Årsmøtet 2021

Årsmøte – 4. februar 2021

Den offisielle protokollen fra årsmøtet er klar.

Klikk på lenken.

Årsmøte Krokhol Golfklubb – Signert protokoll

Dette er sakspapirene som publiseres 27. januar 2021.

Innkallingen finner du her.

Dagsorden

 1. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, sekretær, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding, herunder rapporter fra grupper og komiteer
 5. Regnskap med revisjonsberetning
 6. Forslag og saker til vedtak
  1. Fornyet fullmakt til å støtte forbedringer på banen
  2. Oppdatere organisasjonsplan med pålagt Kontrollkomite
  3. Bekrefte lover og vedtekter
  4. Vedta fornyet avtale mellom Krokhol GK og baneeier
  5. Vedta fullmakter
  6. Handlingsplan for styrets arbeid
 7. Medlemskontingent for 2021
 8. Budsjett for 2021
 9. Organisasjonsplan
  1. Styret
  2. Grupper
 10. Valg
  1. Leder
  2. Nestleder
  3. Styremedlemmer
  4. Varamedlemmer
  5. Revisorer (2 personer)
  6. Kontrollkomite (2 personer)
  7. Representanter til Ting og møter i organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett
  8. Valgkomité

Sak 4 Årsmelding for 2020 inkludert grupperapporter

2020-sesongen ble fantastisk for oss på Krokhol og det meste av golf-Norge. God tilstrømming av medlemmer og greenfee-spillere skapte stor trafikk på banen og i kafeen. I tillegg så vi at discgolf og fotballgolf hadde stor oppslutning slik at det gjennom sesongen var trykk på hele anlegget.

Kombinasjonen av dyktig banemannskap og gunstige klimatiske forhold fra 2019 og langt ut i 2020 ga oss høy standard på greener og øvrige spilleflater. Banekomiteen støtter imponerende opp med arbeid som vises godt på dreneringsfronten, veiene, og innrammingen av banen.

Turneringskomiteen har gitt oss gode muligheter til å konkurrere og oppslutningen har vært høy med mange faste og noen nye deltakere. Deltakelse i turneringer gir hygge og bygger sosiale nettverk. Vi anbefaler alle medlemmer å prøve seg i turneringsspill. Gjennomføringen av turneringene har vært på sedvanlig høyt nivå. Stor takk til turneringskomiteen.

Golfhandelen bidro på nytt med en turnering som trakk godt med deltakere, demo-dag, og støtte til premiering i mange turneringer. Vi håper de kan telle inn ønsket forretningsmessig utbytte og vil jobbe sammen med oss framover også.

I 2020 ba baneeier om støtte til en andel av kostnadene for oppretting og asfaltering av utslagsområdet på drivingrange. Vi bidro med 75%, ca NOK 43’.  Kontinuerlig arbeid med drenering og greener gir resultater og gir oss spillere gode spilleforhold. Takk til baneeier, mannskaper, banekomiteen og deres gode medhjelpere for innsatsen gjennom året.

Styrets arbeid

I løpet av perioden har vi hatt 8 styremøter med en praktisk blanding av fysiske og digitale møter. Foruten kontroll på økonomien har den positive medlemsutviklingen, stor etterspørsel etter VTG, og de gode spilleforholdene preget styremøtene.

Andre saker:

 • Samarbeidet med Golfhandelen er godt løst i samarbeid mellom turneringskomiteen og styret.
 • Samarbeidet med Nordre Follo Kommune preges av at den nye kommunen jobber med å finne sin form. Det har ikke vært gjennomført kontaktmøte ifbm leieforholdet vi har, men kommunen har signalisert møte på nyåret om smittevernregler tillater det.
 • Styrets leder har deltatt på møter i Nordre Follo Idrettsråd. Også i Idrettsrådet preges arbeidet av kommunesammenslåingen.
 • Samarbeidet med baneeier er bra. Vi jobber med oppdatering av avtalen mellom klubb og baneeier.

Videreføring av «Plan for anleggs- utvikling»

Plan for anleggsutvikling hadde vi som sak på årsmøtet i fjor, og vi ønsker å fortsette etter denne planen. Styret åpnet i 2018 en diskusjon med baneeier om vi bør starte et program for rehabilitering av greenene med sikte på jevnere standard over tid.

I annen sak foreslår styret for årsmøtet å budsjettere med anleggsstøtte kr 90.000 til baneeier på felles prioriterte utbedringer.

 1. Drenering og planering av drive-in range. Her er det mye arbeid som må utføres. I dag går det med mye timer i forbindelse med å hente inn rangeballer. Baneeier vil holde tak i dette utover i 2021. (Påbegynt)
 2. Drenering av området mellom skogholt og greenen på hull 8 (utført) og GUR området på hull 9 (påbegynt).
 3. Rydde og planere rødt utslag på hull 5. I tillegg ønskes det å etablere utslag bak den store steinen nederst i bakken.
 4. Grave opp det ene røret i bekken langs hull 3 og etablere en åpen bekk ned til vannet ved hull 2.
 5. Bekken langs hull 5 graves opp slik at vannføring forbedres.
 6. Det er også noe vann i bakken opp til greenen på hull 1 som må dreneres.
 7. Rødt markert område på hull 6. Høyre side, mot fairway på hull 5. Må dreneres, rørføring ned til vannet må åpnes.
 8. Mulighet for oppgradering av utsalg på rangen. Rette opp (utført), mulighet for overbygg.

Medlemsutvikling

Ved utgangen av 2020 hadde vi 284 medlemmer som betyr en økning på 60 stk. ift. årsslutt i fjor. Gjennomsnittsalderen på medlemmene er nå 48,7 år mot 51,5 i 2019 som bekrefter at vi har fått inn noen yngre medlemmer. Aldersgruppen 25-39 år har økt.

Utvikling i antall medlemmer:

«Veien til golf»-kurs er en viktig rekrutteringskilde.  I 2020 gjennomførte 140 stk. dette kurset hos oss (2019: 20) hvorav 51 stk. meldte seg inn i klubben (36%), men alle disse blir dessverre ikke værende i klubben.

Sammensetningen av type medlemskap viser at 145 stk. (51%) har et medlemskap med full spillerett (senior, student og ungdom) hvor tilsvarende tall for 2019 var 134 stk./60%. Kvinneandelen er 17% og er på samme nivå som i fjor (47 damer i klubben).

Tabellen under viser medlemsmassen fordelt på alder og kjønn. Gjennomsnittlig HCP er 32,5 (2019: 31,3).

Idrettslig aktivitet

Styret henviser til turneringskomiteens rapport, men vil peke på at klubben også i 2020 hadde høy aktivitet på turneringsfronten. Vi har fortsatt åpne turneringer hvor spillere fra andre klubber har fått adgang til å delta.

Klubbmesterskapet ble avholdt 22 og 23 August. Klubbmestre ble Stine Torgersen og Kristoffer Olstad. Krokhol Masters ble gjennomført som en endagsturnering 13. september. Per Frode Haugen vant A-klassen, Knut Olav Sørset B-klassen og Bjørn Hallme C-klassen. Matchplay ble i 2020 vunnet av Knut Olav Sørset.

Vi klarte dessverre ikke å stille lag til lagserien i norsk senior golf heller ikke lag NM.

Klubbtrening

Klubben gjennomførte også i år subsidiert fellestrening for medlemmene, denne gang med pro Steffen Larsen fra Østmarka GK. Det var totalt 6 ganger i perioden mai-juni og 6 ganger i perioden august-september. Disse treningene er et godt bidrag til bedret sving og ikke minst det sosiale miljøet. I tillegg til de etablerte medlemmene av Krokhol GK, ble dette tilbudet også sendt ut spesifikt til våre nye medlemmer som akkurat hadde tatt «Veien til golf». Totalt deltok 20 medlemmer på vårens fellestrening og 15 medlemmer på høsttreningen. Mange av disse var medlemmer som nettopp hadde tatt veien til golf kurs hos oss. Steffen Larsen har også stilt seg tilgjengelig for private protimer for de som ønsket det gjennom sesongen, et tilbud som også videreføres innendørs gjennom vintersesongen. Vi håper å få til et sportslig tilbud til våre medlemmer også for sesongen 2021.

Juniortrening

Dette ble ikke gjennomført i 2020, men vi satser på å få noe til i 2021. Se også beretning fra markedskomiteen.

Veien til golf

Ådne Trygg, Ketil Nordgård, Jens-Kristian Tofteberg, Stine Torgersen og Isak Ladegård er autoriserte for å kjøre «veien til golf»-kurs. «Veien til golf»-kurs er en viktig rekrutteringskilde.  I 2020 gjennomførte 140 stk. dette kurset hos oss hvorav 51 stk. meldte seg inn i klubben.

Økonomi

Medlems-koordinator Lise Brekka har solid kontroll med medlemsregisteret, kategorier, oppfølging av betalinger og korrekte overføringer av spilleavgifter til baneeier. Etablert rutiner for avstemming mellom Lise og kasser fungere bra.

Det ble i årsmøte i 2019 besluttet å ta fordring overfor baneeier med 132.000 kroner, noe som bidro til et planlagt underskudd i regnskapet. Den økte interessen for golfsporten i Norge har Krokhol også merket. Dette i form av økt medlemskontingent og økte overførte spillemidler. VTG tilbudet har bidratt positivt på resultatet.

I løpet av året støttet vi baneeier med 43.000 kostnader knyttet til ny asfaltering av rangen.

Regnskapet ble gjort opp med et underskudd på 45.946 kroner mot et budsjettert underskudd på 112.000 kr. Størrelsen på underskuddet oppstår som en konsekvens av redusert IT kostnader, møtekostnader, økt VTG inntekter samt mindre støtte til bane utbedringer en budsjettert i 2020.

Rapporter fra grupper og komitéer

Turneringskomiteen (TK)

Denne rapporten omfatter turneringer i TK`s regi. Den omfatter således ikke seniorturneringene/damedager samt «private» turneringer.

TK har i år hatt 7 medlemmer, 1 mindre enn fjoråret, følgende er medlemmer Marit Bjørnstad Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Knut Storm Hanssen, Finn-Arne Johansen, Jens Kr. Tofteberg og leder Per Frode Haugen.

Også i år stilte Golfhandelen som sponsor for en turnering her stilte 68 spillere til start, 12 flere enn fjoråret. For øvrig kan nevnes at Golfhandelen sponser mandagsturneringen med premier i alle tre klassene, noe som bidrar økonomisk til klubben.

Ved en oppsummering av hendelser viser det seg at (tallene i parentes er fjorårstall):

 • TK har arrangert 17 (16) 9 hulls mandagsturneringer med til sammen 528 spillere (378).
 • Videre har TK arrangert 9 (9) 18 hulls turneringer:
 • Vårsleppen 28 spillere (30), Match Play 39 spillere (34) her er det Jon Kittilsen som har stått for teknisk gjennomføring, Golfhandelen 68 spillere (56), Dagen før…(Pink Cup) 20 spillere (24), Jernslaget 26 spillere (20), Flaggturneringen 33 spillere (15), Klubbmesterskapet 33 spillere (30), Krokhol masters 31 spillere (20) og Elgjakta 37 spillere (36).
 • Summen av turneringer er lik fjoråret, og TK er godt fornøyd med den tekniske gjennomføringen av turneringene. I tillegg har alle 18 hulls turneringene et bedre fremmøte i år enn i fjor, med unntak av Vårsleppen og Dagen før…. Ett krafttak mot kreft.
 • Dette har medført at turnerings sesongen har vært bedre enn fjoråret. TK har hatt 843 deltakere på turneringer mot 643 året før, en formidabel (relativt sett) økning på 32,15 %

Med ønske om et enda større fremmøte på turneringene i 2021.

Banekomitéen

Banekomitéen har i 2020 bestått av Sander Lund (leder), Finn Ericsson og Olaf Thommassen og fått god støtte fra Petter Tomren.

Årets dugnad gikk som forventet, det ble ryddet på hele bankeområdet, renset opp i bunkere, byttet defekte staker etc. Avsluttet med mat og mineralvann.

GREENENE
Vært gode hele sesongen. Banemannskapene har gjort en formidabel jobb.

FAIRWAYENE
Bra utvikling på samtlige.

TEE STEDENE
Stort sett bra. Flyttet klosser ofte, og det hjelper på slitasjen. Noen bør rettes opp neste sesong.

DRENERING
Drenering foretatt flere steder, og vi håper på bra resultat.

STAKER
Staker skiftes fortløpende.

VEIER, BROER OG GRØFTER
Petter Tomren har lagt ned et formidabelt arbeid på dette området. Alle har sikkert lagt merke til utbedringene, og bør være meget fornøyde.

AVSTANDSMARKERINGER
Bestilt nye, som blir montert i forbindelse med dugnaden 2021

TRENINGSOMRÅDET
Klipping av området er bra, men bunkeren savner vedlikehold.

RANGE
Ny asfalt på halvparten av utslagene.
Fungerer bedre og bedre.
Dugnadsplukk av baller var vellykket og bør gjentas en gang eller to i 2021

PLAN 2021
Videreføre den positive utviklingen.

Banekomiteen takker baneeier, banemannskapene, og alle som bidrar med å holde banen og områdene rundt i orden.

Handicapkomiteen

Før sesongstart 2020 ble det innført ny  (internasjonal)  beregningsmåte for handicap, World Handicap System, (WHS) . Systemet synes gjennomgående å virke godt og over tid gi handicap i tråd med spillestyrke. I vår klubb er det tett samarbeide mellom turneringskomite og handicapkomite, og vi justerer handicap automatisk etter hver klubbturnering, så sant forholdene ikke er helt ekstreme. Dette skal medføre at medlemmene avslutter året med “riktig”handicap.

Golfforbundet mener imidlertid å ha registrert at i noen klubber har enkelte spillere “manipulert” sitt handicap med å legge inn dårligere selskapsrunder for å beholde et høyt handicap, med de fordeler dette kan gi i turneringer.

For å bøte på dette har man tidligere latt Golfbox foreta en ettersjekk av handicap ved årets slutt. Det førte til at enkelte spillere fikk handicap justert, opp eller ned, med utgangspunkt i årets resultater. F.eks. kunne en stadig gjentagelse av 18 poeng i klubbturneringene før til nedregulering, selv om poengsummene i seg selv ikke automatisk førte til dette.

Samtidig var klubbens handicapkomite pålagt å sørge for en årsrevisjon av medlemmenes handicap. Denne praksisen er det nå slutt på. I stedet gjelder følgende retningslinjer fra Forbundet:

“En handicaprevisjon er nå en manuell gjennomgang/vurdering, alternativt en manuell justering av handicapet, dersom det blir oppdaget feil i en spillers scorearkiv, eller det er mistanke om at en spiller har bevisste “feilregistreringer”, eller har unnlatt å registrere spilte runder – for å kunne oppnå en urettmessig fordel.

Slike handicaprevisjoner gjennomføres kontinuerlig hele året, enten overfor enkeltspillere eller grupper av spillere.”

Ansvaret for å følge opp det nye systemet er lagt på Handicapkomiteen.  Vi har også fått en anbefaling/myndighet til å slette resultatene av golfrunder som ikke er rapportert innen fire uker etter at de er spilt.

Også i år har vi via Golfbox fått melding om innleverte scorekort hvor markør er ukjent.  Dette er ikke i overensstemmelse med reglene, og gir ikke automatisk regulering av handicap.

Seniorgruppen

Seniorgruppen startet turneringsspillet tirsdag 5. mai og avsluttet tirsdag 15. september.

I alt deltok 30 spillere i årets turnering, åtte færre enn i fjor. Vi blir stadig færre, men det er det ikke så mye å gjøre noe med, kanskje.

Årets avslutning var også i år en Texas scramble turnering. Den foregikk 22. september med avsluttende lunch. 24 spillere og 6 lag. Ett lag kom inn på + 1, ett på + 2, og ett på +3 for, å nevne de  på «pallplass».

Maten fra Karis kjøkken smakte om vanlig, fortreffelig.

Orders of Merit 2020 ble vunnet av Øivind Nordanger.

Når det gjelder Orders of Merit for de ulike klassene ble resultatet slik:

Klasse A: 1) Øivind Nordanger, 2) Olaf Thomassen, 3) Arve Bjerke.

Klasse B: 1) Rolf Yngve Andersen, 2) Asbjørn Solevåg, 3) Trond Bjerke

Klasse C: 1) Bjørn Hallme, 2)  Jan Berg Jansen, 3) Arve Hansen.

Året 2020  værmessig sett var bra. To seniorcuprunder ble likevel ikke gjennomført pga været, den ene ble direkte avlyst og den andre var det ingen som møtte opp til.

Nok en gang stor takk til banekomiteen, banemannskapet og alle de frivillige.

Og takk til Jon Kittilsen for resultatservice mv.

Seniorgruppen ser fram til nok et år med turneringsspill på Krokhol golfbane.

Damegruppa

Damegruppa må vel strengt tatt sies å ha ligget nede gjennom årets sesong, ettersom den ikke har hatt noen leder, og all aktivitet er basert på individuell innsats. Den eneste form for struktur har vært at man gjennom Golfbox har lagt til rette for det som har blitt kalt for «Dametreff», og som innebærer at damene treffes for en sosial golfrunde en fast ukedag, uten noen form for startavgift og/eller konkurranse. Dessverre har det vært heller labert oppmøte gjennom sesongen, med hovedsakelig 2-4 påmeldte, og flere av treffene har blitt avlyst pga. ingen eller bare én påmeldt.

Redaksjonskomiteen

I 2020 har følgende vært medlemmer i redaksjonskomiteen, Jon Kittilsen og Morten Olstad.

Redaksjonens slagord er som vanlig: «Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

Krokhol GK sin nettside krokhol.no, har som tidligere ca. 295 «faste» sider og nesten 1800 artikler. I tillegg har vi over 15 000 bilder.  Her finner man all informasjon om klubben, banen, komiteer og all annen nyttig informasjon.

Nettstedet har også i 2020 fungert som tiltenkt men det har vært relativt store driftsproblemer. Da sesongen begynte, og bruken tiltok, rapporterte brukere at de ble utestengt, både av nettstedet og av egen brannmur.

Det viste seg at designoppsettet som vi brukte var «pill råttent» med virus, og det måtte derfor skiftes ut. Selv om det meste av innholdet ble bevart, var ikke det tilfellet med hvordan innholdet ble presentert. Det ble derfor nødvendig å gjøre om alle sider slik at innholdet fremkommer slik det skal. Dette arbeidet er svært omfattende og pågår fortsatt. Snart har imidlertid alle sider tilbake til 2018 blitt fikset.

Vi jobber også med å fikse menystrukturen internt på sidene (toppmenyen fungerer etter hensikten). I øyeblikket er det nemlig svært vanskelig å finne enkelte «undersider».

Til tross for problemene, har det som vanlig vært stor aktivitet på nettsidene og vi takker alle som har bidratt med innlegg og fine bilder som brukes på nettsidene.

Artikler som har generell interesse blir også publisert på Facebook-siden vår. Vi har nå 472 «følgere» og en del har begynt å bruke meldingstjenesten på FB-siden til å kommunisere med banen/klubben. Slike forespørsler blir besvart fortløpende og etter beste evne.

Vi har også kjørt flere kampanjer på Facebook, der artikler har fått en bredere lesekrets, og spesielt ble meldinger om åpning av driving-range og bane lest av mange.

Vi setter stor pris på å få tilsendt artikler eller saker som kan være av interesse for medlemmer og gjester.

Som sagt, «Ingen sak for liten – ingen sak for stor». Så bare send inn nye saker til oss.

Hilsen

Redaksjonskomiteen

Jon og Morten

Markedskomitéen

Krokhol GK inngikk i 2018 et samarbeid med Golfhandelen om gavepremier mandagscupen. Dette Samarbeidet ble forlenget for sesongen 2019,og 2020 sesongen. Avtalen har gitt klubben en besparelse ift utgifter til premier og dermed gitt et positivt bidrag til klubbens økonomi. Også i år ønsket Golfhandelen at vi arrangerte en sponsor turnering. Golfhandelen Open gikk av stabelen 20 Juni I fint vær og banen viste seg fra sin beste side. Total 68 deltakere fra 14 ulike klubber deltok. Golfhandelen stilte med gavepremier til turneringen, som også inneholdt ulike konkurranser som longest drive” og “closest to pin”. I tillegg til turneringen var det også demodag, med mulighet til å teste det nyeste utvalget fra både, Ping, Callaway og Taylormade.

Samarbeidet med Golfhandelen har vært en positiv erfaring som klubben håper å få videreført I sesongen 2021.

Medlemsundersøkelsen

Klubben har gjennomført medlemsundersøkelse på slutten av de siste sesongene. Vi har benyttet en løsning som tilbys gjennom Norges Golfforbund. Denne gir oss mulighet til å følge utvikling over tid og å sammenligne på tvers av klubber i Norge. Resultatene fra medlemsundersøkelsen gir klubben et godt grunnlag for å prioritere tiltak for å bedre tilfredsheten og i større grad beholde medlemmene.

I 2020 svarte 133 på medlemsundersøkelsen. Vi er fornøyd med denne responsen og vurderer dette til å være representativt. På de fleste punktene ligger Krokhol omtrent som gjennomsnittklubben. På noen områder avviker det imidlertid noe:

Positivt:
 • Antallet ledige starttider gjør at det er lett å få spille på banen når man ønsker det
 • Priser og produkter
 • Klubbens sosiale miljø
 • Mat og drikke (alle underspørsmål)
Negativt:
 • Klubben informerer godt dersom det utføres arbeid på banen
 • Deling av banen mellom golf og fotballgolf fungerer bra
  (her er det få klubber å sammenligne seg med)
 • Bunkere er godt vedlikeholdt
 • Tilbudet av sosiale grupper (damegruppe, juniorgruppe etc.) er godt

Også i de spesifikke kommentarer gjentas spesielt klubbens gode sosiale miljø og noe misnøye med banedeling med fotballgolf.

Sak 5 Regnskap med revisjonsberetning

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2020 og tar revisjonsberetningen til etterretning.

Sak 6 Forslag og saker til vedtak

1.            Fornyet fullmakt til å støtte forbedringer på banen

Årsmøtet har tidligere behandlet ulike løsninger for å støtte arbeidet med utbedringer på banen, senest i fjor med å gi styret fullmakt til å bruke inntil kroner 70.000. I 2020 har vi støttet med 43.000 (75% av dokumenterte kostnader asfaltering range).

Vi søker sammen med banekomite og baneeier god prosess på planlegging, tidsstyring og kostnadsanslag av tiltak.

Ønsket prosess er at banekomiteen prioriterer hvilke tiltak de ønsker gjennomført, kostnadstilbud og tidsplan hentes inn fra baneeier, tilbudet ses opp mot en referansepris, og styret beslutter. Betaling skjer i takt med utførelse.

Styret ber årsmøtet om fullmakt til å disponere inntil 90.000 kroner av klubbens midler til baneutbedringer i 2021. Prioriterte tiltak er greener, drenering og driving-range (inkl utslagsområdet).

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å bruke inntil 90 000 kroner i 2021 til direkte forbedringer av banen.

2.            Oppdatere organisasjonsplanen med pålagt Kontrollkomite

NGF/NIF pålegger alle idrettslag å etablere en kontrollkomite (2 pers) som skal følge med på at klubbens styre arbeider iht idrettens lover og regler, og at styret har god orden i sitt arbeid og økonomien. Kontrollkomiteen skal holde kontakt med revisor, og årlig rapportere fra sitt arbeide til årsmøtet. Rammene for arbeidet er godt dokumentert og lett tilgjengelig på NGF sine sider. Det er styrets ansvar å innstille kandidater til kontrollkomiteen for valg på årsmøtet.

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag om å etablere pålagt kontrollkomite i klubbens organisasjonsplan.

3.            Bekrefte klubbens lover og vedtekter

NIF/NGF fornyer frekvent normer for lover for idrettslag/klubber. Styret foreslår å innta Lovnorm for idrettslag 2020 som ny Lov for Krokhol GK. (Vedlegg 1)

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner klubbens lover og vedtekter.  

4.            Vedta fornyet avtale mellom klubb og baneeier

NIF/NGF anbefaler at avtale mellom klubb og baneeier årlig legges fram for årsmøtet. Styret har derfor med utgangspunkt i NGF sin mal for avtaler fornyet avtalen mellom baneeier og klubb. (Vedlegg 2)

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner framlagt avtale mellom Krokhol GK og baneeier.

5.            Vedta fullmakter

Vi har registrert i Altinn at Leder og nestleder hver for seg kan signere avtaler på vegne av klubben. Og i Skue sparebank disponerer leder og klubbens kasserer bankkontoer hver for seg. Med ‘hver for seg’ oppnår vi hensiktsmessig fleksibilitet, og mener likevel ha kontroll gjennom tilgang og innsyn.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at styreleder og nestleder hver for seg kan signere avtaler på vegne av klubben. Styreleder og kasserer disponerer klubbens bankkontoer hver for seg.

6.            Handlingsplan for styrets arbeid

NGF anbefaler at styret utvikler handlingsplaner som forankres med medlemmene gjennom årsmøtene. Styret ber om innspill på fra medlemmene til prioriterte arbeidsområder, og vi støtter oss på medlemsundersøkelsene vi gjennomfører med tilpasset frekvens. Vi foreslår å fortsatt prioritere at:

 • Klubben skal gi medlemmene et godt sosialt og sportslig tilbud
 • Medlemmene skal ha en bane å spille på med tilfredsstillende forhold
 • Økonomien i klubben skal styres sikkert og til beste for medlemmene

Forslag til vedtak: Årsmøtet støtter styrets forslag til prioriteringer i 2021.

Sak 7 Medlemskontingent for 2021

Styret foreslår å ikke endre klubbkontingenten på 550 kroner.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner å beholde klubbkontingenten på kr 550 i 2021.

Sak 8 Budsjett for 2021

Styret foreslår et budsjett 2021 med virksomhet og budsjett i underkant av nivået sett i 2020. Vi tar høyde for en svak nedgang i medlemsinnbetalinger sammenlignet med 2020.

Til driving range vurderer vi å kjøpe inn noen utslagsmatter til driving range og utstyr til treningsområdene.

Vi budsjetterer med støtte til baneeier for baneutbedringer inntil 90.000

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2021

Styret har i 2020 bestått av

 • Egil Sørset – leder
 • Espen Nordskog – nestleder
 • Isak Ladegård – styremedlem/kasserer
 • Jan Tore Samuelsen – styremedlem/sekretær
 • Stine Torgersen – styremedlem
 • Britha Amundsen (varamedlem)
 • Bjørn Harald Jensen (varamedlem)

Sak 9 Organisasjonsplan

Grupper/komitéer underlagt styret:

Turneringskomité 2020

 • Jens-Kristian Tofteberg
 • Ragnhild Lid Johansen
 • Stine Torgersen
 • Finn-Arne Johansen
 • Per Frode Haugen
 • Marit Bjørnstad
 • Knut Storm Hanssen
 • Sten-Arne Skulbru

Banekomité

 • Sander Lund
 • Finn Ericsson
 • Olaf Thomassen

Redaksjonskomité

 • Jon Kittilsen
 • Morten Olstad

Damegruppe (Ingen drift)

Markedskomité

 • Ketil Nordgård
 • Jon Kittilsen
 • Stine Torgersen

Handicapkomité

 • Finn-Arne Johansen

Seniorgruppa

 • Jan Berg Jensen
 • Ragnhild Lid Johansen
 • Eivor Arntsen

Forslag til vedtak: Pålagt Kontrollkomite etableres i klubbens organisasjonsplan i 2021, for øvrig gjøres det ikke endringer i styrets struktur eller grupper underlagt styret.

Sak 10 Valg

1. Styre

Valgkomitéens innstilling:

 • Styreleder: Espen Nordskog (1 år)
 • Nestleder: Stine Torgersen (1 år)
 • Styremedlem: Isak Ladegård (ikke på valg)
 • Styremedlem: Alexander B. Løken (2 år)
 • Styremedlem: Jan Tore Samuelsen (ikke på valg)
 • Varamedlem: Marte Helene Olstad (1 år)
 • Varamedlem: Stefan Johansson (1 år)

Forslag til vedtak:

Styreleder: Espen Nordskog

Nestleder: Stine Torgersen

Styremedlem: Isak Ladegård

Styremedlem: Alexander B. Løken

Styremedlem: Jan Tore Samuelsen

Varamedlem: Marte Helene Olstad

Varamedlem: Stefan Johansson

1. Revisorer

Styret innstiller til gjenvalg av revisorer:

 • Trond Torgersen og
 • Odd Hole

Forslag til vedtak: Trond Torgersen og Odd Hole gjenvelges som revisorer

2. Kontrollkomité

Styret innstiller Erlend Bærø og Ann Lisbet Brathaug

Forslag til vedtak: Styrets innstilling til kontrollkomite vedtas

3. Representasjonsrett

Styret innstilling til representanter på Tinget og i andre organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett:

 • Leder Espen Nordskog
 • Nestleder Stine Torgersen

Forslag til vedtak: Leder og nestleder gis fullmakt til å representere klubben hver for seg

4. Valgkomité

Styret innstiller på følgende valg til valgkomitéen:

 • Morten Olstad
 • Ellen Herdal
 • Bjarne Røed
 • Vara: Finn-Arne Johansen

Forslag til vedtak: Styrets innstilling til valgkomite vedtas

Vedlegg

SAMARBEIDSAVTALE

 vedrørende bruk av golfanlegg

 mellom

Tom Rune Larsen (Selskapet)

og

Krokhol Golfklubb (GK)

 1. Partene og avtalens formål

 Selskapet eier og driver golfanlegget på eiendommen Krokhol gård i Nordre Follo kommune, kalt Krokhol Golfbane.

GK, også kalt klubben, er en golfklubb/et idrettslag som er medlem av Norges Golfforbund (NGF) samt av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom Viken Idrettskrets.

Denne avtale fastsetter vilkårene for et samarbeid hvorved GK får tilgang til golfanlegget for sine medlemmer. For eventuelle tjenester som Selskapet skal utføre for GK inngås separat skriftlig avtale.

Med “golfanlegget” og Krokhol Golfbane menes i denne avtale, når annet ikke sies uttrykkelig eller fremgår av sammenhengen, eksisterende eller fremtidig:

 • golfbane (9 hull)
 • driving range og andre treningsområder
 • parkeringsområde og rekreasjonsarealer innenfor eiendommens grenser
 • klubbhus

 

 1. Idrettens regelverk

Begge parter er innforstått med at GK er underlagt norsk idretts lover og bestemmelser til enhver tid (heretter idrettens regelverk), som inntatt i eller fastsatt i medhold av NIFs lov, og at ingen avtaler kan inneholde bestemmelser som bryter med norsk idretts regelverk eller etiske grunnverdier eller som er egnet til å skade idrettens anseelse. GK er her pålagt å ta vare på sin frie stilling og å sikre bestemmende myndighet over alle forhold knyttet til medlemskapet i NIF og NGF og den sportslige aktivitet.

Det vises særlig til NIFs lov kapittel 13, der de forannevnte prinsipper er inntatt, og til retningslinjer og andre bestemmelser for avtaler mellom idretten og næringslivet eller annet rettssubjekt fastsatt av NIF og/eller NGF. Det vises også til valgbarhetsbestemmelsene i NIFs lov § 2-7 og inhabilitetsbestemmelsene i NIFs lov § 2-8.

Partene er godt kjent med idrettens regelverk, som finnes tilgjengelig blant annet på www.idrettsforbundet.no og www.golfforbundet.no, og forplikter seg til å holde seg orientert om endringer i regelverket som berører innholdet i denne avtale. Partene aksepterer at i tilfelle motstrid skal denne avtale fortolkes og praktiseres i samsvar med idrettens regelverk.

 

 1. Felles målsetting og samarbeidsform

GK og Selskapet legger til grunn for denne avtalen en felles oppfatning og forståelse av mål og virkemidler for drift av golfanlegget.

Partene er enige om følgende hovedlinjer:

 1. Anlegget skal holde en standard som gjør det attraktivt også for gjestespillere.
 2. Forvaltning, drift og vedlikehold skal ivareta at anleggets attraktivitet ikke reduseres og ha en sunn økonomisk forankring.
 3. Rekruttering, ivaretakelse og utvikling av medlemmene skal gis gode betingelser.
 4. Det skal legges vekt på å skape et godt miljø blant alle som får befatning med virksomheten (GK og Selskapet) og banen. Åpenhet, inkludering og samarbeid skal prege alt som skjer i tilknytning til golfbanen.
 5. Treningsområder med god kapasitet og tilrettelagt for NGFs Coaching System prioriteres foran utbygging til 18 hull. Utbygging til 18 hull iverksettes ikke før det lokale medlemsgrunnlaget er tilstrekkelig til å kunne bære kostnadene.
 6. I erkjennelsen av at Selskapets forretningsmessige og GKs idrettslige ansvar er gjensidig avhengig av hverandre, er det nødvendig med jevnlige samarbeidsmøter mellom partene. Dette skal bidra til at styrene får utviklet en felles forståelse og respekt for hverandres formål, ansvar og oppgaver.
 7. De styrende organer hos begge parter må involveres og holdes godt informert. Utad skal virksomheten (Selskap og GK) opptre mest mulig samlet og entydig. Det gjelder f.eks. i markedsføring av anlegget, rekrutteringskampanjer etc.

Styrelederne har rett til å møte i hverandres styremøter som observatør med tale-, men ikke stemmerett. Når lederne er enige om det avholdes samarbeidsmøter mellom styrene.

 

 1. Klubbens bruk av golfanlegget  

GK har rett og plikt til å benytte Krokhol Golfbane som sin hjemmebane, slik at GK blir å regne som klubb med bane og treningsanlegg etter NGFs regler.

GK skal ikke inngå avtale om bruk av annen bane for sine medlemmer uten etter skriftlig samtykke fra Selskapet ved dets styre, slik at Selskapet har en viss sikkerhet for inntekter gjennom spilleavgifter fra GKs medlemmer.

Selskapet skal sørge for at alle som gis generell spillerett på golfanlegget direkte fra Selskapet, gjennom aksjer eller på annen måte, skal være forpliktet til å være medlem av GK.

Selskapet skal ikke inngå avtale med andre klubber/idrettslag enn GK om bruk av Krokhol Golfbane, uten etter skriftlig samtykke fra GK v/styret.

GK og dets medlemmer har alminnelig tilgang til eksisterende klubbhus, som drives av Selskapet som angitt i pkt. 6.]

GK har rett til selv å engasjere/ansette golftrener som ledd i den sportslige aktivitet. Om denne retten benyttes, kan GK tilby treneren å drive golfanleggets pro-shop på vilkår som avtales med klubben, jf. punkt 6 siste ledd med hensyn til lokaler.

 

 1. Medlemmenes spillerett

Ethvert medlem av GK som har sitt økonomiske mellomværende i orden med GK har tilgang til golfanlegget. For generell årlig spillerett på golfbanen kreves Golfkortet med handicap registrert i GolfBox og at medlemmet har betalt de spilleavgifter som Selskapet fastsetter for dette.

Dersom et medlem ikke ønsker å betale årlig spilleavgift, har medlemmet likevel rett til å benytte golfbanen, på samme vilkår som besøkende ikke-medlemmer, ved å betale greenfee. Slikt medlem kan ikke kreve samme betingelser (som spilletidspunkt, bookingtid, handicapkrav) som medlem som har betalt årlig spilleavgift.

Innenfor rammen av hva som måtte være avtalt med GK i punkt 5, skal Selskapet fastsette de avgifter som GKs medlemmer skal betale for spillerett på golfbanen.

 

 1. Vederlag

For GK og dets medlemmers bruk av golfanlegget skal Selskapet ha direkte eller indirekte vederlag som følger (velg en av eller kombinasjoner av):

 1. Gjennom spilleavgifter fra GKs medlemmer, som fastsatt av Selskapet, som betales av det enkelte medlem, driving range og kafe..

 

 1. Baneselskapets drift av golfanlegget

Selskapet forestår for egen regning all forvaltning, herunder utbygging, drift og vedlikehold av golfanlegget.

GK v/styret skal dog etter anmodning fra Selskapet arrangere dugnader bestående av blant annet steinplukking, rydding, raking m.m. 1 – 2 dager i året.

Mot spillernes betaling for leie av baller, skal Selskapet stille en driving range til disposisjon. Golfanlegget skal også ha et område for trening av innspill og bunkerslag, samt en treningsgreen i nærheten av første utslag.

Selskapet forestår selv, eller ved utleie til andre, drift av klubbhuset. Selskapet eller den Selskapet overlater dette til har eksklusiv rett til alle former for servering i klubbhus og ute på banen. Selskapet skal sørge for at det er egnede lokaler for pro-shop på golfanlegget, jf. punkt 3 siste ledd.

 

 1. Åpnings- og spilletider

Selskapet bestemmer når det skal åpnes for spill om våren og avsluttes om høsten ut fra hva som er forsvarlig for banen. I sesongen har Selskapet rett til å bestemme om banen helt eller delvis skal stenges på grunn av vær, nødvendig vedlikehold, omlegging m.m. Selskapet skal i den grad det er mulig forhåndsvarsle GK om dette.

På hverdager (dvs. utenom helger og helligdager) har Selskapet rett til å disponere starttider for firmagolf/egne grupper inntil 2 timer pr. dag 2 dager i uken. Slik tid kan samles slik at inntil 4 timer kan utnyttes én dag i uken. Alt innen kl. 15.00. På øvrige dager disponeres banen av GKs medlemmer, men Selskapet har på vanlig måte rett til å tilby greenfee-spill.

Selskapet kan kreve at både innehavere av generell spillerett og greenfee-spillere må bestille tid på banen. Nærmere regler for dette kan avtales mellom partene ved behov. Selskapet skal gi medlemmer av GK tidsmessig prioritet ved bestilling.

 

 1. Konkurranser

Omfanget av GKs konkurransevirksomhet skal avklares mellom partene innen GKs turneringsprogram for sesongen fastsettes. Hyppigheten av konkurranser, spesielt i helgene, skal avpasses slik at tilgjengeligheten for alle ivaretas og videre skal startfeltene søkes holdt på et nivå som gjør at også andre enn de som er med i konkurransen får tilgang til banen.

Selskapet, eller andre som får tildelt starttider av Selskapet, kan ikke invitere GKs medlemmer til turneringer uten etter skriftlig samtykke fra GK v/styret. Dersom GK har saklig grunn, basert eksempelvis på bestemmelsene om konkurrerende virksomhet i NIFs lov kapittel 14 med tilhørende regelverk eller på kriteriene i NGFs retningslinjer for klubbenes oppsyn med eksterne turneringer, kan klubben nekte sine medlemmer å delta i turneringen eller klubben kan sette betingelser for sin godkjennelse. Dersom en slik turnering omfatter spill på flere golfbaner, er Selskapet innforstått med at NGFs godkjennelse må innhentes.

 

 1. Reklame og arrangements- og mediarettigheter

Selskapet har eksklusiv rett til all fast reklame på banen og alle øvrige steder innen banens bruksområde, herunder klubbhus og andre bygninger som disponeres, samt utleietraller m.m. Selskapets utnyttelse av GKs navn i reklamesammenheng må skriftlig forhåndsgodkjennes av GK v/styret.

Ved turneringer (konkurranser) gjelder rettighetsbestemmelsene i NIFs lov kapittel 14 og NGFs Rettighetsbestemmelser. Ved turneringer som fordrer profilering av NGFs sponsorer eller andre etter avtale med NGF, skal Selskapet frigjøre nødvendig eksponeringsplass i henhold til den rett disse har krav på etter avtale med NGF. Nærmere regulering av slike forhold avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

 1. Avtaleperioden

Avtalen løper fra 1.1.2021. Begge parter kan si den opp, men avtalen gjelder i hele påfølgende kalenderår.

Dersom Selskapet kommer under konkurs-behandling har GK rett til å fragå avtalen.

Dersom Selskapet etter utløpet av avtalen fortsatt skal drive golfanlegget, har GK fortrinnsrett til ny avtale på de vilkår som Selskapet krever av andre.

 

 1. Personlig avtale

Denne samarbeidsavtalen betraktes av partene som en personlig avtale mellom Selskapet og GK. Partenes rettigheter og forpliktelser etter avtalen kan ikke overdras uten etter forutgående skriftlig samtykke fra den annen part.

 

 1. Tvister

Enhver tvist eller uoverensstemmelse om avtalen skal søkes løst i minnelighet og hver av partene skal lojalt og etter beste evne søke å bidra til en forhandlingsløsning.

Tidligst 30 dager etter at en av partene skriftlig har krevd forhandlinger, og uten at dette har ført til en løsning, kan partene bringe en tvist inn for domstolene ved forliksklage eller stevning. Rett verneting er den rettskrets der golfanlegget ligger.

 

 1. Godkjenning

Denne avtalen er ikke bindende for GK før den er godkjent av GKs årsmøte. Alle endringer i avtalen må godkjennes på samme måte før de trer i kraft.

Avtalen er godkjent av GKs årsmøte holdt 4.februar 2021

 

***

 

Avtalen er utferdiget i 2 – to – eksemplarer, ett til hver av partene.

 

Krokhol 15. jan -2021

 

 

_______________________                                      _______________________

Selskapet                                                                     Krokhol GK

Dette er et eksempel på avtale som GK kan bruke som et utgangspunkt der GK ikke har full bruksrett til grunnen gjennom festeavtale eller annen ubegrenset leierett til eiendom og/eller hus. Alle avtaler bør gjennomarbeides så de dekker de faktiske forhold og intensjoner.

Formuleringene i dette punktet er kun ment som eksempel som synliggjør noen ideer til hva som kan inngå. Det er viktig at partene sammen blir enige om teksten i hvert enkelt tilfelle.

 

Om klubbhus eiet av Selskapet er aktuelt, se ellers note 2. Evnt. utdype med punkt om kontor for GK og/eller, om klubbhuset ikke er ferdig, hva det skal ha av fasiliteter (spesifikasjon i vedlegg om relevant).

Kan være ønskelig å gjøre dette forutsigbart ved å forhandle frem noen rammer for fastsettelsen.

Krav/rammer? Avbalansere mot beskrivelsen av golfanlegget i pkt. 1 og 3 og vederlaget i pkt. 5.

Begrense ved avtale? Annen prioritering av medlemmene enn tidspunkt for bestilling (nedenfor)?

LOVNORM FOR IDRETTSLAG MED SÆRLIGE TILLEGG GITT AV NGF

Vedtatt av Idrettsstyret 23.10.19 med overførte tillegg fra NGFs ting.

LOV FOR KROKHOL GOLFKLUBB

Stiftet 18.des-1995

Sist endret 4.februar 2021

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 §1 Formål

(1)        Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2)        Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2 Organisasjon

 (1)        Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2)        Klubben er medlem av Norges Golfforbund

(3)        Klubben er medlem av NIF gjennom Viken idrettskrets og er tilsluttet Nordre Follo idrettsråd].

(4)        Klubben skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for Klubben uavhengig av hva som måtte stå i Klubbens egen lov.

§3 Medlemmer

 (1)       For at en person skal opptas i Klubben må vedkommende:

  1. Akseptere å overholde Klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  2. Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Klubben og andre organisasjonsledd i NIF.

(2)        Styret i Klubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til Klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3)       Medlemskap i Klubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)        Medlemmet plikter å overholde Klubben og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år.

(6)        Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i Klubben og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7)        a) Styret i Klubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan Klubbens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til Klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Klubbens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(8)        Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

II. TILLITSVALGTE

 

§4 Kjønnsfordeling

(1)        Klubben skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)        Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)        Idrettsstyret kan pålegge Klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)        Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

§5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

 (1)        For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/ting-valgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Klubben i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Klubben.

(2)        Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i Klubben: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

(3)        Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.

(4)       Forslagsrett:

 1. a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i Klubben.
 2. b) Styret i Klubben har forslagsrett til og på årsmøtet i Klubben.
 3. c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(5)        Møte- og talerett:

 1. a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i Klubben.
 2. b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.]

 

 §6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

(1)        Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:

 1. a) utfører lønnet arbeid for Klubben tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
 2. b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra Klubben i løpet av et kalenderår.

(2)        En arbeidstaker i Klubben har ikke stemmerett på Klubbens årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i Klubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3)        En arbeidstaker i Klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(4)        Bestemmelsen er ikke til hinder for at Klubben gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til Klubbens styre.

(5)        En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)        Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

§7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til Klubben

(1)        Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av Klubben som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i Klubben eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av Klubben. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)        Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)        En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4)        Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

§8 Inhabilitet

 (1)        En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Klubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken,

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)        Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3)        Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i Klubben.

(4)        Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5)        Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)        I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)        I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i Klubben.

 

§9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 (1)        Styrer, komiteer og utvalg i Klubben er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)        Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

(3)        Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for Klubbens medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

 

§10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

 (1)        Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)        Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)        Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

III. ØKONOMI

§11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

(1)        Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom Klubben har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

(2)        Klubben skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele Klubbens aktivitet. Dersom Klubben er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.

c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og Klubbens art og omfang tilsier.

d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.

e) Bankkonti skal være knyttet til Klubben, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

(3)        Klubben skal ha underslagsforsikring.

 

§12 Budsjett

(1)        På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

(2)        Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

(3)        Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

 

§13 Utlån og garanti

Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

  

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

 

§14 Årsmøtet

 (1)        Årsmøtet er Klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2)        Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Klubbens internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3)        Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4)        Alle Klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

(5)        Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6)        På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

 

§15 Ledelse av årsmøtet

 Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

 

§16 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle Klubbens årsberetning.
 9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning .
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta Klubbens budsjett.
 13. Behandle Klubbens organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, styremedlem og varamedlem(mer).

b) Kontrollutvalg med medlemmer og varamedlem(mer).

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 1. Velge revisor til å revidere Klubbens regnskap.

 

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet

(1)        Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)        Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)        Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)        Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§18 Ekstraordinært årsmøte

(1)        Ekstraordinært årsmøte i Klubben innkalles av Klubbens styre med minst 2 ukers frist etter:

a) vedtak av Klubbens styre eller årsmøte,

b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av Klubbens stemmeberettigede medlemmer.

(2)        Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

(3)        Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4)        Ekstraordinært årsmøte i Klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)        Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

§19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Klubbens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

 

§20 Klubbens styre

(1)        Klubben ledes og forpliktes av styret som representerer Klubben utad. Styret er Klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2)       Styret skal blant annet:

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Påse at Klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at Klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.

d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.

e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

(3)        Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

 

§21 Kontrollutvalg

 (1)        Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

a) Påse at Klubbens virksomhet drives i samsvar med Klubbens og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Ha et særlig fokus på at Klubben har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre Klubben har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

e)

(2)        Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

 

§22 Valgkomité

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

 

§23 Grupper

 

(1)        Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Klubbens organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

(2)        Dersom Klubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i Klubben. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet Klubbens regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

(3)        Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte Klubben uten fullmakt fra hovedstyret.

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

 

§24 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs regelverk.

 

§25 Regler for spill, ordensregler m.v.

 1. For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert med NGFs og klubbens lokale regler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs handicapregler og amatørregler. Innenfor NGFs lover og bestemmelser fastsetter klubbens styre de lokale regler, turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for klubbens område, som det finner ønskelig.
 2. For å være berettiget til å spille golf på en bane slopet av NGF må spilleren være medlem av en golfklubb med rett til å utstede offisielt handicap fra et nasjonalt golfforbund. Unntak er rekrutteringstiltak organisert av klubben og prøvespill sammen med et medlem av klubben.

 

§26 Spillerett

(1)        Spillerett på banen og annen bruk av golfanlegget til Tom Rune Larsen (baneselskapet) reguleres av klubbens avtale med baneselskapet og av baneselskapets vedtekter og bestemmelser.

 

§26 Lovendring

(1)        Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for Klubbens medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

(2)        Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Klubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom Klubbens regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3)        Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av Klubben selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

 

§27 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

 

(1)        Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom Klubbens årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er Klubben oppløst uten påfølgende årsmøte. Klubben skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før Klubbens årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2)        Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av Klubben. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 26.

 1. Ved utmelding tilfaller Klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av Klubben tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at Klubben skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før Klubben holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

Klubbens årsmøte kan ved lovvedtak vedta en senere dato som utmeldingsfrist.

Behovet for denne bestemmelse er mest for opplysning til medlemmene, av hensyn til mulige misforståelser grunnet de forventninger som er omtalt i den første noten til avsnitt B.1. Klubben må legge til rette for at også medlemmer uten slik spillerett gis rimelig adgang til å utøve golfidrett gjennom klubben. Dette innebærer at de skal kunne velge klubben som sin hjemmeklubb og få utstedt elektronisk golfkort av klubben.