Sakspapirer til årsmøtet

9. februar 2022 – Nå har sakspapirene kommet for årsmøtet.

Det blir som allerede kunngjort avholdt på

Sørmarka, kl. 19, torsdag 17. februar.Hvis du vil lese sakspapirene fred å ro, kanskje skrive dem ut, så kan du laste ned en pdf-versjon ved å klikke på lenken ved siden av.Sakspapirer til Årsmøte 2022 Endelig versjon

Dagsorden

 1. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, sekretær, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding, herunder rapporter fra grupper og komiteer
 5. Regnskap med revisjonsberetning
 6. Forslag og saker til vedtak
  1. Fornyet fullmakt til å støtte forbedringer på banen
  2. Vedta fullmakter
  3. Handlingsplan for styrets arbeid
  4. Plan for utvikling av baneoppsettet fra 2×9 til 1×18
  5. Forslag om å ta Krokhol golfklubb ut av Nordre Follo Idrettsråd
  6. Forslag om endring av statutt for årets ildsjel
  7. Forslag om å utarbeide en plan for å bygge golfsimulator
 7. Medlemskontingent for 2022
 8. Budsjett for 2022
 9. Organisasjonsplan
  1. Styret
  2. Grupper
 10. Valg
  1. Leder
  2. Nestleder
  3. Styremedlemmer
  4. Varamedlemmer
  5. Revisorer (2 personer)
  6. Kontrollkomite (2 personer)
  7. Representanter til Ting og møter i organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett
  8. Valgkomité

Sak 4 Årsmelding for 2021 inkludert grupperapporter

2021-sesongen ble også en fantastisk for oss på Krokhol og det meste av golf-Norge. God tilstrømming av medlemmer og greenfee-spillere skapte stor trafikk på banen og i kafeen. I tillegg så vi at disc golf hadde stor oppslutning slik at det gjennom sesongen var trykk på hele anlegget. Fotballgolf var det mindre trykk på da det ble satt av begrenset tid til dette.

Kombinasjonen av dyktig banemannskap og gunstige klimatiske forhold fra 2020 og langt ut i 2021 ga oss høy standard på greener og øvrige spilleflater. Banekomiteen støtter imponerende opp med arbeid som vises godt på dreneringsfronten, veiene, og innrammingen av banen.

Turneringskomiteen har gitt oss gode muligheter til å konkurrere og oppslutningen har vært høy med mange faste og noen nye deltakere. Deltakelse i turneringer gir hygge og bygger sosiale nettverk. Vi anbefaler alle medlemmer å prøve seg i turneringsspill. Gjennomføringen av turneringene har vært på sedvanlig høyt nivå. Stor takk til turneringskomiteen.

Golfhandelen bidro på nytt med en turnering som trakk godt med deltakere, demo-dag, og støtte til premiering i mange turneringer. Vi håper de kan telle inn ønsket forretningsmessig utbytte og vil jobbe sammen med oss framover også.

Kontinuerlig arbeid med drenering og greener gir resultater og gir oss spillere gode spilleforhold. Takk til baneeier, mannskaper, banekomiteen og deres gode medhjelpere for innsatsen gjennom året.

Styrets arbeid

I løpet av 2021 har vi hatt 9 styremøter med en blanding av fysiske og digitale møter. Foruten kontroll på økonomien har positive medlemsutvikling, stor etterspørsel etter VTG, og gode spilleforholdene preget styremøtene.

Andre saker:

 • Samarbeidet med Golfhandelen er godt løst i samarbeid mellom turneringskomiteen og styret
 • Samarbeidet med Nordre Follo Kommune er kommet i gang. Det har vært gjennomført et møte på banen med ny ansvarlig kontakt. Det er også gjennomført møte i forbindelse med leieforholdet der de skal komme med en ny, langsiktig avtale i løpet av kort tid.
 • Styrets leder har deltatt på møter i Nordre Follo Idrettsråd. Da de har ansatt en leder som skal lønnes, ønsker de å fakturere alle idrettslag en avgift på 50,- pr. medlem for å dekke dette. Vi, sammen med de andre golfklubbene har sagt vi ikke støtter dette.
  (Se sak 6 til avstemning om dette)
 • Samarbeidet med baneeier er bra.

Videreføring av «Plan for anleggs- utvikling»

Plan for anleggsutvikling hadde vi som sak på årsmøtet i fjor, og vi ønsker å fortsette etter denne planen. Styret åpnet i 2018 en diskusjon med baneeier om vi bør starte et program for rehabilitering av greenene med sikte på jevnere standard over tid.

I annen sak foreslår styret for årsmøtet å budsjettere med anleggsstøtte kr 90.000 til baneeier på felles prioriterte utbedringer.

Banekomiteen jobber med å få tatt i bruk utslagsmattene til sesongstart for å la tee gro ordentlig før bruk. Utenom dette har banekomiteen de vanlige oppgavene på agendaen som hekkeklipping, drenering, etc.

En gruppering i og rundt banekomiteen har jobbet med en plan for å utvikle baneoppsettet fra 2 x 9 til 1 x 18. Mer detaljer og videre arbeid under «Sak 6 – Forslag og saker til vedtak»

Medlemsutvikling

Ved utgangen av 2021 hadde vi 383 medlemmer som betyr en økning på 99 stk. i forhold til årsslutt i fjorGjennomsnittsalderen på medlemmene er nå 43,5 år (2020: 48,7 2019: 51,5) som bekrefter at vi har fått inn flere yngre medlemmer med økning i kategoriene «Ungdom», «Student» og «Yngre senior».Sammensetningen av type medlemskap viser at 261 stk. (68%) har et medlemskap med full spillerett (senior/yngre senior, student og ungdom/junior) hvor tilsvarende tall for 2020 var 171 stk. (60%).

I 2021 ble det opprettet en ny medlemskategori for familier.Kvinneandelen i klubben holder seg stabil og utgjør 16%, men det har vært en økning målt i antall fra 47 damer i 2020 til 62 i 2021.

Tabellen under viser medlemsmassen fordelt på alder og kjønn. Gjennomsnittlig HCP er 33,8 (2020: 32,5).

Idrettslig aktivitet

Styret henviser til turneringskomiteens rapport, men vil peke på at klubben også i 2021 hadde høy aktivitet på turneringsfronten. Vi har fortsatt åpne turneringer hvor spillere fra andre klubber har fått adgang til å delta.

Klubbmesterskapet ble avholdt 21 og 22 august. Klubbmestre ble Stine Torgersen og Per Frode Haugen.

Krokhol Masters ble gjennomført som en endagsturnering 12. september. Knut Olav Brathaug Sørset vant A-klassen, Trond Nåmdal B-klassen og Rolf Yngve Andersen C-klassen.

Matchplay ble i 2021 vunnet av Lars Sandberg.

Laget som stilte i norsk seniorgolf sin lagserie måtte dessverre trekkes. Det ble ikke stilt lag i lag-NM.

Klubbtrening

Klubben gjennomførte også i år subsidiert fellestrening for medlemmene med pro Steffen Larsen fra Østmarka GK. Det var totalt 6 ganger i perioden mai-juni og 6 ganger i perioden august-september. Disse treningene er et godt bidrag til bedret sving og ikke minst det sosiale miljøet. I tillegg til de etablerte medlemmene av Krokhol GK, ble dette tilbudet også sendt ut spesifikt til våre nye medlemmer som akkurat hadde tatt «Veien til golf».

Totalt deltok 30 medlemmer på vårens fellestrening og 15 medlemmer på høsttreningen. Mange av disse var medlemmer som nettopp hadde tatt veien til golf kurs hos oss. Steffen Larsen har også stilt seg tilgjengelig for private protimer for de som ønsket det gjennom sesongen, et tilbud som også videreføres innendørs gjennom vintersesongen. Vi håper å få til et sportslig tilbud til våre medlemmer også for sesongen 2022.

Juniortrening

Dette ble ikke gjennomført i 2021. Styret prioriterer å starte opp juniortrening i 2022 høyt. Det er bl.a. planlagt å utdanne to trenere (trener 1 kurs) før sesongstart.

Veien til golf

«Veien til golf»-kurs er en viktig rekrutteringskilde.  I 2021 gjennomførte 199 stk. dette kurset hos oss (2020: 140) hvorav 66 stk. meldte seg inn i klubben (33%). Kursholdere har vært Ådne Trygg, Stine Torgersen og Stefan Johansson. Utfordringen blir å greie å knytte de nye medlemmene sterkere til klubben og beholde de som medlemmer.

Økonomi

Medlems-koordinator Lise Brekka har solid kontroll med medlemsregisteret, kategorier, oppfølging av betalinger og korrekte overføringer av spilleavgifter til baneeier. Etablert rutiner for avstemming mellom Lise og kasser fungere bra.

Den økte interessen for golfsporten i Norge har Krokhol merket sterkt i 2021. Fra 2020 har vi sette en økning på inntektssiden på om lag 60 %. Dette i form av økt edlemskontingent og økte overførte spillemidler.

Regnskapet ble gjort opp med et overskudd på 237 134 kroner mot et budsjettert underskudd på 40 000 kroner. Størrelsen på overskuddet oppstår hovedsakelig på grunn av økt interesse i golfsporten og mindre midler brukt på banestøtte enn budsjettert.

Rapporter fra grupper og komitéer

Turneringskomiteen (TK)

Denne rapporten omfatter turneringer i TK`s regi. Den omfatter dermed ikke seniorturneringene/damedager samt «private» turneringer. Statistikken bygger på artikler fra Redaktøren.

TK har i år hatt 8 medlemmer, 1 mer enn fjoråret, følgende er medlemmer Marit Bjørnstad Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Knut Storm Hanssen, Finn-Arne Johansen, Stefan Johansson, Jens Kr. Tofteberg og leder Per Frode Haugen.

Også i år stilte Golfhandelen som sponsor for en turnering her stilte 50 spillere til start, 18 færre enn fjoråret. Ellers kan nevnes at Golfhandelen sponser mandagsturneringen med premier i alle tre klassene, noe som bidrar økonomisk til klubben.

Ved en oppsummering av hendelser viser det seg at (tallene i parentes er fjorårstall):

TK har arrangert 16 9 hulls mandagsturneringer med til sammen 385 spillere (528).

Videre har TK arrangert 9 (9) 18 hulls turneringer:

Vårsleppen 54 spillere (28), Match Play 34 spillere (39) her er det Jon Kittilsen som har stått for teknisk gjennomføring, Golfhandelen 50 spillere (68), Jernslaget 28 spillere (26), Flaggturneringen 22 spillere (33), Klubbmesterskapet 31 spillere (33), Krokhol masters 24 spillere (31) og Elgjakta 33 spillere (37), Krokhol Texas Scramble 68 spillere og Intern. Pairs 22 spillere,

Summen av turneringer er omtrent lik fjoråret, og TK er godt fornøyd med den tekniske gjennomføringen av turneringene. Det oppleves noe skuffende at så få deltar på turneringen.

Turneringskomiteen bør kanskje vurdere andre former for turneringer og den har behov for nytenkning.

Med ønske om et større fremmøte på turneringene i 2022.

For Turneringskomiteen

Jens Kr. Tofteberg

Banekomitéen

Til tross for koronatider, er det utført enormt mye på banen dette året.

Det begynte med dugnaden, som ble amputert pga. pandemien, men det kom noen som utførte diverse oppdrag, når det passet, slik at det ikke ble mange til stede samtidig.

Hull 1

 • Her er det foretatt dreneringsarbeid fra vannhinderet på hull 2, og opp i front av rød tee

Hull 2

 • Tre-felling, Høyre side

Hull 3

 • Utvider bekken langs fairway. Videreføres neste år. Må ha maskinhjelp
 • Drenert masse både ved bunker, begge sider av greenen, samt mot green 4
 • Fjernet trebrua, og bygd ny bru. Gjenstår noe murarbeid

Hull 4

 • Grøftet og drenert i området før greenen, men må ha maskinhjelp for videre drenering
 • Restrydding etter tre-fellingen ryddet og lagt bak greenen
 • Påfyll masse i søkket bak greenen
 • Felt trær, og ryddet langs begge veier mellom green 4 og rød/gul tee hull 5
 • Felt trær foran rød tee, hull 4

Hull 5

 • Fylt på jord og torv bak rød tee
 • Kjørt på masse og valset gul tee. Drenert foran gul tee (nederste) lagt slange og singel, samt
 • masse for utvidelse av tee-stedet. Renset bakkeløpet nedenfor gul tee
 • Felt trær Venstre side gul tee. Renset bekk langs fairway, og renset kum og bekken i forbindelse med den. Flomsikret brua

Hull 6

 • Forbedret grøft på nedsiden av veien til greenen

Hull 7

 • Felt trær høyere og venstre side før og ved greenen for å få lys inn på greenen

Hull 8

 • Felt trær, og ryddet området mot Lusetjern
 • Drenert på oversiden av greenen
 • Torv og jord lagt på grøftene

Hull 9

 • Felt trær på høyre side opp mot gul tee
 • Dreneringsarbeid ved bunker trenger maskin
Generelt

Etablert tee-steder for sen høst og tidlig vår. Rammer og matter er gravd ned på samtlige teer. Torven fra dette er gjenbrukt på gul tee hull 2, 5, 7 og 9.

Bunkere på treningsfeltet er vedlikeholdt. (Her bør vi kanskje få inn en rutine)

Grøfte videre hull 5. Renset bekken fra fyllingen og ned til kummen.

Etterfylt søkkene ved bru hull 5. Utbedring av bru hull 5 er under arbeid. Planting av tre høyre side nederst i bakken hull 6 kommer neste år.

Større dreneringsarbeid kreves maskiner, og må utføres av baneeier.

Den største dugnadsjobben er nok den som foregår kontinuerlig. Nemlig snor, bladklipping og slåing, samt klipping og sanding av tee-stedene. Dette er det dugnadsgjengen som tar seg av, og jeg vil rette en stor takk til disse.

Lars Sandberg og Arve Bjerke ordner tee-stedene, og Egil Sørset og Olaf Tomassen ordner snorklipping, og diverse andre oppgaver.

Konsulentbistand har vi fått av mangeårig medlem av banekomiteen, Finn Ericsson.

Når det gjelder vedlikehold av veier, påfyll av asfaltslip, lage stikkrenner, reparering av bruer, støpe arbeid, og ikke minst grøfting og vedlikehold av åpne bekker, så er der vegsjefen (Petter Tomren), som er den som har styrt, med noe hjelp av dugnadsgjengen .

Jeg vil også rette en stor takk til banemannskapene som har gjort en fantastisk jobb, og til baneeier som har lagt ned masse ressurser i banen.

Da gjenstår årets siste oppgave, det å måle opp banen, for å tenke på 18 utslag, og dette gjøres i morgen 081221.

Vi ble ikke helt ferdig, men tar de siste 2 hullene neste onsdag.

Det å være med i dugnadsgjengen, er veldig hyggelig, og dersom det er noen som vil være med, så er det bare å melde seg.

Sander Lund

Handicapkomiteen

Det nye handicapsystemet, som ble innført før sesongstart i 2020, synes å virke bra. I Krokhol har vi vært relativt konsekvente med å justere handicap i forbindelse med klubbturneringene, og når også 9-hulls runder er tellende, skal resultatet være at de fleste avsluttet året med et handicap som føles riktig.

Golfforbundet har vært opptatt av at enkelte spillere legger inn dårligere selskapsrunder for å beholde et kunstig høyt handicap med de fordeler dette gir. Klubbenes handicapkomite er blitt pålagt å følge opp handicap-beregningen for spillere hvor det oppdages feil i scorearkivet.

Vi anser at dette ikke har vært noe problem i vår klubb.

Golfreglene er som alle vet, temmelig innviklede.  Regelboken kan tidvis minne om en mindre utgave av Norges lover.  Dessverre viser det seg at slett ikke alle våre spillere behersker reglene. Diskusjoner, særlig i etterkant av turneringene, har brakt for dagen flere tilfeller av litt spesiell forståelse av reglene. For i noen grad å bøte på dette hadde klubben tre deltagere på forbundets regelkurs på vinteren 2021.Handicapkomiteen mener at dette bør klubben fortsette med.

Innleverte scorekort har ført til en del oppklaringsarbeid, fordi spillere ikke har satt seg godt nok inn i systemet. Når en spiller selv oppdager at noe er feil bør handicapkomiteen helst få beskjed før det spilles flere runder hvor feilen trekkes med.

Også i siste sesong har vi fått inn en del scorekort med ukjent markør. Etter reglene gir ikke dette automatisk regulering av handicap.

Seniorgruppen

I løpet av sesongen hadde Senior gruppen 15 ordinære turneringer og i tillegg en hyggelig Texas Scramble med 16 deltagere. Og “Karis Gryte” som avslutning. Det var merkbart færre som stilte til start i 2021 enn i 2020. Litt forskjellige årsaker, men aller mest at vi mistet flere av våre ivrigste spillere.

Vi er veldig lei oss for det. Vi håper at flere kan ta “spranget” og bli med i Senior gruppen Vi tar imot nye medlemmer med “åpne armer” (veldig gjerne damer også)

 

Hilsen Ragnhild

Damegruppa

Det har ikke vært aktivitet i damegruppa gjennom årets sesong. Rekrutteringsarbeidet fortsetter i 2022

Redaksjonskomitéen

I 2021 har følgende vært medlemmer i redaksjonskomiteen, Jon Kittilsen og Morten Olstad.

Krokhol GK sin nettside krokhol.no, har som tidligere ca. 430 sider.  Her finner man all informasjon om klubben, banen, komiteer og all annen nyttig informasjon.

Nettstedet har også i 2021 fungert som tiltenkt og uten store driftsproblemer, selv om omleggingen i 2020 har ført til at en rekke eldre sider har blitt «borte». Det har imidlertid ikke kommet noen klager om dette, så disse sidene blir antagelig slettet for godt. Det er også noen utfordringer med visse funksjoner, som f.eks. undermenyer, men vi håper dette ordner seg med tiden.

Det har som vanlig vært stor aktivitet på nettsidene og vi takker alle som har bidratt med innlegg og fine bilder som brukes på nettsidene.

Redaksjonen har også ansvaret for klubbens Facebook-side, og status et par uker før jul var at siden hadde 572 personer som følger. Vi har brukt siden til å legge ut lenker til «viktige» artikler. Disse leses i snitt av 2-300 personer, men det er ganske få som lar seg engasjere nok til å gi en tommel opp.

Det ble også kjørt noen kampanjer med golfspillere i Oslo-området som målgruppe, blant annet i forbindelse med åpning av drive-in-rangen (4400), baneåpning (1500) og Golfhandelen Open (3000). Det er ikke enkelt å vurdere effekten av disse kampanjene, men antall lesere har vært så mange som 4400. Det var nyheten om åpning av rangen, og den var i hvert fall full på åpningsdagen.

Vi setter stor pris på å få tilsendt artikler eller saker som kan være av interesse for medlemmer og gjester.

«Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

Så bare send inn nye saker til oss.

Hilsen

Redaksjonskomiteen.

Jon og Morten

Markeds komité

Krokhol GK inngikk i 2018 et samarbeid med Golfhandelen om gavepremier til mandagscupen. Dette Samarbeidet ble forlenget for sesongen 2019,2020 og 2021 sesongen. Avtalen har gitt klubben en besparelse ift. utgifter til premier og dermed gitt et positivt bidrag til klubbens økonomi. Også i år ønsket Golfhandelen at vi arrangerte en sponsor turnering. Golfhandelen Open gikk av stabelen 19 juni. Til tross for en litt skummel værmelding så var det 50 stk. som stilte til start, og vi hadde deltakere fra hele 11 andre klubber. Golfhandelen stilte også i år med flotte premier til turneringen.

Tradisjonen tro inneholdt turneringen ulike konkurranser underveis som «longest drive», «closest to pin på 2 slag» og «beat the pro» som i år bestod av Stian Lund som startet sin junior karriere på Krokhol golfklubb. I tillegg til turneringen var det også demodag på rangen der golfhandelen stod klar med mulighet til å teste det nyeste utvalget fra både, Ping, Callaway og Taylormade.

Samarbeidet med Golfhandelen har vært en positiv erfaring som klubben håper å få videreført I sesongen 2022.

Medlemsundersøkelsen

Klubben har gjennomført medlemsundersøkelse på slutten av de siste sesongene. Vi har benyttet en løsning som tilbys gjennom Norges Golfforbund. Denne gir oss mulighet til å følge utvikling over tid og å sammenligne på tvers av klubber i Norge. Resultatene fra medlemsundersøkelsen gir klubben et godt grunnlag for å prioritere tiltak for å bedre tilfredsheten og i større grad beholde medlemmene.

Vi har fått mange fine tilbakemeldinger på undersøkelsen. Hvor kaféen, klubbtreninger og turneringen blir satt stor pris på av medlemmene. Nye medlemmer setter pris på atmosfæren og velkomsten, men vi kan sette et fokus på fadderordning.

Det er gode tilbakemeldinger med tanke på medlemskapspris. Men flere synes prisene i kaféen er litt høye.

Greenen var det mange som synes var bedre, men bunkere og utslags-steder kan bli utbedret.

På de hektiske dagene er det noen som ønsker seg Marshall for at man holder tempo og ikke må vente så mye. Eventuelt informere mer om å slippe andre igjennom, skilt om anbefalt tidsbruk.

Sak 5 Regnskap med revisjonsberetning

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2021 og tar revisjonsberetningen til etterretning.

Sak 6 Forslag og saker til vedtak

1.            Fornyet fullmakt til å støtte forbedringer på banen

Årsmøtet har tidligere behandlet ulike løsninger for å støtte arbeidet med utbedringer på banen, senest i fjor med å gi styret fullmakt til å bruke inntil kroner 90.000. I 2021 har vi støttet med 37619,- for nye matte-utslag.

Vi søker sammen med banekomite og baneeier god prosess på planlegging, tidsstyring og kostnadsanslag av tiltak.

Ønsket prosess er at banekomiteen prioriterer hvilke tiltak de ønsker gjennomført, kostnadstilbud og tidsplan hentes inn fra baneeier, tilbudet ses opp mot en referansepris, og styret beslutter. Betaling skjer i takt med utførelse.

Styret ber årsmøtet om fullmakt til å disponere inntil 90.000 kroner av klubbens midler til baneutbedringer i 2022. Prioriterte tiltak er greener, drenering og driving-range (inkl utslagsområdet).

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å bruke inntil 90 000 kroner i 2022 til direkte forbedringer av banen.

2.            Vedta fullmakter

Vi har registrert i Altinn at Leder og nestleder hver for seg kan signere avtaler på vegne av klubben. Og i Skue sparebank disponerer leder og klubbens kasserer bankkontoer hver for seg. Med ‘hver for seg’ oppnår vi hensiktsmessig fleksibilitet, og mener likevel ha kontroll gjennom tilgang og innsyn.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at styreleder og nestleder hver for seg kan signere avtaler på vegne av klubben. Styreleder og kasserer disponerer klubbens bankkontoer hver for seg.

3.            Handlingsplan for styrets arbeid

NGF anbefaler at styret utvikler handlingsplaner som forankres med medlemmene gjennom årsmøtene. Styret ber om innspill på fra medlemmene til prioriterte arbeidsområder, og vi støtter oss på medlemsundersøkelsene vi gjennomfører med tilpasset frekvens. Vi foreslår å fortsatt prioritere at:

 • Klubben skal gi medlemmene et godt sosialt og sportslig tilbud
 • Medlemmene skal ha en bane å spille på med tilfredsstillende forhold
 • Økonomien i klubben skal styres sikkert og til beste for medlemmene

Forslag til vedtak: Årsmøtet støtter styrets forslag til prioriteringer i 2022.

4.            Plan for utvikling av baneoppsettet fra 2×9 til 1×18

En gruppering i og rundt banekomiteen har jobbet med en plan for å utvikle baneoppsettet fra 2×9 til 1×18.

Bakgrunn:

I løpet av 2021 har medlemmer i og rundt banekomiteen diskutert om baneoppsettet på Krokhol bør endres fra 2 x 9 (like utslag front/back) til 1 x 18 (ulike utslag front/back. Når vi spiller på andre 9-hullsbaner ser vi at mange har valgt 1 x 18 med ulike løsninger, med ulike løsninger.Utgangspunkt:

 • Banen er godt dekket med tee-steder
  • Noen tee-steder utnyttes lite (spesielt de hvite)
  • Andre (spesielt gule utslag) belastes hardt og slites.
   • Her spiller også klosse-plassering inn. Klossene kan flyttes oftere
  • Nye tee-steder kun realistisk dersom matte-løsning aksepteres. Gress-utslag krever vanning
 • Endring av baneoppsett kan lett kombineres med endring av benevning
  • Gå bort fra fargekoder
  • Gå over til tall som reflekterer lengden over 18 hull

Momenter som taler for å endre til 1 x 18

 • Med spill over 18-hull gir banen ytterligere variasjon og utfordringer
 • Belastningen på utslags-stedene fordeles og opplevd kvalitet blir jevnere

Momenter mot:

 • Banens hull-design oppleves å gi variasjon nok i seg selv
 • De fleste spillere er mer opptatte av eget spill enn bane-design
 • Mange liker faste og kjente oppsett

Vi ønsker å jobbe fram konkrete oppsett for 1 x 18 hull for minst 3 sløyfer på Krokhol. Med dagens praksis vi de bli benevnt grønn, rød, og gul og ideen tenkte prinsipper er at:

 • Grønn lages i en kombinasjon med dagens grønn og rød, De opplevd vanskeligste straffeområder (=vann) unngås/minimeres. Mål om ca 4000 m på en 18 hulls runde (ca 2000 m for front/back)
 • Rød lages i en kombinasjon dagens røde (foran og bak på rød tee) og gule utslag. Mål om ca 4800 m for spill over 18 hull og så nær 2400 m på front/back. På spesielt front søker vi å unngå opplevd tungt tilgjengelige utslag (gul 5 og gul 9)
 • Gul lages i kombinasjon dagens gule og hvite utslag i ca 5300 m lengde over 18 hull.
 • Om vi får signaler kan vi også se på sløyfe med hvite utslag der klosser står fast bak på de hvite tee’ene. Oppnår neppe mer enn 5500 m

Benevning av hull, mange baner har gått fra fargekoder til lengde-betegnelser.

 • Gjør spillere bevisste på sløyfe-lengder når de velger spill
 • Unngår tradisjonell kjønns-betegnelse herre/dame-tee.

Når vi jobber med baneoppsett, er det naturlig å trekke inn hvordan vi skal benevne sløyfene. Og vi vil gjerne ha innspill og forslag til hva vi skal praktisere på Krokhol.

Oppsummert:

 1. Vi ønsker å jobbe videre med et baneoppsett vi kan etablere i løpet av 2022 med sikte på sloping fra 2023. Men vi trenger høre hva klubben mener, både fra styret og medlemmer ellers. Baneeier er positiv.
 2. Styret bør peke ut en fra styret som jobber sammen med oss på temaet

Vi hører gjerne hva styret og medlemmer mener vi skal bruke som framtidige sløyfe-merking. Fargekoder eller lengde-betegnelser.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at planen gjennomføres

5.            Forslag om utmelding fra Nordre Follo Idrettsråd

Nordre Follo Idrettsråd har ansatt en leder som skal lønnes. Det er et ønske om å fakturere alle idrettslag en avgift på 50,- pr. medlem for å dekke dette. Vi, sammen med de andre golfklubbene har sagt vi ikke støtter dette. Det foreslås at Krokhol Golfklubb går ut av Idrettsrådet om de innfører denne kostnaden.

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å ta klubben ut av Nordre Follo Idrettsråd om avgiften innføres.

6.            Forslag om endring av statutt for årets ildsjel

Jeg har et forslag som vi kanskje kunne ta opp på årsmøte, nemlig å endre statuttene for
årets ildsjel.  Vi bør jo ta bort det at det kun kan gis EN gang, når NOEN jobber SÅ mye som de gjør.

MVH

Marit B.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner å fjerne krav om at «årets ildsjel» bare kan mottas en gang

7             Forslag om å utarbeide en plan for å bygge golfsimulator

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at styret setter ned en arbeidsgruppe som skal se på muligheter for å gi bygge en golfsimulator, priser for dette og muligheter for å tjene inn igjen en slik investering. Resultat av arbeidet forelegges (et ekstraordinært) årsmøte før ev. anskaffelse.

Sak 7 Medlemskontingent for 2022

Styret foreslår å beholde klubbkontingenten på 550 kroner uendret.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner å beholde klubbkontingenten på kr 550 i 2022.

Sak 8 Budsjett for 2022

Styret foreslår et budsjett for 2022 med virksomhet og budsjett i underkant av nivået vi har sett i 2021, men tar høyde for en svak nedgang i medlemsinnbetalinger sammenlignet med 2021.

Vi budsjetterer med støtte til baneeier for baneutbedringer inntil 90.000

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2022

Sak 9 Organisasjonsplan

Styret har i 2021 bestått av

 • Espen Nordskog – leder
 • Stine Torgersen – nestleder
 • Isak Ladegård – styremedlem/kasserer
 • Jan Tore Samuelsen – styremedlem/sekretær
 • Alexander B. Løken – styremedlem
 • Marte Helene Olstad (varamedlem)

Grupper/komitéer underlagt styret:

Turneringskomité 2021

 • Jens-Kristian Tofteberg
 • Ragnhild Lid Johansen
 • Stine Torgersen
 • Finn-Arne Johansen
 • Per Frode Haugen
 • Marit Bjørnstad
 • Knut Storm Hanssen
 • Stefan Johansson

Banekomité

 • Sander Lund
 • Finn Ericsson
 • Olaf Thomassen

Redaksjonskomité

 • Jon Kittilsen
 • Morten Olstad

Damegruppe

 • Ingen drift

Markedskomité

 • Ketil Nordgård
 • Jon Kittilsen
 • Stine Torgersen

Handicapkomité

 • Finn-Arne Johanse

Seniorgruppa

 • Jan Berg Jensen
 • Ragnhild Lid Johansen
 • Eivor Arntsen

Kontrollkomité

 • Ann Lisbet Brathaug
 • Erlend Bærø

Forslag til vedtak: Det gjøres ikke endringer i styrets struktur eller grupper underlagt styret.

Sak 10 Valg

1.        Styre

Valgkomitéens innstilling:

 • Styreleder: Espen Nordskog (1 år)
 • Nestleder: Stine Torgersen (1 år)
 • Styremedlem: Stefan Johansson (2 år)
 • Styremedlem: Alexander B. Løken (ikke på valg)
 • Styremedlem: Jan Tore Samuelsen (2 år)
 • Varamedlem: Marte Helene Olstad (1 år)
 • Varamedlem: Erlend Bærø (1 år)

Forslag til vedtak:

Styreleder: Espen Nordskog

Nestleder: Stine Torgersen

Styremedlem: Stefan Johansson

Styremedlem: Alexander B. Løken

Styremedlem: Jan Tore Samuelsen

Varamedlem: Marte Helene Olstad

Varamedlem: Erlend Bærø

2.       Revisorer

Styret innstiller til gjenvalg av revisorer:

 • Trond Torgersen
 • Odd Hole

Forslag til vedtak: Trond Torgersen og Odd Hole gjenvelges som revisorer

3.       Kontrollkomité

Styret innstiller Morten Olstad og Ann Lisbet Brathaug

Forslag til vedtak: Styrets innstilling til kontrollkomite vedtas

4.       Representasjonsrett

Styret innstilling til representanter på Tinget og i andre organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett:

 • Leder Espen Nordskog
 • Nestleder Stine Torgersen

Forslag til vedtak: Leder og nestleder gis fullmakt til å representere klubben hver for seg

5.       Valgkomité

Styret innstiller på følgende valg til valgkomitéen:

 • Bjarne Røed
 • Finn-Arne Johansen

Forslag til vedtak: Styrets innstilling til valgkomite vedtasVi er lovet at det blir servert wienerbrød.

Innhold
Klubben