Sesongstatus fra styret

Med relativt tidlig baneåpning har vi på Krokhol kommet fint i gang med sesong-2019 aktivitetene. Turneringene er i god gjenge med oppslutning som øker passe i takt med temperaturene.

Golfhandelen Open ble vellykket i år også med forhåpentlig fornøyd sponsor, og søndagens ‘Åpen dag’ kan med litt trimming av opplegget bli et bra årlig tilbud til golf-interesserte enten de er ute med køller, fotball, eller frisbee. Tilbakemeldingene fra spillere og gjester er gode.

Fra åpningsdagen 2019

Folksomt under Golfhandelen Open

Banen er i god stand. Det jobbes iherdig fra baneeier og banekomite, og Tom Rune vil i tiden fremover prioritere dreneringsarbeid for å ta unna fuktområder og forebygge nye. Han har søkt og fått innvilget støtte til deler av kostnadene som er brukt så langt.

Greenene framstår stadig bedre, og det er lånt inn utstyr som gir god lufting i øverste jordlag på greenene med mål om optimale vekstforhold.

Mulighetene for bedre dekke (asfalt) på utslagene på rangen og korrigering for sig og skjevheter på tee-ene på banen skal vurderes. Ideen om å bygge tak over 3-5 rangeutslag er også hentet fram fra forslagsskuffen med skisse og kostnadsoverslag som neste steg.

Regelkurs har vi ikke fått stablet på beina, men har ikke gitt opp å finne kursholder. Vi har et godt tilsig av nye medlemmer, og håper de trives i klubben og på banen.

Fra klubbtreningen våren 2019

Og så har NGF sine folk har nylig slopet banen på nytt slik de skal med fast frekvens, oppdaterte slopetabeller kommer på nettside og oppslag i løpet av kort tid.

Styret ønsker alle en god sommer!

 

 

Nytt fra styret

Styret i Krokhol GK gjennomførte møte sist onsdag.

Første del av møtet var å få orientering om status, planer og eventuelle behov for støtte fra turnerings-, markeds- og redaksjonskomiteen. Etterlatt inntrykk i styret er at det jobbes godt i komiteene. Banekomiteen stiller på neste møte for tilsvarende gjennomgang.

I tillegg orienterte Stian og Tom Rune om framdriften på fotballgolfen. Status er at hullene er plassert. Flagg, scorekort, regler, baneguide, bestillingsrutiner og annen informasjon er i sluttføring. Erfaringene fra andre baner tilsier at det skal gå greit å kombinere fotballgolf med ordinær golf, også ‘fletting’ av flighter.

For øvrig var styret blant annet innom:

  1. Erfaringene fra ny faktureringsrutine er gode, men viser behov for oppdatering av epostadresser for å redusere behovet for påminnelser pr post. Vi er 229 medlemmer.
  2. Vi søker fortsatt å etablere kontakt og møte med Ski kommune om leieavtale
  3. Digital baneguide er på plass og virker når vi med smarttelefon leser av QR-kode på hvert utslags-sted.

Neste møte avholdes  24. mai.

Informasjon fra styret 30/3

Det ble avholdt styremøte på Krokhol 29.3.

På initiativ fra Tom Rune startet vi møtet med besøk av Erik Foss og Lasse Eriksen som orienterte om fotballgolf, og planer på Krokhol. Vi fikk høre erfaringer fra andre baner, hvordan de tenker seg hullplasseringer, at fotballgolf spilles raskere enn ordinær golf, at ‘fletting’ av spill normalt går veldig greit, og at tilbudet erfaringsmessig trekker bra med arrangementer og folk. Det var et positivt og klargjørende møte, og med rett organisering er det ingen ting som tyder på at det skal bli noen konflikt mellom fotballgolf og vanlig golf. Over 20 golfbaner har allerede integrert fotballgolfen på en vellykket måte.  


Styret ba om at Tom Rune og Stian sørger for informasjon til hjemmesiden om praktiske forhold, organiseringen, og hva det vil bety for medlemmene at fotballgolfen også kommer til Krokhol.

Ellers ser styret fram til at sesongen starter og jobber for at treningstilbud skal  være på plass fra 10.5. Det legges opp til trening annen hver onsdag i alt 5 ganger før ferie.

For ordens skyld: tre av fire personer i hovedbildet er medlemmer av det nåværende styret

 

Konstituerende styremøte

Styret som ble valgt på årsmøtet for to uker siden hadde sitt første møte i går, og vi har fått følgende rapport:

Styrets sammensetning:

Leder: Egil Sørset

Nestleder: Ketil Nordgård

Styremedlem og kasserer: Leona Pilares

Styremedlem: Morten Olstad

Styremedlem og sekretær: Ann Lisbet Brathaug

Varamedlem: Lise Brekka

Varamedlem: Espen Nordskog

Det nye styret hadde sitt første møte onsdag 14.2. og fordelte arbeidsoppgaver.

Vi vil  vektlegge å få på plass treningstilbud til medlemmene allerede fra tidlig i mai.  Å holde banen i god stand er viktig for alle spillere, og styret, ved Morten, vil ha tett kontakt med banekomiteen for å drøfte utbedringsforslag og lage en prioriteringsliste/arbeidsplan som i sin tid skal besluttes sammen med baneeier Tom Rune.

En arbeidsbil har vært på behovslisten til banekomiteen og dugnadsgjengen en stund, og vi jakter på en snarlig løsning.

Ellers står oppgradering av  driving rangen og øvrige treningsområder, med blant annet innkjøp av treningsutstyr og matter, på prioriteringslista. Dette håper vi at sammen med andre markedsføringsaktiviteter skal gi medlemstilfredshet og være faktorer som kan skaffe oss enda flere medlemmer.

Styret vil ellers prøve å få på plass et møte med Ski kommune om leieavtalen i løpet av mars.

 

 

Nytt fra styret

Fra styreleder John Janderberg har vi fått følgende:

Styret har startet opp sitt arbeid etter sommerferien. Vi har nå signert avtale med kommunen om leie av den bortre delen av rangen som ligger på kommunens mark. Til neste år har vi muligheter for å få leid en ytterligere del av gamle back nine i samarbeid med baneeier. Bakgrunnen for baneleien er at baneeier søker å få til et makeskifte for det område der den gamle back nine ligger. Hva utfallet av videre leie blir avgjøres i forhandlinger med kommunen til våren.

Styret har en tre-årsplan for treningsområdene. Her fra klubbtreningen på onsdag.

Starten på en ny juniorgruppe? Vårt nyeste medlem, Jonas Janderberg, i aksjon på klubbtreningen.

I forbindelse med rangeutvidelsen har vi lagt ut ytterligere matter og således økt kapasiteten. Disse er imidlertid gamle og velbrukte og vi vurderer å bytte ut også disse. Dette er en del av den 3-årsplan vi har begynt å utarbeide. 3-årsplanen omfatter utvikling av range og treningsområder. Vi ser også på muligheten for å etablere gressutslag, og forberedelser for dette er i gang. I løpet av høsten vil det også komme flere avstandsskilt.

Baneeier har kjøpt inn ny sand til bunkeren på hull 9 og håper på å få lagt denne ut ila august. Det vil også bli satt ut flere benker, men disse kommer først til våren. Det meldes også om at ny terrasse ved klubbhuset er «på trappene»…

På medlemssiden melder Lise at vi har passert 230 medlemmer! Det har vært en fin økning ila året.

Styret ønsker alle medlemmer og gjester en strålende golfhøst! Håper dere lar jungeltelegrafen gå og sprer det gode ryktet om den fine banen vi har.

Trengte en pause etter å ha slått 7 bøtter.