Banekomité

Medlemmer

Sørset Egil 2016-06-27 Mcup - (6)

Egil Sørset
Leder
egil.sorset@outlook.com
913 59 295

Dette er Sander, for dere som ikke kjenner'n.

Sander Lund
Sanderl@online.no
907 69 002

Thomassen Olaf IMG_4369 (853x1280)

Olaf Thomassen
olaf.thomassen@gmail.com
917 77 995

Tomren Petter 2015-06-15- (44)

Petter Tomren
pettertomren@hotmail.com
92031244

Sandberg, Lars 2018-08-26 KM2- (46)

Lars Sandberg
Lars.helge.sandberg@gmail.com
908 78 430

I golf er det viktig å ha tungen rett i munnen (bare se på Frode). Arve Bjerke hadde nok for det meste det han også, for han fikk tredjepremien i A-klassen.

Arve Bjerke
arv-bje2@online.no
992 52 830

Når det er nødvendig henter vi faglige innspill fra tidligere medlem Finn Ericsson.

Vi møtes relativt fast 1 dag i uka, også gjennom vinteren. Spesielt Olaf og Petter jobber imidlertid mange økter på egen hånd.

Oppgave

Banekomiteen har som oppgave å støtte baneeier i arbeidet med å tilby medlemmer og spillere en bane med gode spilleflater, bra baneoppsett, og fin innramming. Komiteen er bindeledd mellom baneeier og klubbens styre på baneforhold og oppsett. Vi avklarer oppgaver med baneeier, nyttiggjør oss ressurser/utstyr han stiller til vår disposisjon (etter opplæring), og avstemmer relevante forhold med klubben.

Årlig utarbeider vi rapport om gjennomførte oppgaver, og om nødvendig spiller vi inn forhold til avklaring med klubbens styre eller årsmøte.

Aktiviteter

Gjennom sesongen er komiteen i praksis en dugnadsgjeng som jobber med rydding, klipping, og drenering langs spilleflater og rundt utslag og greener.

Samarbeidet med styret, baneeier, og banemannskap er avgjørende og veldig bra.

Vi har ikke sett det hensiktsmessig med eget budsjett fra klubben. I de tilfellene vi ønsker anskaffelser spør vi styret eller baneeier, og erfarer kjappe beslutninger og positive svar.

Terapigruppe

Vi har etablert begrepet terapigruppa om oss selv fordi vi trives sammen, og tilpasser oppgaver og arbeidsomfang til noe vi er i stand til å håndtere. Sikkerhet og trygghet i gjennomføring av oppgavene er viktig for oss, vi søker å minimere sannsynligheten for uhell og skader på de som deltar i arbeidet vårt.

Medlemmer som har lyst og anledning til å bruke tid sammen med oss er hjertelig velkommen!

Vinteren 21/22 ble det laget fuglekasser - og knott og mygg er nå en saga blott.

Banekomiteens rapport 2021

Til tross for koronatider, er det utført enormt mye på banen dette året.

Det begynte med dugnaden, som ble amputert pga. pandemien, men det kom noen som utførte diverse oppdrag, når det passet, slik at det ikke ble mange til stede samtidig.

Hull 1

 • Her er det foretatt dreneringsarbeid fra vannhinderet på hull 2, og opp i front av rød tee

Hull 2

 • Tre-felling, Høyre side

Hull3

 • Utvider bekken langs fairway. Videreføres neste år. Må ha maskinhjelp
 • Drenert masse både ved bunker, begge sider av greenen, samt mot green 4
 • Fjernet trebrua, og bygd ny bru. Gjenstår noe murarbeid

Hull 4

 • Grøftet og drenert i området før greenen, men må ha maskinhjelp for videre drenering
 • Restrydding etter tre-fellingen ryddet og lagt bak greenen
 • Påfyll masse i søkket bak greenen
 • Felt trær, og ryddet langs begge veier mellom green 4 og rød/gul tee hull 5
 • Felt trær foran rød tee, hull 4

Hull 5

 • Fyllt på jord og torv bak rød tee
 • Kjørt på masse og valset gul tee. Drenert foran gul tee (nederste) lagt slange og singel, samt masse for utvidelse av tee-stedet. Renset bakkeløpet nedenfor gul tee
 • Felt trær venstre side gul tee. Renset bekk langs fairway, og renset kum og bekken i forbindelse med den. Flomsikret brua

Hull 6

 • Forbedret grøft på nedsiden av veien til greenen

Hull 7

 • Felt trær høyere og venstre side før og ved greenen for å få lys inn på greenen

Hull 8

 • Felt trær, og ryddet området mot Lusetjern
 • Drenert på oversiden av greenen
 • Torv og jord lagt på grøftene

Hull 9

 • Felt trær på høyre side opp mot gul tee
 • Dreneringsarbeid ved bunker trenger maskin

Generelt

Etablert tee-steder for sen høst og tidlig vår. Rammer og matter er gravd ned på samtlige teer. Torven fra dette er gjenbrukt på gul tee hull 2, 5, 7 og 9.

Bunkere på treningsfeltet er vedlikeholdt. (Her bør vi kanskje få inn en rutine).

Grøfte videre hull 5. Renset bekken fra fyllingen og ned til kummen.

Etterfylt søkkene ved bru hull 5. Utbedring av bru hull 5 er under arbeid. Planting av tre høyre side nederst i bakken hull 6 kommer neste år.

Større dreneringsarbeid kreves maskiner, og må utføres av baneeier.

Den største dugnadsjobben er nok den som foregår kontinuerlig. Nemlig snor, bladklipping og slåing, samt klipping og sanding av tee-stedene. Dette er det dugnadsgjengen som tar seg av, og jeg vil rette en stor takk til disse.

Lars Sandberg og Arve Bjerke ordner tee-stedene, og Egil Sørset og Olaf Tomassen ordner snorklipping, og diverse andre oppgaver.

Konsulentbistand har vi fått av mangeårig medlem av banekomiteen, Finn Ericsson.

Når det gjelder vedlikehold av veier, påfyll av asfaltslip, lage stikkrenner, reparering av bruer, støpe arbeid, og ikke minst grøfting og vedlikehold av åpne bekker, så er der vegsjefen (Petter Tomren), som er den som har styrt, med noe hjelp av dugnadsgjengen .

Jeg vil også rette en stor takk til banemannskapene som har gjort en fantastisk jobb, og til baneeier som har lagt ned masse ressurser i banen.

Da gjenstår årets siste oppgave, det å måle opp banen, for å tenke på 18 utslag, og dette gjøres i morgen 081221.

Vi ble ikke helt ferdig, men tar de siste 2 hullene neste onsdag.

Det å være med i dugnadsgjengen, er veldig hyggelig, og dersom det er noen som vil være med, så er det bare å melde seg.

Sander Lund

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =