Årsmøtet 2023

9. mars 2023

Protokoll fra årsmøtet

Klikk på knappen for kommentarer og informasjon fra den uoffisielle delen av møtet.

Kontrollkomiteens rapport

Denne manglet i sakspapirene som ble sendt ut.

Til årsmøte 2023

Kontrollkomite Krokhol GK

Kontrollkomiteenes medlemmer 2022-2023

 • Ann Lisbeth Brathaug
 •  Morten Olstad

Møtefrekvens.

Det er gjennomført jevnlige møter. Bortsett fra møte 1 er møter gjennomført via mail korrespondanse.

Kontrollkomiteen hovedoppgaver.

NIF har utarbeidet en sjekkliste over oppgaver som kontrollkomiteen følger og danner grunnlag for komiteens arbeid gjennom året.

Vedlagt til dette referatet ligger sjekkliste som viser hvilke områder som er underlagt kontroll og oppfølging fra komiteen med tilhørende kommentarer.

Komiteen finner at klubben har gjennomgående gode rutiner for de anbefalte kontrollpunktene som underslagsforsikring, roller i Altinn er oppdatert, leieavtaler og at økonomioppfølging fra styret er dokumentert via referater som er oversendt komiteen.

Klubben tilfredsstiller ikke NIF sin anbefaling at klubbens kontoer disponeres av to personer i fellesskap.

Krokhol GK praktiserer at leder av styret og kasserer kan disponerer kontoene hver for seg.

Kontrollkomiteen ser at dagens praksis fungerer og har mottatt eksempler på kontrollrutinen som følges, men anbefaler at styret vurderer dette avviket og anbefaler at NIF sin rutine følges.

Kontrollkomiteen henstiller årsmøtet om å sikre en kjønnsbalanse i styret i henhold til reglene i Norges golfforbund.

Signatur

Ann Lisbet  Brathaug                          Morten Olstad

26. februar 2023

Innkalling

Årsmøtet 2023 vil som tidligere meddelt bli avholdt på

Sørmarka, torsdag 9. mars, kl. 19.00.

Her kommer sakspapirene.

Les dem nedenfor eller …

Årsmøte – 9. mars 2023

Dagsorden

 1. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, sekretær, og to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding, herunder rapporter fra grupper og komiteer
 5. Regnskap med revisjonsberetning
 6. Forslag og saker til vedtak
  1. Fornyet fullmakt til å støtte forbedringer på banen
  2. Vedta fullmakter
  3. Handlingsplan for styrets arbeid
 7. Medlemskontingent for 2023
 8. Budsjett for 2023
 9. Organisasjonsplan
  1. Styret
  2. Grupper
 10. Valg
  1. Leder
  2. Nestleder
  3. Styremedlem
  4. Varamedlemmer
  5. Revisor
  6. Kontrollkomite
  7. Representanter til Ting og møter i organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett
  8. Valgkomité

Sak 4

Årsmelding for 2022 inkludert grupperapporter

2022-sesongen ble også en fantastisk for oss på Krokhol og det meste av golf-Norge. God tilstrømming av medlemmer og greenfee-spillere skapte stor trafikk på banen og i kafeen. I tillegg så vi at discgolf hadde stor oppslutning slik at det gjennom sesongen var trykk på hele anlegget.

Dyktig banemannskap ga oss etter hvert høy standard på greener og øvrige spilleflater. Banekomiteen støtter imponerende opp med arbeid som vises godt på dreneringsfronten, veiene, og innrammingen av banen.

Turneringskomiteen har gitt oss gode muligheter til å konkurrere og oppslutningen har vært høy med mange faste og noen nye deltakere.

Deltakelse i turneringer gir hygge og bygger sosiale nettverk. Vi anbefaler alle medlemmer å prøve seg i turneringsspill.

Gjennomføringen av turneringene har vært på sedvanlig høyt nivå. Stor takk til turneringskomiteen.

Golfhandelen bidro på nytt med en turnering som trakk godt med deltakere og støtte til premiering i mange turneringer. Vi håper de kan telle inn ønsket forretningsmessig utbytte og vil jobbe sammen med oss framover også.

Kontinuerlig arbeid med drenering og greener gir resultater og gir oss spillere gode spilleforhold.

Takk til baneeier, mannskaper, banekomiteen og deres gode medhjelpere for innsatsen gjennom året.

Styrets arbeid

 • I løpet av 2022 har vi hatt 8 styremøter med en blanding av fysiske og digitale møter. Foruten kontroll på økonomien har positiv medlemsutvikling, stor etterspørsel etter VTG og de gode spilleforholdene preget styremøtene

Andre saker:

 • Samarbeidet med Golfhandelen er godt løst i samarbeid mellom turneringskomiteen og styret
 • Samarbeidet med Nordre Follo Kommune er kommet i gang. Det er også gjennomført en ny, langsiktig avtale
 • Samarbeidet med baneeier er bra
 • Nordre Follo Idrettsråd besluttet å øke medlemsavgiften for å dekke kostnader til lønn, men etter siste oppdatering, er ikke stillingen besatt. Vi har sett på muligheten å melde oss ut, men må da meldes ut av Norges Idrettsforbund
 • Vi fikk laget klær med logo på i samarbeide med Golfhandelen. Dette ble ikke gjennomført helt som vi hadde planlagt, da Golfhandelen ble utsolgt for det vi hadde valgt ut altfor fort. Vi fikk til en enklere løsning og det så ut til å være populært. Vi kommer med en bedre løsning på dette i år

Videreføring av «Plan for anleggsutvikling»

Det ble på årsmøte i 2022 gitt fullmakt til å støtte forbedringer på banen. Dette ble brukt godt i 2022 og en god beskrivelse av utført arbeid er gitt i rapporten fra banekomiteen.

I annen sak foreslår styret for årsmøtet å budsjettere med anleggsstøtte kr 100.000 til baneeier på felles prioriterte utbedringer.

Medlemsutvikling

Ved utgangen av 2022 hadde vi 467 medlemmer som betyr en økning på 84 stk. (22%) ift. årsslutt i fjor. Utvikling i antall medlemmer:

Gjennomsnittsalderen på medlemmene har sunket de siste årene og er nå 41,9 år (2021: 43,5 2020: 48,7) som bekrefter at vi har fått inn flere yngre medlemmer med økning i kategoriene «Ungdom», «Student» og «Yngre senior».
Sammensetningen av type medlemskap viser at 334 stk. (72%) har et medlemskap med full spillerett (senior/yngre senior, student og ungdom/junior) hvor tilsvarende tall for 2021 var 261 stk. (68%).
Kvinneandelen i klubben holder seg stabil og utgjør 16%, men det har vært en økning målt i antall de siste 2 årene fra 47 damer i 2020 til 72 i 2022. Tabellen viser medlemsmassen fordelt på alder og kjønn. Gjennomsnittlig HCP er 31,5 (2021: 33,8).
«Veien til golf»-kurs er en viktig rekrutteringskilde. I 2022 gjennomførte 113 stk. (2021: 199) dette kurset hos oss, som er en nedgang ift. de foregående pandemiårene. Halvparten (57 stk.) av de som gjennomførte årets VTG-kurs meldte seg inn i klubben. Kursholdere har vært Stine Torgersen og Stefan Johansson.

Idrettslig aktivitet 

Styret henviser til turneringskomiteens rapport, men vil peke på at klubben også i 2022 hadde høy aktivitet på turneringsfronten. Vi har fortsatt åpne turneringer hvor spillere fra andre klubber har fått adgang til å delta.

Noen sentrale turneringsresultater fra 2022-sesongen:

 • Klubbmesterskapet ble avholdt 20 og 21 august. Klubbmestre ble Stine Torgersen og Per Frode Haugen
 • Krokhol Masters ble gjennomført som en endagsturnering 18. september.
  • Stefan Johansson vant A-klassen
  • Jon Kittilsen vant B-klassen
  • Marcus Andresen vant C-klassen
 • Klubbmesterskap i Matchplay ble vunnet av Jan Tore Samuelsen
 • Stine Torgersen, Per Frode Haugen og Stefan Johansson representerte Krokhol i NM for Mid-Amatør. De endte henholdsvis på 8., 33. og 38. plass
 • Krokhols herrelag i Lag-NM endte på en respektabel 9. plass (2. divisjon)
 • Laget som stilte i NSGs lagserie endte på en finfin tredjeplass i sin pulje. Det holdt dessverre ikke til finalespill

Laget som representerte Krokhol i landsfinalen for «International Pairs» bestod av Elin Bjørnhaug og Marte Olstad. De endte til slutt på en sterk 20. plass

Klubbtrening

Klubben gjennomførte også i år subsidiert fellestrening for medlemmene med pro Steffen Larsen fra Østmarka GK.

Det var totalt 6 ganger i perioden mai-juni og 6 ganger i perioden august-september.

Disse treningene er et godt bidrag til bedret sving og ikke minst det sosiale miljøet. I tillegg til de etablerte medlemmene av Krokhol GK, ble dette tilbudet også sendt ut spesifikt til våre nye medlemmer som akkurat hadde tatt «Veien til golf».

Totalt deltok 27 medlemmer på vårens fellestrening og 32 medlemmer på høsttreningen. Mange av disse var medlemmer som nettopp hadde tatt veien til golf kurs hos oss.

Steffen Larsen har også stilt seg tilgjengelig for private protimer for de som ønsket det gjennom sesongen, et tilbud som også videreføres innendørs gjennom vintersesongen.

Stine og Stefan gjennomførte Trener 1 utdannelsen i sesongen 2022, og skal nå begynne på trener 2 utdannelsen. 

De vil trenge en del praksis timer og vil mest sannsynlig arrangere noe form for medlemstrening i løpet av sesongen.

Mer informasjon om dette kommer senere på klubbens hjemmeside.

Juniortrening

I 2022 startet vi opp juniortrening igjen som et gratis tilbud for alle medlemmer som er 19 år eller yngre. Det har vært 19 økter fra slutten av april og ut september. Trenere har vært Stine Torgersen og Stefan Johansson. Antallet som har deltatt per trening har variert, men totalt er det åtte stk. som har deltatt i løpet av sesongen i et aldersspenn fra 10-17 år.

Treningen har vært gjennomført som aldersrelatert trening i henhold til sportslig plan.

Veien til Golf

 «Veien til Golf»-kurs er en viktig rekrutteringskilde for klubben. I 2022 gjennomførte 113 stk. dette kurset hos oss (2021: 199) hvorav 57 stk. (50,4%) meldte seg inn som medlemmer (2021: 33%). Kursholdere har vært Stine Torgersen og Stefan Johansson som begge under året utdannet seg til «Trener 1» i regi av Golfforbundet.

Et stort fokus har vært å øke andelen kursdeltakere som melder seg inn i klubben. Dette kan vi se ha gitt resultat da andelen som meldt seg inn økt fra 33% til 50,4% fra 2021 til 2022. Antallet som tatt kurs har dessverre gått ned fra 199 til 113, en reduksjon på 43%. Dette har sikkert til dels å gjøre med at Corona-effekten har avtatt, men også på grunn av begrenset kapasitet å gjennomføre kurs.

Det har vært større etterspørsel enn vi har klart å gjennomføre kurs. Med erfaringer vi bygde opp i løpet av året klarte vi å øke antallet deltakere på de siste kursene, til stor del med støtte fra Espen Nordskog og Jan Tore Samuelsen som bisto flere kurs når vi gjennomførte banespill.

I 2022 innførte vi også som krav at deltakere måtte gjennomføre en «fadderrunde» før de ble godkjent på kurset. Dette var tidligere frivillig.

Opplevelsen er at deltakerne blir mer trygge på banespill når de gjennomfører fadderrunden og det gir oss mer tid til å «selge inn» klubben som en bra klubb å være medlem i. Det er dog veldig ressurskrevende å koordinere tider og faddere som skal gå med spillere. Her trenger trenerne bistand fra flere.

Det er besluttet at Stine og Stefan i løpet av 2023 fortsetter utdanningen til «Trener 2». Det er også behov for flere som utdanner seg til «Trener 1».

Her kan vi se fordelingen over deltakernes fødselsår. Gledelig er å se at det er en stor andel yngre som tar kurs. På den kumulative distribusjonen kan vi se at 50% av deltakerne er født i 1994 eller senere.

Ser vi så på kjønnsfordelingen blant deltakerne kan vi se det er 78% som er menn.

I evalueringen får deltakerne svare på hva de ønsker mer av i løpet av kurset. Her er det veldig tydelig at de fleste ønsker mer banespill.

Deltakerne får også svare på spørsmål på en skala fra null til seks.

 • I hvilken grad føler du at du jevnlig får ballen opp i luften?
 • I hvilken grad føler du at du er klar til å spille på banen på egen hånd?
 • I hvilken grad føler du deg trygg på sikkerhet og golfvett?
 • I hvilken grad føler du at du kjenner til golfens viktigste regler?
 • I hvilken grad føler du at du forstår hvordan du bruker GolfBox?
 • I hvilken grad føler du at du er kjent med hvordan ting fungerer i klubben?
 • I hvilken grad føler du deg trygg på veien videre for deg og din golf?
 • I hvilken grad har du opplevd glede og mestring i løpet av kurset?

I gjennomsnitt svarer de slik:

Her kan vi se at de er mest usikre på Golfbox. Dette er helt enkelt fordi det ikke er tid i kurset for noen særlig gjennomgang av Golfbox.

Planen er derfor å gjøre en video til neste sesong som går igjennom funksjonene i Golfbox og som deltakerne får se på som en del av forstudiet til kurset.

At de svarer så lavt på i hvilken grad de føler de får ballen opp i luften grunner seg nok i undervurdering av egen evne.

Til sist får de også spørsmålet om de ønsker å fortsette med golf, og der har 100% svart ja.

Økonomi

Medlems-koordinator Lise Brekka har solid kontroll med medlemsregisteret, kategorier, oppfølging av betalinger og korrekte overføringer av spilleavgifter til baneeier.

Etablert rutiner for avstemming mellom Lise og kasser fungere bra, men ønsker at styret ser på muligheten for å nytte mulighetene i faktureringssystemet slik at en minsker nødvendigheten av manuelle korrigeringer.

Den økte interessen for golfsporten i Norge har Krokhol merket sterkt i 2022.

Fra 2021 har vi sett en økning på inntektssiden.

Regnskapet ble gjort opp med et underskudd på 4.765 kroner mot et budsjettert underskudd på 60.000 kr. Det reduserte underskuddet er hovedsakelig grunnet økt interesse i golfsporten.

For 2023 har klubben etablert Vipps for å forenkle innbetalinger spesielt i forbindelse med turneringer.    

Rapporter fra grupper og komitéer

Turneringskomiteen (TK)

Denne rapporten omfatter turneringer i TK`s regi. Den omfatter således ikke seniorturneringene/damedager samt «private» turneringer. Statistikken bygger på artikler fra Redaktøren.

TK har i år hatt 9 medlemmer, 1 mer enn fjoråret, følgende er medlemmer Elin Bjørnhaug, Marit Bjørnstad, Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Knut Storm Hanssen, Finn-Arne Johansen, Stefan Johansson, Jens Kr. Tofteberg og leder Per Frode Haugen.

Også i år stilte Golfhandelen som sponsor for en turnering her stilte 43 spillere til start, 7 færre enn fjoråret. For øvrig kan nevnes at Golfhandelen sponser mandagsturneringen med premier i alle tre klassene pluss OoM månedspremiene, noe som bidrar økonomisk til klubben.

Ved en oppsummering av hendelser viser det seg at (tallene i parentes er fjorårstall):

TK har arrangert 18  9-hulls mandagsturneringer med til sammen 403 spillere (385).

I 2022 har det i regi av TK blitt arrangert 13 turneringer av varierende lengde.

Vårsleppen 40 spillere (54), Matchplay 35 spillere (34) her er det Jon Kittilsen som har stått for teknisk gjennomføring,

Golfhandelen Open 43 spillere (50),  Jernslaget 21 spillere (28), Flaggturneringen 20 spillere (22), Klubbmesterskapet 30 spillere (31), Krokhol masters 20 spillere (24) og Elgjakta 28 spillere (33) og Intern. Pairs 30 (22) spillere, Stjernejakt 20 spillere, Monster 15 spillere, Krokhol Texas 44 spillere og Mot Kreft 23 spillere-

Summen av turneringer er utvidet i forhold til fjoråret, og TK er godt fornøyd med den tekniske gjennomføringen av turneringene.

Det oppleves noe skuffende at så få deltar i turneringer. 

Turneringskomiteen har for 2023 planlagt et par nye turneringer.

TK har for 2023 sikret seg fire nye medlemmer med en alder som trekker gjennomsnittet for komiteen ned. Dessverre har Finn-Arne valgt å trekke seg fra komiteen etter en lang og fortjenestefull karrière. 

Med ønske om et større fremmøte på turneringene i 2023.

For Turneringskomiteen
Jens Kr. Tofteberg

Banekomitéen

2022 har vært et godt år for banekomitéen med mye bra arbeidsvær, god støtte fra baneeier og klubbstyret, og skikkelig pågangsmot i gruppa.

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra medlemmer og andre spillere på banens beskaffenhet og inntrykket den gir. Banekomiteen tar gjerne mot ros, kanskje også ris om det er fortjent.

I 2022 har banekomiteen bestått av Olaf Thomassen, Petter Tomren, Sander Lund, Arve Bjerke, Lars Sandberg, og Egil Sørset (leder).

Vi har møttes relativt fast 1 dag i uka, også gjennom vinteren. Spesielt Olaf og Petter jobber mange økter på egen hånd.

Trivsel og engasjement gir oss motivasjon og vi tilpasser oppgaver og arbeidsomfang til noe vi er i stand til å håndtere.

Andre medlemmer som har lyst og anledning til å bruke tid sammen med oss er hjertelig velkommen! 

Utførte små og store oppgaver:
I vinter ryddet vi skog for å få mer lys til green 3 + 7, og tee 5. På høyre side av fairway 8 og høyre side langs veien til utslag 9 tynnet vi kraftig i småskogen for å skape et mer åpent terreng. 

Ca. 20 fuglekasser ble snekret og plassert nær alle utslag i et forsøk på å øke fuglebestanden og redusere opplevd mengde knott og mygg. Alle unntatt én kasse ble bebodd, og vi huker av for god måloppnåelse med hensyn til innflyttingsgrad og insektplager. Kassene er for lengst ryddet og klargjort for ny sesong.

I snekkerboden produserte vi også et stort antall nye staker som ble malt og plassert ut som markering av banegrenser og straffeområder. Og vi har laget til stenger av armeringsjern som skal brukes som oppheng av tau/sperrebånd for vinter-inngjerding av greenene.

En av våre sesongforberedelser var å etablere utslagsmatter på alle grønne, røde, og gule utslag.

Senere har vi plassert matter på hvite utslag også, og har dermed 4 matteutslag pr hull nær lengdene banen er slopet etter for 18 hull. 

En annen sesongforberedelse var å merke høyre side ned fra utslag 9 hvitt og etter ca 100 m rødt med spilleforbud på utsiden og dropp-sone på grønt utslag.

Dette ble gjort for å ta ned sannsynligheten for uhell på disc-golfsiden. Så langt virker tiltaket positivt, men vi ser unntaksvis at noen spillere ikke forstår merkingen og skal derfor sette opp tydelig informasjon på tee’ene på hull 9 neste sesong.

I 2021 besluttet vi å jobbe fram forslag til nytt baneoppsett der vi går fra 2×9 til 1×18 hull sløyfer, og erstatter farge-betegnelser med 2-sifret tall som reflekterer sløyfelengde for 18 hull. Hensikten er å i større grad bruke alle utslagssteder på banen, gi mer variasjon i spillopplevelse, og nøytralisere betegnelser på utslagsstedene.

Endringen ble presentert på årsmøtet feb-22 og fikk tilslutning. 

I oktober-22 slopet NGF de nye sløyfene, og før sesongstart-23 får vi produsert og satt ut nye skilt for hele banen. Det blir spennende å få spillernes tilbakemeldinger i 2023.

Mange medlemmer og vi i bane-gruppa har i lang tid ønsket nye trær på ulike steder i spillefeltet. I 2022 fant vi endelig tid og anledning til å anskaffe 10 trær som er plassert i rough 3/5, innspillsområdet til green 6, og rough 8/9.

Hensikten er å belønne spill i rett fairway, øke sikkerheten på banen, og la trær bidra til ytterligere forskjønnelse av banen.

Trærne ble i denne omgang innkjøpt fordi vi tror det øker sjansen for at de etablerer seg. Senere henter vi trær og busker nær banen, vi sikter oss særlig inn på å plante i områdene bak green 1 og venstre side av green 8.  

Gjennom alle sesonger jobber banegruppa med rydding, klipping, vedlikehold på veier/gangveier, drenering langs spilleflater, og utbedringer rundt tee’ene og greenene.

I 2022 har vi jobbet med fuktområde bak green 1, bak rød tee 2, høyre side fairway 3, høyre side gul/rød tee 4, området foran green 4, og områdene nedenfor gul tee 5.

På tampen av dugnadsåret har vi sammen med baneeier renovert viktig vannrør på høyre side fairway 3 med håp om at dette også avhjelper en uønsket oppsamling av vann vi har på høyre side av fairway 5.

Gangveien fra tee 4 til green ble i høst forbedret i øverste del. 

Vinteren 22/23 kommer vi etter planen til å jobbe mye med tre-rydding rundt green 7 og på begge sider av innspillsområdet, i tillegg til sollys-fremmende tiltak rundt andre greener og tee’er.

Utsatt aktivitet
Baneeier har besluttet å i framtiden (vinter-) dekke til alle greener for å øke sjansene for god overvintring. NGF har gode erfaringer og støtter denne satsningen faglig. Dette er en ganske omfattende arbeidsoppgave med krav til nøyaktighet i selve utleggingen og forsegling som hindrer vanninntrenging. Ca 500 sekker er allerede fylt med sand og skal brukes til å holde dukene på plass.

Kluss i bestillingsprosessen endte dessverre med at viktig plastduk ikke ble levert som forutsatt, og tiltaket er utsatt til 2023.

Dugnad
Vi prøvde oss med en vri på den tradisjonelle vårdugnaden på sesong-åpningsdag ved å i stedet invitere til noen timer arbeidsinnsats på valgfri dag på 3 datoer i april.

Resultatet ble på ingen måte som ønsket på hovedopplegget med rydding i spilleflater, men det var flere som bidro med å plukke baller på sidene av driving-rangen på andre tider/dager. Takk til dem! 

I 2023 er det sannsynlig at vi går tilbake til tradisjonell dugnadsdag en lørdag tett på sesong-åpning.

Rammevilkår og formål
Samarbeidet med styret, baneeier, og banemannskap er godt. I noen tilfeller har vi bedt styret om bidrag til anskaffelser og da har vi erfart kjappe beslutninger med positive svar. Takk!

Baneeier støtter oss med det vi ber om av materialer, utstyr inklusive bruk av anleggsbiler og maskiner, og god sparring om løsninger av oppgaver.

Vi har i løpet av året hatt mange fine diskusjoner med takhøyde, mye humør, og gode konklusjoner.   

Banekomiteen har som formål å støtte baneeier i arbeidet med å tilby medlemmer og spillere en bane med gode spilleflater, bra baneoppsett, og fin innramming. Gruppa er bindeledd mellom baneeier og klubbstyret på baneforhold/oppsett, og har ansvaret for baneoppsettet til bruk i KM.

Vi avklarer oppgaver med baneeier, nyttiggjør oss ressurser/utstyr han disponerer, og sparrer relevante forhold med styreleder/klubbstyret. 

Banekomiteen opplever ikke behov for endringer i rammevilkår eller formål.

Vårt største ønske er at flere medlemmer blir med oss i arbeidet med å holde banen og nærmeste omgivelser i god stand sesongene framover.

Handicapkomiteen

Etter noen sesonger med bruk av World Handicap System (WHS) så ser det ut til at systemet fungerer bra. En av fordelene er at eventuelle små feil i registrering av runder «forsvinner» hvis man jevnlig registrer runde.

I Krokhol er det relativt mange som spiller turneringer og dermed jevnlig får handicap justert. Å jevnlig registrere spilte runder er viktig slik at man spiller med et rettvisende handicap.

I 2021 deltok tre av klubbens medlemmer i et regelkurs. For å opprettholde kompetanse innenfor regelverket burde flere medlemmer delta i slike kurs i 2023.

I løpet av året har det blitt innlevert noen feilaktige scorekort som har måttet justeres. Spiller man i utlandet og må legge inn banen manuelt i Golfbox er det viktig at man er nøye med f.eks. hva som er baneverdi og slopeverdi. Legger man inn disse verdiene feil så kan det slå veldig feil ut. Hvis man legger inn feil så er det viktig å melde fra til handicapkomiteen slik at dette kan rettes opp så raskt som mulig.

Også i siste sesong har vi fått inn en del scorekort med ukjent markør. Etter reglene gir ikke dette automatisk regulering av handicap. Dette er noe som kommer til å følges opp mer nøye i 2023.

På vegne av Handicapkomiteen
Stefan Johansson

Seniorgruppa

Vi startet veldig bra med 19 påmeldte på vår første turnering. Det “dabbet” nok litt av, men stort sett har det vært en 12-14 påmeldte på hver turnering. Vi har hatt 15 turneringer totalt og bare en turnering avlyst grunnet særdeles dårlig vær.

Gjengen er ellers ikke så nøye på dette med været – om det plasker – “er jo bare å kle på seg”. Som avslutning hadde vi en hyggelig Texas Scramble turnering, med Gryta til Kari som “punktum for årets turneringer”.

Et “hjerte sukk” – kjære alle dere –  vi tar i mot nye deltagere med store åpne armer – veldig hyggelig om vi kan få med flere damer også.

Vi ønsker oss mange deltagere og masse fint golf vær.

Hilsen Ragnhild

Damegruppa

I år har vi vært så heldig å få i gang damegruppen. Vi avtalte med pro Steffen Larsen før sesongstart og fikk en egen damegruppe på medlemstreningen både på vårkurset og høstkurset.

Der deltok det 10 ivrige damer hver tirsdag. Da det ikke var trening med Steffen hadde vi ukentlige dametreff der vi hadde litt sosial omgang først med kaffe og noe godt attåt.

Deretter spilte vi 9 hull på banen. Det har vært litt variasjon i antall som deltok på dametreffet igjennom sesongen, men vi var som regel 2 flighter som spilte på banen hver tirsdag. Veldig hyggelig at det var en del «nye damer» som deltok både på trening og dametreffet.

Det er plass til mange flere på damedagen (tirsdager) og vi håper at det i sesongen 2023 vil delta enda flere.

Redaksjonskomitéen

Det meste av året har komiteen bestått av én person. Jon Kittilsen har vært redaktør og stått for det meste av skrivingen. Han har imidlertid noe flittige korrespondenter som har bidratt med informasjon og bilder, spesielt i banekomiteen og dugnadsgjengen. Takk rettes spesielt til Petter Tomren og Egil Sørset, og til Espen Nordskog som bidro med turneringsbilder da redaktøren var sykemeldt.

På tampen av året fikk Jon selskap i komiteen av Marte Olstad, som i tillegg til å være back-up for redaktøren, har som oppgave å øke klubben og banens synlighet på sosiale medier.

Aktivitet

Det har vært et aktivt år for redaksjonen, og det ble i 2022, passende nok, skrevet og lagt ut 222 artikler (“Bloggposter”) under “Aktuelt”, samtidig som nettsidene ble holdt ajour.

Aktiviteten har variert med aktiviteten i klubben og på banen, og antall artikler er en god indikasjon:

Oppgradering

Årsaken til at det var 0 innlegg i desember var at, vi i samråd med vår tekniske rådgiver fant at det var nødvendig med en oppgradering av “maskineriet” bak nettsiden, slik at sidene fungerer bedre, spesielt på telefon, som nå er det 80 % bruker når de bruker internett.

Til neste år skal vi også prøve å få opplysninger om hva dette tallet er for krokhol.no, men det er antagelig tilsvarende, spesielt nå som vi har fått så mange yngre medlemmer.

De som har vært innom nettsidene i det siste, vil ha lagt merke til at utseendet til forsiden og noen av de andre sidene er blitt oppfrisket. Det gjenstår imidlertid en del jobb på de bakenforliggende sidene, der blant annet en god del bilder, tabeller og slikt har falt ut.

Hovedkommunikasjonskanalen

… utad har vært Facebook (vi har 587 “likes”), og det ser ut til å fungere ganske bra. I årets løp kjørte vi tre kampanjer: i forbindelse med åpningen av drive-in-rangen, i forbindelse med baneåpning og i forbindelse med Golfhandelen Open.

Den første fikk best respons i markedet (golfinteresserte i 10 mils omkrets av banen). FB har også vært brukt til å gjøre oppmerksom på ting som kan være av interesse på nettstedet.

Facebook

Vi har et lite teknisk problem med Facebook. Dette har bestått i flere år, men hjelp fra FB for å løse det er vanskelig å få. Det dreier seg om at når vi deler en artikkel på FB, presenteres den utad uten bilde og ingress. Forhåpentligvis vil vi få skikk på dette snart.

Andre sosiale medier

Selv om klubben har både en Instagram- og en Twitter-konto, har bruken av dem vært svært mangelfull.

For eksempel har det ikke blitt lagt ut noe på Instagram på 5 år. Dette skyldes i stor grad at redaktøren ikke bruker disse kanalene.

Spesielt på Instagram regnes det med at det er viktig med en aktiv tilstedeværelse, ettersom dette er den foretrukne kanalen blant mange yngre mennesker. Her regner vi med at Marte Olstad vil bidra med å heve aktiviteten betydelig i sesongen 2023.

Litt kommunikasjonsproblemer

Ved inngangen av sesongen ble det besluttet å anskaffe “klubbtøy”, det vil si skjorter og andre plagg med Krokhol-logo på. Dette skjedde i samarbeid med Golfhandelen, og de aktuelle artiklene ble uformelt presentert i forbindelse med en Mandagscup.

Redaksjonen ba styret om skriftlig informasjon om de aktuelle artiklene, som design, farger og priser, og eventuelt bilder, for å gjøre tilbudet kjent blant flere enn dem som tilfeldigvis deltok på den aktuelle Mandagscupen.

De nødvendige opplysningene uteble, og tilbudet forble derfor begrenset til noen få. Det var skuffende.

Det viste seg siden at dette var et prøveopplegg, men dette ble ikke kommunisert til redaksjonen. Heller ikke kommunisert til redaksjonen var tidsfristen for innlevering av årsmeldingen.

Markedskomitéen

Krokhol GK inngikk i 2018 et samarbeid med Golfhandelen om gavepremier til mandagscupen. Dette Samarbeidet ble forlenget for sesongen 2019,2020, 2021 og 2022 sesongen.

Avtalen har gitt klubben en besparelse av utgifter til premier og dermed gitt et positivt bidrag til klubbens økonomi.

Også i år ble Golfhandelen Open gjennomført, og i år var det femårsjubileum. Golfhandelen Open gikk av stabelen 18 Juni. Det var dessverre litt dårligere deltakelse enn forgående år, kun 43 stk stilte til start og dessverre ikke så mange fra andre klubber. Været var fint som det pleier å være og banen var i relativt god stand.

Golfhandelen stilte også i år med flotte premier til turneringen og vi takker dem for at de stiller opp år etter år med flotte premier til denne turneringen.

Tradisjonen tro inneholdt turneringen ulike konkurranser underveis som «longest drive», «closest to pin» og «lengste putt på hull 9», og noen i turneringsledelsen fikk litt tilsnakk av redaktøren da turneringsledelsen forsynte seg grovt fra premiebordet.

Samarbeidet med Golfhandelen har vært en positiv erfaring som klubben håper å få videreført I sesongen 2023.

Medlemsundersøkelsen

Totalt ble undersøkelsen sendt til 332 medlemmer og 107 svarte, det gir en svarprosent på 32%.

Det er flere positive tilbakemeldinger, både banen, klubbmiljøet, turneringer og de ansatte er klubbenes medlemmer generelt veldig fornøyd med.

Det som blir registrert som negativt er i grunn ikke så negativt. Er mange av de samme ønskene fra tidligere år, som bedre bunkere, bedre parkering og marshall på travle dager.

Sak 5 Regnskap med revisjonsberetning

Revisjonsberetning for 2022

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2022 og tar revisjonsberetningen til etterretning.

Sak 6 Forslag og saker til vedtak

1. Fornyet fullmakt til å støtte forbedringer på banen 

Årsmøtet har tidligere behandlet ulike løsninger for å støtte arbeidet med utbedringer på banen, senest i fjor med å gi styret fullmakt til å bruke inntil kroner 90.000. I 2022 har vi støttet med 111.223,-. I hovedsak har dette gått klargjøring av nytt baneoppsett.

Vi søker sammen med banekomite og baneeier god prosess på planlegging, tidsstyring og kostnadsanslag av tiltak. 

Ønsket prosess er at banekomiteen prioriterer hvilke tiltak de ønsker gjennomført, kostnadstilbud og tidsplan hentes inn fra baneeier, tilbudet ses opp mot en referansepris, og styret beslutter. Betaling skjer i takt med utførelse.

Styret ber årsmøtet om fullmakt til å disponere inntil 100.000 kroner av klubbens midler til baneutbedringer i 2023. Prioriterte tiltak er greener, drenering og driving-range (inkl utslagsområdet).   

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å bruke inntil 100 000 kroner i 2023 til direkte forbedringer av banen.

2. Vedta fullmakter

Vi har registrert i Altinn at Leder og nestleder hver for seg kan signere avtaler på vegne av klubben. Og i Skue sparebank disponerer leder og klubbens kasserer bankkontoer hver for seg. Med ‘hver for seg’ oppnår vi hensiktsmessig fleksibilitet, og mener likevel ha kontroll gjennom tilgang og innsyn.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at styreleder og nestleder hver for seg kan signere avtaler på vegne av klubben. Styreleder og kasserer disponerer klubbens bankkontoer hver for seg.

3. Handlingsplan for styrets arbeid

NGF anbefaler at styret utvikler handlingsplaner som forankres med medlemmene gjennom årsmøtene. Styret ber om innspill fra medlemmene til prioriterte arbeidsområder, og vi støtter oss på medlemsundersøkelsene vi gjennomfører med tilpasset frekvens. Vi foreslår å fortsatt prioritere at:

 • Klubben skal gi medlemmene et godt sosialt og sportslig tilbud
 • Medlemmene skal ha en bane å spille på med tilfredsstillende forhold
 • Økonomien i klubben skal styres sikkert og til beste for medlemmene

Forslag til vedtak: Årsmøtet støtter styrets forslag til prioriteringer i 2023.

4. Endring av fakturaoppsett

Styre ønsker å endre oppsettet på faktureringen. Dette er for å forenkle jobben med regnskapet og tilpasse til bruk av ERP-system.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at styret kan gjøre nødvendige tilpasninger av fakturaoppsett.

Sak 7 Medlemskontingent for 2023

Styret ønsker å fastsette kubbkontingent for påfølgende år på årsmøtet. Styret foreslår at klubbkontingenten for 2023 og 2024 holdes uendret på 550.

For å unngå misforståelser ønsker styret å endre hvordan priser for medlemskap blir presentert. For 2023 blir det:

Medlemskap

Pris

Senior 30+ med spillerett

5000,-

Premium med spillerett og bil 40 9-hulls runder

8000,-

Familiemedlemskap med spillerett

11500,-

Yngre senior 20-29 med spillerett

3500,-

Studentmedlemskap 20-28 med spillerett

2300,-

Medlemskap uten spillerett

1600,-

Ungdomsmedlem 14 til 19 år med spillerett

2000,-

Junior under 14 år med familietilknytning

100,-

Junior under 14 år uten familietilknytning

800,-

Detaljerte krav og betingelser for medlemskategoriene finnes på www.krokhol.no

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at kontingenten holdes på 550,- for 2023 og 2024, og forslaget om å fastsette kontingent for påfølgende år på årsmøter. Videre godkjenner årsmøtet nytt oppsett der bare totalpriser for medlemskap vises.

Sak 8 Budsjett for 2023

Styret foreslår et budsjett 2023 med virksomhet og budsjett i underkant av nivå vi har sett i 2022, men over 2021.

 Vi budsjetterer med støtte til baneeier for baneutbedringer inntil 100.000

Styret foreslår også å øke andelen til utstyr, trenerkurs osv. til kr. 50.000 for å bidra til mer aktivitet i klubben.

Styret ønsker også å dekke mer av turneringsaktiviteter for medlemmer som deltar i andre turneringer på vegne av golfklubben. Dette er typisk: Lag-NM, NM Mid-Am og diverse seriespill.

 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2023

Sak 9 Organisasjonsplan

Styret har i 2022 bestått av

 • Espen Nordskog – leder
 • Stine Torgersen – nestleder
 • Alexander B. Løken – styremedlem
 • Stefan Johansson – styremedlem
 • Jan Tore Samuelsen – styremedlem/sekretær

 • Marte Helene Olstad – varamedlem
 • Erlend Bærø – varamedlem/kasserer

Grupper/komitéer underlagt styret:

Turneringskomité

 • Per Frode Haugen
 • Jens-Kristian Tofteberg
 • Ragnhild Lid Johansen
 • Stine Torgersen
 • Marit Bjørnstad
 • Knut Storm Hanssen
 • Stefan Johansson
 • Elin Heidi Jorun Bjørnhaug
 • Knut Olav Brathaug Sørset
 • Jostein Olafsen
 • Roald Eilertsen

Banekomité

 • Egil Sørset
 • Sander Lund
 • Olaf Thomassen
 • Petter Tomren
 • Arve Bjerke
 • Lars Sandberg
 • Finn Ericsson

Redaksjonskomité

 • Jon Kittilsen
 • Marte Helene Olstad

Damegruppa

 • Stine Torgersen
 • Marte Helene Olstad

Markedskomité

 • Jon Kittilsen
 • Stine Torgersen

Handicapkomité

 • Finn-Arne Johansen
 • Stefan Johansson

Seniorgruppa

 • Jan Berg Jensen
 • Ragnhild Lid Johansen

Kontrollkomité

 • Ann Lisbet Brathaug
 • Morten Olstad

Juniorgruppa

(Stine Torgersen og Stefan Johansson har ansvar frem til kontaktperson er klar)

Forslag til vedtak: Årsmøtet støtter opprettelse av en juniorgruppe. Ellers gjøres det ikke endringer i styrets struktur eller grupper underlagt styret.

Sak 10 Valg

 1. Styre

Valgkomitéens innstilling:

 • Styreleder: Espen Nordskog (1 år)
 • Nestleder: Stine Torgersen (1 år)
 • Styremedlem: Stefan Johansson (ikke på valg)
 • Styremedlem: Alexander B. Løken (2 år)
 • Styremedlem: Jan Tore Samuelsen (ikke på valg)
 • Varamedlem: Marte Helene Olstad (1 år)
 • Varamedlem: Erlend Bærø (1 år)

Forslag til vedtak:

Styreleder: Espen Nordskog

Nestleder: Stine Torgersen

Styremedlem: Stefan Johansson
Styremedlem: Alexander B. Løken
Styremedlem: Jan Tore Samuelsen

Varamedlem: Marte Helene Olstad
Varamedlem: Erlend Bærø

 1. Revisor

Styret innstiller til gjenvalg av revisor:

 • Trond Torgersen

Forslag til vedtak: Trond Torgersen gjenvelges som revisor 

 1. Kontrollkomité

Styret innstiller Morten Olstad og Ann Lisbet Brathaug

Forslag til vedtak: Styrets innstilling til kontrollkomite vedtas

 1. Representasjonsrett

Styret innstilling til representanter på Tinget og i andre organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett:

 • Leder Espen Nordskog
 • Nestleder Stine Torgersen

Forslag til vedtak: Leder og nestleder gis fullmakt til å representere klubben hver for seg

 1. Valgkomité

Styret innstiller på følgende valg til valgkomitéen:

 • Bjarne Røed
 • Finn-Arne Johansen

Forslag til vedtak: Styrets innstilling til valgkomite vedtas