Referat fra årsmøtet 2016

Årsmøte Krokhol Golfklubb 2016 – protokoll

Årsmøtet ble holdt på Sørmarka Kurs- og konferansesenter, torsdag 4.2.2016

Sak 1  Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer

Det møtte 25 stemmeberettigede medlemmer.

Sak 2  Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Innkallingen ble godkjent med følgende skriftlige kommentar fra Petter Tomren:

«Det er meget uheldig at Styret behandler og tar standpunkt til et forslag til årsmøtet før de har mottatt forslaget og sett innholdet. Det er videre uheldig at feil saksdokumenter sendes ut i forbindelse med forslaget. Det er også uheldig at det legges ut uttalelser til et forslag som skal behandles på årsmøtet. Et forslag skal kunne presenteres for årsmøtet, som så kan ha synspunkter på dette, før det tas standpunkt til det. Det er meget uheldig at saksdokumenter til årsmøtet legges ut åpent på Internett, slik at «hele verden» kan se dette. Det kan i saken fra Arbeidsgruppen være negativt for eventuelle videre forhandlinger.

Spesielt uheldig er det at TRLs økonomiske situasjon i forhold til klubben legges åpent ut. Trolig er dette ulovlig.»

Styret ble gjort oppmerksom på at «Eventuelt» ikke er en del av sakslista for et årsmøte. Årsmøtet vedtok å flytte sak 10 Forslag fra medlemmer (her forslag fra arbeidsgruppa «back-nine») foran Sak 8 budsjett.

Det ble uttrykt ønske om at sakspapirer sendes medlemmer på e-post og at trykte eksemplarer var tilgjengelig i møtelokalet.

Sak 3  Valg av dirigent, sekretær, 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Bjørn Hallme ble valgt til dirigent og Ann Lisbet Brathaug til sekretær. Til å underskrive protokollen ble Ragnhild Lied Johansen og Lise Brekka valgt.

Sak 4  Årsmelding, herunder rapporter fra grupper og komiteer

Årsmeldingen for 2015 og rapportene fra grupper og komiteer ble gjennomgått. Årsmeldingen ble godkjent mot 2 stemmer.

Sak 5  Regnskap med revisjonsprotokoll

Kasserer gikk gjennom driftsregnskap og balanse for 2015. Driftsresultat endte med et overskudd på kr 77.861. Egenkapitalen er god og klubben har en sunn økonomi. Revisjonsrapporten fra Odd Hole og Trond Torgersen, regnskap og balanse ble godkjent.

Sak 6  Driftsgaranti til baneeier

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet i Krokhol Golfklubb vedtar å stille driftsgaranti på inntil 150 000 kroner for å dekke underskudd i banedriften i 2016. Oppgjøret skal skje mot de fordringer klubben har til gode i baneselskapet. Det stilles som forutsetning for utløsing at klubbens styre får innsyn i løpende økonomisk status for banedriften, og at klubbens revisorer skal godkjenne regnskapet.

Årsmøtet vedtok styrets forslag.

Sak 7  Medlemskontingent for 2016

Styrets forslag om å holde medlemskontingenten til klubben uendret, ble godkjent.

I tillegg opplyste baneeier at spilleavgiften for 2016 vil bli holdt uendret, men at endringer i greenfee vurderes.

Sak 8  Budsjett for 2016

Styrets forslag til budsjett ble godkjent.

Sak 9  Valg

Finn Arne Johansen og Olaf Thomassen tok ikke gjenvalg og nye i styret er Morten Olstad og Ketil Nordgård. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Styrets sammensetning for 2016 er dermed:

 

Leder                                   John Janderberg              Valgt for 1 år

Nestleder/kasserer           Egil Sørset                         Gjenvalg for 2 år

Styremedlem                     Ann Lisbet Brathaug       Gjenvalg for 2 år

Styremedlem                     Morten Olstad                  Ny for 1 år

Styremedlem                     Ketil Nordgård                  Ny for 1 år

Varamedlem                      Lise Brekka                        Gjenvalg for 1 år

Varamedlem                      Rita Åse                              Gjenvalg for 1 år

 

Styret gis fullmakt til å konstituere seg. Øvrige valg:

Revisorer:                           Trond Torgersen              Gjenvalg for 2016

Odd Hole                           Gjenvalg for 2016

 

Valgkomite:                        Finn Arne Johannesen   Ny for 2016

Kristian Bjerve                   Gjenvalg for 2016

Arve Bjerke                        Gjenvalg for 2016

 

Sak 10  Forslag og saker innsendt av medlemmer (behandlet før budsjett)

Arbeidsgruppen «back-nine» hadde sendt inn egen sak, men trakk den. Årsmøtet ga det nye styret i oppdrag i å vurdere saken på nytt og evet jobbe mot Ski Kommune.

Årets ildsjel mv

Finn Arne Johansen takket for all dugnadsinnsats, og banekomite, redaksjonskomite, turneringskomite ble gitt en enkel påskjønnelse. I tillegg ble Lise Brekka påskjønnet for utmerket arbeid med medlemsregisteret. Styret takket også Finn Arne for stødig og god ledelse som leder av styret.

Prisen som årets ildsjel ble gitt til Petter Tomren for stort engasjement for banen og arbeid med rydding og drenering.

 

Dato                                                                                                      Dato

 

………………………………………….                                                         ……………………………………………..

Ragnhild Lied Johansen                                                                 Lise Brekka

Innhold
Klubben