Årsmøtet 2024

Innkalling til årsmøtet

Innkallingen ble sendt ut 14. januar, minst en måned før årsmøtet, som klubbens lover krever.

Sakspapirer

Sakspapirene ble lagt ut 8. februar, en uke før årsmøtet, som klubbens lover krever.

Protokoll

Protokollen ble fullført og undertegnet umiddelbart etter møtet 15. februar.

Årsmøte – 15. februar 2024

Protokoll

Årsmøte – 15. februar 2024

Sakspapirer

Les dem her, eller

Dagsorden

 1. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, sekretær, og to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding, herunder rapporter fra grupper og komiteer
 5. Regnskap med revisjonsberetning
 6. Forslag og saker til vedtak
  1. Fornyet fullmakt til å støtte forbedringer på banen
  2. Vedta fullmakter
  3. Handlingsplan for styrets arbeid
 7. Medlemskontingent for 2025
 8. Budsjett for 2024
 9. Organisasjonsplan
  1. Styret
  2. Grupper
 10. Valg
  1. Leder
  2. Nestleder
  3. Styremedlem
  4. Varamedlemmer
  5. Revisor
  6. Kontrollkomite
  7. Representanter til Ting og møter i organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett
  8. Valgkomité
 11.  Kontrollkomiteens rapport

Sak 4 Årsmelding for 2023 inkludert grupperapporter

2023-sesongen ble ikke like fantastisk for oss på Krokhol og det meste av golf-Norge som den pleier. Grunnet store mengder nedbør ble det en litt redusert sesong. Men, god tilstrømming av medlemmer og greenfee-spillere skapte likevel stor trafikk på banen og i kafeen. I tillegg så vi at discgolfen hadde stor oppslutning slik at det gjennom sesongen var trykk på hele anlegget. Det totalet antallet spilte golfrunder er litt lavere enn året før, men det kan delvis forklares med perioder med mye nedbør og stengt bane.

Dyktig banemannskap ga oss som alltid høy standard på greener og øvrige spilleflater, selv med mye vann som utfordring. Banekomiteen støtter imponerende opp med arbeid som vises godt på dreneringsfronten, veiene, og innrammingen av banen.

Turneringskomiteen har gitt oss gode muligheter til å konkurrere selv om oppslutningen dessverre har vært litt lavere enn tidligere år. Deltakelse i turneringer gir hygge og bygger sosiale nettverk. Vi anbefaler alle medlemmer å prøve seg i turneringsspill. Gjennomføringen av turneringene har vært på sedvanlig høyt nivå. Stor takk til turneringskomiteen.

Golfhandelen bidro på nytt med en turnering som trakk godt med deltakere og støtte til premiering i mange turneringer. Vi håper de kan telle inn ønsket forretningsmessig utbytte og vil jobbe sammen med oss framover også.

Kontinuerlig arbeid med drenering og greener gir resultater og gir oss spillere gode spilleforhold. Takk til baneeier, mannskaper, banekomiteen og deres gode medhjelpere for innsatsen gjennom året

Styrets arbeid

 • I løpet av 2023 har vi hatt 8 styremøter. Foruten kontroll på økonomien har positive medlemsutvikling, stor etterspørsel etter VTG, og spilleforholdene preget styremøtene.
 • Samarbeidet med Golfhandelen er godt løst i samarbeid mellom turneringskomiteen og styret.
 • Samarbeidet med Nordre Follo Kommune er kommet i gang. Diskusjonen rundt makebytte med baneeier og oppgradering av driving range er på agendaen.
 • Samarbeidet med baneeier er bra.
 • Vi fortsetter utdanningen av trenere, så vi har en god resurs for fremtiden.

Videreføring av «Plan for anleggsutvikling»

Det ble på årsmøte i 2023 gitt fullmakt til å støtte forbedringer på banen. Dette ble brukt godt i 2023 og er hovedsakelig brukt på drenering av banen.

I annen sak foreslår styret for årsmøtet å fortsette med dette.

Medlemsutvikling

Ved utgangen av 2023 hadde vi 467 medlemmer som er det samme som i fjor. Den 30.12.2023 så var vi 626 medlemmer, men dessverre hadde vi fått 150 utmeldinger som gikk ut 01.01.2024.

Utvikling i antall medlemmer:

Gjennomsnittsalderen på medlemmene økte litt siden i fjor og er nå 42,7 år (2022: 41,9). Gjennomsnittlig alder på de som meldte seg ut i 2023 var på 34,6 år.

Med samme antall medlemmer så er det ingen store endringer på sammensetningen av type medlemskap.  333 stk. (71%) har et medlemskap med full spillerett (senior/yngre senior, student og ungdom/junior) hvor tilsvarende tall for 2022 var 334 stk. (72%).

Kvinneandelen i klubben har en liten nedgang (-5 stk.) fra i fjor og utgjør 14% av den totale medlemsmassen. (Totalt antall damer er 67 stk.) Tabellen under viser medlemsmassen fordelt på alder og kjønn.

Tabellen under viser handicap-fordeling i klubben. Gjennomsnittlig HCP er 33,4 (2022: 31,5).

«Veien til golf»-kurs er en viktig rekrutteringskilde.  I 2023 gjennomførte 79 stk. (2022: 113) dette kurset hos oss. Av disse meldte 45 stk. seg inn i klubben (57%). I tillegg fikk vi 4 innmeldinger fra deltakere på tidligere års kurs.

Kursholdere har vært Stine Torgersen og Stefan Johansson.

Idrettslig aktivitet 

Styret henviser til turneringskomiteens rapport, men vil peke på at klubben også i 2023 hadde høy aktivitet på turneringsfronten. Vi har fortsatt åpne turneringer hvor spillere fra andre klubber har fått adgang til å delta.

Noen sentrale turneringsresultater fra 2023-sesongen:

 • Klubbmesterskapet ble avholdt 19. august (dag 2 avlyst). Klubbmestre ble Stine Torgersen og Sjur Pettersen (brutto dame- og herreklasse) og Markus Helmundsen (mixed netto)
 • Krokhol Masters ble gjennomført 17. september
  • Knut Sørset vant A-klassen
  • Andreas Fosskaug Sørensen vant B-klassen
  • Liv Celine Almsbakken vant C-klassen
 • Klubbmesterskap i Matchplay ble vunnet av Per Frode Haugen
 • Stine Torgersen, Alexander Løken og Stefan Johansson representerte Krokhol i NM for Mid-Amatør. De endte henholdsvis på 3., 30. og 25. plass
 • Krokhols damelag i Lag-NM endte på 8. plass mens herrelaget endte på en 18. plass (begge i 2. divisjon)
 • Laget som stilte i NSGs lagserie vant sin gruppe og endte på en sterk tredjeplass i landsfinalen

Kurs og trening

Veien til golf

«Veien til Golf»-kurs er fortsatt en viktig rekrutteringskilde for klubben, til tross for at vi ser en litt nedadgående trend fra pandemiårene. I 2023 gjennomførte 79 stk. dette kurset hos oss (2022: 113) hvorav 43 stk. (54,4%) meldte seg inn som medlemmer (2022: 50,4%). Kursholdere har vært Stine Torgersen og Stefan Johansson som begge under året har videreutdannet seg til «Trener 2» i regi av Golfforbundet.

En grunn for nedgangen i antallet deltakere, utover at det ikke lenger er pandemi, kan være at antallet kurs, og tidene vi hatt mulighet til å ha kurs, har vært noe begrenset med bakgrunn i at «Trener 2»-kurset var svært krevende og tok mye tid og kapasitet. Planen er derfor at vi skal utvide trenergruppa gjennom å sende to til på «Trener 1»-kurs i sesongen 2024.

Det har også i 2023 vært stort fokus på å få kursdeltakere til å melde seg inn i klubben, og å bli aktive spillere. Vi kan se at også i 2023 økte antallet innmeldte kursdeltakere i prosent. Det vi kan se er at deltakere som tar kurs senere på året, fra omtrent august, i mye lavere grad melder seg inn. Dette grunner seg sannsynligvis i usikkerhet hos deltakerne om hvor mye de faktisk ønsker å spille og hvis det da lønner seg å bli medlem. Her har trenergruppa dialog med styre og baneeier for å finne løsninger. F.eks. var innmeldingsprosenten for kurs 1-6 på 74% sammen. For de siste tre kursene var innmeldingsprosenten helt nede på 12,5%.

Det er besluttet at Stefan i løpet av 2024-2025 fortsetter trenerutdanningen til «Trener 3/PGA Coach», samt at Ronny Waagenæs, Jørgen Spilmann og Liv Celine Almsbakken utdanner seg til «Trener 1».

Ser vi på fordelingen over når deltakerne er født så er over halvparten født i 1997 eller senere. I 2022 var det 1994 som var medianen. Det er positivt.

Noe som er litt mindre positivt er hvis vi ser på kjønnsfordelingen, hvor vi kan se at det i 2023 var 87,3% menn som tok kurs (2022: 78%) og kun 13% kvinner.

Også i årets evaluering har 100% av deltakerne svart at de ønsker å fortsette med golf.

Medlemstrening

På vårsesongen ble det innleid ekstern trener i tillegg til at Stine og Stefan gjennomførte medlemstreninger. For høstsesongen ble det besluttet at Stine og Stefan tar over medlemstreningen for å kunne gjennomføre nødvendig praksis i forbindelse med utdanningen til «Trener 2».

Det var rundt 30 deltaker på medlemstreningene totalt, men antallet oppmøtte varierte kraftig avhengig av fremfor alt været.

Juniortrening

I 2022 startet vi opp juniortrening igjen som et gratis tilbud for alle medlemmer som er 19 år eller yngre. Sesongen 2023 ble startet med et foreldremøte i april der vi ønsket og informere litt om treningsplanen for sesongen samt introdusere oss som trenere for foreldrene til barna.

Trenere i 2023 har vært Stefan Johansson og Stine Torgersen. Antallet som har deltatt per trening har variert, men totalt er det åtte stk. som har deltatt i løpet av sesongen i et aldersspenn fra 5-17 år. Juniortreningen vil bli videreført i 2024 og vi håper at så mange barn og unge som mulig ønsker å delta på treningene til våren.

Treningene har vært gjennomført som aldersrelatert trening i henhold til sportslig plan.

Hekta på Golf

April 2023 ble Krokhol golfklubb spurt om å delta på et prosjekt som heter Hekta på golf i samarbeid med Enebakk kommune. Prosjektet driftes av en brukerorganisasjon som heter FFHR (Foreningen for helhetlig ruspolitikk. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og Helsedirektoratet. Hensikten med prosjektet er gjøre golfen tilgjengelig for mennesker med rusrelaterte utfordringer (ikke aktiv rus) og/eller psykiske utfordringer.

Stine har hatt ansvar for å organisere og undervise disse treningene med Enebakk kommune denne sesongen. Det ble gjennomført til sammen 15 treninger i løpet av sesongen. Det varierte med antall deltakere men det var alltid minimum 3 eller 4 deltakere på treningene. Vi deltok på en avslutningsturnering i regi av prosjektet 21. september på Ekholt bruket golfklubb, der Krokhol laget gikk av med seieren.

Prosjektet har fått godkjent støtte fra stiftelsene og prosjektet vil videreføres også i sesongen 2024 på Krokhol golfklubb i samarbeid med Enebakk kommune.

Sesongen 2024

Med kompetansen trenergruppa har bygget opp og videre fokus på kursing som nevnt tidligere så planlegger vi å bruke de interne ressursene vi har for tilbud om medlemstrening.

Styret har også besluttet å kjøpe inn en launch monitor for å kunne brukes for leksjoner og trening for å ytterligere kunne øke nivået hos våre medlemmer.

Det legges også til grunn at det vil bli innført en treningsavgift for voksne for sesongen 2024. I tillegg er det planlagt at det vil bli trening utover hele sesongen og ikke kun på vår og høst.

Trenerteamet

Stine Torgersen
Stefan Johansson

Økonomi

Medlems-koordinator Lise Brekka har god kontroll med medlemsregisteret, kategorier, oppfølging av betalinger og korrekte overføringer av spilleavgifter til baneeier. Etablert rutiner for avstemming mellom Lise og kasser fungere bra.

Den økte interessen for golfsporten i Norge har Krokhol merket sterkt i 2023. Fra 2022 har vi sett en økning på inntektssiden. Dette i form av økt medlemskontingent og økte overførte spillemidler.

Regnskapet ble gjort opp med et overskudd på 93 785,- kroner mot et budsjettert underskudd på 53000 kr. Størrelsen på overskuddet oppstår primært grunnet mindre eksterne kostnader til trening og økt medlemsmasse.

Rapporter fra grupper og komitéer

Turneringskomiteen (TK)

Denne rapporten omfatter turneringer i TK`s regi. Den omfatter således ikke seniorturneringene/damedager samt «private» turneringer. Statistikken bygger på turneringoversikten i Golfboks.

TK har i år hatt følgende medlemmer, Elin Bjørnhaug, Marit Bjørnstad, Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Knut Storm Hanssen, Jostein Olafsen Sørset, Knut Olav Sørset, Stefan Johansson, Jens Kr. Tofteberg og leder Per Frode Haugen.

Også i år stilte Golfhandelen som sponsor for en turnering her stilte 48 spillere til start. For øvrig kan nevnes at Golfhandelen sponser mandagsturneringen med premier i alle tre klassene pluss OoM månedspremiene, noe som bidrar økonomisk til klubben.

Ved en oppsummering av hendelser viser det seg at (tallene i parentes er fjorårstall):

TK har arrangert 16 mandagsturneringer med til sammen 373 spillere (403).

I 2023 har det i regi av TK blitt arrangert 9 turneringer med deltagelse.

Vårsleppen 40 spillere (40), Match Play 35 spillere (35 )her er det Jon Kittilsen som har stått for teknisk gjennomføring, Golfhandelen 48 spillere (43),  Jernslaget 25 spillere (21), Flaggturneringen 21 spillere (20), Klubbmesterskapet 55 spillere (30), Krokhol masters 33 spillere (20) og Elgjakta 33 spillere (28)  Krokhol Texas 51 spillere (44)

Summen av turneringer er redusert i forhold til fjoråret, noe vi gir været skylden for, imidlertid er TK godt fornøyd med den tekniske gjennomføringen av turneringene. Det oppleves noe skuffende at så få deltar på turnering.   

Med ønske om et større fremmøte på turneringene i 2024

 

For Turneringskomiteen
Jens Kr. Tofteberg

Rapport fra Banekomiteen 2023

1.      Spille- og værforhold

Banen har i år blitt stress-testet med ulike pek fra værgudene. 

Oppsummert var vinteren periodevis snørik og kald. Våren ble sen og tørr, baneeier og hans mannskap brukte mye tid og innkjøpt frø/gjødsel for å få gressveksten i gang over hele banen. Og vanningsanlegget ble godt brukt. Sesongstart ble litt senere enn de siste årene, og vi måtte praktisere obligatorisk bruk av utslagsmattene ut mai. Først i juli nærmet vi oss normalt standard på fways, tee’er, og greener. Fra juli og ut sesongen regnet det godt, og i perioder svært kraftig.

Regnskyll medførte flomskader i august/september med blant annet tidlig provisorisk green på hull 4/13, flere gangers reparasjon av veiene på banen, og banestenging for sesongen 16. oktober.

2.      Oppgaver løst gjennom året

Det ble gjennomført dugnad siste lørdag i april med normalt oppmøte. Oppgavene var rydding og bort-kjøring av kvist og greinavfall. Takk til alle som stilte opp!

Banekomiteen har som vanlig støttet baneeier på innsatsområder som drenering/rydding/klipping i kantene av rough og spillefelt. Vei-enheten i gruppa har måttet trå ekstra til etter regnskyllene sensommer og høst.

Etter en tids planlegging med nødvendig forankring i klubben gjennomførte vi fra sesongstart nytt baneoppsett med 1×18 hull og tall-/sløyfe-lengde betegnelser. Overgangen fra 2×9 og farge- benevninger har gått greit med nok positive tilbakemeldinger til at endringene videreføres. Det vi har fått se av data fra medlemsundersøkelsen (2023) bekrefter dette.

Vinteren brukte vi til å lage skilt til utslag, bilskilt og anvisninger til neste utslag, i tillegg til staker for merking av spillefelt og GUR. 

Etter sesongstengingen kjørte baneeier på med gravemaskin og eget mannskap for grundig dreneringsarbeid på fway 3/12 og 5/14, fway 8/17 og 9/18, og fway2/11. Det ble også fjernet røtter i skogholtet på venstre side opp mot green 8/17. 

Dugnadsgruppa støttet i høst baneeier med drenerings-innsats, forsterkning av sidene i bekken langs fway3/12, planting av noen nye trær, og fjerning av trær med tanke på lys, spillbarhet, og inntrykk. Greener og mest utsatte utslags-steder er sperret av for gang, ake-, og ski-trafikk. Kanskje oppnår vi også å unngå dyretråkk.

3.      Oppgaver framover

Kommende vinter vedlikeholder vi skilt og staker, i tillegg til å gjøre det vi kan for at banen skal være best mulig spillbar fra sesongstart.

Neste år planlegger vi å etablere gress-utslag på bakerste utslag 2/11 der det nå er kun matte, og å utvide utslags-stedet for 47/14 og 52/14 (gammel gul-5). Vesentlige forberedelser er gjort allerede

Vi har fått tilgang til ufiltrerte data fra medlemsundersøkelsen -23 og ser at medlemmene gir oss klare tilbakemeldinger på viktige forhold. Forbedring av drenering, bunkere, og utslags-steder er dels utført og på gang. Vi oppfatter solid tilslutning til innføringen av nytt baneoppsett, og har planer for å bytte noen utslag front/back (mye for å understøtte det som ventes bli nye hull-indekser) for å variere utslagene på sløyfene ytterligere slik noen medlemmer spiller inn.

4.      Ressurser

Samarbeidet med baneeier og hans mannskap og med klubbens styre er veldig bra.

Gruppa består av Petter Tomren, Olaf Thomassen, Sander Lund, Arve Bjerke, Lars Sandberg, Kåre Nordby, og Egil Sørset. Vi ser fram til å få flere med oss i 2024!

5.      Mandat og miljø

Banekomiteen har som formål å støtte baneeier i arbeidet med å tilby medlemmer og spillere en bane med gode spilleflater, bra baneoppsett, og fin innramming. Gruppa er bindeledd mellom baneeier og klubbstyret på baneforhold/oppsett, og har ansvaret for baneoppsettet til bruk i KM.

Vi avklarer oppgaver med baneeier, nyttiggjør oss ressurser/utstyr han disponerer, og sparrer relevante forhold med styreleder/klubbstyret.

Banekomiteen opplever ikke behov for endringer i rammevilkår eller formål. Vårt største ønske er at flere medlemmer blir med oss i arbeidet med å holde banen og nærmeste omgivelser i god stand sesongene framover. Vi mener selv miljøet i gruppa er svært bra og motiverende.

Årsrapport fra handicapkomiteen 2023

Av alle medlemmer i slutten av 2023 var det 27% som ikke hadde fått sitt handicap regulert i løpet av sesongen. Det kan se ut til at mesteparten av disse enten er ikke aktive spillere, tidligere medlemmer som meldt seg inn på nytt eller spillere som kommer fra andre klubber (hvor vi ikke har tilgang til historikk).

For å opprettholde et rettvisende handicap er det viktig å jevnlig registrere handicaptellende runder. Med fordel burde man registrere alle runder som spilles som handicaptellende runder, for å få mest korrekt handicap.

I 2023 har det vært noen tilfeller av medlemmer som vist betydelig høyere nivå enn hva handicap tilsier. I 2024 vil handicapkomiteen ha større fokus på å korrigere slike spilleres handicap til et mer rettvisende.

Det har også vært noen tilfeller hvor vi sett at medlemmer registrert runder uten å ha spilt med markør. Slike runder vil ikke bli godkjent.

Det er også mange runder som er registrert med markør, hvor markøren ikke godkjenner rundene. Komiteen har ingen grunn til å tro dette beror på at markøren ikke mener runden er godkjent. Det er mer sannsynlig at markøren har glemt å gå inn i Golfbox for å godkjenne. I 2024 vil runder som ikke er godkjent av markør i andre måneden etter runden ble registrert, bli slettet. Det vil si at et medlem som registrerer en runde i juni vil få den slettet i august hvis den ikke er godkjent.

På vegne av Handicapkomiteen

Stefan Johansson

 

Seniorgruppa

Seniorgruppen hadde til sammen 13 turneringer i løpet av sesongen, 7 turneringer på forsommeren og 6 på høstsesongen + en Texas scrambLe som avslutning – Vi fikk til og med nydelig “Kari gryte”.

Det var særdeles varierende oppmøte i år, fra 8 (minst) deltagere til maks 16 påmeldte.

Det var en del heftig regn også – men det var noen tøffinger som går “allslags vær”

Vi gjentar og gjentar – og ønsker kjære dere – kom å bli med – det er veldig hyggelig også.

hilsen Ragnhild

Damegruppa

2022 sesongen begynte damegruppen og ta form, og den fortsatte også i 2023. Stine arrangerte organiserte treninger for damegruppen annenhver tirsdag og det var mer eller mindre ukentlige treff med trening, banespill og sosialt samvær.

Det var mellom 5 og 6 faste som møttes hver tirsdag, så det er absolutt plass til flere i sesongen 2024. Det vil også i år bli arrangert fast trening i regi av Stine samt da banespill i etterkant.

Damegruppen er en veldig hyggelig gruppe å være en del av så bli med hvis du har lyst til å bli kjent og spille golf med andre krokhol damer.

Redaksjonskomiteens årsmelding 2023

I løpet av året har komiteen bestått av Jon Kittilsen og Marte Olstad. Jon har vært redaktør og stått for det meste av skrivingen. Marte har vært back-up for redaktøren og tatt seg av kommunikasjonsoppgaver på sosiale medier. Hun har også vært komiteens styrekontakt.

Komiteen har noe korrespondenter som har bidratt med informasjon og bilder, spesielt i banekomiteen og dugnadsgjengen. Takk rettes spesielt til Tom Rune Larsen, Petter Tomren og Egil Sørset. Ellers har følgende bidratt med stoff, informasjon og/eller bilder:

Erlend Bærø, Jan Berg Jansen, Ragnhild Lid Johansen, Stefan Johansson, Sander Lund, Espen Nordskog, Jan Tore Samuelsen, Olaf Thomassen, Stine Torgersen og alle som vant en match i KM-matchplay og sendte inn rapport. Vi beklager hvis det er noen vi har glemt å nevne.

Aktivitet

Det har vært nok et aktivt år for redaksjonen, og det ble skrevet og lagt ut 213 artikler (“Bloggposter”) under “Aktuelt”, samtidig som nettsidene ble holdt ajour.

Aktiviteten har variert med aktiviteten i klubben og på banen, og antall artikler er en god indikasjon:

Nettstedet har 135 sider, hvorav 93 er publisert (de andre er kladder eller utgått på dato). Noen sider oppdateres ikke, noen nesten hver dag.

Mediebibliotektet inneholder 20 446 bilder og dokumenter.

 

Tekniske ting

I fjor kunne vi rapportere at vi i samråd med vår tekniske rådgiver fant at det var nødvendig med en oppgradering av “maskineriet” bak nettsiden, slik at sidene fungerer bedre, spesielt på telefon, som nå er det 80 % bruker når de bruker internett.

Dette medførte en del ekstraarbeid for redaksjonen, fordi mange sider og artikler måtte rekonstrueres. Selv om det har gått ett år, er det dessverre fremdeles store mangler ved redigeringsverktøyet, slik at mange vanlige funksjoner ikke kan brukes. Dette påvirker ikke brukerne i nevneverdig grad, men det er til stor irritasjon for redaktøren at leverandøren ikke kan rette opp dokumenterte mangler, til tross for regelmessige påminnelser.

Sosiale medier

Vi bruker sosiale medier til å holde våre medlemmer og andre som «liker» oss oppdatert om det som skjer på nettstedet. I tillegg kjører vi kampanjer etter behov.

Facebook

Det er to Krokhol-relaterte Facebook-steder. Det er GRUPPEN som er et sted der medlemmene kan utfolde seg som de vil, og det er SIDEN som er et sted som er det offisielle talerøret for golfklubben. Det er sistnevnte som stort sett brukes i forbindelse med kunngjøringer og kampanjer.

Ved nyttår hadde siden 703 følgere – det vil si FB-brukere som får Krokhol-siden opp regelmessig i sin feed. I 2023 vi la ut til sammen 131 oppdateringer på Facebook. Mønsteret er ganske likt fordelingen ovenfor for artikler på nettstedet.

Krokhol-gruppen har dessverre blitt mye utsatt for pornografisk spam. Vi har innhentet flere ressurser og det ser ut til å ha blitt bedre nå.

Andre sosiale medier

Det har vært litt aktivitet. Vi la ut 4 innlegg på Instagram og har 112 følgere. Vi håper på å gjøre mer i året som kommer.

 

Mer informasjon om redaksjonskomiteen finner du her.

 

Som sagt kjører vi også kampanjer på Facebook når vi har noe vi vil skal nå ut til et bredere publikum. Målgruppen vi vanligvis bruker er golfinteresserte innen en radius på 5 mil fra Krokhol.

Her er kampanjene vi kjørte i 2023

Kampanjer

Tema

Reach

Klikk

Beløp

11-Mar

VtG

7506

358

1000

17-Apr

VtG

4652

453

500

29-Apr

VtG

3347

355

500

3-May

DR åpen

3727

99

500

13-Jun

GHO

3508

11

500

1-Aug

VtG

2309

80

500

18-Aug

VtG

1797

188

300

26-Aug

VtG

2015

35

300

     
 

 Sum

28861

1579

4100

Vi setter stor pris på å få tilsendt artikler, bilder eller saker som kan være av interesse for medlemmer og gjester.

«Ingen sak for liten – ingen sak for stor». Så bare send inn nye saker til oss.

Hilsen

Redaksjonskomiteen.

Jon og Marte

Markedskomitéen

Krokhol GK inngikk i 2018 et samarbeid med Golfhandelen om gavepremier til mandagscupen. Dette Samarbeidet har vedvart siden da og avtalen har gitt klubben en besparelse ift. utgifter til premier og dermed gitt et positivt bidrag til klubbens økonomi.

Golfhandelen Open ble også gjennomført i sesongen 2023. Golfhandelen Open gikk av stabelen 17 Juni. Også i år var det dessverre litt dårligere deltakelse enn forgående år, kun 48 stk stilte til start og dessverre ikke så mange fra andre klubber, kun 6 stykker.

Været var fint som det pleier å være og banen var i relativt god stand. Golfhandelen stilte også i år med flotte premier til turneringen og vi takker dem for at de stiller opp år etter år med flotte premier til denne turneringen. Tradisjonen tro inneholdt turneringen ulike konkurranser underveis som «longest drive», og beat the pro på hull 1.

Samarbeidet med Golfhandelen har vært en positiv erfaring som klubben håper å få videreført I sesongen 2024.

Andre markedsføringstiltak er rapportert av redaksjonskomiteen.

Medlemsundersøkelsen

Totalt ble undersøkelsen sendt til 421 medlemmer. Vi fikk 118 svar, noe som gir en svarprosent på 28%. Dette er litt lavere enn tidligere år, men gir oss likevel viktige tilbakemeldinger om hva som er bra og hvilke områder som bør forbedres.

Det er mange positive tilbakemeldinger, men på en del områder ser vi også en tilbakegang i tilfredshet sammenlignet med tidligere år.

Særlig nye medlemmer (medlem i 1-2 år) ser ut til å forvente mer av Krokhol golfklubb og baneselskapet.

Av de positive tilbakemeldingene er det sosiale miljøet i klubben og betjening i kafeteriaen spesielt tydelige.

Det nye baneoppsettet har også blitt tatt godt imot. Områder med tydelig ønske om forbedring er bunkerkvalitet, putting-green, rangeballer, informasjon om arbeid på banen og flyt i spillet (tregt spill).

Blant de som svarte er det trukket 10 vinnere som får et dusin «Krokhol-baller» hver.

Sak 5 Regnskap med revisjonsberetning

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2022 og tar revisjonsberetningen til etterretning.

Sak 6 Forslag og saker til vedtak

1. Fornyet fullmakt til å støtte forbedringer på banen 

Årsmøtet har tidligere behandlet ulike løsninger for å støtte arbeidet med utbedringer på banen, senest i fjor med å gi styret fullmakt til å bruke inntil kroner 100.000. I 2023 har vi støttet med 102.488,-. I hovedsak har dette gått drenering av banen.

Vi søker sammen med banekomite og baneeier god prosess på planlegging, tidsstyring og kostnadsanslag av tiltak. 

Ønsket prosess er at banekomiteen prioriterer hvilke tiltak de ønsker gjennomført, kostnadstilbud og tidsplan hentes inn fra baneeier, tilbudet ses opp mot en referansepris, og styret beslutter. Betaling skjer i takt med utførelse.

Styret ber årsmøtet om fullmakt til å disponere inntil 100.000 kroner av klubbens midler til baneutbedringer i 2024. Prioriterte tiltak er greener, drenering og driving-range (inkl utslagsområdet).   

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å bruke inntil 100 000 kroner i 2024 til direkte forbedringer av banen.

 

2. Vedta fullmakter

Vi har registrert i Altinn at Leder og nestleder hver for seg kan signere avtaler på vegne av klubben. Og i Skue sparebank disponerer leder og klubbens kasserer bankkontoer i fellesskap. Alle betalinger blir godkjent av leder og kasserer.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at styreleder og nestleder hver for seg kan signere avtaler på vegne av klubben. Styreleder og kasserer disponerer klubbens bankkontoer i fellesskap.

 

3. Handlingsplan for styrets arbeid

NGF anbefaler at styret utvikler handlingsplaner som forankres med medlemmene gjennom årsmøtene. Styret ber om innspill fra medlemmene til prioriterte arbeidsområder, og vi støtter oss på medlemsundersøkelsene vi gjennomfører med tilpasset frekvens. Vi foreslår å fortsatt prioritere at:

 • Klubben skal gi medlemmene et godt sosialt og sportslig tilbud
 • Medlemmene skal ha en bane å spille på med tilfredsstillende forhold
 • Økonomien i klubben skal styres sikkert og til beste for medlemmene

Forslag til vedtak: Årsmøtet støtter styrets forslag til prioriteringer i 2024.

4. Nedlegging av grupper


I henhold til vedtektene tilfredsstiller ingen av gruppene i organisasjonsplanen kravene til å kalles gruppe. Styret ønsker at disse legges ned og at tilsvarende komiteer opprettes.

Forslag til vedtak: Årsmøtet støtter styrets forslag om å legge ned junior-, senior- og damegruppa.

Sak 7 Klubbkontingent 2025

Styret foreslår at klubbkontingenten for 2025 økes til 600 pga økte kostnader til NGF. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at kontingenten økes til 600,- for 2025.

Sak 8 Budsjett for 2024

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2024

Sak 9 Organisasjonsplan

 Styret har i 2023 bestått av

 • Espen Nordskog – leder
 • Stine Torgersen – nestleder
 • Marte Helene Olstad – styremedlem
 • Stefan Johansson – styremedlem
 • Jan Tore Samuelsen – styremedlem/sekretær
 • Alexander B. Løken – varamedlem
 • Erlend Bærø – varamedlem/kasserer

Komiteer valgt av årsmøtet:

Kontrollkomité
 • Ann Lisbet Brathaug
 • Morten Olstad
Revisor
 • Trond Torgersen
Valgkomité
 • Bjarne Røed (leder)
 • Kjell T. Høydahl
 • Elin Bjørnhaug
 • Finn Arne Johansen (vara)

Grupper/komitéer underlagt styret:

Juniorgruppen
 • (Stine Torgersen og Stefan Johansson har ansvar frem til kontaktperson er klar)
Damegruppen
 • Stine Torgersen
 • Marte Helene Olstad
Seniorgruppen
 • Jan Berg Jensen
 • Ragnhild Lid Johansen
Turneringskomité
 • Per Frode Haugen
 • Jens-Kristian Tofteberg
 • Ragnhild Lid Johansen
 • Stine Torgersen
 • Marit Bjørnstad
 • Knut Storm Hanssen
 • Stefan Johansson
 • Elin Bjørnhaug
 • Knut Sørset
 • Jostein Olafsen
 • Roald Eilertsen
 • Arne K. Schille

 

Banekomité
 • Egil Sørset
 • Sander Lund
 • Olaf Thomassen
 • Arve Bjerke
 • Lars Sandberg
 • Kåre Nordby
Redaksjonskomité
 • Jon Kittilsen
 • Marte Helene Olstad
Markedskomité
 • Jon Kittilsen
 • Stine Torgersen
Handicapkomité
 • Finn-Arne Johansen
 • Stefan Johansson

Forslag til vedtak: Årsmøtet støtter endring av grupper til komiteer. Se egen sak (6-4). Ellers gjøres det ikke endringer.

Sak 10 Valg

 1. Styre

Valgkomitéens innstilling:

 • Styreleder: Espen Nordskog (1 år)
 • Nestleder: Stine Torgersen (1 år)
 • Styremedlem: Stefan Johansson (2 år)
 • Styremedlem: Marte Helene Olstad (ikke på valg)
 • Styremedlem: Jan Tore Samuelsen (2 år)
 • Varamedlem: Liv Celine Almsbakken (1 år)
 • Varamedlem: Erlend Bærø (1 år)

Forslag til vedtak:

Styreleder: Espen Nordskog
Nestleder: Stine Torgersen
Styremedlem: Stefan Johansson
Styremedlem: Jan Tore Samuelsen

Varamedlem: Liv Celine Almsbakken
Varamedlem: Erlend Bærø

 1. Revisor

Valgkomitéen innstiller til gjenvalg av revisor:

 • Trond Torgersen

Forslag til vedtak: Trond Torgersen gjenvelges som revisor

 1. Kontrollkomité

Valgkomitéen innstiller Morten Olstad og Ann Lisbet Brathaug

Forslag til vedtak: Valgkomitéens innstilling til kontrollkomite vedtas 

 1. Representasjonsrett

Styret innstilling til representanter på Tinget og i andre organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett:

 • Leder Espen Nordskog
 • Nestleder Stine Torgersen

Forslag til vedtak: Leder og nestleder gis fullmakt til å representere klubben hver for seg. Styret gis også fullmakt til å delegere dette videre ved behov.

 1. Valgkomité

Styret innstiller på følgende valg til valgkomitéen:

 • Bjarne Røed
 • Kjell T. Høydahl
 • Elin Bjørnhaug
 • Finn-Arne Johansen (Vara)

Forslag til vedtak: Styrets innstilling til valgkomite vedtas

Sak 11 Kontrollkomiteens rapport

14. januar 2024

Innkalling

14. januar 2024
Styret har vedtatt at årsmøtet 2024 skal avholdes på

Sørmarka, torsdag 15. februar kl. 19.00

m.a.o. en måned tidligere enn i fjor. Så vi er tilbake til det vanlige tidspunktet.

Som vanlig, i henhold til vedtektene, må saker som ønskes å bli tas opp på årsmøtet sendes til styret senest to uker før, og endelige sakspapirer blir lagt ut senest en uke før.

De av gruppe- og/eller komitélederne som ikke har sendt inn årsmelding bes også gjøre det snarest.

Begge deler kan sendes til 

stefan@johansson.com

Saksdokumentene blir lagt ut her på nettstedet.

Styret ønsker også å få inn nominasjoner til årets ildsjel, senest en uke før møtet, m.a.o. innen 1. februar.

Årets ildsjel er altså den som du mener gjorde den største innsatsen for klubben i 2023, og da tenker vi ikke bare på det sportslige, men på folk som har gjort en stor innsats for klubben på alle områder.

Det er ingen faste statutter for denne prisen. Det er tradisjon at den i utgangspunktet kun kan deles ut én gang, men på årsmøtet i forfjor ble det åpnet for at samme person kunne få den flere ganger.

Fjorårets vinner var Egil Sørset. Her kan du se hvem andre som har fått utmerkelsen.

Bruk knappen nedenfor til å navigere til en side der du kan nominere din favoritt-ildsjel.

Vi håper det kommer medlemmer som ikke har vært med på årsmøtet før. Avkjøringen til Sørmarka er ved den siste bussholdeplassen før Krokhol.