Årsmøte 2020

Årsmøte – 6. februar 2020

Referat fra årsmøtet i Krokhol Golfklubb

Det offisielle referatet fra årsmøtet er allerede klart – samme dag. Det uoffisielle også.

Klikk på lenken for å laste ned pdf-filen:

Referat Årsmøte 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR KROKHOL GOLFKLUBB

Årsmøtet 2020 for Krokhol Golfklubb avholdes i klubbhuset på Krokhol torsdag 6.februar kl 19:00.

Vel møtt!

Styret

Saksdokumentene er nå lagt ut nedenfor.

Dagsorden

1.       Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer

2.       Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

3.       Valg av dirigent, sekretær, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4.       Årsmelding, herunder rapporter fra grupper og komiteer

5.       Regnskap med revisjonsberetning

6.       Forslag og saker til vedtak

 1. Slette fordringer overfor baneeier knyttet til historiske maskinanskaffelser i regnskapet for 2020
 2. Fornyet fullmakt til å støtte forbedringer på banen
 3. Bekrefte lover og vedtekter
 4. Vedta fullmakter
 5. Handlingsplan for styrets arbeid
 6. Behandle innmeldte saker fra medlemmene

7.       Medlemskontingent for 2020

8.       Budsjett for 2020

9.       Organisasjonsplan

 1. Styret
 2. Grupper

10.    Valg

 1. Leder
 2. Nestleder
 3. Styremedlemmer
 4. Varamedlemmer
 5. Revisorer (2 personer)
 6. Representanter til Ting og møter i organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett
 7. Valgkomité

Sak 4 Årsmelding for 2019 inkludert grupperapporter

2019-sesongen går inn i historien som et år med god kvalitet på greenene og spillefeltet for øvrig. Greenkeeperfaget ble godt løst av delvis ny-rekruttert banemannskap med støtte av banekomite og gunstige værforhold fram til høsten da det ble mye nedbør å ta unna.

Turneringskomiteen har gjennom året tilbudt et sedvanlig omfattende program som mange medlemmer vet å benytte. Men det er plass til flere turneringsdeltakere og vi oppfordrer fortsatt flest mulig til å henge seg på turneringstilbudet som vi mener gir hygge og bygger sosiale nettverk.

Golfhandelen bidro på nytt med en turnering som trakk godt med deltakere, demo-dag, og støtte til premiering i mange turneringer. Vi håper de kan telle inn ønsket forretningsmessig utbytte og vil jobbe sammen med oss framover også.

Og vi fikk i løpet av sesongen se at disc-golfere fortsatte sin utvikling på deler av gamle back-nine.

Det er imponerende hvor mange som ser ut til å bruke disc-banen både i og utenfor turneringer, og vi ser mer trafikk enn på lenge på Krokhol og i kafeen. Med hyggelige folk er det lett å samarbeide og vi erfarer utelukkende positive erfaringer. At vi nå har fotball-, disc-, og ordinær golf på området var grunnlaget for en Åpen dag arrangert av baneeier i juni, og vi hadde oppslag i lokal presse for å fortelle om golf-tilbudet i nye Nordre Follo kommune fra 2020.

Fra årsmøtet i fjor fikk styret fullmakter til å støtte baneeier økonomisk til bane-fremmende tiltak, og spesielt fokus på greenene. Baneeier har søkt og fått innvilget 50% av kostnader til dreneringsarbeid, med 28.000 fra klubben. Arbeid på greenene har hatt ekstra fokus i 2019, og det har vært benyttet leid egnet maskin for nødvendig lufting i de viktige øverste lagene på greenene. Takk til baneeier, mannskaper, banekomiteen og deres gode medhjelpere for deres innsats gjennom året.

Styrets arbeid

I løpet av perioden har vi hatt 7 styremøter. Foruten å holde fokus på økonomien var det banetilstand og medlemsutvikling som preget styremøtene. Styremedlem Leona meldte tidlig at hun ikke kunne prioritere tid til kasserer-oppgaven og derfor har nestleder og styreleder løst dette vervet i samarbeid. Andre saker:

 • Samarbeidet med Golfhandelen er godt løst i samarbeid mellom turneringskomiteen og styret. Det har vært noen diskusjoner om premie-løsning for seniorturneringene som vi mener skal være landet for 2020.
 • Samarbeidet med Ski kommune har vært preget av deres forberedelser til sammenslåingen med Oppegård og vi har ikke avholdt kontaktmøte.
 • Styrets leder og nestleder deltok på årsmøtet for Ski Idrettsråd som da ble omdøpt til Nordre Follo idrettsråd. Styreleder var på et møte i nytt idrettsråd i november der det var depressiv stemning basert på signaler fra ny kommuneledelse om svak økonomi og behov for utsettelse av store investeringer i idrettsanlegg årene framover. Vi har kontakt med de 3 andre golfklubbene i Nordre Follo til bruk for å uttrykke golfens fortreffeligheter i relevante sammenhenger.
 • Styrets leder deltok på Golftinget i november der det i tillegg til valg av ny leder var gode presentasjoner av forbundets prioriterte arbeid. Det går på rekruttering, klubbdrift og elitesatsing. Kontingent til NGF økes med indeks i 2020.
 • Samarbeidet med baneeier er bra, men vi er fortsatt ikke helt i mål med å etablere modellen vi ønsker for støtte til utbedring av banen.

Videreføring av «Plan for anleggsutvikling»

Plan for anleggsutvikling hadde vi som sak på årsmøtet i fjor, og vi ønsker å fortsette etter denne planen. Styret åpnet i 2018 en diskusjon med baneeier om vi bør starte et program for rehabilitering av greenene med sikte på jevnere standard over tid.

I annen sak foreslår styret for årsmøtet å budsjettere med anleggsstøtte kr 70.000 til baneeier på felles prioriterte utbedringer.

 1. Drenering av området rundt greenen på hul 4. (Utført)
 2. Drenering og planering av drive-in range. Her er det mye arbeid som må utføres. I dag går det med mye timer i forbindelse med å hente inn rangeballer. Baneeier vil holde tak i dette utover i 2020. (Påbegynt)
 3. Drenering av området mellom skogholt og greenen på hull 8 (utført) og GUR området på hull 9 (påbegynt).
 4. Rydde og planere rødt utslag på hull 5. I tillegg ønskes det å etablere utslag bak den store steinen nederst i bakken.
 5. Grave opp det ene røret i bekken langs hull 3 og etablere en åpen bekk ned til vannet ved hull 2.
 6. Bekken langs hull 5 graves opp slik at vannføring forbedres.
 7. Det er også noe vann i bakken opp til greenen på hull 1 som må dreneres.
 8. Rødt markert område på hull 6. Høyre side, mot fairway på hull 5. Må dreneres, rørføring ned til vannet må åpnes.
 9. Mulighet for oppgradering av utsalg på rangen. Rette opp, mulighet for overbygg.

Medlemsutvikling

Ved utgangen av 2019 hadde vi 224 medlemmer som er en nedgang på -8 stk. siden 31.12.2018.

Tilgangen av nye medlemmer i 2019 var 44 stk. (2018: 42) men dessverre kom det 52 utmeldinger. Gjennomsnittsalderen på de som meldte seg ut var 45,5 år. Halvparten, ca. 30 stk., var i alderen 20-49 år., og 13 stk. var over 70 år.

«Veien til golf»-kurs er en viktig rekrutteringskilde.  I 2019 gjennomførte 20 stk. dette kurset hos oss (2018: 19) hvorav 12 stk. meldte seg inn i klubben (60%).

(Klikk på bildene for å se diagrammene i full størrelse)

Utvikling i antall medlemmer:

Sammensetningen av type medlemskap er om lag som forrige år hvor 60% (134 stk.) av medlemsmassen har et medlemskap med full spillerett (senior, student og ungdom).

Tabellen under viser medlemsmassen fordelt på alder og kjønn. Gjennomsnittlig HCP er 31,3 (2018: 28,5).

Kvinneandelen er redusert fra 20% til 18 % ift. 2018 som betyr at det kun er 41 damer i klubben.

Idrettslig aktivitet

Styret henviser til turneringskomiteens rapport, men vil peke på at klubben også i 2019 hadde høy aktivitet på turneringsfronten. Vi har fortsatt åpne turneringer hvor spillere fra andre klubber har fått adgang til å delta.

Klubbmesterskapet ble avholdt 24. og 25. august. Klubbmestre ble Stine Torgersen og Per Frode Haugen.

Krokhol Masters ble gjennomført som en endagsturnering 8. september. Stine Torgersen vant A-klassen, Simen Thomassen B-klassen og Odd Hole C-klassen.

Matchplay-KM ble i 2019 vunnet av Jan Tore Samuelsen.

I Norsk Seniorgolf lagserie deltok Krokhol Golf med 1 lag. De kom på 2 plass i sin med tøff motstand.

Klubbtrening

Klubben gjennomførte også i år subsidiert fellestrening for medlemmene, denne gang med pro Steffen Larsen fra Østmarka GK. Det var totalt 6 ganger i perioden mai-juni og 3 ganger i perioden august-september. Disse treningene er et godt bidrag til bedret sving og ikke minst det sosiale miljøet. I tillegg til de etablerte medlemmene av Krokhol GK, ble dette tilbudet også sendt ut spesifikt til våre nye medlemmer som akkurat hadde tatt «Veien til golf». Totalt deltok 15 medlemmer på vårens fellestrening og 9 medlemmer på høsttreningen. Steffen Larsen har også stilt seg tilgjengelig for private protimer for de som ønsket det gjennom sesongen, et tilbud som også videreføres innendørs gjennom vintersesongen. Vi håper å få til et sportslig tilbud til våre medlemmer også for sesongen 2020.

Juniortrening

Dette ble ikke gjennomført i 2019, men vi satser på å få noe til i 2020. Se også beretning fra markedskomiteen.

Veien til golf

Ådne Trygg, Ketil Nordgård og Jens-Kristian Tofteberg er autoriserte for å kjøre «veien til golf»-kurs.

«Veien til golf»-kurs er en viktig rekrutteringskilde.  I 2019 gjennomførte 20stk. dette kurset hos oss hvorav 12 stk. meldte seg inn i klubben.

Økonomi

Medlems-koordinator Lise Brekka har solid kontroll med medlemsregisteret, kategorier, oppfølging av betalinger og korrekte overføringer av spilleavgifter til baneeier.

Vi mener å ha etablert effektive og greie rutiner for avstemming mellom Lise og kasserer.

I løpet av året støttet vi baneeier med 28.000 som er 50 prosent av dokumenterte kostnader) til dreneringsarbeid.

Vi har kjøpt ny pc til turneringsboden, gjennomført medlemsundersøkelse, kjøpt inn premier, støttet turneringsdeltagelse, og betalt et krav fra rettighetshaver på et bilde vi hadde brukt uten godkjenning.

Regnskapet ble gjort opp med et overskudd på 87.292 kroner. Overskuddet oppstår som en konsekvens av medlemsinntekter, turneringsoverskudd drevet av spons fra Golfhandelen, og tilskudd (spesielt mva-refusjon), og begrenset støtte til baneeiers arbeid på banen.

Rapporter fra grupper og komiteer

Turneringskomiteen

Denne rapporten omfatter turneringer i TK`s regi. Den omfatter således ikke seniorturneringene samt «private» turneringer.

TK har i år hatt 8 medlemmer, 1 mindre enn fjoråret, følgende er medlemmer Marit Bjørnstad Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Knut Storm Hanssen, Per Frode Haugen, Finn-Arne Johansen, Sten-Arne Skulbru og Jens Kr. Tofteberg.

Også i år stilte Golfhandelen som sponsor for en turnering her stilte 56 spillere til start, en nedgang på 3 mot fjoråret. For øvrig kan nevnes at Golfhandelen sponser mandagsturneringen med premier i alle tre klassene, noe som bidrar økonomisk til klubben.

Ved en oppsummering av hendelser viser det seg at (tallene i parentes er fjorårstall):

TK har arrangert 16 (16) 9 hulls mandagsturneringer med til sammen 378 spillere (405).

Videre har TK arrangert 9 (9) 18 hulls turneringer:

Vårsleppen 30 spillere (23), Match Play 34 spillere (36) her er det Jon Kittilsen som har stått for teknisk gjennomføring, Golfhandelen 56 spillere (59), Pink Cup 24 spillere (24), Jernslaget 20 spillere (20), Flaggturneringen 15 spillere (21), Klubbmesterskapet 30 spillere (23), Krokhol masters 20 spillere (15) og Elgjakta 36 spillere (40).

Summen av turneringer er lik fjoråret, og TK er godt fornøyd med den tekniske gjennomføringen av turneringene.

Imidlertid kunne TK godt tenke seg flere deltakere på turneringene, i år har 643 spillere vært deltakere mens det var 677 i fjor, noe som er en nedgang på 5 %.

Med ønske om et større fremmøte på turneringene i 2020.

Banekomiteen

Banekomitéen har i 2019 bestått av Sander Lund (leder), Finn Ericsson og Olaf Thommassen.

Årets dugnad gikk som forventet, det ble ryddet på hele bankeområdet, renset opp i bunkere, byttet defekte staker etc. Avsluttet med pizza og mineralvann

GREENENE
Stelt fantastisk gjennom hele sesongen, og klargjort for neste sesong.

FAIRWAYENE
Bra utvikling på samtlige fairwayer.

TEESTEDER
Teestedene er bra, pga. ofte flytting av teeklosser. Vi må benytte hele bredden og lengden på tee.

DRENERING
Drenering er foretatt hull 8, hull 9, og noe på hull 4

STAKER
Røde og gule staker skiftes fortløpende.

VEIER, BROER OG GRØFTER
Evigunge Petter Tomren, har gjort en formidabel innsats på dette området, med å grøfte, reparere og fylle på med asfaltmasse.

AVSTANDSMERKING
Montert avstandsmarkeringer, som blir byttet ved slitasje.

HULLMALING
Forsøkt, og vi forsøker igjen. Er avhengig av at hullveggen er fast.

TRENINGSOMRÅDET
Bør prioriteres. Det holder ikke å klargjøre under dugnaden, og ikke følge opp. Flere, nye bunkerraker. Gjelder alle bunkere.

RANGEN
Blir bedre og bedre. Baneeier har fullt på masse i vannhullet, og har planer om drenering. Gressutslaget er ikke fulgt opp.

PLAN FOR NESTE SESONG
Videreføre den positive utviklingen.

Vil avslutte med å takke banemannskapene som har gjort en formidabel jobb, i samarbeide med baneeier, og takke alle som bidrar med å holde banen og området rundt i orden.

Handicapkomiteen

Handicapkomiteen samarbeider med turneringskomiteen.  Handicap justeres automatisk etter klubbturneringene, så sant forholdene ikke er helt ekstreme. Dette medfører at de fleste medlemmer avslutter året med et handicap som passer med deres spillestyrke. Imidlertid foretar Golfbox automatisk en etter-sjekk av handicap i forhold til oppnådde resultater i løpet av året. Dette kan medføre at man får en ekstra regulering ved årsskifte. Eksempelvis kan en stadig gjentagelse av 18 poeng i klubbturneringene medføre at man reguleres opp selv om poengsummen i seg selv ikke automatisk fører til oppregulering pr runde.

Handicapkomiteen har myndighet til å foreta justering av handicap som er åpenbart feil. Dette må tas opp av spilleren med komiteen, som så etter beste evne foretar en vurdering av spillestyrken.

Som i tidligere år har vi også i år fått melding via Golfbox om innleverte scorekort hvor markøren er ukjent.  Dette er ikke i overensstemmelse med reglene, og gir ikke automatisk handicapregulering. Fra NGF er det annonsert at ny beregningsmåte for handicap vil bli innført  før sesongstart 2020. I og med at beregningene skjer i Golfbox vil oppgavene for Handicapkomiteen neppe bli endret.

Seniorgruppen

Seniorgruppen startet turneringsspillet tirsdag 14. mai og avsluttet tirsdag 17. september.

I alt deltok 38 spillere i årets turnering, ni færre enn i fjor.

Orders of Merit 2019 ble vunnet av Bjørn Hallme. Vi har ikke satt opp noen ny vandrepokal. Det må vi få ordnet til 2019 sesongen skrev vi da, men slik ble det ikke. Nå må det ordnes til 2020!

Årets avslutning var også i år en Texas scramble turnering. Den foregikk 24. september med avsluttende lunch. 13 spillere og 4 lag. Ett lag kom inn på + 2, ett på + 3, ett på 5 og ett på + 6.

Maten fra Meretes kjøkken (ny kjøkkensjef i år) smakte fortreffelig. Godt drikke fulgte med.

Når det gjelder Orders of Merits for de ulike klassene ble resultatet slik:

Klasse A: 1) Øivind Nordanger, 2) Finn Ericsson, 3) Sander Lund

Klasse B: 1) Rolf Yngve Andersen, 2) Odd Hole, 3) Trond Bjerke

Klasse C: 1) Bjørn Hallme, 2) Per Haakonsen, 3 Arve Hansen.

Året 2019 ble ikke like varm som fjorårets, og bra var det. Nedbøren ble fordelt relativt jevnt bortsett fra en lørdag da banen måtte stenges.

Nok en gang stor takk til banekomiteen, banemannskapet og alle de frivillige.

Og takk til Jon Kittilsen for resultatservice mv.

Seniorgruppen ser fram til nok et år med turneringspill på Krokhol golfbane.

Damegruppa

Damegruppa må vel strengt tatt sies å ha ligget nede gjennom årets sesong, ettersom den ikke har hatt noen leder, og all aktivitet er basert på individuell innsats. Den eneste form for struktur har vært at man gjennom Golfbox har lagt til rette for det som har blitt kalt for «Dametreff», og som innebærer at damene treffes for en sosial golfrunde en fast ukedag, uten noen form for startavgift og/eller konkurranse. Dessverre har det vært heller labert oppmøte gjennom sesongen, med hovedsakelig 2-4 påmeldte, og flere av treffene har blitt avlyst pga. ingen eller bare én påmeldt. Unntaket er sesongens siste Dametreff som hadde hele 8 påmeldte deltakere, og som satte et hyggelig punktum for sesongen.

Redaksjonskomiteen

Redaksjonskomiteen har i 2019 bestått av følgende medlemmer, Jon Kittilsen og Morten Olstad.

Redaksjonens slagord er som vanlig: «Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

Nettstedet krokhol.no, har som tidligere ca. 430 sider. Hvor man blant annet kan finne turneringsrapporter fra alle turneringer langt tilbake i tid og mange andre nye og eldre artikler.

Nettstedet har også i 2019 fungert som tiltenkt. Det har som vanlig vært stor aktivitet på nettsidene og vi takker alle som har bidratt med innlegg og fine bilder som brukes på nettsidene.

Vi setter stor pris på å få tilsendt artikler eller saker som kan være av interesse for andre gjester og medlemmer, dette kan sendes inn til redaksjonen.

Som sagt, «Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

Markedskomiteen

Krokhol GK inngikk i 2018 et samarbeid med Golfhandelen om gavepremier til Seniorcupen og Mandagscupen. Dette Samarbeidet ble forlenget for sesongen 2019. Avtalen har gitt klubben en besparelse ift utgifter til premier og dermed gitt et positivt bidrag til klubbens økonomi. Også i år ønsket Golfhandelen at vi arrangerte en sponsor turnering. Golfhandelen Open gikk av stabelen 22. Juni I strålende vær. Total 56 deltakere fra 10 ulike klubber deltok. Golfhandelen stilte med gavepremier til turneringen, som også inneholdt ulike konkurranser som “beat the pro”, “longest drive” og “closest to pin”. I tillegg til turneringen var det også demodag, med mulighet til å kjøpe seg utstyr fra representantene fra blant annet Footjoy og Ping.

Den flotte skobutikken til Footjoy ble satt opp på kanten av puttinggreenen.

Samarbeidet med Golfhandelen har vært en positiv erfaring som klubben håper å få videreført I sesongen 2020.

Søndag 23.6. fra kl. 11-14 ble det arrangert åpen dag på Krokhol.

Tanken med arrangementet var å få flere til å oppdage mulighetene for å prøve golfspill på Krokhol. Det var også mulig å prøve fresbeegolf og fotballgolf.
Det møtte opp flere barn og voksne som fikk prøve golf for første gang. På putting greenen fikk man instruksjon i putting, nede på drivinrangen var det flere som fikk prøve seg med golfslag utover rangen.

Det var godt oppmøte, takk til alle fremmøtte og til frivillige.

Klubben har gjennomført medlemsundersøkelse de to siste sesongene. Vi har benyttet en løsning som tilbys gjennom Norges Golfforbund. Denne gir oss mulighet til å følge utvikling over tid og å sammenligne på tvers av klubber i Norge. Resultatene fra medlemsundersøkelsen gir klubben et godt grunnlag for å prioritere tiltak for å bedre tilfredsheten og i større grad beholde medlemmene.

I 2019 svarte 78 på undersøkelsen (svarprosent på 33). Vi er fornøyd med responsen og vurderer dette til å være representativt. Diagrammet under viser et sammendrag av undersøkelsen.

Sammendrag av medlemsundersøkelsen 2019: Søylen (med tall) viser gjennomsnittsvar (spørsmål er stilt med gradering 1 til 10 der 10 er mest positivt. Banen 75 (alle spørsmål om banen samlet) angir 7,5 som gjennomsnittsvar i kategorien. Tallet etter søylen angir endring fra 2018 (banen +7 viser en bedring av gjennomsnittsvar med 0,7). «BM» viser gjennomsnitt for norske klubber som har tatt undersøkelsen i 2019.

Resultatene fra undersøkelsen viser en tydelig bedring i tilbakemelding på banen sammenlignet med 2018 (+7). Dette er likt gjennomsnittet av norske klubber som har tatt undersøkelsen i 2019. I 2018 var det her Krokhol fikk laveste vurdering sammenlignet med «gjennomsnittsklubben». Videre skårer Krokhol også i år bedre enn gjennomsnittet på sosialt miljø og priser. Tross gjennomsnittskår på kafé er dette sammen med klubbhus der Krokhol har sterkest tilbakegang fra 2018 (-7 og -4).

Klubbhus og treningsfasiliteter er områdene med lavest skår i forhold til «gjennomsnittsklubben». Her ligger det et klart forbedringspotensial og disse er blant områdene som bør prioriteres høyt gjennom kommende sesong. I tillegg til tilbakemeldingene på serviceområder sier 17 prosent av medlemmene at de ikke ser seg selv som medlem om to år (mot 24 prosent i 2018 undersøkelsen). Her er det stor variasjon i oppgitte årsaker og vanskelig å trekke ut fokusområder utenom de som allerede er gitt under «serviceområder».

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingen for 2019 til etterretning

Sak 5 Regnskap med revisjonsberetning

Vesentlige forhold ut over normal drift er:

 • Støtte til baneeier kr 28.000 for dreneringsarbeid. Andel 50% av dokumenterte kostnader.

Note til regnskapet: Vi har i 2019 ført Norkred-kostnader under diverse kostnader i stedet for bankkostnader.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2019 og tar revisjonsberetningen til etterretning.

Sak 6 Forslag og saker til vedtak

1. Slette fordringer ovenformbaneeier knyttet til historiske maskinanskaffelser overfor baneeier i 2020-regnskapet

 • I 2013 kjøpte klubben en klipper til 112.000 kroner. Vi besluttet på årsmøtet i 2015 å overdra klipperen til baneeier, og økte fordring med tilsvarende.
 • Styret innstiller nå på å ta fordringen på denne maskinen og 2 betydelig eldre klippere bokført med 20.001 (totalt 132.001) helt ut av fordringsposten i balansen.

Resterende fordring består av lån gitt i 2005 og 2011, sum 500’ hvorav 400’ er rentebærende. Baneeier betaler avdrag på disse.

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag om å eliminere fordringer i 2020-regnskapet overfor baneeier knyttet til historiske maskinanskaffelser med kroner 132.001.

2. Fornyet fullmakt til å støtte forbedringer på banen 

 • Årsmøtet har tidligere behandlet ulike løsninger for å støtte arbeidet med utbedringer på banen, senest i fjor med å gi styret fullmakt til å bruke inntil kroner 70.000.
 • I 2019 har vi støttet med 28.000 (50% av dokumenterte kostnader drenering 2018-2019).
 • Vi søker sammen med banekomite og baneeier god prosess på planlegging, tidsstyring og kostnadsanslag av tiltak.

Ønsket prosess er at banekomiteen prioriterer hvilke tiltak de ønsker gjennomført, kostnadstilbud og tidsplan hentes inn fra baneeier, tilbudet ses opp mot en referansepris, og styret beslutter. Betaling skjer i takt med utførelse.

 • Styret ber årsmøtet om fullmakt til også i 2020 kunne disponere inntil 70.000 kroner av klubbens midler til baneutbedringer. Prioriterte tiltak er greener, drenering og driving-range (inkl utslagsområdet).

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å bruke inntil 70 000 kroner i 2020 til direkte forbedringer av banen.

3. Bekrefte klubbens lover og vedtekter

 • NGF har sendt ut pålegg om noen lovendringer for innarbeiding i klubbenes lover:
  • NGF §3 (5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år.
  • § 24 For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs regelverk.
 • 25 Regler for spill, ordensregler m.v.
 • For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert med NGFs og klubbens lokale regler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs handicapregler og amatørregler. Innenfor NGFs lover og bestemmelser fastsetter klubbens styre de lokale regler, turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for klubbens område, som det finner ønskelig.
 • For å være berettiget til å spille golf på en bane slopet av NGF må spilleren være medlem av en golfklubb med rett til å utstede offisielt handicap fra et nasjonalt golfforbund. Unntak er rekrutteringstiltak organisert av klubben og prøvespill sammen med et medlem av klubben.

Styret vil innarbeide bestemmelsene i vår lov med virkning fra 1.1.2020.

Forslag til vedtak: Årsmøtet ber styret oppdatere klubbens lover og vedtekter slik NGF har pålagt klubbene.

Klubbens årsmøte kan ved lovvedtak vedta en senere dato som utmeldingsfrist.

4. Vedta fullmakter

Vi har registrert i Altinn at Leder og nestleder hver for seg kan signere avtaler på vegne av klubben. Og i Skue sparebank disponerer leder og klubbens kasserer bankkontoer hver for seg. Med ‘hver for seg’ oppnår vi hensiktsmessig fleksibilitet, og mener likevel ha kontroll gjennom tilgang og innsyn.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at styreleder og nestleder hver for seg kan signere avtaler på vegne av klubben. Styreleder og kasserer disponerer klubbens bankkontoer hver for seg.

5. Handlingsplan for styrets arbeid

 • NGF anbefaler at styret utvikler handlingsplaner som forankres med medlemmene gjennom årsmøtene
 • Styret ber om innspill på fra medlemmene til prioriterte arbeidsområder, og vi støtter oss på medlemsundersøkelsene vi gjennomfører med tilpasset frekvens. Vi foreslår å fortsatt prioritere at:
  • Klubben skal gi medlemmene et godt sosialt og sportslig tilbud
  • Medlemmene skal ha en bane å spille på med tilfredsstillende forhold
  • Økonomien i klubben skal styres sikkert og til beste for medlemmene

Forslag til vedtak: Årsmøtet støtter styrets forslag til prioriteringer i 2020. Medlemmene skal inviteres til å gi innspill til handlingsplanen minst 1 gang pr sesong.

6. Behandle innmeldte saker fra medlemmer

Det er ingen innmeldte saker til beslutning.

Sak 7 Medlemskontingent for 2020

Styret foreslår å ikke endre klubbkontingenten på 550 kroner.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner å beholde klubbkontingenten på kr 550.

Sak 8 Budsjett for 2018

Styret foreslår et budsjett 2020 med virksomhet og budsjett på nivå tilsvarende 2019, men tar høyde for en svak nedgang i medlemsinnbetalinger.

På kostnadssiden ønsker turneringskomiteen midler til anskaffelse av premier og til opplæring i Golfbox-turneringsmodul. Til driving range vurderer vi å kjøpe inn noen utslagsmatter og utstyr til treningsområdene.

Vi budsjetterer med støtte til baneeier for baneutbedringer inntil 70.000, og legger inn effekten av å ta ned fordring overfor baneeier med 132.001 kroner (historiske maskinanskaffelser). Fordringsendringen gir et underskudd på årsresultatet, men betyr ikke noe på klubbens likviditet.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2020

Sak 9 Organisasjonsplan

Styret har i 2019 bestått av

 • Egil Sørset – leder
 • Morten Olstad – nestleder
 • Leona Pilares – styremedlem
 • Espen Nordskog – styremedlem
 • Stine Torgersen – styremedlem
 • Elin H. J. Bjørnhaug (varamedlem)
 • Jan Tore Samuelsen (varamedlem)

Grupper/komitéer underlagt styret:

Turneringskomité 2019

 • Jens-Kristian Tofteberg
 • Ragnhild Lid Johansen
 • Stine Torgersen
 • Finn-Arne Johansen
 • Per Frode Haugen
 • Marit Bjørnstad
 • Knut Storm Hanssen
 • Sten-Arne Skulbru

Banekomité

 • Sander Lund
 • Finn Ericsson
 • Olaf Thomassen

Redaksjonskomité

 • Jon Kittilsen
 • Morten Olstad

Damegruppe (Ingen drift)

Markedskomité

 • Ketil Nordgård
 • Jon Kittilsen
 • Stine Torgersen

Handicapkomité

 • Finn-Arne Johansen

Seniorgruppa

 • Jan Berg Jensen
 • Ragnhild Lid Johansen
 • Eivor Arntsen

Forslag til vedtak: Det gjøres ingen endringer i styrets struktur eller grupper underlagt styret.

Sak 10 Valg

A. Styre

Valgkomitéens innstilling:

 • Styreleder: Egil Sørset (1 år)
 • Nestleder: Espen Nordskog (1 år)
 • Styremedlem: Isak Ladegård (2 år)
 • Styremedlem: Stine Torgersen (ikke på valg)
 • Styremedlem: Jan Tore Samuelsen (2 år)
 • Varamedlem: Bjørn Harald Jensen (1 år)
 • Varamedlem: Britha Amundsen (1 år)

Forslag til vedtak:

 • a) Leder: Egil Sørset
 • b) Nestleder: Espen Nordskog
 • c) Styremedlemmer: Isak Ladegård, Jan Tore Samuelsen
 • d) Varamedlemmer: Bjørn Harald Jensen, Britha Amundsen

B. Revisorer

Styret innstiller til gjenvalg av revisorer:

 • Trond Torgersen og
 • Odd Hole

Forslag til vedtak: Trond Torgersen og Odd Hole gjenvelges som revisorer

C. Representasjonsrett

Styret innstilling til representanter på Tinget og i andre organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett:

 • Leder
 • Nestleder

Forslag til vedtak: Leder og nestleder gis fullmakt til å representere klubben hver for seg

D. Valgkomité

Styret innstiller på følgende valg til valgkomitéen:

 • Morten Olstad
 • Ellen Herdal
 • Bjarne Røed (ny)
 • Vara: Finn-Arne Johansen

Forslag til vedtak: Styrets innstilling til valgkomite vedtas