Innkalling til årsmøte 2019 for Krokhol Golfklubb

Årsmøtet 2019 for Krokhol Golfklubb avholdes på Sørmarka torsdag 7.februar kl 19:00.

Vel møtt!

Styret

 

Dagsorden og saksdokumenter blir lagt på klubbens hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet, og medlemmer som har saker til årsmøtet må melde disse skriftlig til styret (v/ espen.nordskog@norswiss.no eller egil.sorset@outlook.com) innen torsdag 24.januar.

Foreløpig dagsorden:

1.    Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer

2.    Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

3.    Valg av dirigent, sekretær, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4.    Årsmelding, herunder rapporter fra grupper og komiteer

5.    Regnskap med revisjonsberetning

6.    Forslag og saker til vedtak

1. Støtte til prioriterte utbedringer på banen

2. Bekrefte lover og vedtekter (sist gjort i 2013)

3. Arbeid med handlingsplan

4. Innmeldte saker fra medlemmer

7.    Medlemskontingent for 2019

8.    Budsjett for 2019

9.    Organisasjonsplan

1. Styret

2. Grupper

10.  Valg

1. Leder

2. Nestleder

3. Styremedlemmer

4. Varamedlemmer

5. Revisorer (2 personer)

6. Representanter til Ting og møter i organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett

7. Valgkomité

Fra vedtektene:

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Innhold
Klubben