Banekomité

Oppgave

Banekomiteen har som oppgave å støtte baneeier i arbeidet med å tilby medlemmer og spillere en bane med gode spilleflater, bra baneoppsett, og fin innramming. Komiteen er bindeledd mellom baneeier og klubbens styre på baneforhold og oppsett. Vi avklarer oppgaver med baneeier, nyttiggjør oss ressurser/utstyr han stiller til vår disposisjon (etter opplæring), og avstemmer relevante forhold med klubben.

Årlig utarbeider vi rapport om gjennomførte oppgaver, og om nødvendig spiller vi inn forhold til avklaring med klubbens styre eller årsmøte.

Medlemmer

Egil Sørset
Leder
egil.sorset@outlook.com
913 59 295

Sander Lund
Sanderl@online.no
907 69 002

Olaf Thomassen
olaf.thomassen@gmail.com
917 77 995

Petter Tomren
pettertomren@hotmail.com
92031244

Lars Sandberg
Lars.helge.sandberg@gmail.com
908 78 430

Arve Bjerke
arv-bje2@online.no
992 52 830

Kåre Nordby
nordbykaare@gmail.com
920 90 100

Kjell Høydahl
kjell.hoydahl@outlook.com
950 32 005

Aktiviteter

Gjennom sesongen er komiteen i praksis en dugnadsgjeng som jobber med rydding, klipping, og drenering langs spilleflater og rundt utslag og greener.

Vi møtes relativt fast 1 dag i uka, også gjennom vinteren. Spesielt Olaf og Petter jobber imidlertid mange økter på egen hånd.

Samarbeidet med styret, baneeier, og banemannskap er avgjørende og veldig bra.

Vi har ikke sett det hensiktsmessig med eget budsjett fra klubben. I de tilfellene vi ønsker anskaffelser spør vi styret eller baneeier, og erfarer kjappe beslutninger og positive svar.

Terapigruppe

Vi har etablert begrepet terapigruppa om oss selv fordi vi trives sammen, og tilpasser oppgaver og arbeidsomfang til noe vi er i stand til å håndtere. Sikkerhet og trygghet i gjennomføring av oppgavene er viktig for oss, vi søker å minimere sannsynligheten for uhell og skader på de som deltar i arbeidet vårt.

Medlemmer som har lyst og anledning til å bruke tid sammen med oss er hjertelig velkommen!

Rapport fra Banekomiteen 2023

1.      Spille- og værforhold

Banen har i år blitt stress-testet med ulike pek fra værgudene. 

Oppsummert var vinteren periodevis snørik og kald. Våren ble sen og tørr, baneeier og hans mannskap brukte mye tid og innkjøpt frø/gjødsel for å få gressveksten i gang over hele banen. Og vanningsanlegget ble godt brukt. Sesongstart ble litt senere enn de siste årene, og vi måtte praktisere obligatorisk bruk av utslagsmattene ut mai. Først i juli nærmet vi oss normalt standard på fways, tee’er, og greener. Fra juli og ut sesongen regnet det godt, og i perioder svært kraftig.

Regnskyll medførte flomskader i august/september med blant annet tidlig provisorisk green på hull 4/13, flere gangers reparasjon av veiene på banen, og banestenging for sesongen 16. oktober.

2.      Oppgaver løst gjennom året

Det ble gjennomført dugnad siste lørdag i april med normalt oppmøte. Oppgavene var rydding og bort-kjøring av kvist og greinavfall. Takk til alle som stilte opp!

Banekomiteen har som vanlig støttet baneeier på innsatsområder som drenering/rydding/klipping i kantene av rough og spillefelt. Vei-enheten i gruppa har måttet trå ekstra til etter regnskyllene sensommer og høst.

Etter en tids planlegging med nødvendig forankring i klubben gjennomførte vi fra sesongstart nytt baneoppsett med 1×18 hull og tall-/sløyfe-lengde betegnelser. Overgangen fra 2×9 og farge- benevninger har gått greit med nok positive tilbakemeldinger til at endringene videreføres. Det vi har fått se av data fra medlemsundersøkelsen (2023) bekrefter dette.

Vinteren brukte vi til å lage skilt til utslag, bilskilt og anvisninger til neste utslag, i tillegg til staker for merking av spillefelt og GUR. 

Etter sesongstengingen kjørte baneeier på med gravemaskin og eget mannskap for grundig dreneringsarbeid på fway 3/12 og 5/14, fway 8/17 og 9/18, og fway2/11. Det ble også fjernet røtter i skogholtet på venstre side opp mot green 8/17. 

Dugnadsgruppa støttet i høst baneeier med drenerings-innsats, forsterkning av sidene i bekken langs fway3/12, planting av noen nye trær, og fjerning av trær med tanke på lys, spillbarhet, og inntrykk. Greener og mest utsatte utslags-steder er sperret av for gang, ake-, og ski-trafikk. Kanskje oppnår vi også å unngå dyretråkk.

3.      Oppgaver framover

Kommende vinter vedlikeholder vi skilt og staker, i tillegg til å gjøre det vi kan for at banen skal være best mulig spillbar fra sesongstart.

Neste år planlegger vi å etablere gress-utslag på bakerste utslag 2/11 der det nå er kun matte, og å utvide utslags-stedet for 47/14 og 52/14 (gammel gul-5). Vesentlige forberedelser er gjort allerede

Vi har fått tilgang til ufiltrerte data fra medlemsundersøkelsen -23 og ser at medlemmene gir oss klare tilbakemeldinger på viktige forhold. Forbedring av drenering, bunkere, og utslags-steder er dels utført og på gang. Vi oppfatter solid tilslutning til innføringen av nytt baneoppsett, og har planer for å bytte noen utslag front/back (mye for å understøtte det som ventes bli nye hull-indekser) for å variere utslagene på sløyfene ytterligere slik noen medlemmer spiller inn.

4.      Ressurser

Samarbeidet med baneeier og hans mannskap og med klubbens styre er veldig bra.

Gruppa består av Petter Tomren, Olaf Thomassen, Sander Lund, Arve Bjerke, Lars Sandberg, Kåre Nordby, og Egil Sørset. Vi ser fram til å få flere med oss i 2024!

5.      Mandat og miljø

Banekomiteen har som formål å støtte baneeier i arbeidet med å tilby medlemmer og spillere en bane med gode spilleflater, bra baneoppsett, og fin innramming. Gruppa er bindeledd mellom baneeier og klubbstyret på baneforhold/oppsett, og har ansvaret for baneoppsettet til bruk i KM.

Vi avklarer oppgaver med baneeier, nyttiggjør oss ressurser/utstyr han disponerer, og sparrer relevante forhold med styreleder/klubbstyret.

Banekomiteen opplever ikke behov for endringer i rammevilkår eller formål. Vårt største ønske er at flere medlemmer blir med oss i arbeidet med å holde banen og nærmeste omgivelser i god stand sesongene framover. Vi mener selv miljøet i gruppa er svært bra og motiverende.

Banekomiteens rapport 2022

2022 har vært et godt år for banekomitéen med mye bra arbeids-vær, god støtte fra baneeier og klubbstyret, og skikkelig pågangsmot i gruppa. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra medlemmer og andre spillere på banens beskaffenhet og inntrykket den gir. Banekomiteen tar gjerne mot ros, kanskje også ris om det er fortjent. 

I 2022 har banekomiteen bestått av Olaf Thomassen, Petter Tomren, Sander Lund, Arve Bjerke, Lars Sandberg, og Egil Sørset (leder). Vi har møttes relativt fast 1 dag i uka, også gjennom vinteren. Spesielt Olaf og Petter jobber mange økter på egen hånd.

Trivsel og engasjement gir oss motivasjon og vi tilpasser oppgaver og arbeidsomfang til noe vi er i stand til å håndtere. Andre medlemmer som har lyst og anledning til å bruke tid sammen med oss er hjertelig velkomne! 

Utførte små og store oppgaver:
I vinter ryddet vi skog for å få mer lys til green 3 + 7, og tee 5. På høyre side av fairway 8 og høyre side langs veien til utslag 9 tynnet vi kraftig i småskogen for å skape et mer åpent terreng. 

Ca 20 fuglekasser ble snekret og plassert nær alle utslag i et forsøk på å øke fuglebestanden og redusere opplevd mengde knott og mygg. Alle unntatt 1 kasse ble bebodd, og vi huker av for god måloppnåelse ift til innflyttingsgrad og insektplager. Kassene er for lengst ryddet og klargjort for ny sesong.

I snekkerboden produserte vi også et stort antall nye staker som ble malt og plassert ut som markering av banegrenser og straffeområder. Og vi har laget til stenger av armeringsjern som skal brukes som oppheng av tau/sperrebånd for vinter-inngjerding av greenene.

En av våre sesongforberedelser var å etablere utslagsmatter på alle grønne, røde, og gule utslag. Senere har vi plassert matter på hvite utslag også, og har dermed 4 matteutslag pr hull nær lengdene banen er slopet etter for 18 hull. 

En annen sesongforberedelse var å merke høyre side ned fra utslag 9 hvitt og etter ca 100 m rødt med spilleforbud på utsiden og dropp-sone på grønt utslag. Dette ble gjort for å ta ned sannsynligheten for uhell på disc-golfsiden. Så langt virker tiltaket positivt, men vi ser unntaksvis at noen spillere ikke forstår merkingen og skal derfor sette opp tydelig informasjon på tee’ene på hull 9 neste sesong.

I 2021 besluttet vi å jobbe fram forslag til nytt baneoppsett der vi går fra 2×9 til 1×18 hull sløyfer, og erstatter farge-betegnelser med 2-sifret tall som reflekterer sløyfelengde for 18 hull. Hensikten er å i større grad bruke alle utslags-steder på banen, gi mer variasjon i spillopplevelse, og nøytralisere betegnelser på utslags-stedene.

Endringen ble presentert på årsmøtet feb-22 og fikk tilslutning. 

I oktober-22 slopet NGF de nye sløyfene, og før sesongstart-23 får vi produsert og satt ut nye skilt for hele banen. Det blir spennende å få spillernes tilbakemeldinger i 2023.

Mange medlemmer og vi i bane-gruppa har i lang tid ønsket nye trær på ulike steder i spillefeltet. I 2022 fant vi endelig tid og anledning til å anskaffe 10 trær som er plassert i rough 3/5, innspillsområdet til green 6, og rough 8/9. Hensikten er å belønne spill i rett fairway, øke sikkerheten på banen, og la trær bidra til ytterligere forskjønning av banen.

Trærne ble i denne omgang innkjøpt fordi vi tror det øker sjansen for at de etablerer seg. Senere henter vi trær og busker nær banen, vi sikter oss særlig inn på å plante i områdene bak green 1 og venstre side av green 8.  

Gjennom alle sesonger jobber banegruppa med rydding, klipping, vedlikehold på veier/gangveier, drenering langs spilleflater, og utbedringer rundt tee’ene og greenene.

I 2022 har vi jobbet med fuktområde bak green 1, bak rød tee 2, høyre side fairway 3, høyre side gul/rød tee 4, området foran green 4, og områdene nedenfor gul tee 5.

På tampen av dugnadsåret har vi sammen med baneeier renovert viktig vannrør på høyre side fairway 3 med håp om at dette også avhjelper en uønsket oppsamling av vann vi har på høyre side av fairway 5.

Gangveien fra tee 4 til green ble i høst forbedret i øverste del. 

Vinteren 22/23 kommer vi etter planen til å jobbe mye med tre-rydding rundt green 7 og på begge sider av innspillsområdet, i tillegg til sollys-fremmende tiltak rundt andre greener og tee’er.

Utsatt aktivitet
Baneeier har besluttet å i framtiden (vinter-) dekke til alle greener for å øke sjansene for god overvintring. NGF har gode erfaringer og støtter denne satsningen faglig. Dette er en ganske omfattende arbeidsoppgave med krav til nøyaktighet i selve utleggingen og forsegling som hindrer vanninntrenging. Ca 500 sekker er allerede fylt med sand og skal brukes til å holde dukene på plass.

Kluss i bestillingsprosessen endte dessverre med at viktig plast-duk ikke ble levert som forutsatt, og tiltaket er utsatt til 2023.

Dugnad
Vi prøvde oss med en vri på den tradisjonelle vårdugnaden på sesong-åpningsdag ved å i stedet invitere til noen timer arbeidsinnsats på valgfri dag på 3 datoer i april.

Resultatet ble på ingen måte som ønsket på hoved-opplegget med rydding i spilleflater, men det var flere som bidro med å plukke baller på sidene av driving-rangen på andre tider/dager. Takk til dem! 

I 2023 er det sannsynlig at vi går tilbake til tradisjonell dugnadsdag en lørdag tett på sesong-åpning.

Rammevilkår og formål
Samarbeidet med styret, baneeier, og banemannskap er godt. I noen tilfeller har vi bedt styret om bidrag til anskaffelser og da har vi erfart kjappe beslutninger med positive svar. Takk!

Baneeier støtter oss med det vi ber om av materialer, utstyr inkl bruk av anleggsbiler og maskiner, og god sparring om løsninger av oppgaver. Vi har i løpet av året hatt mange fine diskusjoner med takhøyde, mye humør, og gode konklusjoner.   

Banekomiteen har som formål å støtte baneeier i arbeidet med å tilby medlemmer og spillere en bane med gode spilleflater, bra baneoppsett, og fin innramming. Gruppa er bindeledd mellom baneeier og klubbstyret på baneforhold/oppsett, og har ansvaret for baneoppsettet til bruk i KM.

Vi avklarer oppgaver med baneeier, nyttiggjør oss ressurser/utstyr han disponerer, og sparrer relevante forhold med styreleder/klubbstyret. 

Banekomiteen opplever ikke behov for endringer i rammevilkår eller formål.

Vårt største ønske er at flere medlemmer blir med oss i arbeidet med å holde banen og nærmeste omgivelser i god stand sesongene framover. 

Banekomiteens rapport 2021

Til tross for koronatider, er det utført enormt mye på banen dette året.

Det begynte med dugnaden, som ble amputert pga. pandemien, men det kom noen som utførte diverse oppdrag, når det passet, slik at det ikke ble mange til stede samtidig.

Hull 1

 • Her er det foretatt dreneringsarbeid fra vannhinderet på hull 2, og opp i front av rød tee

Hull 2

 • Tre-felling, Høyre side

Hull3

 • Utvider bekken langs fairway. Videreføres neste år. Må ha maskinhjelp
 • Drenert masse både ved bunker, begge sider av greenen, samt mot green 4
 • Fjernet trebrua, og bygd ny bru. Gjenstår noe murarbeid

Hull 4

 • Grøftet og drenert i området før greenen, men må ha maskinhjelp for videre drenering
 • Restrydding etter tre-fellingen ryddet og lagt bak greenen
 • Påfyll masse i søkket bak greenen
 • Felt trær, og ryddet langs begge veier mellom green 4 og rød/gul tee hull 5
 • Felt trær foran rød tee, hull 4

Hull 5

 • Fyllt på jord og torv bak rød tee
 • Kjørt på masse og valset gul tee. Drenert foran gul tee (nederste) lagt slange og singel, samt masse for utvidelse av tee-stedet. Renset bakkeløpet nedenfor gul tee
 • Felt trær venstre side gul tee. Renset bekk langs fairway, og renset kum og bekken i forbindelse med den. Flomsikret brua

Hull 6

 • Forbedret grøft på nedsiden av veien til greenen

Hull 7

 • Felt trær høyere og venstre side før og ved greenen for å få lys inn på greenen

Hull 8

 • Felt trær, og ryddet området mot Lusetjern
 • Drenert på oversiden av greenen
 • Torv og jord lagt på grøftene

Hull 9

 • Felt trær på høyre side opp mot gul tee
 • Dreneringsarbeid ved bunker trenger maskin

Generelt

Etablert tee-steder for sen høst og tidlig vår. Rammer og matter er gravd ned på samtlige teer. Torven fra dette er gjenbrukt på gul tee hull 2, 5, 7 og 9.

Bunkere på treningsfeltet er vedlikeholdt. (Her bør vi kanskje få inn en rutine).

Grøfte videre hull 5. Renset bekken fra fyllingen og ned til kummen.

Etterfylt søkkene ved bru hull 5. Utbedring av bru hull 5 er under arbeid. Planting av tre høyre side nederst i bakken hull 6 kommer neste år.

Større dreneringsarbeid kreves maskiner, og må utføres av baneeier.

Den største dugnadsjobben er nok den som foregår kontinuerlig. Nemlig snor, bladklipping og slåing, samt klipping og sanding av tee-stedene. Dette er det dugnadsgjengen som tar seg av, og jeg vil rette en stor takk til disse.

Lars Sandberg og Arve Bjerke ordner tee-stedene, og Egil Sørset og Olaf Tomassen ordner snorklipping, og diverse andre oppgaver.

Konsulentbistand har vi fått av mangeårig medlem av banekomiteen, Finn Ericsson.

Når det gjelder vedlikehold av veier, påfyll av asfaltslip, lage stikkrenner, reparering av bruer, støpe arbeid, og ikke minst grøfting og vedlikehold av åpne bekker, så er der vegsjefen (Petter Tomren), som er den som har styrt, med noe hjelp av dugnadsgjengen .

Jeg vil også rette en stor takk til banemannskapene som har gjort en fantastisk jobb, og til baneeier som har lagt ned masse ressurser i banen.

Da gjenstår årets siste oppgave, det å måle opp banen, for å tenke på 18 utslag, og dette gjøres i morgen 081221.

Vi ble ikke helt ferdig, men tar de siste 2 hullene neste onsdag.

Det å være med i dugnadsgjengen, er veldig hyggelig, og dersom det er noen som vil være med, så er det bare å melde seg.

Sander Lund

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − four =