Uoffisielt referat fra Årsmøtet 2021

Så er det første digitale årsmøtet i Krokhol Golfklubbs historie avholdt. Styret hadde flere alternative måter å overholde restriksjonene på, men valgte altså et digitalt møte via Teams. Vi synes det var et klokt valg.Hvis du trenger å slå opp i saksdokumentene, så finner du dem her.

Formaliteter

Det var 26 deltakere på møtet. Opprinnelig var det bare 24, men dette ble korrigert til 25 siden Marit og Terje delte PC. Deretter kom Morten litt sent inn.

Vi fikk forklaring på hvordan et digitalt møte må foregå, og at det fantes knapper for å slå av og på lyd og bilde, «rekke opp hånden» og sende inn kommentarer.

Etter at innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent, ble avtroppende styreleder, Egil Sørset, valgt til dirigent. Jan Tore Samuelsen ble valgt til sekretær, og Lars Sandberg og Jon Kittilsen ble valgt til å undertegne protokollen, angivelig fordi de bor i nærheten av sekretæren, noe som er en sannhet med modifikasjoner.

Så var det tid for årsmeldingen. Alt det som ble presentert står i sakspapirene, men vi gjengir likevel noen av kommentarene.

Årsmeldinger

Styret innrømmet at det ble tatt litt på sengen av den store etterspørselen etter VtG-kurs, men det gikk ganske bra. Kapasiteten vil bli forbedret noe foran neste sesong. En sak som det vil bli tatt fatt på er at i fjorårets sesong meldte bare 51 av de 140 som tok VtG-kurset hos oss, seg inn i klubben.

Banen og det faktum at vi hadde fantastiske forhold det meste av sesongen ble kommentert, og kudos gitt til dem som var med på å påvirke dem.

Vi ble fortalt at idrettsmyndighetene i den nye Nordre Follo-kommunen sliter litt og at det er usikre forhold for mange idrettslag i kommunen. Dette påvirker imidlertid oss i mindre grad.

Planen for anleggsutvikling ble gjennomgått, og vi ble fortalt at det er muligheter for at det blir overbygging av deler av driving-rangen i år.

Jan Tore gikk gjennom resultatene av medlemsundersøkelsen, der det hadde vært 133 respondenter. En av tingene der det hadde vært nedgang i forhold til fjoråret var tilgjengeligheten på starttider. Dette var ikke overraskende, ettersom det aldri før har vært slik pågang.

Isak gikk gjennom regnskapet, som ble gjort opp med en underskudd på ca. 45 000 kroner, noe som var betydelig mindre enn underskuddet på 112 000 som var budsjettert.

Årsmeldingene fra de forskjellige gruppen ble ikke gjennomgått, ettersom de er lagt frem på hjemmesiden, og ikke inneholder noen overraskelser.

Alle beretninger og rapporter ble godkjent av årsmøtet uten innsigelser.

Forslag og saker til vedtak

 1. Møtet godkjente fortsatt fullmakt til å støtte forbedringer av banen.
 2. Egil forklarte litt om årsaken til at idrettsmyndighetene vil at vi skal ha en kontrollkomité. Den er tiltenkt en litt bredere rolle enn revisorene, siden den vil føre kontroll med styrets arbeid, og ikke bare regnskapet. Dette er i henhold til en anbefaling fra NIF og NGF, siden en rekke idrettslag har opplevd problemer med økonomisk utroskap. Opprettelse av en kontrollkomité ble godkjent av møtet.
 3. Klubbens lover og vedtekter er endret til å være i bedre samsvar med malen fra NGF. Faktisk er forslaget som er presentert i sakspapirene, en ren «cut and paste» av NGF-malen. Møtet godkjente at renskriving av de nye klubblovene overlates til det nye styret.
 4. Det er utarbeidet en ny avtale mellom klubben og baneeier. Forslaget som er presentert, er fremforhandlet av de to partene. Den eneste reelle endringen er en presisering av avtalens varighet. Avtalen ble godkjent av møtet.
 5. Forslaget om fullmakter er egentlig en kun en fornyelse av fullmaktene som ble gitt på forrige årsmøte, og det ble godkjent av møtet, men styret lovet å se på muligheten for å kreve to signaturer for utbetaling av penger.
 6. Styrets handlingsplan ble godkjent uten diskusjon
 7. Styret foreslo at klubbkontingenten skal være uendret i 2021, og dette ble godkjent av møtet.

Det fremlagte budsjettet var til forveksling lik fjorårets. Det budsjetteres med et underskudd på 40 000 kroner. Grunnen til underskuddet er at det er bevilget 90 000 kroner til støtte av utbedring av banen. Budsjettet ble bifalt av møtet.

Klubbens organisasjonsplan, som er uendret med ned unntak av tillegget av en kontrollkomité, ble godkjent.

Så var det valg.

Valgkomiteen erkjente at det var vanskelig å få til den kjønnsfordelingen som idrettsmyndighetene ønsker, men innstillingen «ble som den ble». Dette skyldes blant annet at Britha Amundsen, som var tiltenkt som styremedlem, gikk bort i koronapandemien.

I sesongen som kommer, blir styret som følger:

 • Styreleder: Espen Nordskog
 • Nestleder: Stine Torgersen
 • Styremedlem: Isak Ladegård
 • Styremedlem: Alexander B. Løken
 • Styremedlem: Jan Tore Samuelsen
 • Varamedlem: Marte Helene Olstad
 • Varamedlem: Stefan Johansson

Som i medlemsmassen for øvrig, foregår det her en betydelig foryngelse. Mange skrudde på lyden slik at valget kunne skje ved akklamasjon.

Alle de andre valgene var også i henhold til valgkomiteens innstilling.

Og så var den formelle delen av møtet over.Æresbevisninger til dem som har gjort en innsats vil bli delt ut når vi igjen kan møtes fysisk – så det blir vel en gang i løpet av sesongen.

Tom Rune

ga en gjennomgang av det som skjer og det som er planlagt.

Det er store muligheter for at overbygg på deler av driving-rangen kan bli en realitet.

Med den store pågangen i fjor, av både golfere, diskgolfere og turgåere, ble parkeringsplassen satt under press. Egentlig skal det være plass til 160 biler, men blant annet på grunn av dårlig drenering, er det i øyeblikket ikke plass til stort mer enn 100. Det er planer om å utbedre dette i 2021.

Det foregår et arbeid med å sørge for mer lys i «kroken på Kroken», dvs. i hovedsak hull 4. Innleide folk benyttet det faktum at banen var frossen til å kjøre utstyr inn på greenen på hull 4 for å fjerne trær fra åsen øst for hullet. Flere trær vil bli fjernet, men da uten behov for å kjøre på selve golfbanen. Dette gjøres med håp om bedre vekstforhold der hvor problemene er størst.

Ellers pågår det et kontinuerlig arbeid med drenering, og Tom Rune sa at han vurderte å sende Petter Tomren på gravemaskinkurs slik at ikke alt arbeidet måtte gjøres manuelt. Innsatsen til Petter og Olaf rundt greenene på hull 3 og 4 nå i høst ble fremhevet som spesielt viktig og formålstjenlig.

Tom Rune kommenterte også resultatene av medlemsundersøkelsen, og da spesielt de områdene som ble oppfattet som negative.

Han lovte å sørge for at planlagt arbeid vil bli varslet bedre, men underforstått at på grunn av antall personer involvert, og avhengigheten av antall spillere på banen og værforholdene, er det ikke alltid mulig å gi varsel på forhånd.Konflikter med fotballgolf var et av områdene som medlemmene uttrykte bekymringer om. Tom Rune vil ikke at det skal være noen «kollisjoner» mellom vanlige golfere og fotballgolfere. Han vurderer derfor å innføre en ordning hvor fotballgolfen få tildelt faste tider, med en halvtime på ettermiddagen eller kvelden på fredager, lørdager og søndager. Hvis det ikke blir bestilt, vil tidene bli frigitt for vanlig golf.

Med hensyn til bunkerne, som fikk kritikk i medlemsundersøkelsen, sa Tom Rune at de alle var modne for rehabilitering, ettersom de med tiden hadde blitt blandet med dreneringslaget (singel) og underlaget (jord) på grunn av sand som er blitt borte.

Når det gjelder bemanning kunne han dessverre bekrefte at Vladimir ikke kommer tilbake i år, noe han var veldig lei seg for. Han har flere folk i kikkerten og håper å få ansatt en kvalifisert person innen kort tid. Lasse er allerede i tjeneste fra 1. februar, og vil utføre forefallende forbedringer inntil snø og tæle blir borte.

Det er kjøpt inn en ny (brukt) greenklipper fra en annen golfklubb, og det vil også komme nye golfbiler. I løpet av et par år håper Tom Rune å ha 10 rimelig nye biler tilgjengelig for bruk.

Kari fortsetter i kafeen, men Tom Rune håper å få tak i noen til å hjelpe slik at åpningstiden kan forlenges.

Ellers vil han se på å forbedre driving-rangen med for eksempel skråplansutslag og flere siktemerker (forslag fra Stefan).

Alle var enig om at dette hørtes ut som fine greier.

Flere skrev kommentarer med takk til avtroppende styreleder Egil Sørset for en god jobb.

Møtet var ferdig klokken 20.19. Det digitale møtet tok altså ca. 20 minutter lengre enn det et vanlig møte pleier å vare. Gjennomføringen ble av de fleste ansett som vellykket.

Innhold
Klubben