Årsmøte

Årsmøter

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og avholdes hvert år i begynnelsen av februar.

Bruk menyen til høyre for å finne protokollen fra årsmøtet du er interessert i.

Årsmøter

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og avholdes hvert år i begynnelsen av februar.

Nedenfor finner du dokumenter fra årsmøtene de siste årene. Klikk på den aktuelle fanen.

Her finner du dokumenter fra tidligere årsmøter (én fane for hvert møte), noen ganger som tekst og andre ganger som nedlastbare pdf-filer (klikk på lenken).

Årsmøte Krokhol Golfklubb 2016 – protokoll
Årsmøtet ble holdt på Sørmarka Kurs- og konferansesenter, torsdag 4.2.2016

Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer

Det møtte 25 stemmeberettigede medlemmer.

Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Innkallingen ble godkjent med følgende skriftlige kommentar fra Petter Tomren:
«Det er meget uheldig at Styret behandler og tar standpunkt til et forslag til årsmøtet før de har mottatt forslaget og sett innholdet. Det er videre uheldig at feil saksdokumenter sendes ut i forbindelse med forslaget. Det er også uheldig at det legges ut uttalelser til et forslag som skal behandles på årsmøtet. Et forslag skal kunne presenteres for årsmøtet, som så kan ha synspunkter på dette, før det tas standpunkt til det. Det er meget uheldig at saksdokumenter til årsmøtet legges ut åpent på Internett, slik at «hele verden» kan se dette. Det kan i saken fra Arbeidsgruppen være negativt for eventuelle videre forhandlinger.
Spesielt uheldig er det at TRLs økonomiske situasjon i forhold til klubben legges åpent ut. Trolig er dette ulovlig.»
Styret ble gjort oppmerksom på at «Eventuelt» ikke er en del av sakslista for et årsmøte. Årsmøtet vedtok å flytte sak 10 Forslag fra medlemmer (her forslag fra arbeidsgruppa «back-nine») foran Sak 8 budsjett.
Det ble uttrykt ønske om at sakspapirer sendes medlemmer på e-post og at trykte eksemplarer var tilgjengelig i møtelokalet.

Sak 3 Valg av dirigent, sekretær, 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Bjørn Hallme ble valgt til dirigent og Ann Lisbet Brathaug til sekretær. Til å underskrive protokollen ble Ragnhild Lied Johansen og Lise Brekka valgt.

Sak 4 Årsmelding, herunder rapporter fra grupper og komiteer

Årsmeldingen for 2015 og rapportene fra grupper og komiteer ble gjennomgått. Årsmeldingen ble godkjent mot 2 stemmer.

Sak 5 Regnskap med revisjonsprotokoll

Kasserer gikk gjennom driftsregnskap og balanse for 2015. Driftsresultat endte med et overskudd på kr 77.861. Egenkapitalen er god og klubben har en sunn økonomi. Revisjonsrapporten fra Odd Hole og Trond Torgersen, regnskap og balanse ble godkjent.

Sak 6 Driftsgaranti til baneeier

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet i Krokhol Golfklubb vedtar å stille driftsgaranti på inntil 150 000 kroner for å dekke underskudd i banedriften i 2016. Oppgjøret skal skje mot de fordringer klubben har til gode i baneselskapet. Det stilles som forutsetning for utløsing at klubbens styre får innsyn i løpende økonomisk status for banedriften, og at klubbens revisorer skal godkjenne regnskapet.
Årsmøtet vedtok styrets forslag.

Sak 7 Medlemskontingent for 2016

Styrets forslag om å holde medlemskontingenten til klubben uendret, ble godkjent.
I tillegg opplyste baneeier at spilleavgiften for 2016 vil bli holdt uendret, men at endringer i greenfee vurderes.

Sak 8 Budsjett for 2016

Styrets forslag til budsjett ble godkjent.

Sak 9 Valg

Finn Arne Johansen og Olaf Thomassen tok ikke gjenvalg og nye i styret er Morten Olstad og Ketil Nordgård. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.
Styrets sammensetning for 2016 er dermed:

Leder John Janderberg Valgt for 1 år
Nestleder/kasserer Egil Sørset Gjenvalg for 2 år
Styremedlem Ann Lisbet Brathaug Gjenvalg for 2 år
Styremedlem Morten Olstad Ny for 1 år
Styremedlem Ketil Nordgård Ny for 1 år
Varamedlem Lise Brekka Gjenvalg for 1 år
Varamedlem Rita Åse Gjenvalg for 1 år

Styret gis fullmakt til å konstituere seg. Øvrige valg:

Revisorer: Trond Torgersen Gjenvalg for 2016
Odd Hole Gjenvalg for 2016

Valgkomite: Finn Arne Johannesen Ny for 2016
Kristian Bjerve Gjenvalg for 2016
Arve Bjerke Gjenvalg for 2016

Sak 10 Forslag og saker innsendt av medlemmer (behandlet før budsjett)

Arbeidsgruppen «back-nine» hadde sendt inn egen sak, men trakk den. Årsmøtet ga det nye styret i oppdrag i å vurdere saken på nytt og evet jobbe mot Ski Kommune.

Årets ildsjel mv

Finn Arne Johansen takket for all dugnadsinnsats, og banekomite, redaksjonskomite, turneringskomite ble gitt en enkel påskjønnelse. I tillegg ble Lise Brekka påskjønnet for utmerket arbeid med medlemsregisteret. Styret takket også Finn Arne for stødig og god ledelse som leder av styret.
Prisen som årets ildsjel ble gitt til Petter Tomren for stort engasjement for banen og arbeid med rydding og drenering.

Dato Dato

…………………………………………. ……………………………………………..
Ragnhild Lied Johansen Lise Brekka

Årsmøte i Krokhol golfklubb 2015

Sørmarka, 4. februar 2016, kl. 19

Saksliste

SIDE

SAK 1 Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer.

SAK 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

SAK 3 Valg av dirigent, sekretær, 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

SAK 4 Årsberetning, herunder rapporter fra grupper og komiteer.

SAK 5 Regnskap med revisjonsprotokoll.

SAK 6 Driftsgaranti til Krokhol golf AS.

SAK 7 Medlemskontingent for 2016.

SAK 8 Budsjett for 2016.

SAK 9 Valg.

SAK 10 Forslag fra medlemmer.

SAK 11 Eventuelt.

Styret foreslår at sak 10 ”Forslag fra medlemmer” behandles før sak 8 ”Budsjett for 2016”.

Årsmelding 2015

Krokhol golfbane har også i 2015 utmerket seg ved sine gode spilleforhold. Man fikk ikke samme strålende vær som i 2014, men banekomiteen med de samme gode hjelpere som i 2014, har gjort en glimrende jobb. Samarbeidet mellom klubb og baneselskap har fortsatt i samme gode spor.

STYRETS ARBEIDE

Styret har i perioden hatt 10 styremøter. Blant de saker man har arbeidet med kan nevnes: treningsopplegg for medlemmene, kortfattet baneguide, oppgradering av klubbens hjemmeside, oppgradering av driving rangen, rekruttering, studentmedlemskap, forskjønnelse av banen, kurs for nye medlemmer, tiltak for å knytte gruppene sammen, revitalisering av markedsgruppen, økonomiske støttetiltak for banen, etc.

ARBEIDSGRUPPEN BACK NINE

Engasjerte medlemmer dannet høsten 2014 en arbeidsgruppe for å få en avklaring med Ski kommune om framtiden for Krokhol ”back-nine”. Gruppen var av den oppfatning at det burde være mulig å etablere en 18-hulls bane igjen – på sikt. På årsmøtet i februar 2015 ble saken diskutert etter at det formelle årsmøtet var avsluttet. Holdningen fra majoriteten av de fremmøtte var man ikke ville være med på noe som kunne belaste den eksisterende 9-hulls banen.

Styret har i 2015 vært holdt orientert om de diskusjoner Arbeidsgruppen har hatt med politikere og administrasjon i Ski kommune.

I Kommunestyremøte 17.6.2015 ble det enstemmig vedtatt at man skulle tilby en rimelig leievtale til Krokhol Golfklubb, parallelt med at man skulle søke å få til et makeskifte med Krokhol Gård.

Med dette som utgangspunkt har Arbeidsgruppen diskutert saken videre med administrasjonen i Ski kommune. De signaler arbeidsgruppen har mottatt har, så vidt styret forstår, vært varierende.

Styret har under henvisning til vedtaket på siste årsmøte presisert at driften av banen tilligger baneeier (Krokhol gård) og klubben ikke kan påta seg ansvar og utgifter i den forbindelse. Fra klubbens side er det viktig at en eventuell utvidelse av banen ikke setter driften av dagens bane, og kvaliteten på den, i fare.

Styret mener at klubben ikke kan gå inn som part i en avtale for å få hele eller deler av ”back-nine” stilt til dispoisjon. En slik deltagelse vil medføre forpliktelser som må tas av ressurser som ellers ville kunne brukes på den eksisterende 9-hulls banen.

Et makeskifte mellom kommunen og Krokhol Gård vil være en helt annen sak. Det vil medføre at Krokhol gård kan vedlikeholde arealene uten at klubben belastes. Så kan Krokhol gård dersom medlemstilgangen i årene som kommer skulle innby til det, eventuelt tilby klubben en utvidelse av banen, med de konsekvenser dette vil ha.

Styrets konklusjon er at det ikke bør brukes midler på dette i 2016. (Kfr. budsjettet.)

MEDLEMSUTVIKLING

Klubben hadde ved årsskiftet 203 medlemmer (174 i fjor). Vi fikk 48 nye innmeldinger, men vi fikk også utmeldinger som bl.a. skyldtes alder og «passive» medlemmer. Andel fullt medlemskap i klubben utgjør ca. 60 %.

Medlemsmassen består av ca. 80 % menn og 20 % kvinner. Ca. 60 % av medlemmene er over 50 år – gjennomsnittsalderen er 53 år.

IDRETTSLIG AKTIVITET

Styret henviser til turneringskomiteens rapport, men vil peke på at klubben også i 2015 har hatt en høy aktivitet på turneringsfronten. Vi har fortsatt med åpne turneringer hvor spillere fra andre klubber har fått adgang til å delta. Blant annet har mange tidligere medlemmer deltatt, og enkelte av dem har kommet tilbake til vår klubb.

Klubbmesterskapet ble avholdt 22. og 23 August. Klubbmestre ble Stine Torgersen og Per Frode Haugen.

Vi gratulerer!

Match Play mesterskapet ble som vanlig gjennomført med sikker hånd av Jon Kittilsen. Mester ble Per Frode Haugen,

Vi gratulerer igjen.

Stine Torgersen deltok i Norgesmesterskapet for 2015, og StineTorgersen og Leona Pilares representerte klubben i Nordea Pairs.

Forøvrig henvises til Turneringskomiteens rapport.

Trening

Klubben gjennomførte i år subsidiert trening for medlemmene – 5 kvelder på våren og 3 på høst. Trener var innleid pro Jørgen Hillås fra Drøbak GK. Det var i begge periodene 2 grupper med ca. 10 deltakere på hver. Deltakerne ga gode tilbakemeldinger på både treningen og at det bidro til det sosiale miljøet i klubben.

VEIEN TIL GOLF

Ådne Trygg har tatt på seg jobben med å arrangere ”Veien til golf”. Det har ikke vært aktuelt å utdanne nye spillere i grupper, men Ådne har gitt individuell trening og undervisning. Dette har vært populært, og en del av de som har gjenomgått Ådnes opplegg har meldt seg inn i klubben.

ØKONOMI

POSITIVT ØKONOMISK RESULTAT I 2015

Klubben har hatt en fin økonomisk framgang i 2015 drevet av positiv medlemsutvikling, økte tilskudd/grasrotmidler, og lønnsom turneringsvirksomhet. Vi har ingen negative overraskelser på kostnadssiden, og det er ikke så langt kommet ønske fra baneeier om utløsning av driftsgarantien årsmøtet i fjor besluttet for 2015. Imidlertid må vi videreføre denne garantien for banens 2015-driftsår inntil baneregnskapet er klart (våren 2016) i vårt budsjett for 2016. Tom Rune har i 2015 startet nedbetaling på gjelden til klubben. Resultatet for året 2015 ble overskudd kr 77.861.

FORSLAG TIL BUDSJETT 2016

Styret foreslår et budsjett på samme inntektsnivå som vi landet på i regnskapet for 2015. På kostnadssiden foreslår vi:

   • 15 000 kr til disposisjon for Markedskomiteen i et forsøk på å forsterke den positive oppmerksomheten rundt klubben og banen
   • inntil 10.000 kr til disposisjon for turneringskomiteen til anskaffelse av nytt IKT-utstyr (pc og printer)
   • gjenta tilbudet om pro-trening for medlemmene (anslår 10.000 kr i kostnad for klubben)
   • budsjettere med kr 10.000 til dekning av kurskostnader for medlemmer som deltar på relevante kurs (turneringsledelse, dommerkurs, klubbdrift etc, primært i NGF-regi) i forståelse med og godkjent av styret.
   • støtte baneier med inntil kr 20.000 til ny løsning for matteutslag på rangen. Klubben vil om dette blir realitet, søke om tilskudd (tippemidler) for delvis refusjon.
   • Driftsgaranti 150.000 (med noen forutsetninger) for banens driftsår 2015 ble vedtatt på årsmøtet i fjor, men må siden banens driftsresultat ikke er konkludert, tas inn i vårt 2016-budsjett, Vi budsjetterer med 75.000 som i tilfelle utløsning skal dekkes kontant (andre halvpart motregnes mot gjeld til klubben).
   • Årsmøtet behandler i egen sak eventuell driftsgaranti for banens driftsår 2016, med forslag om at eventuell garanti skal gjøres opp mot banens gjeld til klubben. Andre løsninger må om nødvendig inkluderes i klubbens budsjett for 2016.

Årsrapporter fra grupper og komiteer

Dette er lenker til årsrapportene som står på nettsidene til de aktuelle komiteene og gruppene.

Turneringskomiteen

Handicapkomiteen

Banekomiteen

Seniorgruppen

Damegruppen

Redaksjonskomiteen

Klubbens tillitsmenn i 2015

STYRE:

Finn-Arne Johansen, leder
Egil Sørset, kasserer
Ann Lisbet Brathaug, styremedlem
John Janderberg, styremedlem
Rita Åse, styremedlem
Lise Brekka, vararepresentant
Olaf Thomassen, vararepresentant

BANEKOMITÉ

Ådne Trygg, leder
Finn Ericsson
Olaf Thomassen

TURNERINGSKOMITÉ

Jens Kristian Tofteberg, leder
Marit Bjørnstad
Per Frode Haugen
Rasgnhild Lied Johansen
Finn-Arne Johansen
Stine Torgersen

HANDICAPKOMITÉ

Finn-Arne Johansen, leder
Eivor Arntzen

DAMEGRUPPE

Ragnhild Lied Johansen, leder
Marit Bjørnstad

SENIORGRUPPEN

Jan Berg Jansen, leder
Eivor Arntzen
Ragnhild Lied Johansen

REDAKSJONSKOMITÉ

Jon Kittilsen
Morten Olstad, leder

REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING

Resultatregnskap

Positivt resultat:

     • God inntektsutvikling
     • Ingen uventede kostnader
     • Så langt ikke behov for å løse ut driftsgaranti for driftsåret 2015

Balanse

Balansen styrkes:

     • Gjennomført rydding vedtatt på årsmøtet i fjor
     • Baneselskapet har startet nedbetaling av gjeld til klubben

Revisjonsberetning

SAK 6 Driftsgaranti til Krokhol golf AS.

I ekstraordinært årsmøte i mars – 2013 ble det vedtatt å tilby baneselskapet en garanti som innebar dekning av underskudd på inntil kr 200.000. Det ble lagt forutsetninger om at:

    • banedriften skilles ut i eget dokumentert regnskap
    • styret i klubben gis innsyn i økonomien gjennom sesongen
    • klubbens revisorer skal i tilfelle krav om utløsning av garantien godkjenne regnskapet for banedriften.

Baneselskapet har i ettertid hatt positivt resultat og avstått fra å be om utløsning av garantien for 2013 og 2014.

I årsmøtet i februar 2015 vedtok vi etter forslag fra styret å videreføre driftsgaranti for 2015 med kr 150.000 der en evt innfrielse skal dekkes 50% kontant og 50% motregnes mot fordring. Regnskapet for banedriften i 2015 er ikke ferdigstilt og Tom Rune vet ikke om det vil bli behov for garantien, ref klubb-budsjett 2016.

Styret foreslår å stille driftsgaranti kroner på inntil 150.000 for å dekke eventuelle underskudd i banedriften i 2016. Etter forslag fra Tom Rune vil denne garantien i tilfelle utløsning motregnes i sin helhet mot hans gjeld til klubben. Fordi 2016 – regnskapet for banen ikke vil være klart før etter årsmøtet i 2017 vil en utløsning av garantien bli synlig i klubbens balanse for 2017.

I løpet av 2016 vil styret diskutere de økonomiske forutsetningene for banedriften med Tom Rune med sikte på å legge fram forslag for årsmøtet 2017 på hvordan klubb og baneselskap best kan spille sammen for å sikre en god og tilgjengelig bane for medlemmene de kommende årene.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet i Krokhol Golfklubb vedtar å stille driftsgaranti på inntil kroner 150.000 for å dekke underskudd i banedriften i 2016. Oppgjør skal skje med motregning mot de fordringene klubben har tilgode i baneselskapet. Det stilles som forutsetning for utløsning at klubbens styre får innsyn i løpende økonomisk status for banedriften, og at klubbens revisorer skal godkjenne regnskapet.

SAK 7 Medlemskontingent for 2016.

Styrets forslag:

Klubbkontingenten holdes uforandret fra 2015.

Medlemmer 20 år og eldre: kr. 1400,-

Ungdom, 14-19 år:               kr. 1150,-

Junior under 14 år:                   Gratis

SAK 8 Budsjett for 2016.

Budsjett

Styret foreslår noen satsninger:

  • 15.000 kr til disposisjon for Markedskomiteen
  • Inntil 10.000 kr til disposisjon for turneringskomiteen til anskaffelse av nytt IKT-utstyr
  • Gjenta tilbudet om pro-trening for medlemmene (anslår 10.000 kr i kostnad for klubben)
  • 10.000 til dekning av kurskostnader for medlemmer som deltar på relevante kurs
  • Støtte baneier med inntil kr 20.000 til ny løsning for matteutslag på rangen.
  • Driftsgaranti (med noen forutsetninger) for banens driftsår 2015 vedtatt i fjor
  • Årsmøtet behandler i egen sak eventuell driftsgaranti for banens driftsår 2016

SAK 9 Valg.

9.A – VALGKOMITEENS INNSTILLING

STYRE:

Formann 1 år: John Janderberg

Styremedlem 2 år: Ann Lisbet Brathaug

Styremedlem 2 år: Egil Sørset

Styremedlem 1 år: Morten Olstad

Styremedlem 1 år: Ketil Nordgård

Varamedlem 1 år: Rita Åse

Varamedlem 1 år: Lise Brekka

REVISORER:

Odd Hole og Trond Torgersen

SAK 9 B – STYRETS FORSLAG TIL VALGKOMITE

Arve Bjerke, Kristian Bjerve og Finn-Arne Johansen.

SAK 10 Forslag fra medlemmer.

REETABLERING AV DELER AV ”BACK-NINE”

Vedlagte forslag fra en ”Arbeidsgruppe” representerer et initiativ fra to engasjerte medlemmer. Styret har ikke oppnevnt gruppen, men ba Odd Hole være observatør på styrets vegne for å kunne følge med i det som forgikk. Man gjorde det samtidig klart at styrets holdning til saken var bestemt av vedtak gjort på årsmøtet i 2015.

Styret vil ikke stille seg bak vedlagte forslag, av de samme grunner som ble vektlagt under diskusjonene i 2015.

Se vedlegg 1: Innsendt sak fra arbeidsgruppen.

Se vedlegg 2: Innspill fra Olaf Tommasen.

SAK 11 Eventuelt.

VEDLEGG 1  Innsendt sak fra arbeidsgruppen.

FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2016                                     (nytt-forslag-årsmøtet-2016)

«Arbeidsgruppen back-nine» (Odd Hole (oppnevnt av Styret), Asbjørn Herdal, Petter Tomren) legger med dette frem forslag for årsmøtet i forbindelse med arbeidet overfor Ski kommune om «back-nine»-området. Det er ønskelig at årsmøtet tar stilling til om man skal inngå leieavtale som foreslått nedenfor, eller om man skal legge hele saken på is.

I selve forslaget er det en kort begrunnelse for hvorfor vi anbefaler å gå videre med saken, en opplisting av hva som er oppnådd og forslag til vedtak. For de som vil sette seg mer inn i saken følger vår rapport til Styret av 13.1.2016, som utdyper saken noe, til orientering. Etter dette igjen følger Ski kommunes forslag til Leieavtale, også til orientering.

Arbeidsgruppens utgangspunkt har vært å ta vare på de betydelige investeringene som ligger i «back-nine»-området, med sikte på over tid å ha mulighet til å reetablere 18-hulls bane, hvis klubben vokser slik at det er grunnlag for dette. Hensynet til Krokhol Gård/Tom Rune Larsen har vært viktig, videre at en større bane (f eks 12 hull) gir flere sportslige utfordringer, og kan ha betydning både for markedsføring, rekruttering og for å tiltrekke seg greenfee-spillere. Vi har overfor kommunen også påpekt at det er i kommunens interesse at det er næringsvirksomhet i «utkanten» av kommunen, og at golfvirksomheten både er næringsutvikling og viktig ut fra et helseperspektiv.

Begrunnelsen for å gå for leieavtale er også at det kan ha betydning for arbeidet med makeskifte mellom kommunen og Krokhol Gård. Krokhol Golfklubb og Krokhol Gård har slik vi ser det felles interesse i saken. Det er vår vurdering at hvis leieavtale for 2016 ikke inngås vil heller ikke makeskiftesaken bli realisert. Leieavtalen er en kortsiktig avtale, som kan sies opp med 3 mndrs varsel, og som vil opphøre forutsatt at makeskifte lykkes. Leieavtalen vil vise at klubben er interessert i at golfbanen videreutvikles i det tempo som medlemstallet gir grunnlag for. Leieavtalen om å ta i bruk 3 hull (Gamle 11, 12 og 13) gir også nye sportslige utfordringer for spillerne, den bringer tre av de flotteste hullene i spill igjen, og gir mulighet for spill selv under «flomsituasjoner», da de tre hullene ikke er utsatt ved ekstrem nedbør på samme måte som hull 3 og 5 på dagens bane. Som et eksempel på muligheter ved tre nye hull: «Front nine» vil være som i dag, «Back nine» kan være hull 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 8 og 9. De tre «nye» hullene er spesielt naturskjønne og sportslig sett utfordrende.

Det som er oppnådd ved kontakt med kommunen er:

1.      Kommunestyret vedtok 17.6.2015 enstemmig at det skulle forhandles om leieavtale med golfklubben og om makeskifte med grunneier.

2.      Leieavtalen har en varighet til 2020, men kan trolig forlenges. Vi håper imidlertid at makeskifte med grunneier vil være gjennomført før dette tidspunkt, og da bortfaller leieavtalen.

3.      Kravet om bankgaranti på 1 million er frafalt, dette ville betydd en kostnad på ca kr 30000 i året.

4.      Det er oppnådd halvering av pris, fra 1 kr pr kvm til 0,50.

5.      Det er aksept for at leie betales først når hull er opparbeidet og tas i bruk. Konkret betyr dette hull 11 i 2016, leiepris for 2016 er kr 2250. Leie skal betales pr 01.7.2016.

6.      Hull 13 og 12 (opparbeides i nevnte rekkefølge) tas i bruk i 2017. Leiepris for 11, 12,13, og 7 er fastsatt til kr 25000 i 2017.

7.      Det er avtalt gjensidig oppsigelse på 3 mndr. Kommunen vil ikke si opp slik at en sesong blir ødelagt, med mindre helt spesielle forhold aktualiserer dette.

8.      Avtalen skal reforhandles pr 01.10.2016, men vi antar betingelsene blir stående.

9.      Vi har akseptert å rydde eventuelle «over bakken» installasjoner ved eventuelt opphør av leieavtalen.

Som det fremgår av dette vil kostnad i 2016 bli kr 2250, i 2017 vil kostnadene øke til kr 25000. Når makeskifte eventuelt er gjennomført vil kostnadene til kommunen bortfalle. Det vil være riktig at disse leiekostnadene betales av klubben som avtalepart. Det kan likevel avtales at det belastes driften, dvs av Krokhol gård, men de bør i så fall kunne omfattes av garantien klubben har gitt mot underskudd i driften.

Det er mulig å avtale bruk av hele driving-rangen allerede fra 2016, dette vil i tilfelle bety en kostnad på ca kr 2500. Dette kan tas opp i tilfelle positivt vedtak på årsmøtet.

Arbeidsgruppen ber årsmøtet gjøre følgende vedtak:

A.      Årsmøtet vedtar at det inngås leieavtale med Ski kommune for 2016.

B.      Årsmøtet gir Styret fullmakt til å følge opp saken videre, med sikte på inngåelse av leieavtale videre hvis Styret finner det hensiktsmessig og forsvarlig.

Odd Hole (leder)                                Asbjørn Herdal                                    Petter Tomren

VEDLEGG 2  Innspill fra Olaf Tommasen.

TING SOM BØR AVKLARES RUNDT BACK-NINE PROSJEKTET.

Opparbeidelse:

Hvem skal opparbeide hullene, hva blir kostnadene og hvem skal dekke de?

Fremdriftsplanene så litt optimistiske ut, da jeg tror det er mer jobb enn forespeilet for å få hullene og spesielt greenene spillbare.

Drift:

Hvem skal drifte hullene? Hvis driften ikke skal gå utover dagens front-nine, så trenger vi en ekstra person da tre nye hull utgjør en 33% økning i antall hull. Har vi i tillegg maskinpark til dette? Leien til kommunen blir kanskje den minste bekymringen her. Hull 13 er også utsatt ved store nedbørsmengder.

Sportslig utbytte:

Her er det en del praktiske ting som må plass for å ta i bruk de nye hullene. Hullene må  slopes og defineres inn i en sløyfe for å kunne spilles på en seriøs måte. Jeg tror jo de fleste som spiller gjør det for å få en score og gjerne sammenligne med tidligere runder.

Påvirkning medlemmer:

Det er vel ikke særlig sannsynlig at en utvidelse vil gi oss mange nye medlemmer eller gjestespillere. Krokhol hadde rykte for å være en tung og vanskelig bane, og back-nine var vel vanskeligst. Hvordan en utvidelse vil bli mottatt vet ikke jeg, men det bør vurderes. Vi har jo en god del eldre medlemmer og gjester. Utslagene på hull 5 ble jo i sin tid endret for å gjøre banen lettere å spille.

Økonomi:

I dag er vi litt over 200 medlemmer og det er for lite til forsvarlig drift av ni hull. Vi bør ha over 500/600 medlemmer for å finansiere drift av en 18 hulls bane. At vi har klart å holde det gående de siste årene skyldes en betydelig ekstrainnsats fra frivillige. Jeg tror ikke potensialet her er så mye større, da de fleste frivillige begynner å dra på årene.

Slik jeg ser det vil en utvidelse neppe gi mye ekstra inntekter, men betydelig økte kostnader.

Finnes det en måte å få til det ønskede makeskifte uten at kostnadene øker mer enn inntektene?

Olaf

Årsmelding Krokhol golfklubb 2014

Saksliste

SAK 1 Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
SAK 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningorden
SAK 3 Valg av dirigent, sekretær, 2 medlemmer til å underskrive protokollen
SAK 4 Årsmelding, herunder rapporter fra grupper og komiteer
SAK 5 Regnskap med revisjonsprotokoll
SAK 6 Videreføring av driftsgaranti til banen
SAK 7 Konvertere medlemstilskudd til egenkapital
SAK 8 Medlemskontingent for 2015
SAK 9 Budsjett for 2015
SAK 10 Valg
SAK 11 Forslag og saker innsendt av medlemmer
SAK 12 Eventuelt

Årsmelding 2014

Krokhol golfbane har i 2014 utmerket seg ved sine fine spilleforhold. Dette skyldes først og fremst innsatsen fra banekomiteen sammen med et par tre trofaste hjelpere, men været får også få noe av æren. Tom Rune Larsen har
i 2014 vært etablert med egen transportvirksomhet, og det har derfor vært begrenset hvor mye han har kunnet delta i den daglige driften.

Samarbeidet mellom baneeier og klubb har vært utmerket, og klubben har etter hvert overtatt en del av de administrative funksjonene.

Styret har i løpet av året hatt 10 møter, og har behandlet 36 saker.

MEDLEMSUTVIKLING

Klubben hadde ved årsskiftet 174 medlemmer. I løpet av året mistet vi 35 medlemmer, men fikk 20 nye. Medlemsmassen har høy gjennomsnittsalder (54 år) og er preget av en kjerne av trofaste medlemmer som setter pris på et det spesielle og gode miljøet.

IDRETTSLIG AKTIVITET

Styret viser til gruppenes årsrapporter, men vil spesielt peke på at den høye turneringsaktiviteten. Klubben har holdt åpne turneringer, altså med adgang for medlemmer av andre klubber til å delta, men selvfølgelig mot å betale vanlig greenfee i tillegg til startkontingenten. Det har også vært arrangert turneringer med nye spilleformer, for om mulig å øke interessen blant medlemmer som ikke vanligvis spiller turneringer.

Klubbmesterskapet 2014 ble avholdt 23 og 24 august, med 20 deltagere. Klubbmestere ble: Leona Pilares og Per Frode Haugen Vi gratulerer..

Match Play mesterskapet ble som vanlig gjennomført i regi av Jon Kittilsen. Det var 32 deltagere og Per Frode Haugen gikk av med seieren. Vi gratulerer igjen

Stine Torgersen og Leona Pilares representerte klubben i lag-NM. Vi stilte ikke lag på herresiden.

Jens Chr. Tofteberg og Jon Kittelsen koordinerte klubbmedlemmenes deltagelse i Norsk Seniorgolf, hvor klubben etter årets innsats har rykket opp en divisjon.

Veien til golf

Vi tilbyr individuelle kurs, se www.krokhol for mer info. Veien til Golf er et kort nybegynnerkurs som lærer deg det
du trenger for å begynne å spille golf. Det er verken dyrt eller vanskelig å komme i gang – og alle kan delta!

MARKEDSARBEIDE

Markedskomiteen har i 2014 gjort et forsøk med direkte henvendelser via postkassene i Siggerudområdet. Dette hadde moderat effekt. Man har også tatt initiativ til å invitere tidligere medlemmer til gjestespill med sikte på å utbre kjennskapet til banen. Vi har vært opptatt av å få greenfee-spillere til å føle seg velkomne på banen, og har i
sesongen fått noen ”faste” gjestespillere. Vi håper selvsagt på at enkelte vil finne ut at det er en bedre løsning å bli fast medlem. Vi har også funnet at en tilnærmet fadderordninger en bedre løsning enn gruppeinstruksjon når det gjelder verving av nye medlemmer.

VEIEN TIL GOLF

Krokhol har i 2014 ikke hatt noen egen Pro som kunne arrangere ”Veien til golf”. Man la derfor opp til individuelle kurs. Det ble gjennomført 8 kurs, noe som resulterte i 7 nye medlemmer. Kursene ble i alt vesentlig gjennomført i regi av Ådne Trygg. Jens Kr. Tofteberg (kontaktperson).

Årsrapportene fra de forskjellige komiteene og gruppene ligger på deres respektive sider.

Økonomien i 2014

Regnskapet for 2014 gjøres opp med et overskudd kr 66.951. Omfanget av inntekter og kostnader reflekter at vi er en liten klubb, med tilpassede inntekter fra medlemskontingent, tippemidler, tilskudd og fra turneringer. I tillegg betaler Tom Rune renter (22.600) på lån og leie av rough-klipper (20.000).

Største kostnadsposter er kontingent til NGF, og midler til drift og utvikling av webløsning.Bankinnskudd reduseres som konsekvens av utlegg til greenklipper (kr 112.500).

Det er gjort en god rydding i medlemsregisteret som gir oss kontroll og innsikt i hvordan medlemssituasjonen utvikler seg.

Noen forhold i regnskapet

Føring av driftsgarantier (ikke utløste)

Hovedkilden til bokført overskudd oppstår ved at Tom Rune Larsen ikke løser ut driftsgarantier (hverken for 2013 eller 2014) som vi kostnadsførte i regnskapet for 2013. Driftsgarantiene kommer derfor til inntekt i 2014. Samtidig innstiller styret (se egen sak) på at driftsgaranti videreføres for driftsåret 2015 med inntil kr 150’.

Klippemaskiner

Roughklipperen har vært tema på flere årsmøter. Styret har avtalt med Tom Rune at vi kan bokføre kr 20.000 i leie i 2014 og legge beløpet til på fordring, samtidig som vi overdrar klipperen til ham for kr 1 (etter nedskrivning).

Ny greenklipper ble anskaffet i august 2014 etter ønske fra banekomiteen. Prisen var kr 112.500. Vi har avtalt med Tom Rune å overføre klipperen til ham med virkning fra
og med 2014, mot å legge anskaffelsesverdien på fordringene klubben har mot ham.

Forutsetningen er at klipperen kommer medlemmene til gode gjennom aktiv bruk, og som krever at maskinen vedlikeholdes godt og kjøres av kompetent personale.

Kostnader påløpt, ikke betalt fra 2013

Kostnader kr 16.045 som ble ført som ”påløpt – ikke betalt” i 2013 kom ikke til belastning i 2014. Vi har ikke kunnskap om at det vil komme kostnader fra 2013 til belastning og velger derfor å føre ut denne posten.

I sum vil vi si at Krokhol golfklubb har en sunn økonomi som rett brukt skal kunne bidra til at medlemmene har tilgang til en hyggelig og god hjemmebane på Krokhol.

Regnskap of revisjonsberetning

Resultatregnskap

Balanseregnskaprevisjonsberetning_2014

Drift av klubb og bane

6. Viderføre driftsgaranti for kr 150.000 for driftsåret 2015

Tom Rune Larsen har bekreftet overfor styret i Krokhol golfklubb at han ikke vil kreve innløsning av driftsgarantier
hverken for driftsåret 2013 eller 2014. Styret har vært i dialog med TRL om behov for å videreføre ordningen for
driftsåret 2015, og han ønsker slikt tilbud fra klubben.
Styret foreslår derfor for årsmøtet å gi Tom Rune Larsen en driftsgaranti inntil kr 150.000 for driften i 2015. Dersom
det oppstår behov vil halvparten gis som kontantoverføring, resten trekkes fra fordringen klubben har på Tom Rune Larsen.

7. Konvertere medlemstilskudd til egenkapital

Konvertere medlemstilskudd til klubbhus kr 411.100 til egenkapital i 2015

Fra tiden der medlemmene ble fakturert en avgift for å bidra til utvikling av klubbhuset er det i regnskapene under kortsiktig gjeld ført en post “Medlemstilskudd finansiering av klubbhus” kr 411.100. Styret mener forutsetningene over tid er endret ift gjeldsbegrepet ved at vi ikke ser for oss at dette er penger som skal tilbakebetales til de som i sin tid bidro. Styret mener det vil være korrekt å konvertere føringen til egenkapital.

Styret ber årsmøtet om godkjenning av en løsning der innbetalt medlemstilskudd konverteres til egenkapital i balansen til Krokhol golfklubb.

8. Medlemskontingent for 2015

Styret foreslår at medlemskontingenten holdes uendret og ber om tilslutning fra årsmøtet til forslaget.

Budsjett

Årsmøte 2014

Årsmøtet ble avholdt på Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013.

Her er de offisielle dokumentene relatert til møtet.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE KROKHOL 2014

Agenda og årsmøtedokumenter 2014

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2014 BASERT PA 200 MEDLEMMER

Referat fra årsmøtet

Vi understreker at dette ikke er det offisielle referatet, men bare en høyst uoffisiell rapport fra møtet.

Det var 44 stemmeberettigede som møtte på Sørmarka denne kvelden, og det får vi si ikke er så verst nå som medlemstallet er under 200. Gjennom årsmeldingen har vi fått vite at 3/4 av våre medlemmer er over 50, men hvorfor er man da så redd for å sitte på første benk, som på folkeskolen?

Først på dagsordenen var å velge ordstyrer, referent og noen til å undertegne protokollen. På bilde ser vi fra venstre Terje Bjørnstad, som ble valgt til referent, og Trond Syversen som ble valgt til ordstyrer. Av logistikkhensyn ble Marit Bjørnstad valgt til å underskrive protokollen, og siden Lars Sandberg har kontor ikke langt unna der Bjørnstadene bor, ble han også valg til det samme.

Årsmeldingen fra styret, som du kan lese nedenfor, ble gjennomgått og bifalt. Rapportene fra gruppene ble ikke gjennomgått, og er du interessert, så finner du lenker til disse også lenger ned på siden.

Deretter ble regnskapet presentert av kasserer Randi Pedersen (til høyre på bildet). Her var, foruten at det var noen småfeil i regnskapet som ble sendt ut til medlemmene, at klubben måtte sette av 200 000 over resultatregnskapet for en mulig fordring på klubbens midler i forbindelse med garantien som ble gitt til Tom Rune på det ekstraordinære årsmøtet i fjor. Dette førte til et rekordunderskudd, men ellers var kostnadene i 2013 stort sett på linje med inntektene.

Så ble det tradisjonen tro utdeling av prisen til Årets Ildsjel, og hvis det hadde vært en tippekonkurranse på forhånd, så hadde nok ikke vinneren fått særlig gode odds.

Årets ildsjel – vi gratulerer Olaf Thomassen
Det var selvfølgelig Olaf Thomassen som ble kalt frem av formann Syversen for å motta prisen, som i år ikke omfattet en statuett, men “bare” en Gul Enke. “Blir han aldri ferdig?” tenker Olaf, som gjerne vil ha kloa i den gule esken. Og til slutt fikk han den for sin innsats med snorklipper og sag (ikke minst det siste) i løpet av sesongen, med det resultat at banen er blitt mye ryddigere og mer spillbar.

Den store saken på årets møtet var spørsmålet om det skulle gis en garanti for driften i 2014, selv om det ikke forelå noe driftsregnskap. Stemningen ble loddet og det ble klart at ingen av styrets forslag gjenspeilet denne. Det ble derfor tatt en pause slik at styret

Revisorene får sin takk
Trond Torgersen og Odd Hole får sin godtepose av styrelederen

fikk utarbeidet et forslag som alle kunne enes om, og det går i korhet ut på at klubben vil garantere for driften også i 2014. Den konkrete ordlyden får vente til den offisielle protokollen foreligger.

Nye regler for beregning av kontingent ble vedtatt, slik at de ikke kan tolkes dithen at Krokhol er Norges billigste postkasseklubb. Kontingenten ble også vedtatt, stort sett uendret fra i fjor.

Valgkomiteen får sin takk

(også på forskudd)

Marit Bjørnstad og Eivind Gikling ser ikke så verst fornøyd ut med fangsten, selv om det ble litt styr fordi det bare var én pose.

Og så skulle det takkes. Våre trofaste revisorer, Trond Torgersen og Odd Hole ble behørig takket for innsatsen. De hadde visstnok vært til ekstra stor hjelp i år i forbindelse med avslutningen av regnskapet. De ble forresten gjenvalgt.

Når det gjelder valgkomiteen så var det ikke bare snakk om takk for innsatsen, men også nødvendig med litt “smøring” for å få Eivind Gikling og Marit Bjørnstad til å fortsette, og gjenvalgt ble de.

Så var det valg. Nesten hele styret skulle velges på nytt og i siste liten var det kandidater til alle postene, og alle kandidatene ble valgt enstemmig.

Det nye styret
StyrelederFinn Arne Johansen (her under takketalen), er nyvalgt, men har vært styreleder før
NestlederJens Kristian Toftebert, ble gjenvalgt og representerer dermed kontinuiteten i styret
KassererEgil Sørset, er et nyvalg, men ofte å se på Krokhol. Vi regner med at penga er i trygge hender
StyremedlemRita Åse, er også et nyvalg, og bringer litt artistisk touch til styret
  StyremedlemAnn Lisbeth Brathaug, også et nyvalg, med tette bånd til kassereren
VaramedlemLise Brekka, nok et nyvalg, men sterke bånd til Krokhol
VaramedlemOlaf Thomassen, nyvalgt ildsjel

Før alle gikk hjem rundt 21.30, ble det også satt litt pris på det avtroppende styret.

Avtroppende styreleder, Trond Syversen, får takk og en flaske vin fra påtroppende styreleder, Finn Arne Johansen Avtroppende kasserer, Randi Pedersen, ser ut til å bifalle valget av anerkjennelse Styremedlemmene Eva Haraldsen (som måtte rykke opp fra varamedlem i løpet av sesongen) og Terje Bjørnstad fikk også en takk for innsatsen

Ekstraordinært årsmøte

20. april ble det avhold ekstraordinært årsmøte der temaet var veivalg.

Hovedsaken på det ekstraordinære møtet i går var å beslutte veien videre for Krokhol GK.
Etter det ordinære årsmøtet i februar ble det klarlagt at Tom Rune Larsen likevel vil drive Krokhol golfbane dersom klubben er villig til å inngå en avtale hvor klubben påtar seg et begrenset økonomisk ansvar for et eventuelt underskudd. Denne løsningen ble vedtatt med overveldende flertall. Protokollen fra møtet følger vedlagt.

Vedtaket innebærer at klubbens hjemmebane blir Krokhol som tidligere og med åpning av banen til normalt tidspunkt, men selvfølgelig avhengig av været framover.

Protokol+fra+e.o.+årsmøte+20032013.

Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 7. februar 2013, kl 1900.

Protokoll fra årsmøtet 2013 _2_

Agenda og saksdokumenter til årsmøtet 7. februar 2013

Årsmøtet i Krokhol Golfklubb på Sørmarka 2.februar 2012 kl 19.00

protokoll fra årsmøtet 02022012

Styrets beretning for året 2011


Uoffisielt referat

Etter at, tradisjonen tro, wienerbrød og kaffe var fortært i foajeen på Sørmarka, startet møtet presist kl. 19.
Styreformann Helge Rivedal ønsket velkommen til de 39 fremmøtte, hvorav 35 var stemmeberettiget.

Følgende administrative valg var enstemmige:

Ragnhild Lied Johansen med sin velfortjente pris om Årets Ildsjel

Sekretær:Petter Corneliussen (eller “styremedlemmet som sitter over der og skriver”).
Underskrive protokollFinn Arne JohansenJon Kittilsen (som, selv om begge er gamle nok til å vite bedre, hadde satt seg på første benk).

Helge Rivedal valgte seg selv til dirigent, og ble ikke motsagt.

Deretter ble punktene på dagsordenen gjennomgått i rekordfart. Kl. 19.15 var allerede styrets beretning enstemmig vedtatt ved aklamasjon.

Det eneste som er å bemerke er tallet på nye medlemmer. I årsberetningen var dette satt til 56, men det ble opplyst at det var store usikkerheter heftet til dette tallet, ettersom mange kan ha kommet av at medlemmer hadde byttet kategori.

Den eneste komiteen som kom på banen, var banekomiteen.Trond Syversen redegjorde for planleggingen som ble gjort i fjor i samarbeid med Tom Rune for å bedre spesielt dreneringen på banen. En statusrapport på dette vil snart foreligge på nettstedet.

Deretter kom kveldens høydepunkt, nemlig kåringen av årets ildsjel. Høyst fortjent og, etter denne reporterens mening, ikke uventet, gikk årets pris til Ragnhild Lied Johansen, som har gjort en storveis innsats som leder av både turneringskomiteen og damegruppen. Gratulerer Ragnhild! (Tidligere ildsjeler kan du lese om her).

Jon fikk en flaske vin for å ha avhjulpet styrets datamessige utfordringer

Regnskapet gikk i pluss med 53 000. Siden budsjettet var lagt opp til å gå i null, skyldtes dette gode resultatet (resultatmargin på 16%+) uventede inntekter i forbindelse med momsrefusjon. Denne forventes imidlertid ikke å bli like stor neste år. Regnskapet ble enstemmig godkjent før møtet hadde vart en halv time.

Neste post på agendaen var økning av spilleavgiften slik at medlemmer med spillerett på Krokhol også får spillerett på Østmarka. Økningen på 200 kroner er for at det ikke skal være for stor forskjell på kontingentene mellom de to klubbene. Beløpet er allerede inkludert i kontingentkravet som allerede er sendt ut.

Økningen ble godkjent av møtet, og det ble også fattet vedtak om å holde klubbkontingenten (600 kroner) uforandret.

Møtet hadde nå vart i en halvtime, og det var tid for valg. Dette gikk også fort unna, ettersom valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det ble en god del nye folk. Vi merker oss at det er “farlig” å være et nært bekjentskap av valgkomiteen.

Leder Trond Syversen Ny
(opprykk fra styremedlem)
Nestleder Jens Kristian Tofteberg Gjenvalg
Kasserer Randi Marie Pedersen Ny Beklager, men vi har dessverre ikke noe bilde.
Styremedlem Terje Bjørnstad Ny
Styremedlem Britha Amundsen Ny
Varamedlemmer Cathrine Granung Gjenvalg
Eva Haraldsen Ny
Revisorer Trond Torgersen Fortsetter
Odd Hole Fortsetter
Valgkomité Eivind Gikling Fortsetter (“Nei det finnes ingen andre”)
Marit Bjørnstad Fortsetter (“Nei det finnes ingen andre”)

Selv om valget i prinsippet skal gjøres slik at det ca. halvparten er på valg hvert år, er det nå så mange nye, at alle i praksis er valgt for 2-årsperioder.

Trond takket for tilliten på vegne av det nye styret, og takket deretter de avtroppende styremedlemmene. En spesiell takk gikk til Kari og Helge Rivedal, som fikk hver sin vingave (helt lik til begge ble de forsikret om) for sin innsats som henholdsvis kasserer i 7 år og styreleder i 5 år.

Dermed var den formelle saksgangen avsluttet, og talerstolen ble overlatt til advokat Graff som redegjorde for prosessen videre vis a vis Ski kommune med hensyn til å få tilgang til områder som i øyeblikket er “sperret”, dvs. i første omgang halve drivingrangen og gamle hull 7 (par 3) samt gamle back-9. Håpet er å kunne vedlikeholde dette område som en golfbane som kan åpnes når de økonomiske forholdene i klubben tillater det.

For å få de nødvendige politiske vedtakene for å muliggjøre dette la han frem noen synspunkter med hensyn til å bygge alianser med andre grupperinger som kan bidra med støtte, derav først og fremst golfklubben, men også aktører som Skiforeningen og andre som kan være interessert i å beholde området for golf (noe det er regulert til) og unngå at det plantes skog for å bringe det tilbake i opprinnelig tilstand.

Han mente at argumentene som bør settes frem for politikerne mest naturlig bør dreie seg om fire områder:

 • Arealbruk (regulert til golf, naturmangfold osv.)
 • Politiske forhold (forholde seg til politikerne som skal ta beslutningen, fremheve tidligere utredninger osv.)
 • Likebehandling (hva betaler andre foreninger for bruk av kommunale fasiliteter?)
 • Helsegevinst ved golf

Han ba klubbens medlemmer om å komme med ideer og innspill både når det gjelder potensielle alliansepartnere og argumenter som kan brukes.

Forslag kan sendes per e-post til: tbg@graffoco

Rundt halv ni var det hele over, og folk dro hjem igjen.

Årsmøtet for sesongen 2010 ble avholdt 3. februar 2011 kl 19.00 på Sørmarka.

Agenda2011

Styrets beretning 2010

Årsmøtet 2010

Sørmarka, 4. februar 2010

årsmøteprotokoll 0410 Krokhol Golfklubb

Agenda2010

Styrets beretning for året 2009


Uoffisielt referat

42 stemmeberettigede møtte opp slik at møtet var beslutningsdyktig. De fleste møtte opp litt før kl. 19 og koste seg med kaffe og wienerbrød i lobbyen før møtet startet. Og det startet presis klokken sju.

Styreformann Helge Rivedal ønsket velkommen og deretter ble følgende møtefunksjonærer valgt:

Ordstyrer: Trond Syversen – enstemmig

Protokoll: Sten Arne Skulbru – enstemmig

Tellekorps: Revisorer Hole og Torgersen – enstemmig

Underskrive: Eivind Gikling og Elin Størmer

Den foreslåtte forretningsordenen ble også godkjent.

Deretter presenterte styret sin beretning for året 2009, samt en kort gjennomgang av de forskjellige komiteberetningene. Alt dette er tilgjengelig her.

Det ble stilt få spørsmål og kommentarer til beretningen. Enkelte punkter ble plukket ut av styreformannen.

Medlemsutvikling:

Medlemstallet synker, og det er bekymringsfullt, først og fremst for baneselskapets økonomi. Styret vil gjerne ha ideer fra alle som kan ha gjort seg opp tanker om hvordan vi skal øke rekrutteringen.

Idrettslig aktivitet:

Her er ingen navn nevnt i beretningen. Onde tunger ville ha det til at det var fordi ingen i styret hadde vunnet noen eksterne turneringer. Det ble derfor nevnt at herrene Syversen/Rivedal kom nesten til Skottland i DN-golfen, at Stine Torgersen nr. 1 på order of merit i Ladies Tour, at vi hadde to lag i NSG-serien, og at det ene vant sin pulje.  Det ble også trukket frem at vi endelig hadde stilt et lag i lag-NM. Den prestasjonen var det Siri Tendal og Stine Torgersen som sto for. Kanskje kommer herrene også på banen i 2010?

Juniorkomité:

At det heller ikke i 2009 ble opprettet noen juniorkomité er et alvorlig problem. Styret informerte imidlertid om at man nå er kommet nærmere å finne en leder til komiteen.

Banen

Ingen kommentarer, men vi krysser fingrene for den kommende sesongen. Stabilt kaldt vær er bra for at banen skal overleve.

Økonomi

Klubbens økonomi er god, med solid egenkapital. Det er en styrebeslutning, men styret ønsket å lodde stemningen for at klubben bidrar til bygging av utstyrshall/terasse ved klubbhuset. Det kom ingen innvendinger fra salen. Styret vil behandle saken videre med hensyn til form og omfang.

Komiteberetningene ble gjennomgått meget kortfattet, i og med at alle har hatt tilgang til de skriftlige rapportene.

Høydepunkter:

Turnering: Trond Syversen trekker seg og Stine Torgersen tar over som leder.

Bane: Noen av hullfadderne har gjort en god jobb.

Dame: Har det veldig koselig.

Senior: Oppsving med ny pro.

Redaksjon: APPLAUS.

Årsberetningen og rapportene ble godkjent av møtet.

Ærespris: Årets ildsjel

Deretter ble det et lite avbrekk i den formelle dagsordenen, for utdeling av æresprisen Årets Ildsjel. Prisen for 2009 gikk til Jon Kittilsen for hans innsats med nettsidene. Han fikk en fin statuett og en flaske Gul Enke (eller Veuve Clicquot Ponsardin for de uinnvidde).

Regnskapet

Som allerede nevnt i årsberetningen er klubbens økonomi god. Selv om medlemstallet falt gikk kontingentinntektene opp. Dette tilskrives delvis økt kontingent og delvis måletidspunket for medlemsantallet.

Det ble også nevnt at tallene ble blåst opp noe av veldedighetsturneringene (Pink Cup og Bjørns Minneturnering) der inntektene i sin helhet gikk til veldedige formål. Da blir nemlig inntekter og kostnader like store. Etter Bjørns Minneturnering ble det gitt kr. 11.000 til Kreftforeningen (4000 fra klubben).

Kursinntektene var dramatisk lavere enn året før. Det ble bare avholdt 3 kurs, der det deltok 33 personer. Imidlertid var kostnadene for annonsering de samme. Kursaktiviteten førte ikke til vesentlig økning av medlemstallet.

Det var i snitt ca. 500 medlemmer som fikk tilsendt Norsk Golf i 2009.

Oppsummering: Gode renteinntekter og solid likviditet!

Ingen spørsmål til ble stilt i forbindelse med resultatregnskapet.

Balanse: Fra tid til annen har klubben ytt likviditetslån til baneselskapet. Disse er alltid blitt betalt tilbake i henhold til avtale.

Når det gjelder posten ”Påløpne ikke betalte kostnader” så dreier dette seg om premiebilletter i turneringer som ikke er innløst.

Revisjonsberetning ble vist, men ikke lest, og både regnskap og revisjonsberetning ble godkjent av møtet.

Kontingent:

Styret foreslår ingen endring i kontingenten. Den forblir derfor kr. 600 for seniormedlemmer og kr. 300 for ikke-senior.

Ingen innvendinger til medlemskontingent. Godkjent.

Ny post: Trening med pro. Styret skal gi et bidrag til å sikre proens (Thomas) virksomhet med et bidrag fra klubben. Det vil være i en eller annen form for klubbtrening. Styret jobber med en praktisk ordning.

Budsjettforslaget ble godkjent.

Klubbens organisasjonsplan. Ingen endringer. Godkjent.

Valg

Ett nytt styremedlem. Trond Bjerke ønsket ikke å stille til gjenvalg. Ingen andre kandidater enn valgkomiteens forslag. Følgende styre ble derfor valgt ved akklamasjon.

Leder:                          Helge Rivedal                         Ikke på valg

Nestleder:                    Jens Kristian Tofteberg           Gjenvalgt

Kasserer:                     Kari Rivedal                            Gjenvalgt

Styremedlem:              Trond Syversen                       Ikke på valg

Styremedlem:              Petter F. Corneliussen             NY

Varamedlem:               Sten Arne Skulbru                  Ikke på valg

Varamedlem:               Marianne Skurdal                    NY

Gunnar Meltzer hadde meldt at han ønsket å tre ut av valgkomiteen. Etter forslag fra styret ble derfor Marit Bjørnstad valgt inn i valgkomiteen i hans sted. Eivind Gikling ble valgt som formann av valgkomiteen. Elin Stømner er også medlem av komiteen.

Og dermed ble møtet ferdig med sakslisten.

En ting hadde blitt utelatt fra sakslisten, nemlig valg av representant til Golftinget: Helge Rivedal ble foreslått og valgt.

Baneselskapet var representert ved styreformann Johnny Johnsen og daglig leder Tom Rune Larsen. Disse svarte på noen spørsmål. Det bel opplyst at det i øyeblikket forhandles med banken for å få et mer fleksibelt opplegg enn den avtalen som nå utløper. Det er berettiget håp om at dette snart vil være på plass.

Årsprisen på spillerett går opp med 50 kroner. Økningen er i henhold til økningen i konsumprisindeksen.

Møtet ble avsluttet kl. 19.59.

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Krokhol Golfklubb tirsdag 30. november 2010

Møtested: Sørmarka Kurs og Konferansesenter
Tid: Tirsdag 30. november 2010, kl.19.00

1. Åpning av årsmøtet med godkjenning av de stemmeberettigede:
Styrets leder Helge Rivedal ønsket de fremmøtte velkommen til årsmøtet.
Det var møtt 89 medlemmer hvor alle hadde stemmerett.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden:
Det var ingen kommentarer til dette og ble derfor enstemmig godkjent av forsamlingen.

3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter for underskrivelse av protokollen:
Trond Syversen ble foreslått og valgt som ordstyrer.
Petter Fr. Corneliussen ble valgt til å føre protokollen.
Kjell Høydal og Morten Trehjørningen ble valgt til å underskrive protokollen.

 • Årets Ildsjelpris for sesongen 2010 ble tildelt Tom Rune Larsen.

4. Baneselskapets konkurs – hva innebærer det for medlemmene av Krokhol Golfklubb ?
Tom Rune Larsen og hans advokat, Graff, orienterte og svarte på spørsmål om arbeidet med å sikre videre drift av Krokhol golfbane.

 • DnBNOR og Veidekke krever trolig 5,9 mill.kr for å slette pantegjelden. Tom Rune har frist ut januar 2011 med å slette pantegjelden. Dersom dette ikke skjer blir gården trolig lagt ut for salg.
 • Tom Rune har problemer med å få lånt de midlene som trengs. En egenkapital på minimum 1,2 mill.kr vil være helt påkrevet. Slik egenkapital har ikke Tom Rune.
 • Forespørselen Tom Rune sendte ut på e-post til klubbens medlemmer i slutten av oktober har gitt som respons at ca 150 medlemmer har bekreftet at de ønsker å knytte seg til en eventuell 9 hulls bane på Krokhol. Av disse er det drøyt 100 som ønsker spillerett. Dette er dårligere oppslutning enn det som er nødvendig for å sikre tilstrekkelig driftsmidler.

Flere i salen ga uttrykk for at klubbens medlemmer og styret må engasjere seg sterkere for å hjelpe Tom Rune i hans anstrengelser for å redde golfbanen. Det er behov for hjelp fra medlemmene til å purre de som ikke har svart på Tom Runes forespørsel fra oktober og det er behov for at medlemmene bidrar til å skaffe den egenkapitalen Tom Rune trenger. Eivind Jacobsen påtok seg oppgaven om å sette i gang ringerunde.

Graff rettet en sterk oppfordring til medlemmene om å yte arbeidshjelp til Tom Rune og velvilje til å investere i banen og å melde fra til Tom Rune. Medlemmenes bidrag til egenkapital vil være avgjørende for Tom Runes muligheter for å få lån.

På vegne av styret ga Helge sin fulle støtte til denne oppfordringen. Han redegjorde videre for:

 • Det initiativet styret har tatt for å mobilisere de medlemmene som svarte mest positivt på spørreundersøkelsen fra august om interesse for å investere i golfbanen.
 • At det er Tom Rune som må ta hovedansvaret for å reise midler til å slette pantegjelden.
 • At Tom Rune og han har vært på møte med Østmarka GK for å diskutere et mulig samarbeid med felles drift og felles medlemmer til 9 + 18 hull på hhv Krokhol og Østmarka. Også denne løsningen forutsetter at det må reises midler slik at pantegjelden kan slettes.
 • Etter avtale med NGF kan Krokhol GK slippe med å betale kontingent til NGF for 10 medlemmer for 2011 med tiden rundt vårt årsmøte 3. februar 2011 som tidspunkt for eventuelle endringer. Dette innebærer at medlemmene av klubben ikke vil bli avkrevet klubbkontingent for 2011 selv om man fortsetter som medlem fram til avklaringer har skjedd, trolig på årsmøtet 3. februar.

Helge redegjorde deretter for de tilbudene til medlemmene av Krokhol GK som er innhentet fra Grønmo, Oppegård og Østmarka. Tilbudene fra Oppegård og Østmarka må anses å være meget gode. Begge steder kan medlemskap med spillerett sikres uten noen inngangsbetaling samtidig som medlemskapet kan bringes til opphør når man måtte ønske det.

Styret vil, frem mot ordinært årsmøte, få på plass noen manglende detaljer i tilbudene fra de tre naboklubbene. Styret understreker at tilbudene først og fremst forhandles fram for at medlemmene skal ha et godt alternativ dersom det ikke blir videreført noen bane på Krokhol. Slik styret ser det pr i dag må klubben, på årsmøtet 3. februar, ta stilling til om videreføring på Krokhol skal gis opp eller ikke.

Graff takket, avslutningsvis, for styrets arbeid så langt og gjentok oppfordringen om innsats fra medlemmene. Han understreket at egenkapitalen som er nødvendig, er helt avhengig av bidrag fra medlemsmassen.

Møtet avsluttet 2135.

Oslo, 08. desember 2010

Referent

__________________
Petter Fr. Corneliussen
sign

____________ ____________________
Kjell Høydal     Morten Trehjørningen
Sign                 Sign


Innkalling

KROKHOL GOLFKLUBB -Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret i Krokhol golfklubb innkaller med dette til ekstraordinært årsmøte

Tirsdag 30. november 2010 kl 19.00 på Sørmarka.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene ( betalt klubbkontingenten). Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

AGENDA

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Baneselskapets konkurs – hva innebærer det for medlemmene av Krokhol Golfklubb ?

Tom Rune Larsen orienterer om mulig samarbeid med Østmarka Golfklubb og mulighetene for videre drift på Krokhol i egen regi.

Styret orienterer om:

Tilbud til medlemmene fra Østmarka Golfklubb, Oppegård Golfklubb og Grønmo Golfklubb

Oslo 12. november 2010

For styret

Helge Rivedal


Til medlemmene i Krokhol Golfklubb

Vedlagt følger den formelle innkalling til ekstraordinært årsmøte – tirsdag 30. november kl 19.00 på Sørmarka.

Tom Rune vil på møtet gi en orientering om mulighetene for videre drift på Krokhol.

En selvsagte forutsetning for videre drift er at han oppnår finansiering som innebærer at forholdet til Dnb Nor ( og Veidekke) kan avsluttes. Det er ikke avklart på det nåværende tidspunkt- så får vi håpe det foreligger tilsagn til årsmøtet.

Tom Rune tar i utgangspunktet sikte på å drifte 9 hull. Et alternativ er i egen regi og avtale med Krokhol Golfklubb.

Et annet alternativ er et samarbeid med Østmarka golfklubb. Tom Rune og undertegnede har hatt et forberedende møte med representanter for Østmarka.
Styret i Østmarka vil etter dette se på følgende løsning/forslag.

Krokholmedlemmene melder seg inn i Østmarka. Det betales ingen “inngangsbillett”( eventuelt kan Krokhol Golfklubb inngå avtale om at medlemmene kan spille fritt på Østmarka – dette avhenger litt av tilbakemelding fra NGF, men organisasjonsmessig og økonomisk vil det være en mer problematisk løsning – det vil jeg si litt om på årsmøtet). Østmarka leier 9 hull av TRL – og forestår driften. Alle medlemmene har da til disposisjon en bane på 18 hull og en bane på 9 hull.
Alle betaler spilleavgift – til Østmarka. Vi antar at spilleavgiften for 2011 vil være ca kr 5.500 for fullt spilleberettigede. ( det er da ikke noen ekstra klubbkontingent ved medlemskap i Østmarka). For greenfee medlemmer vil vel betalingen være omtrent som i dag den også.

Jeg siterer Gro Harlem Brundtland : “Alt henger sammen med alt ” – så også her : Driftsbudsjettet for 9 hull på Krokhol er først og fremst avhengig av antall medlemmer. Antall medlemmer har stor/ avgjørende betydning for finansieringen. Tom Rune uttrykker derfor et sterkt ønske om at medlemmer som ikke har tatt standpunkt enda gjør det så raskt som mulig av hensyn til hans arbeid med finansieringen.

Som dere skjønner – i øyeblikket foreligger det en rekke problemstillinger uten konkrete svar.

Det er som alle forstår også den triste mulighet at videre drift på Krokhol ikke lar seg realisere.

Styret har derfor under denne forutsetning vært i dialog med Østmarka, Oppegård og Grønmo og har mottatt tilbud fra alle tre klubbene.

Tilbudene vil bli gjennomgått i detalj på årsmøtet.

Her bemerkes det derfor bare at tilbudene fra Oppegård og Østmarka er gunstige – og i hovedsak innbærer at man kan bli medlem uten ” inngangsbillett”, uten evigvarende plikt til å betale spilleavgift- og at man betaler spilleavgift på samme nivå som klubbens egne medlemmer. Det samme gjelder nok for Grønmo, men her er bildet noe mer komplisert.

For styret i Krokhol Golfklubb
Oslo 12. november 2010

Med vennlig hilsen
Helge Rivedal

Her er et uoffisielt referat fra det ekstraordinære årsmøtet som ble avholdt tirsdag 30. november 2010:

Det var 89 stykker som møtte opp på Sørmarka konferansesenter for møtet.

Det meste av det som ble diskutert på møtet er tidligere kjent, men det ble gått litt dypere inn finansieringsmulighetene for videre drift av Krokhol.
Tom Rune har engasjert en advokat som skal hjelpe til med å få i stand en avtale med en bank som er villig til å gi et lån til Tom Rune på det som Krokhol gård er taksert til. (ca. 6 mill.)

Hvis Tom Rune får til en avtale med en bank, er planen hans å drive en 9-hulls bane. Får å få driften til å gå rundt har han budsjettert men en medlemsmasse på ca 225 stk. Da vil dette gå med et lite overskudd dersom det blir ca. 125 er fulle medlemskap til kr. 4500 og resten greefee. Han oppfordret alle medlemmer til å si ifra om de ønsker å være på Krokhol eller ikke, dette for å kunne legge frem for banken et fremtidig medlemsantall. 

Styret i Krokhol GK har gjort en avtale med NGF slik at det IKKE er nødvendig å melde seg ut av Krokhol før 31.12.10. Det er gitt utsettelse frem til februar 2011 (ordinært årsmøte i Krokhol GK).

Videre presenterte Helge Rivedal de forskjellige tilbudene fra Østmarka, Oppegård og Grønnmo

Østmarka og Oppegård har omtrent like tilbud for fullt medlemskap. Grønnmo GK hadde et dårligere tilbud og de har bare en 9 hulls bane med mange medlemmer, = vanskelig å få spilletid. Oppegård har flere medlemmer en Østmarka.

Alle de tre forskjellige banene sier de har plass til alle Krokhol-medlemmene, så her kan det bli konkurranse om best mulig tilbud.
Styret i Krokhol jobber videre med dette.

Styret og Tom Rune oppfordrer derfor medlemmene til å vente med å melde seg inn i annen klubb foreløpig.

Uoffisielt referat fra årsmøtet 2009

29. januar 2009 – Det kommer et offisielt referat siden, men her er noen høydepunkter fra møtet.

De forskjellige rapportene kan du lese her.

Drøye 40 medlemmer hadde funnet veien til Sørmarka denne relativt kalde torsdagskvelden. Styreformann Helge Rivedal ønsket velkommen. Trond Syversen ble valgt til dirigent og Trond Bjerke som sekretær. Våre revisorer, Trond Torgersen og Odd Hole ble valgt til å undertegne protokollen.

Det var litt diskusjon vedrørende styrets årsberetning, men høydepunktet i denne delen av programmet var utdeling av prisen “Årets ildsjel” til Ådne Trygg, som tok tak i oppspilldelen av grønt kort-kursene da dette var i ferd med å falle sammen. I tillegg har Ådne dessuten lagt ned et stort arbeid for banekomiteen. Turneringskomiteen og dens formann, Trond Syversen, og banemannskapet, representert av Tom Rune Larsen høstet en høyst velfortjent applaus.

Regnskapet ble presentert av kasser Kari Rivedal. Klubben gikk med et overskudd på kr. 77 000 i 2008 og regnskapet ble godkjent uten innsigelser.

Yngre juniorer

Alle de innkomne forslagene ble vedtatt. Det er kun ett som er av betydning for (noen) av medlemmene.  Aldersgrensen for juniorer ble endret slik at man når er seniormedlemmer fra det år man fyller 20 år (endres fra 22 år). Man er altså juniormedlem når man er 14-19 år (endres fra 14- 21 år).

Kontingenten for seniormedlemmer ble vedtatt øket til kr. 600 (fra 500). Den har så vidt vi kan huske vært uendret siden 2003. Sammen med den varslede prisøkningen på spillerett betyr dette at seniormedlemmer med full spillerett skal betale kr. 5 100 i 2009. Giroene går i posten om ikke så lenge.

Styremedlemmer

Valget var ikke særlig spennende, da valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Det nye styret er som følger:

Helge Rivedal                  Styreleder           Gjenvalgt

Jens Kr. Tofteberg           Nestleder           Ikke på valg

Kari Rivedal                    Kasserer            Ikke på valg

Trond Bjerke                   Styremedlem     Ikke på valg

Trond Syversen               Styremedlem     Ny

Sten Arne Skulbru           Varamedlem      Ny

Tone-Brit Strandquist      Varamedlem      Ikke på valg

Ny daglig leder

Etter det formelle møtet var avsluttet fikk deltakerne en redegjørelse fra Tom Rune Larsen (som nylig er blitt utnevnt til daglig leder for baneselskapet, Krokhol Golf AS) og styrelederen i Krokhol Golf AS, Johnny Johnsen.

Ny pro

Tom Rune fortalte at det nå er inngått en avtale med Thomas Hansen på Østmarka golfklubb om at han også skal påta ansvaret for instruksjonsarbeidet og proshop på Krokhol. Mer detaljer om dette vil komme senere. Dessuten skal altså Tom Rune også være daglig leder i tillegg til sjefsgreenkeeper. Han vil betjene kontoret på heltid inntil sesongen begynner, da June forhåpentligvis vil være tilbake etter sykdom. Han kunne også fortelle oss at Kari vil være tilbake i kafeen til sommeren.

Som sagt, det offisielle referatet kommer senere. De siste wienerbrødene ble fortært ca. kl 21.

Referat06

RLJ 18.4.2005

 

KROKHOL GOLFKLUBB

 

Referat fra Årsmøtet 14. april 2005

Møtet ble avholdt torsdag 14. april 2005 på Sørmarka Kurs og Konferansesenter.  Det var 109 fremmøtte og møtet startet kl. 1900.

Klubbens leder, Finn-Arne Johansen åpnet møtet og ga en kort orientering om situasjonen i Krokhol Golf AS.  Diskusjoner, spørsmål osv. ble foreslått tatt etter at det ordinære Årsmøtet var avholdt.

1 Godkjenne innkalling

Innkallingen ble godkjent.

2 Valg av ordstyrer

Helge Rivedal ble foreslått som ordstyrer for Årsmøtet.

Forslaget ble vedtatt uten innsigelser

3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Det ble foreslått Kari Rivedal og Steinar Berg, og de ble enstemmig valgt.

4 Valg av referent

Ragnhild Lied Johansen ble foreslått som referent og ble valgt uten innsigelser.

5 Valg av tellekorps

Eivind Th. Jacobsen og Helge Rivedal ble foreslått og valgt som tellekorps.

6 Godkjenne saksliste.

Sakslisten ble godkjent

7 Godkjenne Årsberetning

Årsberetningen for Krokhol Golfklubbb ble gjennomgått av klubbens leder Finn-Arne Johansen.

Det ble grundig orientert om gangen i forhandlingene med kreditorene i forbindelse med de økonomiske problemene som Krokhol Golf AS har hatt det siste året.  Det var 288 som tegnet seg for aksje i det nye selskapet som var foreslått av kreditorene.  I styret var det enighet om at det som absolutte minimum burde være 300 medlemmer, helst 400, for at økonomien i det nye selskapet skulle være såpass solid at styret ville anbefale start av nytt selskap.  Etter forhandlinger med kreditorene, DnB NOR og Veidekke, ble resultatet at Krokhol Golf AS skal fortsette uten ekstra innbetaling fra medlemmene.  Det ble ikke dannet noe nytt selskap.  Kreditorene skal i større grad enn før ta medansvar for den videre drift av banen.  Kreditorene ønsker et nært samarbeid med klubben.

Årsberetningen ble godkjent.

8 Regnskap 1.1.2004 – 31.12 2004.

Kasserer Kjell Henriksen redegjorde for regnskapet, og presiserte at dette er klubbens regnskap (ikke Krokhol Golf AS).  Henriksen hadde følgende bemerkninger:

 • Tap på fordringer.  Dette er tilgodehavender fra Krokhol Golf AS – avskrevet i årets regnskap.
 • Medlemstallet har gått dramatisk ned.  I fjor var medlemstallet 625.  Pr. 14. april 2005 er det 465 senior medlemmer i Krokhol Golfklubb.
 • På årsmøtet i fjor ble det besluttet en ekstra innbetaling på kr. 300,- pr. senior medlem for å styrke markedsføringen av klubben og banen.  En stor del av pengene er fortsatt ikke brukt, men det var enkelte av medlemmene som ikke betalte dette.  Avskrevet i årets regnskap.
 • For Krokhol Golfklubb ble årets resultat et underskudd på kr. 119.000,-
  (se bemerkninger ovenfor).  Men kassereren kunne berolige medlemmene med at klubben fortsatt har ”penger på bok”.

Det ble etterlyst et budsjett for kommende sesong.  Henriksen svarte at det ikke har vært mulig å lage dette i år, da det var stor usikkerhet vedrørende videre drift.  Dette ble først avklart dagen før Årsmøtet, og det var ikke tid til å sette opp et budsjett på så kort varsel.  Det var også enkelte andre spørsmål fra medlemmene som Henriksen svarte greit på.
Regnskapet ble godkjent og styret ble betrodd å utarbeide budsjettet.

9 Innkomne forslag/orienteringer fra styret.

Det var ingen innkomne forslag.

10 Valg av representanter til årsmøter og ting.

Styret ba om fullmakt til å oppnevne klubbens representanter til golfting, idrettsting mv.

Dette ble vedtatt uten innsigelser.

11 Kontingent for 2005.

Klubbens kontingent for 2005 ble vedtatt til kr. 500,- det samme som i fjor.

14 Valg

Valgkomiteen la frem følgende innstilling til nye styremedlemmer:

Styremedlem Per Kr. Ringen (ny)

Styremedlem Kåre Nordby (ny)

Varamedlem Steinar Berg (gjenvalg)

Varamedlem Trine Oslen (ny)

Valgkommiteens innstilling ble godkjent ved akklamasjon.

Ikke på valg:

Leder Finn-Arne Johansen

Kasserer Kjell Henriksen

Styremedlem Ragnhild Lied Johansen

Valg av revisor

Styrets innstilling Helge Rivedal (gjenvalg). Godkjent av Årsmøtet.

Med dette var den offisielle delen av møtet over og ordstyrer hevet det formelle møtet.

Eventuelt

Det ble så åpnet for videre orientering og spørsmål om forhandlingene som har vært holdt i løpet av vinteren med DnB NOR og Veidekke vedrørende den vanskelig økonomiske situasjonen Krokhol Golf AS  har vært i.  Klubbens leder orienterte detaljert om den nye avtalen og det ble en del spørsmål fra salen.  Det ble gitt uforbeholden ros til styret for forhandlingene og det endelige resultat som medlemmene på Årsmøtet synes å være svært fornøyd med.

Tom Rune Larsen lovet driving rangen klar 18 april og håper banen kan åpne 1. mai 2005.

Finn-Arne Johansen takket deretter de fremmøtte for en engasjert debatt og en positiv holdning til klubben, og ønsket vel møtt til ny golfsesong når banen åpner igjen.

Møtet ble avsluttet ca. kl. 1000

Oslo 18 april 2005

——————————————                                            ————————————-

Kari Rivedal                                                                            Steinar Berg

Uoffisielt referat fra årsmøtet 2009

29. januar 2009 – Det kommer et offisielt referat siden, men her er noen høydepunkter fra møtet.

De forskjellige rapportene kan du lese her.

Drøye 40 medlemmer hadde funnet veien til Sørmarka denne relativt kalde torsdagskvelden. Styreformann Helge Rivedal ønsket velkommen. Trond Syversen ble valgt til dirigent og Trond Bjerke som sekretær. Våre revisorer, Trond Torgersen og Odd Hole ble valgt til å undertegne protokollen.

Det var litt diskusjon vedrørende styrets årsberetning, men høydepunktet i denne delen av programmet var utdeling av prisen “Årets ildsjel” til Ådne Trygg, som tok tak i oppspilldelen av grønt kort-kursene da dette var i ferd med å falle sammen. I tillegg har Ådne dessuten lagt ned et stort arbeid for banekomiteen. Turneringskomiteen og dens formann, Trond Syversen, og banemannskapet, representert av Tom Rune Larsen høstet en høyst velfortjent applaus.

Regnskapet ble presentert av kasser Kari Rivedal. Klubben gikk med et overskudd på kr. 77 000 i 2008 og regnskapet ble godkjent uten innsigelser.

Yngre juniorer

Alle de innkomne forslagene ble vedtatt. Det er kun ett som er av betydning for (noen) av medlemmene.  Aldersgrensen for juniorer ble endret slik at man når er seniormedlemmer fra det år man fyller 20 år (endres fra 22 år). Man er altså juniormedlem når man er 14-19 år (endres fra 14- 21 år).

Kontingenten for seniormedlemmer ble vedtatt øket til kr. 600 (fra 500). Den har så vidt vi kan huske vært uendret siden 2003. Sammen med den varslede prisøkningen på spillerett betyr dette at seniormedlemmer med full spillerett skal betale kr. 5 100 i 2009. Giroene går i posten om ikke så lenge.

Styremedlemmer

Valget var ikke særlig spennende, da valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Det nye styret er som følger:

Helge Rivedal                  Styreleder           Gjenvalgt

Jens Kr. Tofteberg           Nestleder           Ikke på valg

Kari Rivedal                    Kasserer            Ikke på valg

Trond Bjerke                   Styremedlem     Ikke på valg

Trond Syversen               Styremedlem     Ny

Sten Arne Skulbru           Varamedlem      Ny

Tone-Brit Strandquist      Varamedlem      Ikke på valg

Ny daglig leder

Etter det formelle møtet var avsluttet fikk deltakerne en redegjørelse fra Tom Rune Larsen (som nylig er blitt utnevnt til daglig leder for baneselskapet, Krokhol Golf AS) og styrelederen i Krokhol Golf AS, Johnny Johnsen.

Ny pro

Tom Rune fortalte at det nå er inngått en avtale med Thomas Hansen på Østmarka golfklubb om at han også skal påta ansvaret for instruksjonsarbeidet og proshop på Krokhol. Mer detaljer om dette vil komme senere. Dessuten skal altså Tom Rune også være daglig leder i tillegg til sjefsgreenkeeper. Han vil betjene kontoret på heltid inntil sesongen begynner, da June forhåpentligvis vil være tilbake etter sykdom. Han kunne også fortelle oss at Kari vil være tilbake i kafeen til sommeren.

Som sagt, det offisielle referatet kommer senere. De siste wienerbrødene ble fortært ca. kl 21.

Referat06

Referat fra Årsmøtet 14. april 2005

Møtet ble avholdt torsdag 14. april 2005 på Sørmarka Kurs og Konferansesenter.  Det var 109 fremmøtte og møtet startet kl. 1900.

Klubbens leder, Finn-Arne Johansen åpnet møtet og ga en kort orientering om situasjonen i Krokhol Golf AS.  Diskusjoner, spørsmål osv. ble foreslått tatt etter at det ordinære Årsmøtet var avholdt.

1 Godkjenne innkalling

Innkallingen ble godkjent.

2 Valg av ordstyrer

Helge Rivedal ble foreslått som ordstyrer for Årsmøtet.

Forslaget ble vedtatt uten innsigelser

3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Det ble foreslått Kari Rivedal og Steinar Berg, og de ble enstemmig valgt.

4 Valg av referent

Ragnhild Lied Johansen ble foreslått som referent og ble valgt uten innsigelser.

5 Valg av tellekorps

Eivind Th. Jacobsen og Helge Rivedal ble foreslått og valgt som tellekorps.

6 Godkjenne saksliste.

Sakslisten ble godkjent

7 Godkjenne Årsberetning

Årsberetningen for Krokhol Golfklubbb ble gjennomgått av klubbens leder Finn-Arne Johansen.

Det ble grundig orientert om gangen i forhandlingene med kreditorene i forbindelse med de økonomiske problemene som Krokhol Golf AS har hatt det siste året.  Det var 288 som tegnet seg for aksje i det nye selskapet som var foreslått av kreditorene.  I styret var det enighet om at det som absolutte minimum burde være 300 medlemmer, helst 400, for at økonomien i det nye selskapet skulle være såpass solid at styret ville anbefale start av nytt selskap.  Etter forhandlinger med kreditorene, DnB NOR og Veidekke, ble resultatet at Krokhol Golf AS skal fortsette uten ekstra innbetaling fra medlemmene.  Det ble ikke dannet noe nytt selskap.  Kreditorene skal i større grad enn før ta medansvar for den videre drift av banen.  Kreditorene ønsker et nært samarbeid med klubben.

Årsberetningen ble godkjent.

8 Regnskap 1.1.2004 – 31.12 2004.

Kasserer Kjell Henriksen redegjorde for regnskapet, og presiserte at dette er klubbens regnskap (ikke Krokhol Golf AS).  Henriksen hadde følgende bemerkninger:

 • Tap på fordringer.  Dette er tilgodehavender fra Krokhol Golf AS – avskrevet i årets regnskap.
 • Medlemstallet har gått dramatisk ned.  I fjor var medlemstallet 625.  Pr. 14. april 2005 er det 465 senior medlemmer i Krokhol Golfklubb.
 • På årsmøtet i fjor ble det besluttet en ekstra innbetaling på kr. 300,- pr. senior medlem for å styrke markedsføringen av klubben og banen.  En stor del av pengene er fortsatt ikke brukt, men det var enkelte av medlemmene som ikke betalte dette.  Avskrevet i årets regnskap.
 • For Krokhol Golfklubb ble årets resultat et underskudd på kr. 119.000,-
  (se bemerkninger ovenfor).  Men kassereren kunne berolige medlemmene med at klubben fortsatt har ”penger på bok”.

Det ble etterlyst et budsjett for kommende sesong.  Henriksen svarte at det ikke har vært mulig å lage dette i år, da det var stor usikkerhet vedrørende videre drift.  Dette ble først avklart dagen før Årsmøtet, og det var ikke tid til å sette opp et budsjett på så kort varsel.  Det var også enkelte andre spørsmål fra medlemmene som Henriksen svarte greit på.
Regnskapet ble godkjent og styret ble betrodd å utarbeide budsjettet.

9 Innkomne forslag/orienteringer fra styret.

Det var ingen innkomne forslag.

10 Valg av representanter til årsmøter og ting.

Styret ba om fullmakt til å oppnevne klubbens representanter til golfting, idrettsting mv.

Dette ble vedtatt uten innsigelser.

11 Kontingent for 2005.

Klubbens kontingent for 2005 ble vedtatt til kr. 500,- det samme som i fjor.

14 Valg

Valgkomiteen la frem følgende innstilling til nye styremedlemmer:

Styremedlem Per Kr. Ringen (ny)

Styremedlem Kåre Nordby (ny)

Varamedlem Steinar Berg (gjenvalg)

Varamedlem Trine Oslen (ny)

Valgkommiteens innstilling ble godkjent ved akklamasjon.

Ikke på valg:

Leder Finn-Arne Johansen

Kasserer Kjell Henriksen

Styremedlem Ragnhild Lied Johansen

Valg av revisor

Styrets innstilling Helge Rivedal (gjenvalg). Godkjent av Årsmøtet.

Med dette var den offisielle delen av møtet over og ordstyrer hevet det formelle møtet.

Eventuelt

Det ble så åpnet for videre orientering og spørsmål om forhandlingene som har vært holdt i løpet av vinteren med DnB NOR og Veidekke vedrørende den vanskelig økonomiske situasjonen Krokhol Golf AS  har vært i.  Klubbens leder orienterte detaljert om den nye avtalen og det ble en del spørsmål fra salen.  Det ble gitt uforbeholden ros til styret for forhandlingene og det endelige resultat som medlemmene på Årsmøtet synes å være svært fornøyd med.

Tom Rune Larsen lovet driving rangen klar 18 april og håper banen kan åpne 1. mai 2005.

Finn-Arne Johansen takket deretter de fremmøtte for en engasjert debatt og en positiv holdning til klubben, og ønsket vel møtt til ny golfsesong når banen åpner igjen.

Møtet ble avsluttet ca. kl. 1000

Oslo 18 april 2005

——————————————                                            ————————————-

Kari Rivedal                                                                            Steinar Berg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + fifteen =