Turneringsregler

Klubbturneringer i Krokhol GK

Turneringsbestemmelser vedrørende bruk av bil mv. og ved sent spill.

NGFs regler

Golfforbundet har klare og strenge regler blant annet for bruk av bil, sent spill og usportslig opptreden ved NGFs turneringer.

Klubbturneringene i regi av Krokhol GK er gjennomgående mindre “alvorlige” og med større vekt på det sosiale. Likevel er det behov for visse regler for å unngå at noen få ødelegger opplevelsen for det store flertallet.

Bestemmelsene som er utformet nedenfor er ment å skulle gi de turneringsansvarlige tilstrekkelige holdepunkter for å gripe inn og til å gi turneringsdeltakerne trygghet for hvor “lista ligger” på klubbturneringene.

Bruk av caddie og forecaddie

Bruk av forecaddie skal fortrinnsvis skje i regi av turneringsansvarlige. Ved bruk av “private” forecaddier skal tjenesten ikke utøves for enkeltspillere, men for flest mulige spillere og som et minimum for alle spillere i de(n) aktuelle ballen(e). Det er ingen begrensninger i at spillere i en ball kan være forecaddie for hverandre, forutsatt at dette ikke forsinker spillet..

Bruk av caddie tillates normalt ikke. Unntak skal godkjennes av turneringsansvarlige.

Bruk av bil

Slik var reglene før: restriksjoner på alle klubbturneringer med unntak av:

  • Klubbmesterskapet (KM)
  • Krokhol Masters
  • Lokale NGF-kvalifiseringer
  • KM – Matchplay

Eventuelt andre turneringer hvor det, i invitasjonen, gjøres oppmerksom på at det er restriksjoner på bruk av bil.

Bruk av bil under KM, Krokhol Masters og lokale NGF-kvalifiseringer forutsetter at dette opplyses ved påmelding og relevant legeattest uoppfordret vises fram for turneringsansvarlige før spillet starter.

Endring i 2023

Turneringskomiteen har besluttet at golfbil kan brukes i alle turneringer av dem som enten:

  • Blir 70 år eller eldre i år
  • Har legeattest (uavhengig av alder)

Øvrige har ikke lov å bruke eller sitte på i golfbil i turneringer.

Bruk av bil under Matchplay tillates ved gyldig legeattest eller uansett dersom de to som skal konkurrere er enig om å bruke bil i matchen (også i førstnevnte situasjon er det rimelig at begge benytter bilen). Vær klar over at det å sitte på med en annen spiller eller få sin golfbag transportert med bil er å oppfatte som bruk av bil.

Strenge NGF-regler

Vi gjør oppmerksom på at NGF har strenge regler for bruk av bil ved turneringer som arrangeres av NGF. Det kreves at man klassifiseres (behovet skal dokumenteres ved fysisk frammøte der spilleren vurderes av en komité oppnevnt av NGF).

Nedenfor følger en e-post fra NGF på vår forespørsel om bruk av bil:

“NGFs generelle turneringsbestemmelser punkt 2.26 tillater ikke transport i forbundsturnering. NGF vil aldri akseptere en legeerklæring for bruk av bil.

Klassifisering av funksjonshemmede gjøres i samarbeid med Funksjonshemmedes idrettsforbund og gjelder de utøverne som har en varig skade eller funksjonshemming som medfører at de trenger spesielle tilpasninger.

Jeg anbefaler dere å forby bruk av bil i turnering, og oppfordre utøvere som kan klassifiseres til å kontakteGolfforbundet for mer info om dette”.

Sent spill

Sent spill og annen oppførsel som forsinker gjennomføring av turneringene.

Dersom en ball (gruppe spillere som går sammen), på grunn av sent spill, blir liggende betydelig etter ballen foran over flere hull og på denne måten forsinker hele turneringen, kan turneringsansvarlige tildele enkeltspillere eller hele ballen tap av poeng, tildele straffeslag eller diskvalifisere spillere/ballen, avhengig av hvor betydelig forsinkelse som oppstår. I slike situasjoner skal det alltid gis en advarsel først.

Turneringsdeltakere skal uten unødig forsinkelse levere scorekort etter fullført spill. Brudd på denne bestemmelse, og som bidrar betydelig til å forsinke gjennomføringen av turneringen, kan gi grunnlag for diskvalifikasjon.

Bruk av lasermålere

Bruk av lasermålere som kun kan måle avstander, tillates.

Regulering av handicap

REGULERING AV HANDICAP UNDER TURNERINGER

Alle individuelle turneringer (unntak for Vårsleppen, Jernslaget og KM i Match Play og andre som har et format som avviker fra vanlig slagspill) vil automatisk være handicaptellende. 

Annet handicaprelatert stoff ligger stort sett under Handicapkomiteen.