Ekstraordinært årsmøte

Protokoll

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Krokhol Golfklubb tirsdag 30. november 2010

Møtested: Sørmarka Kurs og Konferansesenter
Tid: Tirsdag 30. november 2010, kl.19.00

1. Åpning av årsmøtet med godkjenning av de stemmeberettigede:
Styrets leder Helge Rivedal ønsket de fremmøtte velkommen til årsmøtet.
Det var møtt 89 medlemmer hvor alle hadde stemmerett.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden:
Det var ingen kommentarer til dette og ble derfor enstemmig godkjent av forsamlingen.

3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter for underskrivelse av protokollen:
Trond Syversen ble foreslått og valgt som ordstyrer.
Petter Fr. Corneliussen ble valgt til å føre protokollen.
Kjell Høydal og Morten Trehjørningen ble valgt til å underskrive protokollen.
Årets Ildsjelpris for sesongen 2010 ble tildelt Tom Rune Larsen.
4. Baneselskapets konkurs – hva innebærer det for medlemmene av Krokhol Golfklubb ?
Tom Rune Larsen og hans advokat, Graff, orienterte og svarte på spørsmål om arbeidet med å sikre videre drift av Krokhol golfbane.
DnBNOR og Veidekke krever trolig 5,9 mill.kr for å slette pantegjelden. Tom Rune har frist ut januar 2011 med å slette pantegjelden. Dersom dette ikke skjer blir gården trolig lagt ut for salg.
Tom Rune har problemer med å få lånt de midlene som trengs. En egenkapital på minimum 1,2 mill.kr vil være helt påkrevet. Slik egenkapital har ikke Tom Rune.
Forespørselen Tom Rune sendte ut på e-post til klubbens medlemmer i slutten av oktober har gitt som respons at ca 150 medlemmer har bekreftet at de ønsker å knytte seg til en eventuell 9 hulls bane på Krokhol. Av disse er det drøyt 100 som ønsker spillerett. Dette er dårligere oppslutning enn det som er nødvendig for å sikre tilstrekkelig driftsmidler.
Flere i salen ga uttrykk for at klubbens medlemmer og styret må engasjere seg sterkere for å hjelpe Tom Rune i hans anstrengelser for å redde golfbanen. Det er behov for hjelp fra medlemmene til å purre de som ikke har svart på Tom Runes forespørsel fra oktober og det er behov for at medlemmene bidrar til å skaffe den egenkapitalen Tom Rune trenger. Eivind Jacobsen påtok seg oppgaven om å sette i gang ringerunde.

Graff rettet en sterk oppfordring til medlemmene om å yte arbeidshjelp til Tom Rune og velvilje til å investere i banen og å melde fra til Tom Rune. Medlemmenes bidrag til egenkapital vil være avgjørende for Tom Runes muligheter for å få lån.

På vegne av styret ga Helge sin fulle støtte til denne oppfordringen. Han redegjorde videre for:
Det initiativet styret har tatt for å mobilisere de medlemmene som svarte mest positivt på spørreundersøkelsen fra august om interesse for å investere i golfbanen.
At det er Tom Rune som må ta hovedansvaret for å reise midler til å slette pantegjelden.
At Tom Rune og han har vært på møte med Østmarka GK for å diskutere et mulig samarbeid med felles drift og felles medlemmer til 9 + 18 hull på hhv Krokhol og Østmarka. Også denne løsningen forutsetter at det må reises midler slik at pantegjelden kan slettes.
Etter avtale med NGF kan Krokhol GK slippe med å betale kontingent til NGF for 10 medlemmer for 2011 med tiden rundt vårt årsmøte 3. februar 2011 som tidspunkt for eventuelle endringer. Dette innebærer at medlemmene av klubben ikke vil bli avkrevet klubbkontingent for 2011 selv om man fortsetter som medlem fram til avklaringer har skjedd, trolig på årsmøtet 3. februar.
Helge redegjorde deretter for de tilbudene til medlemmene av Krokhol GK som er innhentet fra Grønmo, Oppegård og Østmarka. Tilbudene fra Oppegård og Østmarka må anses å være meget gode. Begge steder kan medlemskap med spillerett sikres uten noen inngangsbetaling samtidig som medlemskapet kan bringes til opphør når man måtte ønske det.

Styret vil, frem mot ordinært årsmøte, få på plass noen manglende detaljer i tilbudene fra de tre naboklubbene. Styret understreker at tilbudene først og fremst forhandles fram for at medlemmene skal ha et godt alternativ dersom det ikke blir videreført noen bane på Krokhol. Slik styret ser det pr i dag må klubben, på årsmøtet 3. februar, ta stilling til om videreføring på Krokhol skal gis opp eller ikke.

Graff takket, avslutningsvis, for styrets arbeid så langt og gjentok oppfordringen om innsats fra medlemmene. Han understreket at egenkapitalen som er nødvendig, er helt avhengig av bidrag fra medlemsmassen.

Møtet avsluttet 2135.

Oslo, 08. desember 2010

Referent

__________________
Petter Fr. Corneliussen
sign

____________ ____________________
Kjell Høydal Morten Trehjørningen
Sign Sign

Innkalling
KROKHOL GOLFKLUBB -Innkalling til ekstraordinært årsmøteStyret i Krokhol golfklubb innkaller med dette til ekstraordinært årsmøteTirsdag 30. november 2010 kl 19.00 på Sørmarka.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene ( betalt klubbkontingenten). Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

AGENDA

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Baneselskapets konkurs – hva innebærer det for medlemmene av Krokhol Golfklubb ?

Tom Rune Larsen orienterer om mulig samarbeid med Østmarka Golfklubb og mulighetene for videre drift på Krokhol i egen regi.

Styret orienterer om:

Tilbud til medlemmene fra Østmarka Golfklubb, Oppegård Golfklubb og Grønmo Golfklubb

Oslo 12. november 2010

For styret

Helge Rivedal

Til medlemmene i Krokhol Golfklubb

Vedlagt følger den formelle innkalling til ekstraordinært årsmøte – tirsdag 30. november kl 19.00 på Sørmarka.

Tom Rune vil på møtet gi en orientering om mulighetene for videre drift på Krokhol.

En selvsagte forutsetning for videre drift er at han oppnår finansiering som innebærer at forholdet til Dnb Nor ( og Veidekke) kan avsluttes. Det er ikke avklart på det nåværende tidspunkt- så får vi håpe det foreligger tilsagn til årsmøtet.

Tom Rune tar i utgangspunktet sikte på å drifte 9 hull. Et alternativ er i egen regi og avtale med Krokhol Golfklubb.

Et annet alternativ er et samarbeid med Østmarka golfklubb. Tom Rune og undertegnede har hatt et forberedende møte med representanter for Østmarka.
Styret i Østmarka vil etter dette se på følgende løsning/forslag.

Krokholmedlemmene melder seg inn i Østmarka. Det betales ingen “inngangsbillett”( eventuelt kan Krokhol Golfklubb inngå avtale om at medlemmene kan spille fritt på Østmarka – dette avhenger litt av tilbakemelding fra NGF, men organisasjonsmessig og økonomisk vil det være en mer problematisk løsning – det vil jeg si litt om på årsmøtet). Østmarka leier 9 hull av TRL – og forestår driften. Alle medlemmene har da til disposisjon en bane på 18 hull og en bane på 9 hull.
Alle betaler spilleavgift – til Østmarka. Vi antar at spilleavgiften for 2011 vil være ca kr 5.500 for fullt spilleberettigede. ( det er da ikke noen ekstra klubbkontingent ved medlemskap i Østmarka). For greenfee medlemmer vil vel betalingen være omtrent som i dag den også.

Jeg siterer Gro Harlem Brundtland : “Alt henger sammen med alt ” – så også her : Driftsbudsjettet for 9 hull på Krokhol er først og fremst avhengig av antall medlemmer. Antall medlemmer har stor/ avgjørende betydning for finansieringen. Tom Rune uttrykker derfor et sterkt ønske om at medlemmer som ikke har tatt standpunkt enda gjør det så raskt som mulig av hensyn til hans arbeid med finansieringen.

Som dere skjønner – i øyeblikket foreligger det en rekke problemstillinger uten konkrete svar.

Det er som alle forstår også den triste mulighet at videre drift på Krokhol ikke lar seg realisere.

Styret har derfor under denne forutsetning vært i dialog med Østmarka, Oppegård og Grønmo og har mottatt tilbud fra alle tre klubbene.

Tilbudene vil bli gjennomgått i detalj på årsmøtet.

Her bemerkes det derfor bare at tilbudene fra Oppegård og Østmarka er gunstige – og i hovedsak innbærer at man kan bli medlem uten ” inngangsbillett”, uten evigvarende plikt til å betale spilleavgift- og at man betaler spilleavgift på samme nivå som klubbens egne medlemmer. Det samme gjelder nok for Grønmo, men her er bildet noe mer komplisert.

For styret i Krokhol Golfklubb
Oslo 12. november 2010

Med vennlig hilsen
Helge Rivedal

Her er et uoffisielt referat fra det ekstraordinære årsmøtet som ble avholdt tirsdag 30. november 2010:

Det var 89 stykker som møtte opp på Sørmarka konferansesenter for møtet.

Det meste av det som ble diskutert på møtet er tidligere kjent, men det ble gått litt dypere inn finansieringsmulighetene for videre drift av Krokhol.
Tom Rune har engasjert en advokat som skal hjelpe til med å få i stand en avtale med en bank som er villig til å gi et lån til Tom Rune på det som Krokhol gård er taksert til. (ca. 6 mill.)

Hvis Tom Rune får til en avtale med en bank, er planen hans å drive en 9-hulls bane. Får å få driften til å gå rundt har han budsjettert men en medlemsmasse på ca 225 stk. Da vil dette gå med et lite overskudd dersom det blir ca. 125 er fulle medlemskap til kr. 4500 og resten greefee. Han oppfordret alle medlemmer til å si ifra om de ønsker å være på Krokhol eller ikke, dette for å kunne legge frem for banken et fremtidig medlemsantall.

Styret i Krokhol GK har gjort en avtale med NGF slik at det IKKE er nødvendig å melde seg ut av Krokhol før 31.12.10. Det er gitt utsettelse frem til februar 2011 (ordinært årsmøte i Krokhol GK).

Videre presenterte Helge Rivedal de forskjellige tilbudene fra Østmarka, Oppegård og Grønnmo

Østmarka og Oppegård har omtrent like tilbud for fullt medlemskap. Grønnmo GK hadde et dårligere tilbud og de har bare en 9 hulls bane med mange medlemmer, = vanskelig å få spilletid. Oppegård har flere medlemmer en Østmarka.

Alle de tre forskjellige banene sier de har plass til alle Krokhol-medlemmene, så her kan det bli konkurranse om best mulig tilbud.
Styret i Krokhol jobber videre med dette.

Styret og Tom Rune oppfordrer derfor medlemmene til å vente med å melde seg inn i annen klubb foreløpig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + eight =