Offisiell innkalling til årsmøtet 2020

Det er fremdeles litt over en måned til, men vedtektene krever at dagsordenen skal sendes til medlemmene minst én måned før årsmøtet.

Om en stund kommer det også saksdokumenter.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR KROKHOL GOLFKLUBB

Årsmøtet 2020 for Krokhol Golfklubb avholdes i klubbhuset på Krokhol torsdag 6.februar kl 19:00.

Vel møtt!

Styret

Dagsorden og saksdokumenter blir lagt på klubbens hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet, og medlemmer som har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må melde disse skriftlig til styret (v/ espen.nordskog@norswiss.no eller egil.sorset@outlook.com) innen onsdag 22.januar.

Foreløpig dagsorden:

1.    Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer

2.    Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

3.    Valg av dirigent, sekretær, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4.    Årsmelding, herunder rapporter fra grupper og komiteer

5.    Regnskap med revisjonsberetning

6.    Forslag og saker til vedtak

1. Slette fordringer overfor baneeier knyttet til historiske maskinanskaffelser i regnskapet for 2020

2. Fornyet fullmakt til å støtte forbedringer på banen

3. Bekrefte lover og vedtekter

4. Arbeid med handlingsplan

5. Innmeldte saker fra medlemmer

7.    Medlemskontingent for 2020

8.    Budsjett for 2020

9.    Organisasjonsplan

1. Styret

2. Grupper

10.  Valg

1. Leder

2. Nestleder

3. Styremedlemmer

4. Varamedlemmer

5. Revisorer (2 personer)

6. Representanter til Ting og møter i organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett

7. Valgkomité

Fra vedtektene:

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.Hvis du er i tvil om hva som foregår på årsmøtene, eller hvem som sitter i styret, finner du et hav av informasjon på:Mens du venter på saksdokumentene, kan du jo kose deg med noen bilder fra fjorårets sesong.

Innhold
Klubben