Uoffisielt referat fra årsmøtet 2017

Det var 28 fremmøtte og stemmeberettigede medlemmer, og innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent ved akklamasjon.Bjørn Halme ble valgt til dirigentAnn Lisbet Brathaug ble valg til referentOlaf Thomassen og …

Finn Arne Johansen ble valgt til å undertegne protokollen.Avtroppende styreleder, John Janderberg, orienterte kort for styrets arbeid, der han blant annet kunne fortelle at styret har vært en særdeles engasjert gruppe.Siden alt står i årsberetningen, ble de diverse rapportene raskt gjennomgått, med et par rettelser under «Klubbens tillitsvalgte, komiteer og grupper».

Det ble hevdet at styreleder velges for kun ett år av gangen, med henvisning til vedtektene. (Red. anm. Dette sjekket vi i etterkant og kunne ikke finne noen henvisning av noe slag til embetsperiodene til noen av styremedlemmene. Dette er kanskje noe som burde formaliseres.)

Dessuten gjorde Jens Kr. Tofteberg oppmerksom på at han slettes ikke er medlem av markedskomiteen. Siden de har nesten samme initialer ble det besluttet at han skulle byttes ut med Jon Kittilsen.Egil redegjorde for økonomien, som er grei. Våre inntekter fra Grasrotandelen er synkende, og det ble påpekt at det kanskje kunne gjøres en innsats for å få den opp igjen.

Regnskapet og driftsgarantien (som det foreløpig ikke har vært bruk for) til Tom Rune ble godkjent.

Styret anbefalte at klubbkontingenten skulle forbi uendret, og dette ble også godkjent av forsamlingen. Samtidig ble vi fortalt at Tom Rune vil holde spilleavgiften på samme nivå som i fjor.

I 2017 kommer det en administrativ endring ved at kontingentinnkrevingen vil bli gjort i navn av klubben, som deretter vil overføre spilleavgiftene til Tom Rune.

Budsjettet for 2017 er ikke ulikt regnskapet for 2016.Valget av tillitsvalgte gikk meget greit, til tross for at det var noen unøyaktigheter og utelatelser på valglisten.Egil Sørset ble valgt til styreleder og …Ketil Nordgård til nestleder.Styremedlemmer blir Morten Olstad, …Ann Lisbet Brathaug og …Leona Pilares (ikke til stede og derfor ikke noe bilde).Lise Brekka og Espen Nordskog skal være varamedlemmer.Trond Torgersen og Odd Hole ble gjenvalgt som revisorer

I valgkomiteen fortsetter Kristian Bjerve og Finn Arne Johansen, mens Arve Bjerke byttes ut med Tony Farinha.John Janderberg fikk sin takk for å ha ledet styret i året som har gått, og ble belønnet med et gavekort til et herværende monopol (her sammen med påtroppende styreleder Egil Sørset)Jon Kittilsen fikk Jon Kittilsen-prisen for å være seg selv og skrive på nettsiden.Takk fikk også våre mangeårige revisorer: Trond Torgersen og Odd Hole.

Årets ildsjel

I år tok styret samme vri som Nobelkomiteen gjør noen ganger. De ga årets ildsjel-pris til hele turneringskomiteen for jobben de gjør med å arrangere turneringer.Fra venstre: Ragnhild Lied Johansen, Marit Bjørnstad, Jens Kr. Tofteberg, Rita Åse, Per frode Haugen, Finn Arne Johansen. Ikke til stede: Stine Torgersen og Knut Storm Hanssen.Banekomiteen fikk også sin påskjønnelse, og vi fikk vite at Ådne Trygg (i midten) trekker seg som leder. Han erstattes av Sander Lund. Finn Ericsson og Olaf Thomassen fortsetter.Lederen for valgkomiteen fikk også en påskjønnelse uten nærmere presisering.

Til slutt ga Tom Rune Larsen en orientering om visse aspekter ved banedriften.Han kan fortelle at det kjøres et løp for å få til et makeskifte med kommunen for back-9 mot annen skog. En forkludrende greie er at Krokhol kan bli foreslått som inngangsport til Østmarka nasjonalpark hvis den blir vedtatt av Stortinget.

(Red. anm. Den foreslåtte grensen til nasjonalparken ligger ved enden av Høgkrokholveien rett før Skjelbreia og går sørover mot Svartoren. Både Bysetermåsen og Vangen ligger inne i den foreslåtte nasjonalparken.)

I 2017 skal det gjøres et forsøk med fotball-golf for å prøve å spe på inntektene, men det skal gjøres på en måte som ikke forstyrrer golfaktivitetene.

Det skal inngås en avtale med kommunen om leie av grunnen for venstre del av rangen, gamle hull 7 samt gamle hull 11, 12 og 13, men det er foreløpig ingen planer om å sette hullene i stand.

Tom Rune ville også gjerne takke alle de frivillige som legger ned en innsats for banen, og i den sammenheng måtte jo Olaf nevnes spesielt.

Når det gjelder baneforholdene, så er det mye is, men det har vært mildt nok til at sandhaugen ikke var frosset, og det gjorde det mulig å dresse greenene med sand i dag. Dette hjelper til å bryte ned isen, og demper lysgjennomtrengning som kan være skadelig for gresset. Ellers er det bare å vente å se.

Så var møtet over – på en snau time.

Innhold
Klubben