.

TK har arrangert 16 mandagscuper, 9-hulls turneringer, med til sammen 405 spillere.

Videre er det iverksatt 5 18-hulls turneringer: Vårsleppen – 34 spillere, Jernslaget – 20 spillere, Flaggturneringen – 21 spillere, Krokhol Masters – 15 spillere, og sist men ikke minst Elgjakta med rekorddeltakelse for en 18-hullsrunde, med hele 40 deltakere. (Da er det moro å være i TK).

Matchplay-turneringen ble styrt av Jon (med klar beskjed om å være ferdig før Elgjakta) og det stilte 36 deltakere.

De øvrige turneringene som har vært i 2018 er:

Golf og Quiz, TK medlemmer Rita og Frode med «feller» fikk hele 23 spillere

Pink Cup, TK’s kvinnelige medlemmer samlet en mer, nemlig 24 spillere.

Golfhandelen Open, har stilte 59 spillere, denne gangen mange greenfee-spillere.

Alt i alt finner TK at sesongen har vært tilfredsstillende, selv om det er et mål at flere enn 641 spillere stiller til 25 turneringer.

Banekomitéen

Banekomitéen har i 2018 bestått av Sander Lund (leder), Finn Ericsson og Olaf Thommassen.

Årets dugnad gikk som forventet, det ble ryddet på hele baneområdet, renset opp i bunkere, byttet defekte staker etc.

Avsluttet med pizza og mineralvann

Gjennom hele sesongen er det foretatt snorklipping, rydding, pleie av greener, og passet på banen generelt.

Gressutslagene på rangen ble det ikke jobbet spesielt med, da det er tidkrevende og ingen vanningsmuligheter.

På grunn av den flotte sommeren, har det ikke vært noen tanker om problemene med drenering, så der viderefører vi prioriteringslista fra i fjor.

Flott sommer hadde også noen ulemper, slik som tørkeskader osv., men vanningsanlegget har nok reddet oss fra de helt store problemene.

Høststormene hjalp oss å tynne ut grovere vegetasjon, så dersom dette fortsetter, så ender vi opp med en ren parkbane.

Tom Rune og hans mannskaper, og noen frivillige, har gjort en fantastisk jobb med å pipelufte greenene før banen stengte for sesongen, og det lover godt for neste sesong.

Banekomiteen takker for i år, og ser fram til neste sesong!!!

Handicapkomiteen

Handicapkomiteen samarbeider med turneringskomiteen.  Handicap justeres automatisk etter klubbturneringene, så sant forholdene ikke er helt ekstreme. Dette medfører at de fleste medlemmer avslutter året med et handicap som passer med deres spillestyrke. Imidlertid foretar golfbox automatisk en etter sjekk av handicap i forhold til oppnådde resultater i løpet av året. Dette kan medføre at man får en ekstra regulering. Eksempelvis kan en stadig gjentagelse av 18 poeng i klubbturneringene medføre at man reguleres opp selv om poengsummen i seg selv ikke automatisk fører til oppregulering.

Handicapkomiteen har myndighet til å foreta justering av handicap som er åpenbart feil. Dette må tas opp av spilleren med komiteen, som så etter beste evne foretar en vurdering av spillestyrken.

Som i tidligere år har vi også i 2018 fått melding via Golfbox om innleverte scorekort hvor markøren er ukjent.  Dette er ikke i overensstemmelse med reglene, og gir ikke automatisk handicapregulering.

Seniorgruppen

Seniorgruppen startet turneringsspillet tirsdag 15. mai og avsluttet tirsdag 11. september. Den siste turneringsdagen ble dessverre avlyst. Seniorer liker ikke å spille i regnvær!

I alt deltok 47 spillere i årets turnering. Fire færre enn i fjor.

Order of Merit 2018 ble vunnet av Olaf Thomassen. Vi har ikke satt opp noen ny vandrepokal. Det må vi få ordnet til 2019 sesongen.

Årets avslutning skulle også i år være en Texas scramble turnering. Den foregikk 18. september med avsluttende lunsj. 19 spillere og 5 lag. To lag kom inn på + 2, to på + 5 og det siste med litt flere slag.

Maten fra Karis kjøkken var det som vanlig ikke noe å si på. Godt drikke fulgte også menyen i år!

Når det gjelder Order of Merit for de ulike klassene ble resultatet slik:

Klasse A: 1) Olaf Thomassen, 2) Finn Ericsson, 3) Øivind Nordanger

Klasse B: 1) Rolf Yngve Andersen, 2) John Sørensen, 3) Jan-Roger Arnesen

Klasse C: 1) Arve Sørlund 2) Bjørn Hallme 3) Per Haakonsen.

Året 2018 går nok over i historien som en av de varmeste og tørreste i det såkalte manns minne. Spillerne fikk ekstra rull på fairway, men greenene ble vanskelige å spille. Etter hvert kom jo regnet og banen er nå igjen i god stand.

Nok en gang stor takk til banekomiteen, banemannskapet og alle de frivillige.

Og takk til Jon Kittilsen for resultatservice mv.

Seniorgruppen ser fram til nok et år med turneringsspill på Krokhol golfbane.

Damegruppa

Vi ville slå et slag for damene i Krokhol og pustet liv i damegruppa. I den forbindelse arrangerte vi en liten innendørs golfturnering med påfølgende fest Lørdag 10, mars.

Vi var tilsammen åtte stykker på dette arrangementet og alle så ut til å storkose seg.

På grunn av en sein vår ble starten på selve damedagen utsatt slik at første spilledag var først 31 mai hvor ni damer møttes til damedagen på en fin og varm kveld.

Oppmøtet de fleste torsdagene før sommerferien lå på mellom ni og fire spillere, men oppmøtet utover høsten dalte veldig.

Hver mandag sendte vi ut mail til alle damene i Krokhol med hyggelig påminnelse om damedag på torsdag.

Utfordringen med damedagen er å finne en form som passer både erfarne klubbspillere og de som bare ønsker en sosial golfrunde med andre damer.

Etter mye prøving og feiling ble løsningen til slutt å droppe startavgift.

Vi prøvde å få til en avslutning 5 oktober men måtte avlyse på grunn av kun to påmeldte.

Redaksjonskomitéen

Redaksjonskomiteen har i 2018 bestått av følgende medlemmer, Jon Kittilsen og Morten Olstad.
Redaksjonens slagord er som vanlig: «Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

Nettstedet krokhol.no, har som tidligere ca. 430 sider. Hvor man blant annet kan finne turneringsrapporter fra alle turneringer langt tilbake i tid og mange andre nye og eldre artikler.

Nettstedet har også i 2018 fungert som tiltenkt. Det har som vanlig vært stor aktivitet på nettsidene og vi takker alle som har bidratt med innlegg og fine bilder som brukes på nettsidene.

Vi setter stor pris på å få tilsendt artikler eller saker som kan være av interesse for andre gjester og medlemmer, dette kan sendes inn til redaksjonen.

Som sagt, «Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

Markedskomitéen

Krokhol GK inngikk i 2018 et samarbeid med Golfhandelen om gavepremier til Seniorcupen og Mandagscupen. I første omgang var dette en avtale som gikk fram til sommerferien, som ble forlenget ut sesongen. Avtalen har gitt klubben en besparelse i utgifter til premier, og dermed gitt et positivt bidrag til klubbens økonomi. Som en del av avtalen ble det også arrangert en egen turnering, Golfhandelen Open, 23. juni. Total 59 spillere fra 11 ulike klubber deltok. Golfhandelen stilte med gavepremier til turneringen, som også inneholdt ulike konkurranser som “beat the pro”, “longest drive” og “closest to pin”. Tilbud om å teste ut golfkøller på driving-rangen inngikk også i arrangementet.

Samarbeidet med Golfhandelen har vært en positiv erfaring som klubben bør gå videre med i 2019.

Markeds-komitéen hadde også som ambisjon å gjennomføre aktivitetsdager for skoleelever på samme måte som i 2017. Dessverre hadde ikke baneeier kapasitet til å gjøre dette i år, og tiltaket ble derfor ikke gjennomført. Dette er likevel en mulighet som klubben bør utnytte framover for å kunne rekruttere yngre spillere til klubben.

Klubben gjennomførte en medlemsundersøkelse september. Her benyttet vi oss av en løsning som tilbys gjennom Norges Golfforbund, og som gir oss mulighet til å sammenligne resultater på tvers av klubber i Norge. I alt 94 medlemmer svarte på undersøkelsen, og det utgjør en svarprosent på 40. Vi er godt fornøyd med responsens, og vurderer dette til å være representativt.

Resultatene fra undersøkelsen viser at vi, sammenlignet med andre golfklubber, skårer meget godt innen områdene kafé, sosialt miljø og priser og produkter. Banen er det området der vi skårer svakest, og her er det spesielt kvaliteten på greenene som trekker ned. Treningsfasiliteter er også et område som kunne vært bedre. Her er det puttinggreenen som trekker ned skåren. Områdene klubbhus og ledelse og informasjon skårer på det jevne, men også her bør det vurderes tiltak for å bedre tilfredsheten blant medlemmene.

24 prosent av medlemmene ser ikke seg selv som medlem om to år. Blant årsakene til dette er det flere som oppgir at medlemskapet ikke utnyttes tilstrekkelig grad og at banen ikke er tilfredsstillende. Dette bør klubben ta på alvor, og se om vi kan finne tiltak som gjør at vi i større grad klarer å beholde medlemmene.

Medlemsundersøkelsen er en nyttig tilbakemelding til klubbens ledelse. Tilsvarende undersøkelse bør gjennomføres årlig for å kunne se utvikling over tid.

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingen for 2018 til etterretning

Sak 5 Regnskap med revisjonsberetning

Vesentlige forhold ut over normal drift er:

 • Støtte til baneeier kr 30.000 for utbedringer på vanningsanlegg og ekstra såing og gjødsling. 50% av dokumenterte kostnader. Lå i budsjettet med 70.000 fra årsmøtet i fjor.
 • Økte tilskudd for mva-refusjon.
 • Vi har ryddet ut av ‘bøkene’ avsetninger på 150.000 vi gjorde da vi opererte med driftsgaranti overfor baneeier.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2018 og tar revisjonsberetningen til etterretning.

Sak 6 Forslag og saker til vedtak

1. Gi styret fullmakt til å støtte baneeier med baneutbedringer inntil 70.000 kroner

 • Årsmøtet ga for 2018 styret fullmakt til å støtte baneeier med inntil 70.000 til prioriterte og avtalte utbedringer på banen. Baneeier søkte om støtte 30.000 (50% av dokumentert totalkost) etter denne ordningen høsten 2018 da kostnadene til vanning og vekst-tiltak var klare. Søknaden ble innvilget av styret.
 • Styret vurderer slik fullmakt som hensiktsmessig, men vil i framtiden søke å få en forbedret prosess med baneeier når det gjelder planlegging, tidsstyring og kostnadsanslag av tiltak.

Ønsket prosess er at banekomiteen prioriterer hvilke tiltak de ønsker gjennomført, kostnadstilbud og tidsplan hentes inn fra baneeier, tilbudet ses opp mot en referansepris, og styret beslutter. Betaling skjer i takt med utførelse.

 • Styret ber årsmøtet om fullmakt til også i 2019 disponere inntil 70.000 kroner av klubbens midler til baneutbedring.
 • For 2018 foreslår styret at vi kan bruke inntil kr 70.000 på slik prioritert utbedring drenering/planering av driving rangen, og drenering fairwayer hull 8 og 9 som første prosjekter. I tillegg beslutte sammen med baneeier et program for å rehabelitere greenene, men sannsynlige kostnader til rådgiving.

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å bruke inntil 70 000 kroner i 2019 til direkte forbedringer av banen.

2. Bekrefte klubbens lover og vedtekter

 • NGF ba oss i et møte høsten 2018 se gjennom klubbens lover og vedtekter for å sikre at de er på linje med standarder og krav i NGF/NIF. De anbefaler at vi gjør denne ajourføringen årlig med gjennomgang og vedtak på årsmøtene.
 • Styret gjorde slik sjekk i 2017 med konklusjon at lovene og vedtektene fra 2013 er i tråd med standardene i idrettsbevegelsen, men la da ikke gjennomgangen fram for årsmøtet.

Forslag til vedtak: Årsmøtet beslutter å fornye klubbens lover og vedtekter ved at styret bes oppdatere med årsmøtets dato og sørge for at temaet kommer inn som fast post i framtidige årsmøter.

3. Handlingsplan for styret sitt framtidige arbeid

 • NGF anbefaler at styret i tydeligere grad enn tidligere utvikler handlingsplaner som er dokumenterte, mulige å følge opp, og som er forankret med medlemmene gjennom årsmøtene
 • Styret mener det vil gi verdi å strukturere arbeidet sitt gjennom handlingsplaner etter anbefalt modell og ber årsmøtet støtte dette.
 • Viktige områder som skal inn i planene ber vi om innspill på fra medlemmene, men som utgangspunkt mener styret vi skal dekke:
  • Klubben skal gi medlemmene et godt sosialt og sportslig tilbud
  • Klubbstyret skal arbeide for at medlemmene har en bane å spille på med tilfredsstillende forhold
  • Økonomien i klubben skal styres sikkert og til beste for medlemmene

Forslag til vedtak: Årsmøtet ber styret utvikle en handlingsplan for styrets arbeid og rapportere på handlingsplanens innhold og framdrift i årsmøtene. Medlemmene skal inviteres til å gi innspill til handlingsplanen minst 1 gang pr sesong.

Sak 7 Medlemskontingent for 2019

Styret foreslår å ikke endre klubbkontingenten på 550 kroner.

Nytt av året er at vi for å innfri NGF (og NIF) standard må juniorer kreve 100 kroner for juniorer, tidligere gratis.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner å beholde klubbkontingenten på kr 550.

Sak 8 Budsjett for 2018

Merknad: Styret foreslår å budsjettere med samme aktivitetsnivå som i 2018. Vi foreslår å fortsatt investere i treningsutstyr (matter, målflagg etc), støtte markedsføringstiltak, og kostnader (etter søknad) for medlemmer som deltar i turneringer styret vurderer som viktige.

Vi budsjetterer kr 70.000 til støtte baneutbedringer, denne posten er avhengig av at årsmøtet i tidligere sak besluttet å gi styret fullmakt.

Styret oppfordrer medlemmene til å delta i turneringer (seriespill og single) i NSG og NGF-regi, og tar i budsjettet høyde for støtte til slik deltakelse etter søknad. Sendes styret minst 1 måned før spill.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2018

Sak 9 Organisasjonsplan

Styret i 2018 har bestått av
 • Egil Sørset – leder
 • Ketil Nordgård – nestleder
 •  Leona Pilares – kasserer
 • Morten Olstad – styremedlem
 • Espen Nordskog – styremedlem
 •  Lise Brekka – varamedlem
 • Stine Torgersen – varamedlem
Grupper/komitéer underlagt styret:

Turneringskomité 2018

 • Jens-Kristian Tofteberg
 • Ragnhild Lid Johansen
 • Stine Torgersen
 • Finn-Arne Johansen
 •  Per Frode Haugen
 • Marit Bjørnstad
 • Knut Storm Hanssen
 • Rita Åse

Banekomité

 • Sander Lund
 • Finn Ericsson
 • Olaf Thomassen

Redaksjonskomité

 • Jon Kittilsen
 • Morten Olstad

Damegruppe

 • Rita Åse
 • Hanne Hoel Tofteberg
 • Anne-Gro Larsen

Markedskomité

 • Ketil Nordgård
 • Jon Kittilsen
 • Stine Torgersen

Handicapkomité

 • Finn-Arne Johansen

Seniorgruppa

 • Jan Berg Jensen
 • Ragnhild Lid Johansen
 • Eivor Arntsen

Forslag til vedtak: Det gjøres ingen endringer i styrets struktur eller grupper underlagt styret

Sak 10 Valg

A)      Styre

Valgkomitéens innstilling til styre:

 • Styreleder: Egil Sørset (1 år)
 • Nestleder: Morten Olstad (1 år)
 • Styremedlem: Leona Pilares (Ikke på valg)
 • Styremedlem: Stine Torgersen (2 år)
 • Styremedlem: Espen Nordskog (Ikke på valg)
 • Varamedlem: Jan Tore Samuelsen (1 år)
 • Varamedlem: Elin Bjørnhaug (1 år)

Forslag til årsmøtet om å gjøre følgende valg:

a)      Leder: Egil Sørset

b)      Nestleder: Morten Olstad

c)       Styremedlemmer: Stine Torgersen

d)      Varamedlemmer: Jan Tore Samuelsen, Elin Bjørnhaug

B)      Revisorer

Styret innstiller til gjenvalg av revisorer:

 • Trond Torgersen og
 • Odd Hole

Forslag til vedtak: Trond Torgersen og Odd Hole gjenvelges som revisorer

C)      Representasjonsrett

Styret innstilling til representanter på Tinget og i andre organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett:

 • Leder
 • Nestleder

Forslag til vedtak: Leder og nestleder gis fullmakt til å representere klubben

D)     Valgkomité

Styret innstiller på følgende valg til valgkomitéen:

 • Kristian Bjerve
 • Ellen Herdal (ny)
 • Tony Farinha
 • Vara: Finn-Arne Johansen

Forslag til vedtak: Styrets innstilling til valgkomite vedtas