Handicapkomité
Finn Arne Johansen

Finn Arne Johansen

Leder

905 62 938
fajohans@gmail.com

Handicapkomiteen styrer alt som har med handicap å gjør i klubben (se nedenfor). I tillegg til informasjon om komiteen, vil vi også benytte disse sidene til å legge ut handicaprelatert informasjon. Så hvis du lurer på noe innen dette området, bør du sjekke her først.

Handicaprelaterte artikler

,

Nytt handicapsystem fra neste år

Det følgende er sakset fra Golfforbundet.no (https://www.g…
,

Årsrevisjon 2018 utført

Hvis du har riktig e-postadresse i medlemsarkivet i Golfbox,…
,

Årsrevisjon 2017

Som foregående år ble årsrevisjonen av handicap for 2017 utført…
,

Handicapjusteringer

Ting du bør være klar over Vi har fått følgende fra Finn-Arne…
,

Årsrevisjon 2016

Som kjent gjennomføres det hvert år en årsrevisjon i Golfbox…
,

Spill i utlandet

... og handicapregulering  
,

Årsrevisjon 2015

Alle skal nå ha fått en e-post fra Golfbox om at årsrevisjonen…
,

Endringer i handicapsystemet

Endringer og nyheter i EGA Handicap System 2016 - 2019 Gyldig…

Handicapkomiteens oppgaver

Dette er hva handicapreglene til NGF har å si om klubbens rolle i handicapsystemet:

4.3 Golfklubbene
4.3.1 Hver enkelt golfklubb har handicapmyndighet over de medlemmene som har klubben som hjemmeklubb.
4.3.2 Golfklubb tilsluttet NGF skal ha en handicapkomité bestående av minst 3 medlemmer. Klubbens styre kan også delegere praktiseringen av handicapsystemet til en eller flere personer. Dette gjelder også klubb med status KMT (klubb med treningsanlegg). Komiteens leder/ansvarlige personer skal oppnevnes av klubbens styre, og skal registreres hos NGF. Handicapkomiteen skal sette seg inn i NGFs handicapbestemmelser, holde seg orientert om mulige endringer, og bidra til at bestemmelsene følges i klubben.
4.4 Handicapkomiteen
4.4.1 Skal føre et register over alle handicaptellende runder til alle medlemmer som har klubben som hjemmeklubb. Handicapregisteret skal til enhver tid være oppdatert, og alle handicaptellende runder skal føres kronologisk. Registeret skal minst inneholde all handicapinformasjon fra inneværende og foregående år.
4.4.2 Skal sørge for at turneringskomiteen regner ut CSA etter alle handicaptellende 18-hulls turneringsrunder (gjelder i turneringer hvor CSA benyttes), og offentliggjør denne samtidig med turneringsresultatet.

4.4.3 Skal, når en spiller bytter hjemmeklubb, informere den nye hjemmeklubben om spillerens eksakte handicap, og overføre all handicapinformasjon fra inneværende og foregående år til handicapkomiteen i spillerens nye hjemmeklubb.

4.4.4 Kan benytte seg av rettigheten til å suspendere handicapet til spillere i henhold til punkt 5.7 Suspensjon og tap av eksakt handicap.
4.4.5 Har rett til å erklære en runde som ikke handicaptellende før spillet starter på grunn av ekstremt dårlig vær eller baneforhold.
4.4.6 Skal utstede handicapkort. Før spillesesongen skal komiteen utstede handicapkort, ferdig utfylt med medlemsnummer, navn, fødselsdato, hjemmeklubb og eksakt handicap bare til medlemmer som:
a) har klubben som sin hjemmeklubb

b) har gyldig medlemskap

c) har innlevert siste års handicapkort til årsrevisjon

Ved fornyelse av handicapkort i løpet av spillesesongen skal gammelt kort inndras og arkiveres.

4.4.7 Skal ved sesongslutt utføre årsrevisjon av det eksakte handicapet til alle medlemmer som har klubben som sin hjemmeklubb. Innleverte handicapkort skal oppbevares i minst 2 år.

Årsrapporter fra handicapkomiteen

Årsrapporter

Bruk fanene til å navigere

2016

Handicapkomiteens virksomhet 2016

Handicapkomiteen samarbeider svært tett med Turneringskomiteen. Etter våre klubbturneringer har vi så og si alltid justert deltakernes handicap, dette har vært avhengig av spilleforhold. Vel å merke ved typer turneringer som kan gi grunnlag for justering.

Handicapkomiteen har myndighet til å foreta justering av handicap som er åpenbart feil, for eksempel for spillere som etter lange fravær har fått markert svakere spillestyrke. Dette har vært aktuelt ved et par tilfelle i 2016.

Som i 2015 har vi også i 2016 fått melding via Golfbox om innleverte scorekort hvor markøren er ukjent. Slike meldinger har ikke hos oss gitt grunnlag for å justere handicap.

2015

HANDICAPKOMITEEN I 2015

Mesteparten av komiteens arbeide er som kjent overtatt av rutinene i GolfBox, men enkelte problemer gjenstår.. I løpet av året har vi fått rapport om innleverte scorekort etter spill i utlandet. En del av disse har det til felles at markøren er ukjent, og da kan ikke handicap reguleres.

2014

Årsrapport fra handicapkomiteen

Komiteens arbeide er nærmest helautomatisert p.g.a. et effektivt medlemsregister og
kontinuerlig oppfølging av medlemmenes handicap i turneringene. Fremdeles har vi en
del medlemmer som ikke tilfredsstiller kravene for å ha et etablert EGA-handicap, og
som derfor er avskåret fra å delta i andre turneringer enn klubbens egne.

2013

Årsrapport fra handicapkomiteen 2013

Automatisering og innføring av rutiner tilknyttet Golfbox medfører at mange av handicapkomiteens tidligere oppgaver besørges av administrasjonen.

Når det gjelder oppdatering av de enkelte spilleres handicap, skjer dette løpende i Krokhol. Vi har vært relativt konsekvente med å justere handicap i forbindelse med klubbturneringene. I og med at også 9-hulls runder er tellende, har mange spillere fått gjentatte justeringer av handicap i løpet av sesongen.

I spesielle tilfeller, som for eksempel etter alvorlig sykdom eller ulykker, kan det hende at spillere får redusert sin spilleferdighet i større grad enn det handicapsystemet kan ivareta i rimelig tid. I slike tilfelle vil handicapkomiteen, etter oppfordring, foreta en vurdering av spillerens spillestyrke, og justere handicap i overenstemmelse med dette.

Av og til ønsker spillere å spille en handicaptellende runde, fordi man er misfornøyd med sitt handicap, og mener at det bør justeres. Ikke alle synes å være klar over at runden bare kan være handicaptellende dersom man meddeler dette til sin markør før man starter runden. Det må samtidig opplyses om runden skal være på 18 eller på 9 hull. (Bare spillere med handicap på 11,5 eller mer kan justere handicap etter en 9 hulls runde. For øvrig er det ikke adgang til å spille mer enn en 9-hulls handicaptellende runde pr. dag.)

Som kjent kreves det fremdeles fire handicaptellende runder i løpet av sesongen, for at spillerne skal beholde det som heter ”EGA turneringshandicap”. For våre trofaste turneringsspillere har dette ikke vært noe problem.

Hilsen Finn-Arne Johansen

2012

Årsrapport 2012

Handicapkomiteens oppgaver er i stor grad automatisert de senere årene, og ved for eksempel klubbskifte er det administrasjonen og golfbox som sørger for det nødvendige.

En oppgave ligger, etter reglene, i å foreta en vurdering av de enkelte spilleres spillestyrke ved sesongens slutt, for å sikre at den enkelte spiller har ”riktig” handicap. I praksis ivaretas dette for de fleste spillere av den løpende handicapjusteringen som foretas i forbindelse med klubbturneringene. I og med at også 9-hulls runder nå kan være tellende, får de fleste gjentatte justeringer av handicap i løpet av sesongen.

I spesielle tilfeller, som for eksempel etter alvorlig sykdom eller ulykker, kan det hende at spillere får redusert sin spilleferdighet i større grad enn det handicapsystemet kan ivareta i rimelig tid. I slike tilfelle er det handicapkomiteens oppgave å foreta en vurdering av spillerens spillestyrke, og justere handicap i overenstemmelse med dette.

Som kjent kreves det fire handicaptellende runder i løpet av sesongen, for at spillerne skal beholde det som heter ”EGA turneringshandicap”. I vanlige mandagsturneringer kan man selvsagt delta med vanlig klubbhandicap, men i klubbmesterskap og andre turneringer av mer ”alvorlig karakter”, har man ikke rett til å delta dersom man ikke har et EGA-handicap. Det er noe ikke alle klubbens medlemmer har tatt like alvorlig.

Handicapkomiteen har også rett til å erklære en turneringsrunde som ”ikke handicaptellende”, på grunn av dårlig vær. Dette har flere ganger i 2012 vært gjort av turneringskomiteen med handicapkomiteens godkjennelse.

2011

Årsrapport 2011

“Hva er ditt handicap?”
“En kone som bare lar meg spille en gang i uka”

Handicapkomiteens arbeide er vesentlig endret etter at plast-kort og golfbox er innført. Mye av arbeidet er nå automatisert, og komiteens plikter er i stor grad å påse at rutiner og prosedyrer følges.

Handicapkomiteen har fullmakt til å erklære turneringsrunder som ikke handicaptellende før spillet starter, dersom forholdene tilsier det. Dette ansvaret har vi i Krokhol Golfklubb delt med turneringskomiteen. På samme måte har man samarbeidet m.h.t. benyttelsen av CSA. I praksis har turneringskomiteen, i forbindelse med avviklingen av turneringer, regulert handicap for de spillere som har deltatt i turneringene.

Enkelte spillere har fått regulert sitt handicap etter selskapsrunder ved å følge rutinene i Golfbox.

golf scorecard genericHandicapregistret ajourføres automatisk, men kan oppdateres manuelt dersom det foreligger resultater som ønskes tatt hensyn til, som for eksempel etter spill i utlandet. (Forutsetningen er da attesterte scorekort.) Dette er også komiteens ansvar, men har i praksis stort sett blitt gjort av administrasjonen.

Handicapkomiteen skal også, etter bestemmelsene, oversende handicap ved bytte av hjemmeklubb. Imidlertid er også dette automatisert ved at riktig handicap til enhver til foreligger i golfbox.

First International Foursome, England v. ScotlandKomiteen har rett og plikt til å gripe inn dersom en spillers handicap åpenbart ikke gjenspeiler spillerens generelle spillestyrke. Det sier seg selv at dette er et følsomt område som må håndteres med ansvarlighet.

En side av dette er at vi får henvendelser fra spillere som ønsker hjelp til å få etablert et nytt handicap etter lengre utenlandsopphold, sykdom, etc.
Ved et godt samarbeide mellom administrasjon, turneringskomite, banekomite og handicakomite mener vi at vår klubb har vært blant de fremste når det gjelder å sørge for at medlemmene har hatt riktig handicap når de har deltatt i turneringer i egen og andre klubber i 2011.

2010

Årsrapport 2010

Handicapkomiteens oppgaver er forandret etter at Golf-Box har kommet inn for fullt. Føringen av handicapregisteret går nå automatisk. Alle handicaptellende runder skal medføre en øyeblikkelig justering av handicap dersom resultatet tilsier det. Det er forutsatt at alle turneringer er handicaptellende; også 9-hulls. (Gjelder handicapkategoriene 3,4 og 5.)

Utskrivingen av nye handicapkort hvert år, med manuell kontroll av gamle kort for året som gikk, har falt bort. Som nevnte foran er dette nå automatisert. Imidlertid er det fremdeles komiteens ansvar å kontrollere at alle spillere har spilt og meldt inn minimum 4 handicaptellende runder i løpet av året. Dette skal være en betingelse for å opprettholde eget handicap med rett til å delta i turneringer. Foreløpig har imidlertid forbundet lagt opp til en svært moderat praksis av dette kravet.

Golfforbundet har bestemt at CSA skal brukes når forholdene tilsier det. I Krokhol har Turneringskomiteen administrert bruken av CSA,og forholdene har i 2010 til tider vært slik at CSA har blitt beregnet og brukt.

En oppgave for Handicapkomiteen er å ta stilling til spesielle problemer som behov for handicapjusteringer i forbindelse med langvarig sykdom, utenlandsopphold og lignende. Dette er et område hvor automatiseringen ikke har tatt over.

Komiteen har fremdeles ansvaret for at spiller som går til en annen klubb ”får med seg” riktig handicap. Dette er også en oppgave som nå løses ved hjelp av Golf Box. I enkelte tilfelle kan man være nødt til å melde vider at vedkommende spiller ikke lenger har noe spillehandicap, da ingen handicaptellende runder er meldt inn i løpet av sesongen.

Også arkiveringen av gamle handicapkortet av papir faller selvsagt bort med innføringen av det nye elektroniske kortet. (Dette til tross for at kravet fremdeles står i forbundets regler.)

Finn-Arne Johansen

2009

Rapport for 2009 fra handicapkomiteen

Tidlig i 2009 utsatte NGF kravet om å rapportere fire handicap-tellende runder i løpet av sesongen, dersom en ønsket å beholde sitt handicap. Man fryktet den negative effekten kravet kunne ha, særlig på nye spillere.

De spillere som gjennomførte minst en hcp-tellende runde i 2009, og fikk denne registrert i GolfBox, har automatisk fått regulert sitt hcp. Dette enten det skjedde i en turnering, eller i en selskapsrunde som ble registret i henhold til reglene.

Årsrevisjon av handicap for de spillere som ikke hadde registrert noen runde i 2008, ble i 2009 gjennomført manuelt ved at man tok for seg den enkelte spiller og vurderte sist gjeldene hcp.

I GolfBox kan spillere ikke levere resultat for ny runde før gamle runder er gjort opp. Dette skapte mange vanskeligheter fordi spillere glemte, eller av andre grunner ikke tastet inn resultat og markør etter at runden var ferdig.

For å rydde opp vedtok NGF derfor at alle runder fra 2008 som ikke var gjort opp, skulle slettes. Dette ble gjort sentralt.

Hvorvidt NGF gjennomfører kravet om fir hcp-tellende runder i 2010 vet vi ikke enda. Heller ikke om det også i år blir manuall behandling i klubbene av hcp for de spillere som ikke har registrert noen runde i 2009.

Vi regner med at de regler som skal gjelde i 2010 vil foreligge før 1. Mars.

Når informasjonen foreligger vil bli lagt ut på klubbens nettsider.

Handicaprelatert informasjon

Klikk på +-merket for å lese artikkelen.

Klubbhandicap

Klubbhandicap

Sakset fra en NGF-publikasjon og redigert litt

Veien til golf – Klubbhandicap

Innledning og forutsetninger

Når man har gjennomført og fått godkjent nybegynneropplæringen ”Veien til Golf” og i tillegg har gyldig medlemskap i en golfklubb tilsluttet Norges Golfforbund, tildeles man automatisk klubbhandicap 54. Klubbhandicap er ikke et offisielt handicap og må ikke forveksles med EGA eksakt handicap (handicap 36,0 eller lavere). Klubbhandicap som beskrevet her beregnes kun i Norge.

Formålet med klubbhandicap er å kunne registrere resultater i GolfBox og følge forbedringer i spillet (sitt klubbhandicap) fra man er nybegynner til man klarer å etablere EGA eksakt handicap. Klubbhandicap starter på 54 og går ned til 37. Klubbhandicap uttrykkes i heltall og justering foretas med hele slag, kun nedover.

Metoden for å justere klubbhandicap ligner på metoden man benytter i forbindelse med justering av EGA eksakt handicap og tilgjengelig funksjonalitet i GolfBox. Metoden for å etablere EGA eksakt handicap er beskrevet i NGFs handicapbestemmelser (punkt 5.5 Etablering av eksakt handicap).

I turneringer kun for klubbens medlemmer bør man ha en egen klasse for spillere med klubbhandicap (37-54) og disse spiller da ut i fra sitt klubbhandicap omregnet til klubbspillehandicap.

NB! Når spillere fra ulike klubber møtes i turneringsspill, må alle spillere med klubbhandicap spille ut i fra handicap 36,0 omregnet til spillehandicap.

Klubbspillehandicap

Klubbspillehandicap er det antall handicapslag en spiller med klubbhandicap mottar ved spill fra et bestemt utslagssted på en bestemt bane. Klubbspillehandicap kan normalt leses av på egen tabell som er oppslått ved første utslagssted på baner i Norge. Klubbspillehandicap på tabellen er beregnet etter følgende formel:

Klubbspillehandicap = (Klubbhandicap * slopeverdi) + (baneverdi – par)
113
Klubbspillehandicap skal fordeles ifølge hullenes indeks på scorekortet.

På Krokhol er verdiene følgende
Damer – rød tee
Slopeverdi: 124
Baneverdi: 69.3
Par: 69
Herrer – rød tee
Slopeverdi: 119
Baneverdi: 65.2
Par: 69
Herrer – gul tee
Slopeverdi: 128
Baneverdi: 69.4
Par: 69

Eksempel:

En gutt/mann med klubbhandicap 48 ønsker å spille en runde fra rødt utslagssted. Ved bruk av formelen ovenfor med verdiene for Krokhol får han klubbspillehandicap 47 fra rødt utslagssted. Har får dermed tre handicapslag på hullene med indeks 1-11 og to handicapslag på de resterende (indeks 12-18).
På Krokhol blir dette:

Hull Indeks Mottatte slag
1 16 2
2 6 3
3 14 2
4 10 3
5 4 3
6 8 3
7 18 2
8 2 3
9 12 2
10 9 3
11 11 3
12 5 3
13 15 2
14 17 2
15 1 3
16 7 3
17 3 3
18 13 2
47

Justering av klubbhandicap

Resultatet fra runden skal omregnes til Stableford-poeng. Omregning skal foretas for hvert enkelt hull ved at bruttoscore minus handicapslag for hullet gir nettoscore. Nettoscoren omregnes til
Stableford-poeng i forhold til par på det enkelte hull ifølge nedenstående tabell og summeres for runden. Summen danner grunnlag for eventuell justering av klubbhandicap.

Nettoscore Stableford-poeng
2 over par eller mer 0
1 over par 1
par 2
1 under par 3
2 under par 4
3 under par 5
4 under par 6

Dette innebærer at enhver runde spilt til handicap gir 36 poeng.

Man skal alltid registrere resultatet i GolfBox når Stablefordresultatet er 37 poeng eller mer, forutsatt at runden er spilt etter handicaptellende betingelser (se punkt 2.20 Handicaptellende betingelser i NGFs handicapbestemmelser).

Klubbhandicapet senkes med like mange enheter som man har oppnådd poeng over 36.

NB! Et klubbhandicap kan aldri heves, uansett resultat.

Eksempel:

En spiller med klubbhandicap 48 fikk 39 Stableford poeng. Klubbhandicapet skal da senkes med 3 (39-36), til 45 (48-3).

Tabellen under viser hvor mye klubbhandicapet skal senkes etter ulike Stableford-scorer:

Klubb-handicap Stableford-poeng
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
37 0
38 0 -1
39 0 -1 -2
40 0 -1 -2 -3
41 0 -1 -2 -3 -4
42 0 -1 -2 -3 -4 -5
43 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6
44 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
45 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
46 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
47 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
48 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
49 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
50 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
51 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
52 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
53 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
54 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

9-hullsrunder

Ved spill over 9 hull legger man til 18 poeng til den Stableford scoren man har oppnådd etter 9 hull.

Eksempel: En spiller med klubbhandicap 48 får 19 poeng etter ni hull. Resultatet for runden blir dermed 37 poeng (19+18). Klubbhandicapet skal dermed skrives ned med ett slag (én enhet) til 47.

Etablering av EGA eksakt handicap (36,0 eller lavere)

Når en spiller med klubbhandicap oppnår et Stableford resultat som tilsier at klubbhandicapet skulle blitt lavere enn 36 etter justering (de blanke feltene i tabellen over), kvalifiserer resultatet til å kunne etablere EGA eksakt handicap (36,0 eller lavere).

Man skal da beregne et EGA eksakt handicap ut ifra den metoden som er beskrevet i punkt 5.5 Etablering av EGA eksakt handicap i NGFs handicapbestemmelser

Man leverer scorekortet til hjemmeklubbens handicapkomité/administrasjon som beregner spillerens EGA eksakt handicap og registrerer dette i GolfBox.

Handicapsertifikat

golfers_on_tourHandicapsertifikat

Etter 4-5 måneder med stengte golfbaner, kribler det nok hos mange, og flere vil sikkert ta seg en tur til utlandet for å spille før sesongen endelig kommer i gang her hjemme. Nå er det litt varierende praksis i utlandet med hensyn til å kreve at du må ha handicapkort for å spille, men noen steder gjør de det, og da hadde det jo vært veldig ergerlig hvis du ankom banen uforberedt. Nå har vi riktignok Golfkortet, men det er de færreste utenlandske baner (utenfor Skandinavia i hvert fall) som kan lese dette. Derfor er det et system som gjør at du kan skrive ut en utskrift av attest på ditt handicap ved spill i utlandet. Vi har fått en forespørsel om dette, for dette gjøres nemlig ikke i GolfBox slik man skulle tro.

Gjør følgende:

  • Gå til nettstedet til Norges Golfforbund
  • Øverst på siden er det en menylinje som ser sånn ut:
  • Golfguide Verify Kontakt oss Nyhetsarkiv Søk
  • Klikk på Verify

Skriv inn nummeret som står på golfkortet ditt.

Trykk på skriv ut, så får du en pdf-fil som du kan skrive ut på en vanlig skriver.

Sletting av forhåndsregistrerte runder

14. mars 2009 – I går kom det en ny utgave av golfforbundets nyhetsbrev, NGF-nytt. Vi har sakset en sak som kan kanskje kan være av interesse for en del medlemmer.

****

Det ble i 2008 registrert over 78.000 forhåndsregistrerte runder i GolfBox. Ca 10 % av disse ble aldri ferdig registrert. Dette kan være mange årsaker til dette for eksempel:

  • Ny måte å registrere handicap tellende runder (Golfkortet)
  • Feil i IT systemet
  • Forglemmelse fra spiller eller markør

Når klubben utfører den obligatoriske årsrevisjonen på en spiller som har en runde som ikke ble ferdig registrert i 2008 skaper vil det skape problemer for spiller i 2009.

Spiller kan ikke levere inn ny handicap tellende runde før gammel runde er gjort opp, men siden årsrevisjon er utført får spiller ikke lengre lov til å innlevere score på en forhåndsregistrert runde fra 2008.

NGF har derfor vedtatt at alle forhåndsregistrerte runder fra 2008 som ikke er ferdig registrerte vil bli slettet fra systemet. Dette arbeidet utføres av GolfBox og klubbene får ikke noe ekstra arbeid i forbindelse med dette. Alle spillere kan dermed spille handicaptellende runder også i 2009.

Dersom en spiller skulle ønske å få sin runde fra 2008 registrert kan det foregå på 2 måter:

  • Klubb registrer nytt handicap på spiller
  • Spiller kan innlevere samme score som runden i 2008 til GolfBox med dato i 2009 og angi markør.

Handicapregulering etter 9 hull

Et av redaksjonsmedlemmene lurte på hvorfor han hadde gått opp i handicap etter en mandagsturnering, da han fikk 15 poeng. Med hensyn til regulering av handicap tilsvarer jo det en runde på 33 poeng (15+18). I den aktuelle kategorien er dette innenfor buffersonen.
Merkelig, eh (som de sier i Canada).
Det vår redaksjonsmedlem heldigvis husket før han konfronterte Trond Syversen (den sinte e-posten var nesten ferdig skrevet) var at buffersonen ikke er den samme for 18- og 9-hulls runder.
Her er et utdrag av handicapreglene:

Buffersone: Det antall Stableford-poeng i handicaptellende runde som medfører at spillerens eksakte handicap forblir uendret.

Handicapkategori 18-hullsrunder 9-hullsrunder
1 35–36 ikke aktuelt
2 34–36 ikke aktuelt
3 33–36 35–36
4 32–36 34–36
5 31–36 33–36

For øvrig blir vi ikke regulert på front-9 så lenge 3-ern har provisorisk green. Hvis noen lurte på hvorfor deres handicap forble uendret etter den første mandagscupturneringen.
Handicapreglene finner du forresten her.

Handicapkategorier

Det er kanskje noen som lurer på hvilken handicapkategori de er i. Dette pleide jo å stå på hcp-kortet, men det ble jo erstattet av Golfkortet.

Her er i hvert fall oversikten.

Handicap-
kategori

Buffersone
(Stableford-poeng)

18 hull

9 hull

1

35 – 36

Ikke aktuelt

2

34 – 36

Ikke aktuelt

3

33 – 36

35 – 36

4

32 – 36

34 – 36

5 31 – 36

33 – 36

Oppdaterte hcp-bestemmelser

Sakset fra golfforbundets nettsted

– En mindre oppdatering til 2010-sesongen

NGFs handicapbestemmelser er en oversettelse av EGA Handicap System 2007-2011.
Til 2010 sesongen har NGF gjennomført en mindre oppdatering og man må legge merke til følgende nyheter:

2.16 Handicapregister (GolfBox)
Alt som tidligere er omtalt som ”Handicapkort” er nå endret til Handicaregister (GolfBox). Det er GolfBox som er spillerens handicapregister, hvor resultat fra alle handicaptellende runder skal registreres.

Punkt 2.22 Handicaptellende selskapsrunde og punkt 5.6 justering av handicap
Kort oppsummert går endringen her ut på at når man ønsker å spille en handicaptellende selskapsrunde holder det å meddele dette til sin markør før runden starter. Man behøver altså ikke registrere en slik handicaptellende selskapsrunde i GolfBox før start, for at den skal kunne være handicaptellende.

Resultatet fra handicaptellende selskapsrunde skal snarest mulig registreres i GolfBox. Denne endringen gjør det enklere å spille handicaptellende selskapsrunder.

Det er ikke et krav i NGFs handicapbestemmelser at man må registrere minst fire handicaptellende runder i løpet av sesongen for å opprettholde et ”aktivt handicap”, for å kunne delta i turneringer hvor handicap benyttes.
Allikevel oppfordres alle til å spille og registrere minst fire handicaptellende runder hver sesong slik at handicapet best mulig gjenspeiler spillestyrken

Neste revisjon av EGA Handicap System og dermed også NGFs handicapbestemmelser er i 2012.